Windows se vi?e ne pokre?e kada instalirate stariju verziju operativnog sistema Windows u konfiguraciji sa dvojnim pokretanjem

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 919529 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada instalirate stariju verziju operativnog sistema Windows na ra?unaru sa operativnim sistemom Microsoft Windows Vista ili Windows 7 u konfiguraciji sa dvojnim pokretanjem, mo?e do?i do nekog od slede?ih problema:
 • Ako instalirate stariju verziju operativnog sistema Windows na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7, Windows Vista se vi?e ne pokre?e. U ovom slu?aju pokre?e se samo starija verzija operativnog sistema Windows.
 • Ako instalirate dodatnu instancu operativnog sistema Microsoft Windows XP na ra?unaru na kojem su ve? instalirani operativni sistemi Windows XP i Windows Vista u konfiguraciji sa dvojnim pokretanjem, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
  Do?lo je do gre?ke pri ?itanju diska.

Uzrok

Do ovih problema dolazi zato ?to starije verzije operativnog sistema Windows nisu kompatibilne sa novim metodom pokretanja operativnog sistema Windows Vista. Windows Vista koristi novo skladi?te ?Baza podataka o konfiguraciji pokretanja sistema? (BCD). Ovo skladi?te sadr?i meni za pokretanje i sve informacije o operativnim sistemima koji su instalirani na ra?unaru. Zbog toga datoteka Boot.ini iz starijih verzija operativnog sistema Windows ne mo?e da se koristi za pokretanje operativnog sistema Windows Vista.

U starijim verzijama operativnog sistema Windows koje se pokre?u na ra?unaru zasnovanom na BIOS-u, na primer, Windows XP, proces pokretanja sistema zapo?injao je BIOS-om sistema. BIOS odre?uje ure?aj za pokretanje sistema, a zatim u?itava prvi fizi?ki sektor. Ovaj fizi?ki sektor naziva se glavni zapis za podizanje sistema (MBR). MBR sadr?i tabelu particija i potreban kôd za izvr?avanje pokretanja sistema. Ovaj kôd pretra?uje tabelu particija da bi prona?ao aktivnu particiju i predaje kontrolu sektoru za podizanje sistema na aktivnoj particiji. Zatim, sektor za podizanje sistema na aktivnoj particiji u?itava program Ntldr. Program Ntldr ra??lanjuje datoteku Boot.ini. Ova datoteka se koristi za navo?enje operativnih sistema koji su instalirani.

Kada se Windows Vista ili Windows 7 pokrene na ra?unaru koji koristi BIOS, BIOS u?itava MBR, a zatim u?itava sektor za podizanje sistema. Me?utim, kôd za pokretanje sistema u?itava novi program ?Windows upravlja? pokretanjem? (Bootmgr). Program ?Windows upravlja? pokretanjem? ra??lanjuje datoteku sa podacima o konfiguraciji pokretanja sistema, navodi instalirane operativne sisteme, a zatim prikazuje meni za pokretanje sistema. Ako je starija verzija operativnog sistema Windows instalirana u konfiguraciji sa dvojnim pokretanjem sa operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7, ?Windows upravlja? pokretanjem? prenosi kontrolu programu Ntldr za starije verzije operativnog sistema Windows. Program ?Windows upravlja? pokretanjem? ovo radi kada u meniju za pokretanje izaberete stavku Windows Vista.

Kada instalirate stariju verziju operativnog sistema Windows na ra?unar sa operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7, instalacioni program zamenjuje sve podatke iz MBR-a, sektora za podizanje sistema i datoteka za pokretanje sistema. Zbog toga starija verzija operativnog sistema Windows gubi kompatibilnost sa operativnim sistemom Windows Vista.

Re?enje

Da biste re?ili ove probleme, sledite ove korake:

Napomena Komande u slede?oj proceduri mo?ete pokrenuti kori??enjem komandne linije. Ako pokre?ete ove komande u operativnom sistemu Windows Vista, pokrenite ih na komandnoj liniji koja ima puna korisni?ka prava. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pribor, kliknite desnim tasterom mi?a na pre?icu komandne linije, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.
 1. Koristite alatku Bootsect.exe da biste vratili u prethodno stanje Windows Vista MBR i kôd za pokretanje koji prenosi kontrolu programu ?Windows upravlja? pokretanjem?. Da biste to uradili, na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu: Disk jedinica:\boot\Bootsect.exe /NT60 All

  U ovoj komandi Disk jedinica ozna?ava disk jedinicu u kojoj se nalazi Windows Vista instalacioni medijum.

  Napomena Fascikla za pokretanje sistema za ovaj korak nalazi se u DVD jedinici.
 2. Koristite alatku Bcdedit.exe da biste ru?no kreirali stavku u datoteci BCD Boot.ini za stariju verziju operativnog sistema Windows. Da biste to uradili, na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande.

  Napomena U ovim komandama Disk jedinica ozna?ava disk jedinicu na kojoj je instaliran operativni sistem Windows Vista.
  • Disk jedinica:\Windows\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d ?Opis za stariju verziju operativnog sistema Windows?

   Napomena U ovoj komandi Opis za stariju verziju operativnog sistema Windows mo?e da bude bilo koji tekst koji ?elite. Na primer, Opis za stariju verziju operativnog sistema Windows mo?e da bude ?Windows XP? ili ?Windows Server 2003?.
  • Disk jedinica:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=x:

   Napomena U ovoj komandi x: predstavlja oznaku disk jedinice za aktivnu particiju.
  • Disk jedinica:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
  • Disk jedinica:\Windows\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
 3. Ponovo pokrenite ra?unar.

Dodatne informacije

Da biste pokrenuli verzije operativnih sistema Windows koje su zasnovane na operativnom sistemu Microsoft Windows NT, potrebne su vam slede?e datoteke:
 • Ntldr
 • Boot.ini
 • Bootfont.bin

  Napomena Potrebno je da koristite ovu datoteku kada instalirate Windows verzije isto?noazijskih jezika.
 • NTDetect.com
U operativnom sistemu Windows XP ove datoteke se nalaze na sistemskoj particiji koja je ozna?ena kao ?aktivna?. Po podrazumevanoj vrednosti, ove datoteke su skrivene sistemske datoteke u operativnom sistemu Windows XP. Korisnici mogu da zamene ove datoteke kori??enjem alatke Recovery Console ili mogu da pokrenu operativni sistem kori??enjem Windows NT diska za pokretanje sistema. Windows Vista ne koristi ove tri datoteke. Windows Vista se pokre?e kori??enjem skrivene sistemske datoteke Bootmgr i drugih potrebnih datoteka koje se nalaze u direktorijumu \Boot.

Kreiranje konfiguracije sa dvojnim pokretanjem koja uklju?uje operativni sistem Windows Vista

Da biste kreirali ispravnu konfiguraciju sa dvojnim pokretanjem, prvo instalirajte stariju verziju operativnog sistema Windows. Zatim redom instalirajte sve novije verzije. Svaka nova verzija operativnog sistema Windows ?uva kompatibilnost za pokretanje starijih verzija operativnog sistema Windows.

Da biste kreirali konfiguraciju sa dvojnim pokretanjem koja uklju?uje operativni sistem Windows Vista, morate imati barem jednu particiju za svaku stariju verziju operativnog sistema Windows koju instalirate. Sledite ova op?ta uputstva:
 • Kreirajte barem dve particije. Koristite jednu particiju za instalaciju operativnog sistema Windows Vista.

  Napomena Ako je particija za operativni sistem Windows Vista ve? formatirana, uverite se da je formatirana kori??enjem sistema datoteka NTFS. Me?utim, preporu?ujemo da koristite jedan od slede?ih metoda:
  • Kreirajte drugu neformatiranu particiju.
  • Nemojte kreirati drugu particiju i ostavite prostor kao slobodan prostor. Umesto toga, kreirajte drugu particiju tokom instalacije operativnog sistema Windows Vista.
 • Ako ra?unar nema instaliran operativni sistem, prvo instalirajte stariju verziju operativnog sistema Windows.

  Napomena Instalirajte Windows XP pre nego ?to instalirate Windows Server 2003.
 • Pokrenite program za instalaciju operativnog sistema Windows Vista. Instalirajte operativni sistem Windows Vista na slobodnom prostoru ili na postoje?oj particiji. Ovaj program za instalaciju mo?ete da pokrenete u starijoj verziji operativnog sistema Windows ili mo?ete da pokrenete ra?unar dok se Windows Vista disk nalazi u CD ili DVD jedinici.
Kada se instalacija operativnog sistema Windows Vista zavr?i, ima?ete ispravno konfigurisano okru?enje za dvojno pokretanje koje uklju?uje operativni sistem Windows Vista i starije verzije operativnog sistema Windows. Bootmgr meni za pokretanje sistema koji se pojavljuje izgleda poput slede?eg menija:
Microsoft Windows stariji operativni sistem Windows

Uklanjanje operativnog sistema Windows Vista iz konfiguracije sa dvojnim pokretanjem

Ako ?elite da uklonite operativni sistem Windows Vista iz okru?enja za dvojno pokretanje koje uklju?uje stariju verziju operativnog sistema Windows, sledite ove korake.

Napomena Ove korake mo?ete da sledite u starijoj verziji operativnog sistema Windows ili u operativnom sistemu Windows Vista. Ako sledite ove korake u operativnom sistemu Windows Vista, pokrenite komande na komandnoj liniji koja ima puna korisni?ka prava. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pribor, kliknite desnim tasterom mi?a na pre?icu komandne linije, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.
 1. Koristite alatku Bootsect.exe da biste vratili program Ntldr u prethodno stanje. Da biste to uradili, otkucajte slede?u komandu: Disk jedinica:\Boot\Bootsect.exe /NT52 All

  Napomena U ovoj komandi Disk jedinica ozna?ava disk jedinicu u kojoj se nalazi Windows Vista medijum.

  Kada se ra?unar ponovo pokrene, ne u?itava program ?Windows upravlja? pokretanjem?. Umesto toga, u?itavaju se datoteke Netldr.exe i Boot.ini.
 2. Izbri?ite ili uklonite particiju na kojoj je instaliran operativni sistem Windows Vista.

  Va?no Particiju na kojoj je instaliran operativni sistem Windows Vista mo?ete da izbri?ete samo ako ta particija nije aktivna particija u sistemu. Na primer, razmotrite slede?i slu?aj:
  • Operativni sistem Windows Vista instaliran je na disk jedinici C. Disk jedinica C je particija 1 i aktivna je.
  • Operativni sistem Windows XP instaliran je na disk jedinici D. Disk jedinica D je particija 2 i nije aktivna particija.
  U ovom slu?aju mo?ete da pokrenete komandu bootsect, ali ne mo?ete da izbri?ete particiju na kojoj je instaliran operativni sistem Windows Vista. Ako izbri?ete ovu particiju, ra?unar se stavlja u stanje iz koga se ne mo?e pokrenuti ra?unar zato ?to su datoteke za pokretanje operativnog sistema Windows XP izbrisane.

Reference

Za vi?e informacija kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
314079 Kori??enje sistemskih datoteka za kreiranje diska za pokretanje sistema radi za?tite od nemogu?nosti pokretanja operativnog sistema Windows XP
911080 Dobijate poruku o gre?ci ?Do?lo je do gre?ke pri ?itanju diska? kada koristite program Winnt32.exe da biste ponovo instalirali Windows XP na ra?unaru na kojem su instalirani operativni sistemi Windows XP i Windows Vista
Za vi?e informacija o podacima o konfiguraciji pokretanja sistema (BCD) posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://msdn.microsoft.com/sr-latn-cs/library/aa362692.aspx
Za vi?e informacija o interfejsu Extensible Firmware Interface (EFI) u operativnom sistemu Windows Vista posetite slede?u Microsoft Developer Network (MSDN) Web lokaciju:
http://download.microsoft.com/download/9/c/5/9c5b2167-8017-4bae-9fde-d599bac8184a/UEFI_Windows.docx
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 919529 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Klju?ne re?i: 
kbsetup kbtshoot kbexpertiseinter kbprb KB919529

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com