Raksta ID: 921471 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot aktiviz?t k?du no Microsoft Windows versij?m, kas nor?d?tas sada?? "Attiecas uz", aktiviz?cija var neizdoties. Turkl?t var nov?rot vienu vai vair?kas no ??m paz?m?m:
 • Aktiviz?cija neizdodas, tiek par?d?ts k??das kods 0x8004FE33.
 • Lietojumprogrammu notikumu ?urn?l? var tikt re?istr?tas ??das k??das:
  ?urn?la nosaukums: Lietojumprogramma
  Avots: Programmat?ras licenc??anas pakalpojums
  Notikuma ID: 8198
  L?menis: K??das apraksts: Licences aktiviz??ana (SLUI.exe) neizdev?s, k??das kods: 0x80004005
  ?urn?la nosaukums: Lietojumprogramma
  Avots: Programmat?ras licenc??anas pakalpojums
  Notikuma ID: 1008
  L?menis: K??das apraksts: Dro?? procesora sertifik?ta ieg??ana neizdev?s. Statusa kods=hr=0x8004FE33
 • Aktiviz??ana neizdodas, un netiek pras?ti akredit?cijas dati.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, kad savienojumu ar internetu m??ina izveidot caur starpniekserveri, kur? ir iesp?jota pamata autentifik?cija.

Ja starpniekservera konfigur?cij? ir izv?l?ta pamata autentifik?cija, serveris prasa ievad?t lietot?jv?rdu un paroli. Ta?u aktiviz?cijas lietot?ja interfeiss ne?auj ievad?t ??dus akredit?cijas datus. T?d?? pamata autentifik?cija neizdodas un aktiviz??anu nevar veikt.

PROFILAKSE

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojat k?du no ??m metod?m.

1. metode. Pamata autentifik?cijas neizmanto?ana

Starpniekserver? neizmantojiet pamata autentifik?ciju. Tom?r, ja t? ir j?izmanto, no pamata autentifik?cijas oblig?tajiem iestat?jumiem izsl?dziet sertifik?tu atsauk?anas sarakstu (CRL) URL adreses. Lai to izdar?tu, konfigur?cij? nor?diet, ka starpniekserver? ?ie CRL saraksti ir j?atst?j neautentific?ti:
 • http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftRootAuthority.crl
 • http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureCommunications.crl
 • http://www.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureCommunications.crl
 • http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureServer.crl
 • http://www.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureServer.crl

2. metode. Windows aktiviz?cija pa telefonu

Ja nevarat izmantot 1. metodi, Windows aktiviz?cijas vedn? noklik??iniet uz Izmantot automatiz?to t?lru?a sist?mu, lai aktiviz?tu sist?mu Windows pa t?lruni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 921471 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 19. marts - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server "Longhorn" Beta 2
Atsl?gv?rdi: 
kbsetup kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB921471

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com