Raksta ID: 921883 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi dro??bas bi?etenu MS06-040. Taj? ir visa nepiecie?am? inform?cija par ?o dro??bas atjaunin?jumu. ?eit ir iek?auta faila manifesta inform?cija un izvieto?anas varianti. Lai apskat?tu visu dro??bas bi?etenu, apmekl?jiet ??das Microsoft Web vietas:

PAPILDINDORM?CIJA

Zin?m?s probl?mas

Lietot?ji, kuri ir instal?ju?i dro??bas atjaunin?juma 921883 s?kotn?jo versiju (dro??bas bi?etens MS06-040), var saskarties ar probl?mu, str?d?jot ar programm?m, kur?m nepiecie?ams daudz blakuseso?as atmi?as, piem?ram, Microsoft Business Solutions ? Navision 3.70. ?? probl?ma rodas p?c dro??bas atjaunin?juma 921883 instal??anas dator?, kur? darbojas 32 bitu lietojumprogrammas ??d?s oper?t?jsist?m?s:
 • Microsoft Windows Server 2003 ar 1. servisa pakotni (SP1) 64 bitu un 32 bitu versijas
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
?? probl?ma tiek atrisin?ta dro??bas atjaunin?juma versij?, kas izlaista 2006. gada 12. septembr?. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o jaut?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
924054 Programmas, kur?m nepiecie?ams daudz blakuseso?as atmi?as, var nedarboties p?c tam, kad dator? ar oper?t?jsist?mu Windows Server 2003 ar 1. servisa pakotni vai Windows XP Professional x64 Edition instal? dro??bas atjaunin?jumu 921883 (MS06-040) (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 921883 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 3. decembris - P?rskat??ana: 6.3
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard Edition Service Pack 1 (SP1), ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbpubtypekc KB921883

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com