Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? kh?i đ?ng Excel 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 919196 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Có nhi?u l? do t?i sao b?n có th? g?p v?n đ? khi b?n kh?i đ?ng Microsoft Office Excel 2007. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? kh?i đ?ng Excel 2007. Thêm vào đó, bài vi?t này ch?a các bi?n pháp có th? đ? s?a nh?ng v?n đ?.

Lưu ? Theo d?i c?a b?t k? m?i ph?n m?m cài đ?t ho?c C?p Nh?t mà b?n th?c hi?n ngay trư?c khi b?n có kinh nghi?m v?n đ? kh?i đ?ng Excel 2007. Các cài đ?t m?i ho?c C?p Nh?t có th? đư?c tham gia tr?c ti?p. Ngoài ra, thông tin này s? r?t h?u ích n?u đi?u này không gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n và b?n ph?i qua đi?n tho?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n b?t đ?u Excel 2007, b?n có th? g?p v?n đ? cho b?t k? l? do sau đây:
 • H?ng l?i t?t t?i chương tr?nh Excel 2007
 • Có v?n đ? t?p tin trong thư m?c startup Excel ho?c trong m?t thư m?c kh?i đ?ng khác
 • Xung đ?t v?i m?t chương tr?nh khác
 • Phiên b?n đúng c?a m?t t?p tin Microsoft Office c?t l?i
 • Excel thanh công c? t?p h?ng (Excel.xlb)
 • Thêm vào là không h?p l?
 • Khóa s? đăng k? là không h?p l?
N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n kh?i đ?ng Excel 2007, t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft cho các thông báo l?i chính xác. Đ? t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Search
N?u b?n không nh?n đư?c m?t thông báo l?i, ho?c n?u b?n không th? t?m th?y thông tin c? th? v? các thông báo l?i trong Microsoft Knowledge Base, s? d?ng các thông tin sau đ? kh?c ph?c v?n đ? kh?i đ?ng Excel 2007.

Trư?c tiên, h?y xem xét ph?m vi c?a v?n đ?. Th?c hi?n v?n đ? x?y ra khi b?n b?t đ?u Excel 2007 b?ng cách nh?n vào m?t t?p tin b?ng tính? Th?c hi?n v?n đ? x?y ra khi b?n ch?y Excel t? menu b?t đ?u?

N?u v?n đ? x?y ra ch? khi b?n m? m?t b?ng tính Excel, xem khác x? l? s? c? ph?n. N?u không, h?y xem ph?n "T?o ra m?t shortcut m?i đ? Excel 2007".

T?o ra m?t shortcut m?i đ? Excel 2007

N?u v?n đ? x?y ra ch? khi b?n b?t đ?u Excel, h?y làm theo các bư?c sau.

Microsoft Windows XP
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m T?m ki?m, sau đó b?m T?t c? các t?p và c?p.
 2. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i Excel.exe.
 3. Trong các T?m trong danh sách, b?m vào Máy tính c?a tôi, sau đó b?m T?m ki?m.
 4. Sau khi các t?p tin Excel.exe đư?c t?m th?y, b?m đúp vào t?p tin đ? kh?i đ?ng Excel 2007.

  Lưu ? Theo m?c đ?nh, các t?p tin Excel.exe có v? trí sau:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
Windows Vista
 1. Nh?p vào B?t đ?u.
 2. Trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, lo?i Excel.exe.
 3. Trong các Các chương tr?nh danh sách, ch?n chương tr?nh áp d?ng. T?m ki?m s? b?t đ?u t? đ?ng.
 4. Sau khi các t?p tin Excel.exe đư?c t?m th?y, b?m đúp vào t?p tin đ? kh?i đ?ng Excel 2007.

  Lưu ? Theo m?c đ?nh, các t?p tin Excel.exe có v? trí sau:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
N?u Excel b?t đ?u như mong đ?i, v?n đ? có th? x?y ra v? c?a m?t phím t?t b? h?ng đ? chương tr?nh. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, t?o ra m?t shortcut m?i đ? Excel 2007. Sau đó, s? d?ng các phím t?t m?i đ? b?t đ?u Excel 2007.

Đ? có chúng tôi t?o ra m?t shortcut m?i đ? Excel 2007 cho b?n, h?y vào các "T?o nó cho tôi"ph?n.

T?o nó cho tôiĐ? t?o ra m?t shortcut m?i t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nónút ho?c đư?ng d?n. Nh?p vào Ch?ytrong các T?i t?p xu?ngh?p tho?i h?p, và làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó wizard.


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50268


Lưu ? thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?; Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.

Lưu ? N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, b?n có th? lưu nh?ng s?a ch?a t? đ?ng đ? m?t ? đ?a flash ho?c đ?a CD, và sau đó b?n có th? ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Ti?p theo, h?y vào các "Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??"ph?n.

Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??

Ki?m tra xem li?u v?n đ? là c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i bài vi?t này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, h?y th? các bư?c trong ph?n "B?t đ?u Excel 2007 in Safe Mode".

B?t đ?u Excel 2007 trong ch? đ? an toàn

Đ? có chúng tôi b?t đ?u Excel trong ch? đ? an toàn cho b?n, h?y vào các "B?t đ?u nó cho tôi"ph?n. N?u b?n mu?n b?t đ?u Excel trong ch? đ? an toàn cho m?nh, vào các "H?y đ? tôi b?t đ?u nó b?n thân m?nh"ph?n.

B?t đ?u nó cho tôiĐ? b?t đ?u Excel trong ch? đ? an toàn t? đ?ng, b?m các S?a ch?a nónút ho?c đư?ng d?n. Nh?p vào Ch?ytrong các T?i t?p xu?ngh?p tho?i h?p, và làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó wizard.


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50270


Lưu ? thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?; Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.

Lưu ? N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, b?n có th? lưu nh?ng s?a ch?a t? đ?ng đ? m?t ? đ?a flash ho?c đ?a CD, và sau đó b?n có th? ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Ti?p theo, h?y vào các "Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??"ph?n.H?y đ? tôi b?t đ?u nó b?n thân m?nh

N?u Excel không b?t đ?u như mong đ?i s? d?ng bi?u tư?ng m?i, h?y làm theo các bư?c sau đ? b?t đ?u Excel trong ch? đ? an toàn cho m?nh.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, b?m Tr?nh duy?t, và sau đó xác đ?nh v? trí thư m?c trong đó Excel 2007 đư?c cài đ?t.

  Lưu ? Theo m?c đ?nh, các t?p tin Excel.exe có v? trí sau:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
 2. Sau khi b?n xác đ?nh v? trí các t?p tin Excel.exe, b?m vào t?p, và sau đó nh?p vào M?.
 3. Trong các M? h?p, g? m?t không gian ? cu?i con đư?ng và sau đó g? / s. Đư?ng d?n ph?i gi?ng v?i nh?ng đi?u sau đây:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Excel.exe" / s
 4. Trong các Ch?y h?p tho?i h?p, b?m vào Ok đ? b?t đ?u Excel 2007.

Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??

Ki?m tra xem li?u Excel đư?c b?t đ?u trong ch? đ? an toàn. N?u Excel b?t đ?u trong ch? đ? an toàn, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u Excel không b?t đ?u trong ch? đ? an toàn, b?n có th? liên h? v?i h? tr?. N?u Excel b?t đ?u như mong đ?i, xem "Thêm g? r?i" ph?n sau này trong bài vi?t này cho bi?t thêm thông tin.

Kh?i đ?ng Windows trong ch? đ? an toàn

N?u Excel 2007 v?n không b?t đ?u như mong đ?i, m?t cu?c xung đ?t v?i m?t chương tr?nh khác có th? t?n t?i. C? g?ng đ? kh?i đ?ng Microsoft Windows trong ch? đ? an toàn. Sau đó, làm theo các bư?c trong ph?n "B?t đ?u Excel 2007 in Safe Mode" đ? b?t đ?u Excel trong ch? đ? an toàn. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?i đ?ng Windows trong ch? đ? an toàn, h?y b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315222M?t mô t? v? các tùy ch?n kh?i đ?ng ch? đ? an toàn trong Windows XP
Excel 2007 không b?t đ?u khi b?n s? d?ng các / s chuy?n đ?i và n?u Windows đang ch?y trong ch? đ? an toàn, lo?i b? các h? th?ng Microsoft Office 2007 (ho?c đ?ng m?t m?nh-Excel 2007) b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh tham kh?o tài li?u Windows.

Bư?c x? l? s? c? này có th? c?n thi?t b?i v? khi b?n ch?y c? Windows và Excel trong ch? đ? an toàn, Excel trong ch? đ? cơ b?n nh?t mà là c?n thi?t đ? ch?y chương tr?nh. Đi?u này có ngh?a r?ng không có các chương tr?nh khác ho?c t?p tin có liên quan trong quá tr?nh kh?i đ?ng Excel. V?n đ? kh?i đ?ng Excel có th? x?y ra do m?t t?p h?ng trong Office Excel s? d?ng đ? b?t đ?u. V? v?y, n?u b?n lo?i b? và sau đó cài đ?t l?i các h? th?ng Microsoft Office (ho?c đ?ng m?t m?nh-Excel 2007), v?n đ? này nên đư?c gi?i quy?t.

Thêm x? l? s? c?

N?u Excel b?t đ?u khi b?n s? d?ng các chuy?n đ?i/s

Excel 2007 b?t đ?u như mong đ?i khi b?n s? d?ng các / s chuy?n đ?i, Ch? đ? an toàn xu?t hi?n trong thanh tiêu đ? Excel. Đi?u này ch? ra r?ng Excel 2007 đang ch?y như th? nó là l?n đ?u tiên sau khi Excel đư?c cài đ?t.

Excel 2007 đi qua các l?nh v?c sau trong ch? đ? an toàn. Sau khi b?n b?t đ?u Excel 2007, s? d?ng m?t quá tr?nh lo?i b? đ? kh?c ph?c các l?nh v?c sau cho đ?n khi v?n đ? đư?c s?a ch?a.
Excel kh?i đ?ng thư m?c
M?t l? do ph? bi?n mà b?n có th? g?p v?n đ? khi b?n b?t đ?u Excel 2007 là Excel đang t?i m?t t?p tin có v?n đ? t? m?t trong m?t s? thư m?c kh?i đ?ng khác nhau.

N?u b?n cài đ?t Excel 2007 ? v? trí m?c đ?nh, Excel m? t?p tin t? các đư?ng d?n sau đây:
 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Xlstart
 • C:\Documents and Settings\tên ngư?i dùng\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart, nơi tên ngư?i dùng là tên ngư?i dùng đăng nh?p.
 • Thư m?c đư?c xác đ?nh trong các Lúc kh?i đ?ng, m? t?t c? các file trong h?p. Các Lúc kh?i đ?ng, m? t?t c? các file trong h?p là ? các T?ng quát ph?n dư?i Tùy ch?n chuyên sâu đ? làm vi?c v?i Excel. Xác đ?nh v? trí các T?ng quát ph?n, b?m vào các Microsoft Office Button, sau đó b?m Excel tùy ch?n.
N?u b?n nghi ng? nh?ng t?p tin này là m?t v?n đ?, lo?i b? các t?p tin t? các thư m?c này. Sau đó, th? ch?y Excel 2007. N?u Excel b?t đ?u như mong mu?n, m?t trong các t?p tin là v?n đ?. Đ? xác đ?nh t?p tin đó là v?n đ?, thêm m?i t?p tin vào thư m?c kh?i đ?ng m?t lúc m?t th?i gian. Sau đó, th? ch?y Excel. L?p l?i các th? t?c này cho đ?n khi b?n xác đ?nh các t?p tin có v?n đ?.
Excel thanh công c? t?p tin và t?p tin Quick Access Toolbar
Th?nh tho?ng, t?p tin thanh công c? (Excel.xlb) ho?c t?p tin Quick Access Toolbar (Excel.qat) cho Excel 2007 có th? b? h?ng. N?u đi?u này x?y ra, b?n có th? g?p v?n đ? khi b?n b?t đ?u Excel. Trong t?nh hu?ng này, xác đ?nh t?p thanh công c?, và sau đó đ?i tên nó. Xây d?ng sau khi b?n đ?i tên t?p tin thanh công c?, Excel l?i t?p thanh công c? m?i v? sau, khi b?n b?t đ?u Excel.

Ñeå ñoåi teân taäp tin Excel 2007 thanh công c?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh v? trí các Excel.xlb t?p tin ho?c các Excel.QAT t?p tin.

  Ghi chú
  • Theo m?c đ?nh, các t?p tin Excel.xlb đư?c đ?t trong c?p sau:
   C:\Documents and Settings\tên ngư?i dùng\Application Data\Microsoft\Excel
  • Theo m?c đ?nh, các t?p tin Excel.qat đư?c đ?t trong c?p sau:

   Windows Vista
   C:\Userstên ngư?i dùng\AppData\Local\Microsoft\Office
   Windows XP, Windows Server 2003 và Windows 2000
   C:\Documents and Settings\tên ngư?i dùng\Local Settings\Application Data\Microsoft\Office
 2. Nh?p chu?t ph?i vào các Excel.xlb t?p tin ho?c các Excel.QAT t?p tin, và sau đó nh?p vào Đ?i tên.
 3. Lo?i Excel.xlb.Old ho?c Excel.QAT.Old, sau đó nh?n ENTER.
Lưu ? Các t?p tin Excel.xlb lưu các thay đ?i đ?i v?i các Ribbon. Nh?ng thay đ?i này bao g?m các nút đư?c b? sung b?i add-in. Excel.qat lưu các thay đ?i đ?i v?i thanh công c? truy c?p nhanh chóng.

N?u Excel 2007 b?t đ?u khi Windows trong ch? đ? an toàn

N?u v?n đ? kh?i đ?ng Excel 2007 không c?n xu?t hi?n khi Windows đang ? ch? đ? an toàn, m?t s? chương tr?nh khác gây ra v?n đ? v?i quá tr?nh kh?i đ?ng Excel.

S? d?ng m?t quá tr?nh lo?i b? đ? xác đ?nh chương tr?nh nào là gây ra v?n đ?. N?u b?n không ch?c ch?n v? làm th? nào đ? làm đi?u này, liên h? v?i đ?i l? Windows c?a b?n đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? lo?i b? m?i chương tr?nh t?i trong khi Windows kh?i đ?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? troubleshoot Windows startup, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310353Làm th? nào đ? c?u h?nh Windows XP s? b?t đ?u vào m?t nhà nư?c "kh?i đ?ng s?ch"

M?t add-in là không h?p l?

Đ? xác đ?nh li?u v?n đ? là do m?t add-in cho là không h?p l?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào các Microsoft Office Button, sau đó b?m Excel tùy ch?n.
 2. Nh?p vào Add-in.
 3. Trong các Qu?n l? h?p, b?m vào lo?i ti?n ích trong đó b?n nên vô hi?u hóa, ch?ng h?n như Excel Add-in, sau đó b?m Đi.
 4. Nh?n vào đây đ? b? ch?n h?p ki?m add-in cho b?t k? add-ins đư?c l?a ch?n, và sau đó nh?p vào Ok.

M?t khóa registry là không h?p l?

Đ? xác đ?nh li?u v?n đ? do m?t khóa registry là không h?p l?, lo?i b? các khóa registry sau đây. Khóa registry tái t?o sau khi b?n kh?i đ?ng l?i Excel và sau đó thoát kh?i Excel.

Lưu ? Thi?t đ?t tùy ch?nh ngư?i dùng có th? đư?c đ?t l?i khi b?n lo?i b? các khóa registry.
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0

M?t COM thêm vào gây ra v?n đ?

COM add-in có th? đư?c cài đ?t trong b?t k? v? trí. Các chương tr?nh tương tác v?i Excel cài đ?t COM add-in. Đ? gi?i quy?t các v?n đ? có th? x?y ra v?i Excel, xóa khóa registry cho COM add-in, và sau đó kh?i đ?ng l?i Excel.

Đ? có chúng tôi làm đi?u này cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n mu?n làm đi?u này b?n thân b?n, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôi


Đ? làm đi?u này t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nónút ho?c đư?ng d?n. Nh?p vào Ch?ytrong các T?i t?p xu?ngh?p tho?i h?p, và làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó wizard.


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50269


Đ? thay th? COM add-in registry keys tr? l?i t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nónút ho?c đư?ng d?n. Nh?p vào Ch?ytrong các T?i t?p xu?ngh?p tho?i h?p, và làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó wizard.


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50272

Lưu ? thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?; Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.

Lưu ? N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, b?n có th? lưu nh?ng s?a ch?a t? đ?ng đ? m?t ? đ?a flash ho?c đ?a CD, và sau đó b?n có th? ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Ti?p theo, h?y vào các "Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??"ph?n.H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh
Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? đăng k?. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows
Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đóng m?i chương tr?nh văn ph?ng.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí registry subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. Nh?p vào Addins, sau đó b?m Xu?t kh?u trên các T?p tin tr?nh đơn.
 5. Tên t?p tin "XLaddinHKCU.reg", và sau đó lưu t?p vào máy tính đ? bàn.
 6. Ch?n các AddIns subkey, nh?p Xóa b? trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào .
 7. Xác đ?nh v? trí registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. Nh?p vào Addins, sau đó b?m Xu?t kh?u trên các T?p tin tr?nh đơn.
 9. Tên t?p tin "XLaddinHKLM.reg", và sau đó lưu t?p vào máy tính đ? bàn.
 10. Ch?n các AddIns subkey, nh?p Xóa b? trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào .
 11. Thoát kh?i Registry Editor.
 12. B?t đ?u Excel.
N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t, m?t COM ti?n ích trong chương tr?nh đ? gây ra v?n đ?. B?n có th? ki?m tra các khóa registry dư?i Addins trong Registry Editor đ? xác đ?nh các nhà s?n xu?t c?a add-in. Sau đó, b?n có th? liên h? v?i h?ng ch? t?o đ? C?p Nh?t.

Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??

Ki?m tra xem li?u v?n đ? là c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
Nh? MVP Jan Karel Pieterse đ? góp ph?n vào vi?c s?a ch?a nó gi?i pháp ch?a trong bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 919196 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbinfo kbstartprogram kbexpertisebeginner kbtshoot kbhowto kbmt KB919196 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:919196

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com