M??inot atv?rt faila tipu, ko programm? PowerPoint 2010, PowerPoint 2007 vai PowerPoint 2003 ir blo??ju?i re?istra politikas iestat?jumi, tiek par?d?ts k??das zi?ojums

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 922847 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot atv?rt prezent?ciju, kas tika saglab?ta Microsoft PowerPoint form?t?, prezent?cija netiek atv?rta. Turkl?t tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
J?s m??in?t atv?rt faila tipu, ko ir blo??jis re?istra politikas iestat?jums.
Ja tiek par?d?ts l?dz?gs k??das zi?ojums, m??inot saglab?t failu, lasiet ?o Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
945799 K??das zi?ojums, m??inot saglab?t failu programm? PowerPoint 2007 vai PowerPoint 2003: "J?s m??in?t saglab?t failu, ko ir blo??jis re?istra politikas iestat?jums"

IEMESLS

?? probl?ma, iesp?jams, rodas, ja administrators ir ierobe?ojis prezent?ciju tipus, ko var atv?rt vai saglab?t programm? Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office PowerPoint 2007 vai Microsoft Office PowerPoint 2003. Administrators var iestat?t re?istra atsl?gu, lai ierobe?otu ?o funkcionalit?ti.

Programmai PowerPoint 2010 re?istra atsl?gu var iestat?t Office 2010. gada sist?mas administrat?vaj?s veidn?s. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet sada?as "Papildinform?cija" apak?sada?u "PowerPoint 2010".

Programmai PowerPoint 2007 re?istra atsl?gu var iestat?t Office 2007. gada sist?mas administrat?vaj?s veidn?s. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet sada?as "Papildinform?cija" apak?sada?u "PowerPoint 2007".

Programmai PowerPoint 2003 atjaunin?jums 933669 ?auj administratoram blo??t iesp?ju saglab?t vai atv?rt failus programm? PowerPoint 2003. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet sada?as "Papildinform?cija" apak?sada?u "PowerPoint 2003".

RISIN?JUMS

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
Lai atv?rtu failus, kurus blo??jis re?istrs, varat atsp?jot ierobe?ojumu atv?rtaj?m prezent?cij?m, kuras blo??ju?i programmas PowerPoint re?istra iestat?jumi. Lai to izdar?tu, noklik??iniet un izv?rsiet sada?u atbilsto?i izmantotajai PowerPoint versijai.

Powerpoint 2010

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

PowerPoint 2007 & PowerPoint 2003

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Piez?me. Varat ar? sazin?ties ar sist?mas administratoru, lai main?tu re?istra iestat?jumus, mainot politikas.

PAPILDINDORM?CIJA

K? ierobe?ot failus programm? Microsoft Excel

PowerPoint 2010


Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

PowerPoint 2007

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

PowerPoint 2003

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Rekviz?ti

Raksta ID: 922847 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 12. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Office PowerPoint 2007
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kberrmsg kbsavefile kbopenfile kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbcip KB922847

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com