Raksta ID: 919292 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Probl?ma

Iesp?jams, nevar?sit atv?rt vad?bas pane?a vienumu Lietot?ju konti dator?, kur? darbojas sist?ma Microsoft Windows XP. Var tikt par?d?ts k??das zi?ojums, kas ir l?dz?gs ?im:
?Nepareizs argumentu skaits vai neder?ga rekviz?tu pie??ire?.
?aj? rakst? ir sniegti nor?d?jumi, k? nov?rst ?o probl?mu.

Ja v?laties autom?tiski nov?rst ?o probl?mu, atveriet sada?u Labot autom?tiski. Ja v?laties pats nov?rst ?o probl?mu, atveriet sada?u Labot patst?v?gi.

Labot autom?tiski

Lai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Labot probl?mu
Microsoft autom?tisk? labo?ana 50170


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s Windows valodu versij?s.

Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? rad?s probl?ma, varat saglab?t autom?tisk?s labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaist to dator?, kur? rad?s probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.

Labot patst?v?gi

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet komandu regsvr32, lai re?istr?tu .dll failus. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Palaist, ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?t?s komandas, nospiediet tausti?u ENTER p?c katras komandas ievad??anas un p?c tam, kad tiek par?d?ts zi?ojums, ka re?istr?cija ir veiksm?ga, noklik??iniet uz Labi.
  • Regsvr32 jscript.dll
  • Regsvr32 nusrmgr.cpl
  • Regsvr32 /i mshtml.dll
  • Regsvr32 themeui.dll
  • Regsvr32 Vbscript.dll
P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

P?rbaudiet, vai varat atv?rt vad?bas pane?a vienumu Lietot?ju konti. Ja probl?ma ir nov?rsta, ?o rakstu t?l?k varat nelas?t. Ja probl?ma nav nov?rsta, sazinieties ar atbalsta centru.

Iemesls

?? probl?ma var rasties, ja noteikti .dll faili nav pareizi re?istr?ti.

Rekviz?ti

Raksta ID: 919292 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 27. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbmsifixme kbfixme kbtshoot kbprb KB919292

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com