Kompiuteriams, kuriuose veikia Windows XP, skirtas naujinimas norint atnaujinti i? PNRP ? PNRP 2.0 versij?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 920342 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje apra?omas naujinimo paketas, skirtas kompiuteriams, kuriuose veikia Microsoft Windows XP su 2 pakeitim? paketu (SP2). ?is naujinimas atnaujina Windows lygiaver?i? tinklo mazg? vard? vertimo protokol? (PNPR) ? PNRP 2.0 versij?. Windows XP skirta PNRP 2.0 versija pateikia tokias pa?ias funkcijas, kaip ir Windows Vista skirta PNRP 2.0 versija.

?is naujinimas ?galina Windows XP SP-2 veikian?ias ir PNRP naudojan?ias programas susisiekti su Windows Vista programomis, naudojan?iomis PNRP.

PASTABA: PNRP 2.0 versija yra nesuderinama su senesn?mis PNRP versijomis. Jei ?diegsite ?? naujinim?, negal?site naudoti program?, kurios naudoja atnaujint? PNRP versij?, kad susisiektum?te su senesnes PNRP versijas naudojan?iomis programomis. Taip pat Windows XP neleis taikomosioms programoms naudoti Winsock s?sajos funkcijos getaddrinfo() norint i?versti PNRP pavadinimus, kurie u?koduoti kaip visi?kai apibr??ti domeno vardai.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?inomos problemos

Toliau i?vardytos ?inomos su PNRP vertimu susijusios problemos:
 • Retais atvejais PNRP vertimai neduoda joki? rezultat?, nors atrodo, kad PNRP vertimai susietoje vietin?je apr?ptyje pavyksta. Tod?l kai naudojate Windows XP SP2 esant? PNRP, prie? programai t?siant darb? patikrinkite, ar s?kmingas vertimas pateikia tikrus rezultatus. Paprastai jei pirmas PNRP vardo vertimas nepateikia joki? rezultat?, antras bandymas rezultatus pateikia.
 • Jei vienas ar daugiau parametr? nustatyti neteisingai, vardo registravimas b?na nes?kmingas. Ta?iau vardo vertimas gali atrodyti pavyk?s. Su ?ia problema galite susidurti, jei yra bent viena i? ?i? s?lyg?:
  • Per ilgas komentaro laukas
  • Per didel? i?pl?stin? naudingoji apkrova
  • Nurodytas lygiaver?io tinklo mazgo vardas negalioja
  • Nurodytas neteisingas debesies vardas
  ?iuo atveju funkcija PeerPnrpRegister gali pateikti ?S_OK? rezultat?.
 • Kompiuteris, kuriame veikia Windows Vista, negali ? sait? ?kelti vietinio debesies, susidedan?io tik i? Windows XP kompiuteri?, kuriuose veikia PNRP v2.0. Toks veikimas atsiranda d?l to, kad PNRP ?k?limui naudojamas paprasto paslaugos aptikimo protokolas (SSDP) vietoj IPv6, esan?io Windows Vista, ir IPv4, esan?io Windows XP.

  PASTABA: kompiuteriai, kuriuose veikia Windows XP, gali ? sait? ?kelti vietin? debes?, susidedant? i? kompiuteri?, kuriuose veikia Windows Vista.

Naujinimo informacija

?? fail? galite atsisi?sti i? Microsoft atsisiuntimo centro:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti KB920342 paket? .

I?leidimo data: 2006 m. spalio 24 d.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti Microsoft palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Microsoft patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. Microsoft naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

B?tinosios s?lygos

 • Turi b?ti ?diegtas Windows XP SP2.
  Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  322389 Kaip ?sigyti naujausi? Windows XP pakeitim? paket?
 • Turite ?diegti saugos naujinim?, apra?yt? Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje 922819. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  922819 MS06-064: TCP/IP IPv6 pa?eid?iamumas gali sustabdyti paslaugos teikim? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Reikalavimas paleisti i? naujo

?dieg? ?? naujinim?, turite i? naujo paleisti kompiuter?.

Informacija apie naujinimo pakeitim?

?is naujinimas nepakei?ia joki? kit? naujinim?.

Informacija apie fail?

?io naujinimo versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti koordinuotu pasauliniu laiku (CUT). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp CUT ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatformaSP reikalavimas
P2p.dll5.1.2600.3013153,0882006-10-1116:24x86SP2
P2pgasvc.dll5.1.2600.3013104,9602006-10-1116:24x86SP2
P2pgraph.dll5.1.2600.3013313,3442006-10-1116:24x86SP2
P2pnetsh.dll5.1.2600.3013116,2242006-10-1116:24x86SP2
P2psvc.dll5.1.2600.3013553,9842006-10-1101:24x86SP2
Pnrpnsp.dll5.1.2600.301358,8802006-10-1116:24x86SP2
Xpsp3res.dll5.1.2600.3002115,2002006-09-2608:37x86SP2

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie PNRP 2.0 versij? ir apie Windows Vista darbo tinkle funkcijas, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/network/evaluate/new_network.mspx
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie PNRP ir kitas Microsoft tiesioginio ry?io technologijas, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/network/p2p/default.mspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 920342 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. rugpj??io 24 d. - Per?i?ra: 1.3
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Rakta?od?iai: 
kbfix kbqfe kbnetwork kbpubtypekc atdownload kbhotfixserver KB920342

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com