Noklus?juma rindstarpas un noklus?juma rindkopu atstarpes programm? Word 2007 at??iras no noklus?juma atstarp?m vec?k?s Word versij?s.

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 921174 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Probl?mas apraksts

Str?d?jot ar Microsoft Office Word 2007 dokumentu, iesp?jams, iev?rosit, ka starp rindkopas rindi??m un rindkop?m ir liel?kas atstarpes nek? programmas Microsoft Word vec?k?s versij?s.

Ja v?laties autom?tiski nov?rst ?o probl?mu, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Lai patst?v?gi nov?rstu ?o probl?mu, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiski

Lai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50213


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

Piez?me. ?is vednis nedarbosies sist?m? Windows Server 2008 R2

Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisk?s labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.


Labot patst?v?gi

Lai rindstarpas un rindkopu atstarpes programm? Word 2007 izlabotu uz t?d?m pa??m k? vec?k?s programmas Word versij?s, veiciet izmai?as opcij? Stilu kopa.

Lai to izdar?tu, izpildiet t?l?k aprakst?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz cilnes S?kums.
 2. Grup? Stili noklik??iniet uz Main?t stilu, nor?diet uz Stilu kopa un p?c tam noklik??iniet uz stilu kopas, kuru v?laties izmantot.

  Lai izmain?tu dokumenta noklus?juma format?jumu (piem?ram, rindstarpas un atstarpes starp rindkop?m) uz noklus?juma format?jumu, kas izmantots programmas Word vec?k?s versij?s, noklik??iniet uz Word 2003.
 3. Lai iestat?tu ?o stilu k? noklus?juma stilu programm? Word 2007, grup? Stili noklik??iniet uz Main?t stilu un p?c tam uz Iestat?t k? noklus?jumu.


Vai probl?ma ir nov?rsta?

P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta, p?rbaudot rindstarpas un rindkopu atstarpes. Ja atstarpes ir izlabotas, ?o rakstu t?l?k varat nelas?t. Ja probl?ma nav nov?rsta, sazinieties ar atbalsta centru.

PAPILDINDORM?CIJA

T?l?k redzamaj? tabul? nor?d?ti noklus?juma rindstarpu un rindkopu atstarpju iestat?jumi, kas izmantoti Word 2007 un programmas Microsoft Word vec?k?s versij?s.

Piez?me. Da??s programmas Word 2007 valodu versij?s izmantoti tie pa?i noklus?juma rindstarpu un rindkopu atstarpju iestat?jumi, kas Word vec?k?s versij?s.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Atstarpju opcijaWord 2007Word 2003 un vec?k?s Word versij?s
P?c14 pikse?i0 punktu
L?niju atstarpesVair?kasViena
Platums1.15tuk?s
Piez?me. Lai apskat?tu rindstarpu un rindkopu atstarpju opcijas, ar peles labo pogu noklik??iniet uz rindkopas un p?c tam uz Rindkopa.

Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par rindstarpu regul??anu programm? Word 2007, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://office.microsoft.com/lv-lv/word/HP100165231062.aspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 921174 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 18. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Word 2007, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Professional
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbformat kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB921174

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com