Identifikator ?lanka: 921332 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada koristite Microsoft LifeCam zajedno sa programom Windows Live Messenger za upu?ivanje video poziva kontaktu, nailazite na slede?e probleme:
 • Kada koristite Microsoft LifeCam zajedno sa programom MSN Messenger ili Windows Live Messenger za upu?ivanje video poziva, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
  Nije mogu?e pokrenuti razgovor zato ?to je kamera trenutno u upotrebi ili nije priklju?ena. Uverite se da je kamera dostupna i poku?ajte ponovo.
  Pored toga, video se ne prikazuje tokom video poziva.
 • Ne mo?ete da ?ujete kontakt, iako vas ta osoba ?uje.
 • ?ujete kontakt. Me?utim, kontakt ne ?uje vas.
 • U prozoru video poziva ne vidite LifeCam kontrolnu tablu.
 • Nema zvuka ili ?ujete eho.
 • Zvuk i video zapis nisu sinhronizovani.
 • Video zapis kasni.
Pored toga, kada koristite funkciju Windows Live Call u programu LifeCam da biste uputili video poziv kontaktu, Windows Live Messenger se ne pokre?e.

RE?ENJE

Zatvaranje programa LifeCam ili drugog softvera za Veb kameru

Prvo se uverite da neki drugi program (npr. softver LifeCam) nije pokrenut i ne koristi LifeCam. Zatvorite sve druge programe koji mo?da pristupaju LifeCam kameri. Ako uradite ovo, a problem i dalje ne bude re?en, sledite korake redosledom kojim se prikazuju.

Provera statusa usluge Windows Live

Video poziv mo?e biti neuspe?an ako usluga Windows Live Messenger nailazi na te?ko?e. Proverite status mre?e usluge Windows Live Messenger. Da biste to uradili, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:

http://download.live.com/messenger

Instaliranje najnovije verzije programa Windows Live Messenger

 1. Posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://explore.live.com/windows-live-messenger
 2. Proverite sistemske zahteve i jezik, a zatim kliknite na dugme Preuzmi.
 3. Preuzmite datoteku na radnu povr?inu.
 4. Kada se pokrene instalacija, potvrdite samo izbor u polju za potvrdu pored stavke Messenger, a zatim sledite uputstva na ekranu.

Konfigurisanje audio i video postavki u programu Live Messenger

Konfiguri?ite audio opcije i video opcije u programu Windows Live Messenger pomo?u ?arobnjaka za konfigurisanje zvuka i videa. Da biste to uradili, sledite ove korake.

Napomena Uverite se da ste iza?li iz softvera LifeCam pre nego ?to pokrenete Windows Live Messenger.
 1. Pokrenite Windows Live Messenger.
 2. U gornjem desnom uglu kliknite na strelicu nadole, izaberite stavku Alatke, a zatim kliknite na dugme Konfiguracija zvuka i videa.

  Napomena Meni Alatke mo?ete otvoriti i pritiskom na kombinaciju tastera ALT+T na tastaturi.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Izbor Veb kamere


 3. U odeljku Zvu?nik/mikrofon ili Telefonski zvu?nik izaberite stavku Prilago?eno. Da biste testirali zvu?nike, kliknite na dugme Testiraj. U odeljku Mikrofon izaberite Microsoft LifeCam.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  izaberite stavku ?Konfiguracija zvuka i videa?. 4. Kliknite na dugme Dalje. U odeljku Veb kamera uverite se da je naveden va? model LifeCam ure?aja i kliknite na dugme Zavr?i.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  test i izbor mikrofona


Uverite se da su postavke zvuka za Windows ispravne

 1. Kliknite na dugme Start. (U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.)
 2. U polju Pretra?i programe i datoteke otkucajte slede?u komandu. (U operativnom sistemu Windows XP otkucajte komandu u polju Otvori):
  mmsys.cpl
 3. Kliknite na prona?enu Mmsys.cpl datoteku. (U operativnom sistemu Windows XP pritisnite taster ENTER.)
 4. U operativnim sistemima Windows Vista i Windows 7 mo?ete da u?inite LifeCam ili LifeChat ure?aj podrazumevanim ure?ajem za reprodukciju ili snimanje tako ?to ?ete na karticama Reprodukcija i Snimanje izabrati ure?aj, a zatim izabrati opciju Postavi podrazumevano.

  Napomena Druga mogu?nost je da u?inite LifeCam ili LifeChat ure?aj podrazumevanim ure?ajem za komunikaciju klikom na strelicu nadole pored dugmeta Postavi podrazumevano.

  U operativnom sistemu Windows XP izaberite karticu Zvuk, potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi samo podrazumevane ure?aje i kliknite na dugme U redu.

Provera postavki za?titnog zida i proxy servera

Utvrdite da li za?titni zid ili proxy server blokiraju portove potrebne za upu?ivanje poziva.

Napomena Ako i vi i kontakt koristite NAT rutere i za?titne zidove sa UPnP certifikatima, zatvoreni portovi u proxy serveru ili za?titnom zidu ne bi trebalo da predstavljaju problem. Ako jedno od vas ima NAT ruter ili za?titni zid koji nije UPnP, potrebno je da konfiguri?ete taj ure?aj kako biste otvorili portove koje koristi Messenger.

Upozorenje Ovo re?enje mo?e dovesti do toga da ra?unar ili mre?a budu podlo?niji napadima zlonamernih korisnika ili zlonamernog softvera kao ?to su virusi. Ovo re?enje se ne preporu?uje, ali vam obezbe?ujemo ove informacije tako da mo?ete da ga primenite po sopstvenom naho?enju. Koristite ovo re?enje na sopstvenu odgovornost. Da biste re?ili ovaj problem, konfiguri?ite za?titni zid da dozvoli dolazni saobra?aj na UDP portovima od 5004 do 65535.

Da biste dobili vi?e informacija o otvaranju portova u za?titnom zidu ili ruteru, obratite se proizvo?a?u za?titnog zida ili rutera. Ako se nalazite na poslovnoj mre?i, obratite se administratoru mre?e.

Informacije o proizvo?a?u hardvera potra?ite na slede?oj Veb lokaciji:

http://support.microsoft.com/gp/vendors/sr-latn-cs
Proverite da li je kontakt na mre?i tako ?to ?ete mu poslati tekstualnu poruku u programu Messenger. Kada dobijete odgovor, pokrenite video poziv.

Da biste re?ili ovaj problem, smanjite zahteve propusnog opsega. Da biste smanjili zahteve propusnog opsega, podesite kameru da ?alje video smanjene rezolucije. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Zatvorite video poziv.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Svi programi, izaberite stavku Microsoft LifeCam, a zatim stavku Microsoft LifeCam.
 3. Izaberite stavku Otvori postavke rezolucije.
 4. U odeljku Rezolucija video zapisa izaberite manju rezoluciju.
 5. Zatvorite prozor sa postavkama rezolucije i ponovo poku?ajte da uputite video poziv.

DODATNE INFORMACIJE

Da biste uputili video poziv kontaktu u programu Windows Live Messenger, koristite jedan od slede?ih metoda:
 • Kliknite desnim tasterom mi?a na kontakt na spisku kontakata, postavite pokaziva? na stavku Video i kliknite na dugme Zapo?ni video poziv.
 • Kliknite dvaput na kontakt na spisku kontakata. U meniju Radnje postavite pokaziva? na stavku Video, a zatim izaberite stavku Zapo?ni video poziv.
Napomene
 • Video poziv je uspe?an samo ako su oba kontakta na mre?i.
 • Pre nego ?to uputite video poziv, zatvorite sve programe koji koriste LifeCam.

Odre?eni problemi na koje mo?ete nai?i

Eho

Ako pri upu?ivanju video poziva ?ujete eho ili ako traka za ja?inu zvuka ne radi pri upu?ivanju video poziva, poku?ajte sa audio pozivom. Zatim, poku?ajte da delite video.

Nema zvuka

Ako ra?unar nema dovoljno USB kapaciteta da bi podr?ao i zvuk i video, mo?da ?ete uvideti da zvuk i video ne rade istovremeno. Kada nema dovoljno kapaciteta, ra?unar odre?uje prioritet ure?aja. Tastatura i mi? obi?no imaju najve?i prioritet. Zato izbegavajte priklju?ivanje LifeCam ure?aja na USB ?vori?te. Pove?ite LifeCam direktno sa USB portom na ra?unaru. Ako ponovo do?e do problema, mo?da ?ete morati da isklju?ite druge USB ure?aje da biste obezbedili vi?e kapaciteta za LifeCam. Ako prilikom upu?ivanja video poziva nema zvuka, uverite se da ra?unar koristi USB verzije 2.0. Obratite se proizvo?a?u ra?unara da biste dobili informacije o verziji USB-a.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 921332 - Poslednji pregled: 28. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft LifeCam NX-3000
 • Microsoft LifeCam NX-6000
 • Microsoft LifeCam VX-500
 • Microsoft LifeCam VX-1000
 • Microsoft LifeCam VX-3000
 • Microsoft LifeCam VX-6000
 • Microsoft LifeCam VX-7000
 • Microsoft LifeCam VX-5000
 • Lifecam Cinema
 • Microsoft LifeCam Show
 • Microsoft LifeCam VX-5500
Klju?ne re?i: 
dftsdahomeportal kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB921332

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com