ID c?a bài: 921471 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Kích ho?t không thành công khi b?n c? g?ng đ? kích ho?t m?t hệ điều hành Windows sau qua Internet:
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008
Ngoài ra, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • Kích ho?t không thành công và t?o ra l?i m? 0x8004FE33.
 • Các s? ki?n l?i sau đây đư?c ghi l?i trong Nh?t k? ?ng d?ng:
  LogName: ?ng d?ng
  Ngu?n: Ph?n m?m mức cấp phép b?n ghi d?ch v?
  ID s? ki?n: 8198
  M?c đ?: L?i mô t?: kích ho?t gi?y phép (SLUI.exe) không thành công v?i thefollowing m? l?i: 0x80004005
  Tên đăng nh?p: ?ng d?ng
  Ngu?n: SoftwareLicensing b?n ghi d?ch v?
  ID s? ki?n: 1008
  M?c đ?: L?i tr? chơi mô t?: mua l?i c?a an toàn b? x? l? gi?y không thành công. StatusCode = gi? = 0x8004FE33
 • Kích ho?t không thành công, và b?n không đư?c nh?c cho thông tin kí nh?p.

Nguyên nhân

Issuesmay x?y ra khi b?n k?t n?i v?i Internet thông qua m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền trên đó sự xác thực cơ bản đư?c kích ho?t.

N?u hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền đư?c c?u h?nh cho sự xác thực cơ bản, máy ch? yêu c?u r?ng b?n g? tên người dùng và m?t kh?u. Tuy nhiên, giao di?n ngư?i dùng kích ho?t không cho phép b?n nh?p các thông tin kí nh?p. Do đó, cơ ch? xác th?c không thành công, và kích ho?t th?t b?i.

Cách gi?i quy?t khác

Ngư?i dùng chung

Phương pháp 1: S? d?ng đi?n tho?i đ? kích hoạt Windows

B?t đ?u Windows Activation Wizard đ? s? d?ng h? th?ng đi?n tho?i t? đ?ng và kích hoạt Windows. Đ? ch?y thu?t s?, b?m vàoB?t đ?u, b?m ch?y, lo?i SLUI 04, và sau đó nh?p vào OK.

N?u b?n đang ch?y Windows 8, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Vu?t vào trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, sau đó nh?n tra c?u. Ho?c, n?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Lo?i SLUI 04, và sau đó nh?p ho?c nh?p vào bi?u tư?ng đư?c hi?n th? đ? m? thu?t s?.

Ngư?i dùng cao c?p

Phương pháp này dành cho ngư?i dùng máy tính chuyên sâu. N?u b?n không hài l?ng v?i kh?c ph?c s? c? nâng cao, b?n có th? mu?n yêu c?u m?t ngư?i nào đó tr? giúp ho?c liên h? v?i b? ph?n h? tr?. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus

Phương pháp 1: Đ?t c?u h?nh hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền đ? vô hi?u hóa sự xác thực cơ bản

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n phương pháp này, h?y xem tài li?u đó là bao g?m ph?n m?m proxy.

Phương pháp 2: Đ?t c?u h?nh hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền c?a b?n đ? lo?i tr? các URL cho các danh sách thu h?i ch?ng ch? (CRLs) t? yêu c?u cho sự xác thực cơ bản

Đ? làm đi?u này, đ?t c?u h?nh danh sách sau đây c?a CRLs là không đư?c xác th?c trên máy ch? proxy:
 • http://Go.Microsoft.com/
 • https://SLS.Microsoft.com/
 • https://SLS.Microsoft.com:443
 • http://CRL.Microsoft.com/PKI/CRL/Products/MicrosoftRootAuthority.CRL
 • http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureCommunications.crl
 • http://www.Microsoft.com/PKI/CRL/Products/MicrosoftProductSecureCommunications.CRL
 • http://CRL.Microsoft.com/PKI/CRL/Products/MicrosoftProductSecureServer.CRL
 • http://www.Microsoft.com/PKI/CRL/Products/MicrosoftProductSecureServer.CRL
 • https://Activation.SLS.Microsoft.com
Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n phương pháp này, h?y xem tài li?u đó là bao g?m ph?n m?m proxy.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows Vista Volume Activation 2.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
929712 Kh?i lư?ng thông tin kích ho?t cho Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 và Windows 7
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kích hoạt Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
940315 Làm th? nào đ? kích hoạt Windows Vista
Đ? bi?t thêm thông tin làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? Volume Activation l?i m?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
938450 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? m? l?i t?p kích ho?t trên máy tính d?a trên Windows Vista
N?u b?n g?p l?i khác so v?i nh?ng ngư?i đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng" khi b?n c? g?ng đ? kích hoạt Windows, đi đ?n các web site Windows sau đây đ? bi?t thông tin kh?c ph?c s? c? b? sung:
Nh?n tr? giúp kích ho?t l?i

T?i sao tôi không th? kích hoạt Windows?

N?u nh?ng bài vi?t này không giúp b?n gi?i quy?t v?n đ?, tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft đ? bi?t thêm thông tin. Đ? tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com
Trong cácT?m h? tr? (KB)trư?ng, nh?p văn b?n c?a thông báo l?i mà b?n nh?n đư?c, ho?c nh?p m?t mô t? c?a v?n đ?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 921471 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Microsoft Hyper-V Server 2012
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbresolve kbsetup kbactivation kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB921471 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 921471

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com