Ir pieejams atjaunin?jums, lai jaunin?tu PNRP uz PNRP versiju 2.0 datoros ar oper?t?jsist?mu Microsoft Windows XP

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 920342 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? izkl?st?ta atjaunin?juma pakotne, kas pieejama izmanto?anai datoros, kuru oper?t?jsist?ma ir Microsoft Windows XP ar 2. servisa pakotni (SP2). Ar ?o atjaunin?jumu Windows vienranga nosaukumu atrises protokolu (Peer Name Resolution Protocol ? PNRP) var jaunin?t uz PNRP versiju 2.0. Sist?mai Windows XP paredz?t? PNRP versija 2.0 pied?v? t?dus pa?us l?dzek?us k? Windows Vista paredz?taj? PNRP versija 2.0.

?is atjaunin?jums Windows XP SP2 programm?m, kas izmanto PNRP, ?auj sazin?ties ar Windows Vista programm?m, kas izmanto PNRP.

Piez?me. PNRP versija 2.0 nav atpaka?sader?ga ar iepriek??j?m PNRP versij?m. Ja ir instal?ts ?is atjaunin?jums, tad, lai sazin?tos ar programm?m, kuras lieto vec?kas PNRP versijas, nevar izmantot programmas, kas lieto PNRP atjaunin?to versiju. Turkl?t Windows XP ne?auj lietojumprogramm?m izmantot Windows Sockets funkciju getaddrinfo(), lai atrisin?tu PNRP nosaukumus, kas ir kod?ti k? piln?b? kvalific?ti dom?na nosaukumi.

PAPILDINDORM?CIJA

Zin?m?s probl?mas

Saist?b? ar PNRP atrisi ir zin?mas ??das probl?mas:
 • Retos gad?jumos PNRP atrise nesniedz rezult?tus, lai gan saites lok?laj? diapazon? PNRP atrises izdodas. T?d??, izmantojot PNRP sist?m? Windows XP SP2, pirms programmas darb?bas turpin??anas p?rbaudiet, vai sekm?g? atrise sniedz faktiskos rezult?tus. Parasti, ja pirm? PNRP nosaukumu atrise neatgrie? rezult?tus, t?s otrais m??in?jums rezult?tus sniedz.
 • Ja viens vai vair?ki parametri nav iestat?ti pareizi, nosaukuma re?istr??ana neizdodas. Ta?u nosaukuma atrise var ??ist izdevusies. ?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? viens vai vair?ki no ?iem nosac?jumiem:
  • Koment?ra lauks ir par garu
  • Izv?rst? lietder?g? slodze ir p?r?k liela
  • Nor?d?tais vienranga nosaukums nav der?gs
  • Nor?d?ts nepareizs m?ko?a nosaukums
  ??d? gad?jum? funkcija PeerPnrpRegister var atgriezt "S_OK" rezult?tu.
 • Dators ar oper?t?jsist?mu Windows Vista nevar s?kn?t saites lok?laj? m?kon?, kas sast?v tikai no Windows XP datoriem, kuros ir palaists PNRP v2.0. T? notiek t?d??, ka PNRP s?kn??ana virs IPv6 sist?m? Windows Vista un IPv4 sist?m? Windows XP izmanto vienk?r?o pakalpojumu atkl??anas protokolu (Simple Service Discovery Protocol ? SSDP).

  Piez?me. Datori ar Windows XP sp?j veikt s?kn??anu saites lok?laj? m?kon?, kas sast?v no datoriem, kuros darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista.

Inform?cija par atjaunin??anu

?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t KB920342 pakotni t?l?t.

Izlaides datums: 2006. gada 24. oktobris

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

Priek?nosac?jumi

 • J?b?t instal?tai Windows XP SP2.
  Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  322389 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni
 • J?instal? dro??bas atjaunin?jums, kas nor?d?ts Microsoft zin??anu b?zes rakst? 922819. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  922819 MS06-004: TCP/IP IPv6 ievainojam?ba var liegt ?o pakalpojumu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j nevienu citu atjaunin?jumu.

Inform?cija par failu

?? atjaunin?juma versijai ang?u valod? ir n?kamaj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks z?mni Laika josla.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaSP pras?bas
P2p.dll5.1.2600.3013153 08811.10.2006.16:24x86SP2
P2pgasvc.dll5.1.2600.3013104 96011.10.2006.16:24x86SP2
P2pgraph.dll5.1.2600.3013313 34411.10.2006.16:24x86SP2
P2pnetsh.dll5.1.2600.3013116 22411.10.2006.16:24x86SP2
P2psvc.dll5.1.2600.3013553 98411.10.2006.01:24x86SP2
Pnrpnsp.dll5.1.2600.301358 88011.10.2006.16:24x86SP2
Xpsp3res.dll5.1.2600.3002115 20026.09.2006.08:37x86SP2

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
Lai ieg?tu papildinform?ciju par PNRP versiju 2.0 un par citiem t?klo?anas l?dzek?iem, kas paredz?ti sist?mai Windows Vista, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/network/evaluate/new_network.mspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par PNRP un cit?m Microsoft vienranga tehnolo?ij?m, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/network/p2p/default.mspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 920342 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 24. augusts - P?rskat??ana: 1.3
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbfix kbqfe kbnetwork kbpubtypekc atdownload kbhotfixserver KB920342

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com