Atska?ojot audiofailu, p?c pauz??anas tas netiek atska?ots no pareiz?s vietas un, m??inot atska?ot audio failus dator? ar Windows XP 2. servisa pakotni (SP2), laiku pa laikam tiek par?d?ts k??das zi?ojums par p?rtrauk?anu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 920872 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot atska?ot audiofailus dator?, kur? darbojas Microsoft Windows XP 2. servisa pakotne, var par?d?ties viena vai vair?kas no ??m paz?m?m:
 • Ats?kot atska?o?anu p?c pauzes, audio atska?o?anas programma audiofailu neatska?o no pareiz?s vietas, bet ats?k atska?o?anu nejau?i izv?l?t? audio celi?a viet?.
 • Audio atska?o?anas laik? laiku pa laikam tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums par p?rtrauk?anu:
  Stop 0x0000004E
  PFN_LIST_CORRUPT
 • M??inot tvert audio, laiku pa laikam tiek par?d?ts k??das zi?ojums par p?rtrauk?anu.

RISIN?JUMS

Inform?cija par atjaunin??anu

?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t KB920872 pakotni tagad. Izlaides datums: 2006. gada 17. augusts

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

Priek?nosac?jumi

Lai instal?tu ?o atjaunin?jumu, dator? ir j?b?t instal?tai Windows XP 2. servisa pakotnei (SP2).

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas dators nav j?restart?.

Piez?me. Ja, instal?jot ?o atjaunin?jumu, tiek izmantots viens vai vair?ki no ?iem audio draiveriem, dators ir j?restart?. T?d?j?di tiek iesp?jota ?o failu funkcionalit?te:
 • Kmixer.sys
 • Splitter.sys
 • Wdmaud.sys

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j nevienu citu atjaunin?jumu.

Inform?cija par failu

?? atjaunin?juma versijai ang?u valod? ir t?l?k nor?d?taj? tabul? uzskait?tie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). Failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Date and Time (Datums un laiks) z?mni Time Zone (Laika josla).
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaNepiecie?am? servisa pakotneServisa fili?le
Kmixer.sys5.1.2600.2929172 41614.06.2006.08:50x86SP2SP2QFE
Splitter.sys5.1.2600.29296 27214.06.2006.08:50x86SP2SP2QFE
Wdmaud.sys 5.1.2600.292982 94414.06.2006.09:17x86SP2SP2QFE
Piez?me. Ja, veicot instal??anu dator? ar Windows XP 2. servisa pakotni (SP2), draiveri ir neparakst?ti, tie var netikt atjaunin?ti. ??d? gad?jum? Windows atjaunin??ana joproj?m pied?v? ?o atjaunin?juma pakotni. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Lejupiel?d?jiet sist?mai Windows XP paredz?to atjaunin?jumu (KB920872). Lai to izdar?tu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8c2e44a5-6a28-4888-93a7-6a6c6a87be7f&displaylang=en&Hash=7LFJN64
 2. Saglab?jiet pakotni datora lok?laj? disk?. Piem?ram, saglab?jiet to C disk?.
 3. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet C:\WindowsXP-KB920872-x86-ENU.exe /o un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Fails Kmixer.sys, Splitter.sys un Wdmaud.sys ir Windows audio draiveru faili. ?iem failiem ir ??das funkcijas:
 • Iesp?jot audio ier?ces
 • Iesp?jot audio atska?o?anu
 • Nodro?in?t, ka audio ier?ces var ierakst?t audio un nos?t?t datus uz programm?m
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 920872 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2006. gada 27. novembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbbug kbfix kbqfe kbsound kbdriver kbpubtypekc atdownload kbwinxppresp3fix kbhotfixserver KB920872

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com