FIX: R?t nhi?u thư có tin nh?n ID 19030 và tin nh?n ID 19031 đang đăng nh?p file SQL Server 2005 ho?c SQL Server 2008 Errorlog khi b?n s? d?ng SQL Server h? sơ trong SQL Server 2005 ho?c trong SQL Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 922578 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
L?i #: 950 (SQL Hotfix)
L?i #: 931 (SQL Hotfix)
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2005 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a ch?a b?o m?t đư?c đính kèm v?i SQL Server 2005 trư?c s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? sau đây v? b?n phát hành hotfix này:
 • Các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?ng các gói hotfix
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t gói hotfix
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t các gói hotfix
 • Cho dù các gói hotfix đư?c thay th? b?i b?t k? hotfix gói
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? đăng k?
 • Các t?p tin đư?c ch?a trong gói hotfix

TRI?U CH?NG

Trong SQL Server 2005 ho?c trong SQL Server 2008, nhi?u thư có tin nh?n ID 19030 và tin nh?n ID 19031 đang đăng nh?p các t?p tin Errorlog. V?n đ? này x?y ra khi nhi?u SQL Server Profiler d?u v?t đư?c b?t đ?u và sau đó ng?ng l?i. Các tin nh?n tương t? như dư?i đây:
Message_id văn b?n
19030 SQL water ID %d đư?c b?t đ?u b?ng cách đăng nh?p "% s".
19031 SQL water d?ng l?i. Theo d?i ID = '% d'. Tên đăng nh?p = '% s'.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin cho SQL Server 2008

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
968382 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t cho hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • N?u SQL Server 2005 phân tích d?ch v? đang ch?y như m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên, b?n d?ng d?ch v? tr?nh duy?t máy ch? SQL, trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.
 • B?n ra kh?i t?t c? các d?ch v? phân tích công c? và t?t c? các ?ng d?ng khách hàng trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.
 • Thoaùt Microsoft Internet Information Services (IIS) trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin t?p tin hotfix

Hotfix này ch?a ch? là nh?ng t?p tin đư?c yêu c?u đ? s?a ch?a các v?n đ? có danh sách các bài vi?t này. Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
SQL Server 2005 hotfix, 32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Adomdclient.dll9.0.2175.0543,52021 Tháng b?y, 200602: 26Không áp d?ng
Logread.exe2005.90.2175.0398,11221 Tháng b?y, 200602: 26Không áp d?ng
MS.as.deployengine.dll9.0.2175.0138,01621 Tháng b?y, 200602: 26Không áp d?ng
MS.SS.mgdsqldumper.dll2005.90.2175.075,55221 Tháng b?y, 200602: 25Không áp d?ng
Msgprox.dll2005.90.2175.0197,92021 Tháng b?y, 200602: 28Không áp d?ng
Replprov.dll2005.90.2175.0547,61621 Tháng b?y, 200602: 26Không áp d?ng
Replrec.dll2005.90.2175.0782,11221 Tháng b?y, 200602: 29Không áp d?ng
Sbmsmdlocal.dll9.0.2175.015,701,79221 Tháng b?y, 200602: 31Không áp d?ng
Sbmsmdredir.dll9.0.2175.03,967,77621 Tháng b?y, 200602: 31Không áp d?ng
Sqlaccess.dll2005.90.2175.0347,93621 Tháng b?y, 200602: 25Không áp d?ng
Sqlservr.exe2005.90.2175.028,952,92021 Tháng b?y, 200602: 31Không áp d?ng
Xpstar90.dll2005.90.2175.0292,64021 Tháng b?y, 200602: 40Không áp d?ng
Xpstar90.RLL2005.90.2175.0152,86421 Tháng b?y, 200602: 27Không áp d?ng
SQL Server 2005 hotfix, 64-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Adomdclient.dll9.0.2175.0543,52021 Tháng b?y, 200609: 02Không áp d?ng
Logread.exe2005.90.2175.0522,52821 Tháng b?y, 200609: 01Không áp d?ng
Microsoft.analysisservices9.0.2175.01,215,26421 Tháng b?y, 200602: 30Không áp d?ng
Microsoft.sqlserver.sqlenum9.0.2175.0875,29621 Tháng b?y, 200609: 01Không áp d?ng
MS.as.deployengine.dll9.0.2175.0138,01621 Tháng b?y, 200602: 26Không áp d?ng
MS.SS.mgdsqldumper.dll2005.90.2175.075,55221 Tháng b?y, 200602: 25Không áp d?ng
MS.SS.mgdsqldumper.dll2005.90.2175.091,42421 Tháng b?y, 200609: 00Không áp d?ng
Msgprox.dll2005.90.2175.0259,36021 Tháng b?y, 200609: 01Không áp d?ng
Replprov.dll2005.90.2175.0745,24821 Tháng b?y, 200609: 02Không áp d?ng
Replrec.dll2005.90.2175.01,008,41621 Tháng b?y, 200609: 01Không áp d?ng
Sbmsmdlocal.dll9.0.2175.015,701,79221 Tháng b?y, 200602: 31Không áp d?ng
Sbmsmdredir.dll9.0.2175.03,967,77621 Tháng b?y, 200602: 31Không áp d?ng
Sqlaccess.dll2005.90.2175.0355,10421 Tháng b?y, 200609: 01Không áp d?ng
Sqlservr.exe2005.90.2175.039,342,88021 Tháng b?y, 200609: 01Không áp d?ng
Xpstar90.dll2005.90.2175.0540,44821 Tháng b?y, 200609: 02Không áp d?ng
Xpstar90.RLL2005.90.2175.0153,37621 Tháng b?y, 200609: 00Không áp d?ng
SQL Server 2005 hotfix, 64-bit cho b? x? l? Itanium
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Adomdclient.dll9.0.2175.0543,52021 Tháng b?y, 200602: 26Không áp d?ng
Logread.exe2005.90.2175.01,095,45621 Tháng b?y, 200604: 01Không áp d?ng
Microsoft.analysisservices9.0.2175.01,215,26421 Tháng b?y, 200602: 30Không áp d?ng
Microsoft.sqlserver.sqlenum9.0.2175.0875,29621 Tháng b?y, 200604: 01Không áp d?ng
MS.as.deployengine.dll9.0.2175.0138,01621 Tháng b?y, 200602: 26Không áp d?ng
MS.SS.mgdsqldumper.dll2005.90.2175.075,55221 Tháng b?y, 200602: 25Không áp d?ng
MS.SS.mgdsqldumper.dll2005.90.2175.0163,10421 Tháng b?y, 200603: 59Không áp d?ng
Msgprox.dll2005.90.2175.0542,49621 Tháng b?y, 200604: 00Không áp d?ng
Replprov.dll2005.90.2175.01,617,18421 Tháng b?y, 200604: 01Không áp d?ng
Replrec.dll2005.90.2175.02,141,47221 Tháng b?y, 200604: 01Không áp d?ng
Sbmsmdlocal.dll9.0.2175.048,828,70421 Tháng b?y, 200604: 02Không áp d?ng
Sbmsmdredir.dll9.0.2175.06,154,01621 Tháng b?y, 200604: 01Không áp d?ng
Sqlaccess.dll2005.90.2175.0349,47221 Tháng b?y, 200604: 00Không áp d?ng
Sqlservr.exe2005.90.2175.072,251,16821 Tháng b?y, 200604: 02Không áp d?ng
Xpstar90.dll2005.90.2175.0950,56021 Tháng b?y, 200604: 03Không áp d?ng
Xpstar90.RLL2005.90.2175.0152,35221 Tháng b?y, 200603: 59Không áp d?ng

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3.

THÔNG TIN THÊM

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, d?u v?t c? 3688 ph?i đư?c b?t lên khi b?n b?t đ?u d?ch v? máy ch? SQL. Khi d?u v?t c? 3688 đ? đư?c b?t, l?i 19030 và l?i 19031 không b?ng văn b?n vào t?p tin SQL Server Errorlog. N?u d?u v?t c? 3688 không b?t khi b?n b?t đ?u d?ch v? SQL Server, v?n đ? này v?n c?n x?y ra. B?n ph?i cài đ?t hotfix xây d?ng 9.00.2175.00 ho?c m?t xây d?ng hotfix sau này trư?c khi b?n có th? b?t water c? 3688.

Trong phiên b?n trư?c c?a SQL Server, các sp_altermessage th? t?c đư?c lưu tr? có th? ngăn ch?n h? th?ng thư có tin nh?n ID đư?c ít hơn 50000. Khi các thư này đang b? đàn áp, các thông đi?p không b?ng văn b?n vào t?p tin SQL Server Errorlog. Tuy nhiên, hành vi này không đư?c h? tr? trong SQL Server 2005.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 922578 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
T? khóa: 
kbautohotfix kbbug kbfix kbtshoot kbhotfixserver kbqfe kbmt KB922578 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:922578

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com