วิธีการถ่ายโอนล็อกอินและรหัสผ่านระหว่างอินสแตนซ์ของ SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 918992 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการถ่ายโอนล็อกอินและรหัสผ่านระหว่างอินสแตนซ์ ของ Microsoft SQL Server 2005 ของ Microsoft SQL Server 2008 และ Microsoft SQL Server 2012 บนเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการถ่ายโอนล็อกอินและรหัสผ่านระหว่างอินสแตนซ์ของ SQL Server รุ่นอื่น คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
246133 วิธีการถ่ายโอนล็อกอินและรหัสผ่านระหว่างอินสแตนซ์ของ SQL Server

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในบทความนี้ เซิร์ฟเวอร์ A และ B ของเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ทั้งเซิร์ฟเวอร์ A และ B ของเซิร์ฟเวอร์กำลังเรียกใช้ SQL Server 2005

หมายเหตุ ข้อมูลนี้ยังนำไปใช้ กับ SQL Server 2008 และ SQL Server 2012

หลังจากที่คุณย้ายฐานข้อมูลจากอินสแตนซ์ของ SQL Server บนเซิร์ฟเวอร์ A กับอินสแตนซ์ของ SQL Server บนเซิร์ฟเวอร์ B ผู้ใช้อาจไม่สามารถเข้าสู่ระบบในฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ B. นอกจากนี้ ผู้ใช้อาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เข้าสู่ระบบล้มเหลวสำหรับผู้ใช้ 'MyUser'. (Microsoft SQL Server ข้อผิดพลาด: 18456)
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคุณไม่ได้ไม่ถ่ายโอนการล็อกอินและรหัสผ่านจากอินสแตนซ์ของ SQL Server บนเซิร์ฟเวอร์ A กับอินสแตนซ์ของ SQL Server บนเซิร์ฟเวอร์ B.

เมื่อต้องการล็อกอินของการโอนย้าย ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

วิธีที่ 1: ล็อกอิน โดยใช้รหัสผ่านก่อนหน้า SQL Server 2000

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server โดยใช้ล็อกอินก่อน SQL Server 2000

หมายเหตุ Hashing รหัสผ่านถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ล็อกอิน โดยใช้รหัสผ่านก่อนหน้า SQL Server 2000

วิธีที่ 2: ตั้งรหัสผ่านใน SQL Server

การแก้ไขปัญหานี้ ตั้งรหัสผ่านใน SQL Server และจากนั้น สคริปต์การล็อกอิน

หมายเหตุ อัลกอริทึมแปลงแป้นพิมพ์รหัสผ่านถูกใช้เมื่อคุณรีเซ็ตรหัสผ่าน

วิธีที่ 3: สร้างแฟ้มบันทึกในสคริปต์ที่มีรหัสผ่านว่างเปล่า

เมื่อต้องการสร้างแฟ้มบันทึกในสคริปต์ที่มีรหัสผ่านว่างเปล่า ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเซิร์ฟเวอร์ A เริ่ม SQL Server Management Studio และจากนั้น เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่คุณย้ายฐานข้อมูล
 2. เปิดหน้าต่างตัวแก้ไขแบบสอบถามใหม่ และจากนั้น เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้
  USE master
  GO
  IF OBJECT_ID ('sp_hexadecimal') IS NOT NULL
   DROP PROCEDURE sp_hexadecimal
  GO
  CREATE PROCEDURE sp_hexadecimal
    @binvalue varbinary(256),
    @hexvalue varchar (514) OUTPUT
  AS
  DECLARE @charvalue varchar (514)
  DECLARE @i int
  DECLARE @length int
  DECLARE @hexstring char(16)
  SELECT @charvalue = '0x'
  SELECT @i = 1
  SELECT @length = DATALENGTH (@binvalue)
  SELECT @hexstring = '0123456789ABCDEF'
  WHILE (@i <= @length)
  BEGIN
   DECLARE @tempint int
   DECLARE @firstint int
   DECLARE @secondint int
   SELECT @tempint = CONVERT(int, SUBSTRING(@binvalue,@i,1))
   SELECT @firstint = FLOOR(@tempint/16)
   SELECT @secondint = @tempint - (@firstint*16)
   SELECT @charvalue = @charvalue +
    SUBSTRING(@hexstring, @firstint+1, 1) +
    SUBSTRING(@hexstring, @secondint+1, 1)
   SELECT @i = @i + 1
  END
  
  SELECT @hexvalue = @charvalue
  GO
   
  IF OBJECT_ID ('sp_help_revlogin') IS NOT NULL
   DROP PROCEDURE sp_help_revlogin
  GO
  CREATE PROCEDURE sp_help_revlogin @login_name sysname = NULL AS
  DECLARE @name sysname
  DECLARE @type varchar (1)
  DECLARE @hasaccess int
  DECLARE @denylogin int
  DECLARE @is_disabled int
  DECLARE @PWD_varbinary varbinary (256)
  DECLARE @PWD_string varchar (514)
  DECLARE @SID_varbinary varbinary (85)
  DECLARE @SID_string varchar (514)
  DECLARE @tmpstr varchar (1024)
  DECLARE @is_policy_checked varchar (3)
  DECLARE @is_expiration_checked varchar (3)
  
  DECLARE @defaultdb sysname
   
  IF (@login_name IS NULL)
   DECLARE login_curs CURSOR FOR
  
     SELECT p.sid, p.name, p.type, p.is_disabled, p.default_database_name, l.hasaccess, l.denylogin FROM 
  sys.server_principals p LEFT JOIN sys.syslogins l
     ON ( l.name = p.name ) WHERE p.type IN ( 'S', 'G', 'U' ) AND p.name <> 'sa'
  ELSE
   DECLARE login_curs CURSOR FOR
  
  
     SELECT p.sid, p.name, p.type, p.is_disabled, p.default_database_name, l.hasaccess, l.denylogin FROM 
  sys.server_principals p LEFT JOIN sys.syslogins l
     ON ( l.name = p.name ) WHERE p.type IN ( 'S', 'G', 'U' ) AND p.name = @login_name
  OPEN login_curs
  
  FETCH NEXT FROM login_curs INTO @SID_varbinary, @name, @type, @is_disabled, @defaultdb, @hasaccess, @denylogin
  IF (@@fetch_status = -1)
  BEGIN
   PRINT 'No login(s) found.'
   CLOSE login_curs
   DEALLOCATE login_curs
   RETURN -1
  END
  SET @tmpstr = '/* sp_help_revlogin script '
  PRINT @tmpstr
  SET @tmpstr = '** Generated ' + CONVERT (varchar, GETDATE()) + ' on ' + @@SERVERNAME + ' */'
  PRINT @tmpstr
  PRINT ''
  WHILE (@@fetch_status <> -1)
  BEGIN
   IF (@@fetch_status <> -2)
   BEGIN
    PRINT ''
    SET @tmpstr = '-- Login: ' + @name
    PRINT @tmpstr
    IF (@type IN ( 'G', 'U'))
    BEGIN -- NT authenticated account/group
  
     SET @tmpstr = 'CREATE LOGIN ' + QUOTENAME( @name ) + ' FROM WINDOWS WITH DEFAULT_DATABASE = [' + @defaultdb + ']'
    END
    ELSE BEGIN -- SQL Server authentication
      -- obtain password and sid
        SET @PWD_varbinary = CAST( LOGINPROPERTY( @name, 'PasswordHash' ) AS varbinary (256) )
      EXEC sp_hexadecimal @PWD_varbinary, @PWD_string OUT
      EXEC sp_hexadecimal @SID_varbinary,@SID_string OUT
   
      -- obtain password policy state
      SELECT @is_policy_checked = CASE is_policy_checked WHEN 1 THEN 'ON' WHEN 0 THEN 'OFF' ELSE NULL END FROM sys.sql_logins WHERE name = @name
      SELECT @is_expiration_checked = CASE is_expiration_checked WHEN 1 THEN 'ON' WHEN 0 THEN 'OFF' ELSE NULL END FROM sys.sql_logins WHERE name = @name
   
        SET @tmpstr = 'CREATE LOGIN ' + QUOTENAME( @name ) + ' WITH PASSWORD = ' + @PWD_string + ' HASHED, SID = ' + @SID_string + ', DEFAULT_DATABASE = [' + @defaultdb + ']'
  
      IF ( @is_policy_checked IS NOT NULL )
      BEGIN
       SET @tmpstr = @tmpstr + ', CHECK_POLICY = ' + @is_policy_checked
      END
      IF ( @is_expiration_checked IS NOT NULL )
      BEGIN
       SET @tmpstr = @tmpstr + ', CHECK_EXPIRATION = ' + @is_expiration_checked
      END
    END
    IF (@denylogin = 1)
    BEGIN -- login is denied access
     SET @tmpstr = @tmpstr + '; DENY CONNECT SQL TO ' + QUOTENAME( @name )
    END
    ELSE IF (@hasaccess = 0)
    BEGIN -- login exists but does not have access
     SET @tmpstr = @tmpstr + '; REVOKE CONNECT SQL TO ' + QUOTENAME( @name )
    END
    IF (@is_disabled = 1)
    BEGIN -- login is disabled
     SET @tmpstr = @tmpstr + '; ALTER LOGIN ' + QUOTENAME( @name ) + ' DISABLE'
    END
    PRINT @tmpstr
   END
  
   FETCH NEXT FROM login_curs INTO @SID_varbinary, @name, @type, @is_disabled, @defaultdb, @hasaccess, @denylogin
    END
  CLOSE login_curs
  DEALLOCATE login_curs
  RETURN 0
  GO
  


  หมายเหตุสคริปต์นี้สร้างสองกระบวนงานที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลหลัก ขั้นตอนจะมีชื่อว่าsp_hexadecimalและsp_help_revlogin
 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  EXEC sp_help_revlogin
  สคริปต์ผลลัพธ์ที่สร้างกระบวนงานเก็บไว้sp_help_revloginเป็นสคริปต์การเข้าสู่ระบบ สคริปต์การเข้าสู่ระบบสร้างล็อกอินที่มีตัวระบุความปลอดภัยเดิม (SID) และรหัสผ่านเดิม
 4. บนเซิร์ฟเวอร์ B เริ่ม Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL และจากนั้น เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่คุณย้ายฐานข้อมูล

  สิ่งสำคัญ ก่อนที่คุณไปยังขั้นตอนที่ 5 ตรวจทานข้อมูลในส่วน "ข้อสังเกต"
 5. เปิดหน้าต่างตัวแก้ไขแบบสอบถามใหม่ และจากนั้น เรียกใช้สคริปต์ผลผลิตที่ถูกสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 3

ข้อสังเกต

ตรวจทานข้อมูลต่อไปนี้ก่อนที่คุณรันสคริปต์ผลลัพธ์บนอินสแตนซ์บนเซิร์ฟเวอร์ b:
 • ถ้าคุณพยายามสร้างล็อกอิน SQL Server 2012 ใหม่ โดยใช้ล็อกอิน 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL ก่อนที่จะใช้สคริปต์ คุณได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข่าวสารเกี่ยวกับ 15021 ระดับ 16 สถานะ 2 บรรทัด 1
  ค่าที่ระบุสำหรับพารามิเตอร์รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบุค่าพารามิเตอร์ที่ถูกต้อง
  หมายเหตุ คุณได้รับข้อผิดพลาดนี้ใน SQL Server 2012 เนื่องจากแฮผ่าน 16 ไบต์ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการสร้างการเข้าสู่ระบบและเข้าสู่ระบบการเปลี่ยนแปลงงบ

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server 2012 สร้างล็อกอินที่มีรหัสผ่านว่างเปล่า เมื่อต้องการทำเช่นนี้ รันสคริปต์ต่อไปนี้:
  CREATE LOGIN [Test] WITH PASSWORD = '', SID = 0x90FD605DCEFAE14FAB4D5EB0BBA1AECC, 
  DEFAULT_DATABASE = [master], CHECK_POLICY = ON, CHECK_EXPIRATION = OFF

  หลังจากที่คุณสร้างล็อกอินที่มีรหัสผ่านว่างเปล่า ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในการพยายามเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป
 • รหัสผ่านสามารถ hashed ได้ในสามวิธี:
  • VERSION_LEGACY: แฮนี้มีแฮ 16 ไบต์ pre-SQL Server 2000
  • VERSION_SHA1: แฮนี้ถูกสร้างขึ้น โดยใช้อัลกอริทึมการ SHA1 และนำมาใช้ใน SQL Server 2000 ถึง SQL Server 2008 R2
  • VERSION_SHA2: แฮนี้ถูกสร้างขึ้น โดยใช้อัลกอริทึม SHA2 512 และนำมาใช้ใน SQL Server 2012
 • ใน R1 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ ในรุ่นก่อนหน้านี้ เรื่องรหัสผ่าน 2000 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ล่วงหน้าถูกสนับสนุน เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสผ่านที่ใช้แฮ pre SQL Server 2000 แฮถูกปรับรุ่นเมื่อต้องการใช้รหัสผ่านแฮ SHA1
 • ถ้าผู้ใช้ที่มีรหัสผ่านที่ใช้แฮ pre SQL Server 2000 ที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server 2008 R2 ซึ่งหมายความ ว่า ผู้ใช้ยังไม่เข้าสู่ในเซิร์ฟเวอร์นั้น
 • ตรวจทานผลลัพธ์สคริปต์อย่างระมัดระวัง ถ้าเซิร์ฟเวอร์ A และ B ของเซิร์ฟเวอร์อยู่ในโดเมนที่แตกต่างกัน คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนสคริปต์ผลลัพธ์ แล้ว คุณต้องเปลี่ยนชื่อโดเมนเดิม โดยใช้ชื่อโดเมนใหม่ในงบการสร้างล็อกอิน เข้าสู่ระบบแบบรวมที่ได้รับสิทธิการเข้าถึงโดเมนใหม่มี SID เดียวกันเป็นการล็อกอินในโดเมนเดิม ดังนั้น ผู้ใช้จะถูกละเลยจากล็อกอินเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขผู้ใช้เหล่านี้ถูกละเลย ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  240872 วิธีการแก้ไขปัญหาสิทธิ์เมื่อคุณย้ายฐานข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server
  ถ้าเซิร์ฟเวอร์ A และ B ของเซิร์ฟเวอร์อยู่ในโดเมนเดียวกัน SID เดียวกัน ดังนั้น ผู้ใช้จะไม่น่าจะถูกละเลย
 • ในสคริปต์ผลลัพธ์ ล็อกอินสร้างขึ้น โดยใช้รหัสผ่านเข้ารหัสลับ นี่คือเนื่องจากอาร์กิวเมนต์ HASHED ในคำสั่งสร้างล็อกอิน อาร์กิวเมนต์นี้ระบุว่า รหัสผ่านที่ป้อนหลังจากอาร์กิวเมนต์ผ่านแล้วได้ hashed
 • โดยค่าเริ่มต้น เฉพาะสมาชิกของsysadmin เซิร์ฟเวอร์ถาวรสามารถเรียกใช้คำสั่ง select จากมุมมองsys.server_principals เว้นแต่ว่าบทบาทเซิร์ฟเวอร์คงที่เป็นสมาชิกของsysadminอนุญาตให้สิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ ผู้ใช้ไม่สามารถสร้าง หรือเรียกใช้สคริปต์เอาพุต
 • ขั้นตอนในบทความนี้ไม่ได้ถ่ายโอนฐานข้อมูลเริ่มต้นสำหรับการล็อกอินเฉพาะ ทั้งนี้เนื่องจากมีฐานข้อมูลเริ่มต้นอาจจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ B. เมื่อต้องการกำหนดสำหรับการล็อกอินฐานข้อมูลเริ่มต้น ใช้คำสั่ง ALTER เข้าสู่ระบบ โดยผ่านในชื่อการเข้าสู่ระบบและฐานข้อมูลเริ่มต้นเป็นอาร์กิวเมนต์
 • เทียบเซิร์ฟเวอร์ A และเซิร์ฟเวอร์-เล็ก B: ลำดับการจัดเรียงของเซิร์ฟเวอร์ A อาจเทียบ และลำดับการจัดเรียงของเซิร์ฟเวอร์ B อาจเล็ก ในกรณีนี้ ผู้ใช้ต้องพิมพ์รหัสผ่านที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดหลังจากที่คุณโอนย้ายการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านไปยังอินสแตนซ์บนเซิร์ฟเวอร์ B.

  เซิร์ฟเวอร์-เล็ก A และ B ที่เซิร์ฟเวอร์เทียบ: ลำดับการจัดเรียงของเซิร์ฟเวอร์ A อาจเล็ก และลำดับการจัดเรียงของเซิร์ฟเวอร์ B อาจเทียบ ในกรณีนี้ ผู้ใช้ไม่สามารถล็อกอิน โดยใช้การล็อกอินและรหัสผ่านที่คุณถ่ายโอนไปยังอินสแตนซ์บนเซิร์ฟเวอร์ B ยกเว้นว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • รหัสผ่านเดิมประกอบด้วยตัวอักษรไม่
  • ตัวอักษรทั้งหมดในรหัสผ่านเดิมมีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
  เทียบแพร่กระจาย หรือเล็ก: ลำดับการจัดเรียงของทั้งเซิร์ฟเวอร์ A และ B เซิร์ฟเวอร์อาจเล็ก หรือลำดับการจัดเรียงของทั้งเซิร์ฟเวอร์ A และ B ของเซิร์ฟเวอร์อาจจะเทียบ ในกรณีเหล่านี้ ผู้ใช้พบปัญหา
 • การล็อกอินที่มีอยู่แล้วในอินสแตนซ์บนเซิร์ฟเวอร์ B อาจมีชื่อที่เหมือนกับชื่อในสคริปต์เอาพุต ในกรณีนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณเรียกใช้สคริปต์แสดงผลบนอินสแตนซ์บนเซิร์ฟเวอร์ b:
  ข่าวสารเกี่ยวกับ 15025 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัด 1
  เซิร์ฟเวอร์หลัก 'MyLogin' มีอยู่แล้ว
  ในทำนองเดียวกัน การล็อกอินที่มีอยู่แล้วในอินสแตนซ์บนเซิร์ฟเวอร์ B อาจมี SID ที่เหมือนกับ SID ในสคริปต์เอาพุต ในกรณีนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณเรียกใช้สคริปต์แสดงผลบนอินสแตนซ์บนเซิร์ฟเวอร์ b:
  ข่าวสารเกี่ยวกับ 15433 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัด 1
  พารามิเตอร์ที่ให้มา sid ถูกใช้งานอยู่
  ดังนั้น คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ตรวจทานผลลัพธ์สคริปต์อย่างระมัดระวัง
  2. ตรวจสอบเนื้อหาของมุมมองsys.server_principalsในอินสแตนซ์บนเซิร์ฟเวอร์ B.
  3. แก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ตามความเหมาะสม
 • ใน SQL Server 2005, SID สำหรับเข้าสู่ระบบที่ใช้เพื่อนำเข้าฐานข้อมูลระดับ การล็อกอินอาจมี SIDs ที่แตกต่างกันในฐานข้อมูลที่แตกต่างกันบนเซิร์ฟเวอร์ ในกรณีนี้ ล็อกอินสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่มี SID ที่สอดคล้องกับ SID ในมุมมองแบบsys.server_principals ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้ามีรวมจากเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกันสองฐานข้อมูล เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ด้วยตนเองลบล็อกอินจากฐานข้อมูลที่มี SID ตรงกัน โดยใช้ใบสั่ง drop USER เพิ่มล็อกอินอีก โดยใช้คำสั่งที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกละเลยผู้ ไป การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ถูกละเลย เว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งสร้างล็อกอิน ไป สร้างล็อกอิน (Transact SQL) เว็บไซต์ MSDN

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งเปลี่ยนล็อกอิน ไป เปลี่ยนแปลงการเข้าสู่ระบบ (Transact SQL) เว็บไซต์ MSDN

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 918992 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
Keywords: 
kbsqlsetup kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbmt KB918992 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:918992

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com