Dostupna je ispravka za nadogradnju PNRP-a u PNRP verzija 2.0 za ra?unare koji rade pod operativnim sistemom Microsoft Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 920342 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje paket ispravki koji je dostupan za ra?unare koji rade pod operativnim sistemom Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 2 (SP2). Ova ispravka nadogra?uje Windows Peer Name Resolution Protocol (PNRP) u PNRP verzija 2.0. PNRP verzija 2.0 za Windows XP obezbe?uje iste funkcije kao i PNRP verzija 2.0 za Windows Vista.

Ova ispravka omogu?ava programima zasnovanim na operativnom sistemu Windows XP SP2 koji koriste PNRP da komuniciraju sa programima za operativni sistem Windows Vista koji koriste PNRP.

Napomena PNRP verzija 2.0 nije kompatibilan sa starijim verzijama PNRP-a. Ako instalirate ovu ispravku, ne mo?ete da koristite programe koji koriste a?uriranu verziju PNRP-a da bi komunicirali sa programima koji koriste starije verzije PNRP-a. Tako?e, Windows XP ne dozvoljava aplikacijama da koriste funkciju getaddrinfo() Windows priklju?aka za razre?avanje PNRP imena koja su kodirana kao potpuno va?e?a imena domena.

DODATNE INFORMACIJE

Poznati problemi

Slede poznati problemi sa PNRP razre?avanjem:
 • U retkim slu?ajevima, PNRP razre?avanja ne donose rezultate iako PNRP razre?avanja u lokalnom opsegu uspevaju. Zato, kada koristite PNRP u operativnom sistemu Windows XP SP2, proverite da li uspe?no razre?avanje vra?a rezultate pre nego ?to program nastavi sa radom. Ako prvo PNRP razre?avanje imena ne vrati rezultate, drugi poku?aj ih obi?no donosi.
 • Kada su neki parametri neispravno pode?eni, registracija imena je neuspe?na. Me?utim, razre?avanje imena mo?e delovati kao da je uspe?no. Do ovog problema mo?e do?i ako su ispunjeni neki od slede?ih uslova:
  • Polje komentara je preduga?ko
  • Pro?ireni koristan teret je prevelik
  • Navedeno ime ravnopravnog ure?aja nije va?e?e
  • Navedeno je neta?no ime obla?i?a
  U ovom slu?aju funkcija PeerPnrpRegister mo?e vratiti rezultat ?S_OK?.
 • Ra?unar zasnovan na operativnom sistemu Windows Vista ne mo?e da se pokrene u lokalnom obla?i?u koji se sastoji samo od Windows XP ra?unara na kojima je pokrenut PNRP v2.0. Do ovog pona?anja dolazi zato ?to PNRP pokretanje koristi Simple Service Discovery Protocol (SSDP) preko IPv6 protokola u operativnom sistemu Windows Vista i IPv4 protokola u operativnom sistemu Windows XP.

  Napomena Ra?unari zasnovani na operativnom sistemu Windows XP mogu da se pokre?u u lokalnom obla?i?u koji se sastoji od ra?unara koji rade pod operativnim sistemom Windows Vista.

Informacije o a?uriranju

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket KB920342.

Datum izdavanja: 24.10.06.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Preduslovi

 • Morati imati instaliran Windows XP SP2.
  Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  322389 Nabavljanje najnovijeg Windows XP servisnog paketa (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Morate instalirati bezbednosnu ispravku koja se pominje u ?lanku 922819 Microsoft baze znanja. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  922819 MS06-064: Ranjivosti TCP/IP IPv6 protokola mogu dozvoliti onemogu?avanje usluge (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Kada primenite ovu ispravku, morate ponovo pokrenuti ra?unar.

Informacije o zameni ispravke

Ova ispravka ne zamenjuje nijednu drugu.

Informacije o datoteci

Engleska verzija ove ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVremePlatformaZahtev za SP
P2p.dll5.1.2600.3013153,08811.10.2006.16:24x86SP2
P2pgasvc.dll5.1.2600.3013104,96011.10.2006.16:24x86SP2
P2pgraph.dll5.1.2600.3013313,34411.10.2006.16:24x86SP2
P2pnetsh.dll5.1.2600.3013116,22411.10.2006.16:24x86SP2
P2psvc.dll5.1.2600.3013553,98411.10.2006.01:24x86SP2
Pnrpnsp.dll5.1.2600.301358,88011.10.2006.16:24x86SP2
Xpsp3res.dll5.1.2600.3002115,20026.09.2006.08:37x86SP2

REFERENCE

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki
Za vi?e informacija o PNRP-u verzija 2.0 i o drugim funkcijama umre?avanja za Windows Vista posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/network/evaluate/new_network.mspx
Za vi?e informacija o PNRP-u i drugim peer-to-peer tehnologijama korporacije Microsoft posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/network/p2p/default.mspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 920342 - Poslednji pregled: 24. avgust 2007. - Revizija: 1.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Klju?ne re?i: 
atdownload kbfix kbnetwork kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB920342

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com