Identifikator ?lanka: 921541 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.

Ovaj ?lanak predstavlja usagla?enu verziju slede?ih ranije dostupnih ?lanaka: 820919, 821713, 822908, 821715, 821716, 822127, 319299, 319153, 319154, 319155, 319156 i 319157
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj ?lanak opisuje re?avanje problema do kojih dolazi kada pokrenete ili koristite Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Word 2007 ili Microsoft Office Word 2003. Opisani metodi mogu da vam pomognu da utvrdite uzrok problema sa programom Word u slu?ajevima kada ne mo?ete da identifikujete problem drugim metodom.

Pre nego ?to isprobate ove korake, predla?emo da posetite Veb lokaciju Microsoft Word centra re?enja za proizvode da biste utvrdili da li postoje odre?ene informacije o va?em problemu:
Podr?ka za Microsoft Word 2010 i 2007


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Da biste prona?li ?lanke o odre?enim problemima, pogledajte Microsoft bazu znanja na adresi: Po?etna stranica Microsoft podr?ke

Dodatne informacijePopravi umesto mene

Ako koristite Office Word 2007 ili noviju verziju, mo?ete da koristite ?lanak ?Popravi? da biste re?ili problem.
Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Fix this problem
Microsoft Fix it 30017
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomene
  • ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku, ali automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.
  • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disk ili CD, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Ru?ni koraci za re?avanje problema do kojih dolazi kada pokrenete ili koristite Word

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2684263
Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Brisanje potklju?a registratora za podatke programa Word

Brisanje klju?a registratora za opcije programa Word

Preimenovanje datoteke op?teg predlo?ka Normal.dot ili Normal.dotm

Onemogu?avanje programskih dodataka u polaznoj fascikli

Brisanje klju?eva registratora za COM programske dodatke

Odre?ivanje koji COM programski dodatak uzrokuje problem

Opcije Microsoft podr?ke

Ako ne mo?ete da re?ite ovaj problem, pomo?u Microsoft podr?ke pretra?ite Microsoft bazu znanja i druge tehni?ke resurse da biste na?li odgovore. Tako?e mo?ete da prilagodite lokaciju da kontroli?e va?u pretragu. Da biste pokrenuli pretragu, idite na Microsoft Veb lokaciju: Po?etna stranica Microsoft podr?ke

Dodatni resursi

Svojstva

Identifikator ?lanka: 921541 - Poslednji pregled: 30. novembar 2012. - Revizija: 6.0
Odnosi se na:
  • Microsoft Office Word 2003
  • Microsoft Office Word 2007
  • Microsoft Word 2010
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbregistry kbaddin kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme KB921541

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com