Raksta ID: 918899 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi dro??bas bi?etenu MS06-042. Taj? ir visa nepiecie?am? inform?cija par ?o dro??bas atjaunin?jumu. ?eit ir iek?auta faila manifesta inform?cija un izvieto?anas varianti. Lai apskat?tu visu dro??bas bi?etenu, apmekl?jiet k?du no ??m Microsoft Web viet?m:

Zin?m?s probl?mas

 • 2006. gada 12. septembr? Microsoft ir izlaidusi jaunu dro??bas atjaunin?juma 918899 (MS06-042) versiju. Jaunaj? versij? ir izkl?st?ta dro??bas probl?ma, kas attiecas uz klientiem, kuri lieto p?rl?kprogrammu Internet Explorer 6 ar 1. servisa pakotni, Internet Explorer 5.01 ar 4. servisa pakotni un Internet Explorer 6, kas paredz?ta Microsoft Windows Server 2003. Klientiem kuri lieto ??s Internet Explorer versijas, nekav?joties vajadz?tu instal?t atjaunin?jumu.
 • P?c Internet Explorer kumulat?v? dro??bas atjaunin?juma 918899 (MS06-042) instal??anas palai?ot skriptu k?d? Web lap?, tiek par?d?ts k??das zi?ojumu. T? notiek Microsoft Windows XP dator? vai Microsoft Windows Server 2003 dator?. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o jaut?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
  926046 K??das zi?ojums, palai?ot skriptu Web lap? p?c dro??bas atjaunin?juma MS06-042 instal??anas Windows XP vai Windows Server 2003 dator?: "At?auja liegta" (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Kad apmekl?jat Web vietu, kur? izmantots protokols HTTP 1.1 un saspie?ana, Microsoft Internet Explorer 6 p?k??i tiek aizv?rta. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o jaut?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
  923762 P?c atjaunin?juma 918899 instal??anas Internet Explorer 6 1. servisa pakotne p?k??i tiek aizv?rta
  2006. gada 24. august? Microsoft ir izlaidusi jaunu dro??bas atjaunin?juma 918899 (MS06-042) versiju. ?? jaun? versija nov?r? probl?mas klientiem, kuri lieto Internet Explorer 6 ar 1. servisa pakotni. Tiek ietekm?ta tikai Internet Explorer 6 ar 1. servisa pakotni. Visu p?r?jo versiju lietot?ji var turpin?t 918899. atjaunin?juma izvieto?anu.

  Ja lietojat Internet Explorer 6 SP 1, tad, lai probl?mu atrisin?tu, instal?jiet jauno dro??bas atjaunin?jumu 918899 (MS06-042), kas tika izlaists 2006. gada 24. august?.
 • Apmekl?jot Web lapu, kur? izmantots piel?gots uznirsto?ais objekts, Internet Explorer 6 p?k??i tiek aizv?rta, zi?ojot par k??du fail? Mshtml.dll. ?? probl?ma rodas p?c dro??bas atjaunin?juma 918899 instal??anas dator?, kur? darbojas Microsoft Windows XP ar 2. servisa pakotni vai dator?, kur? darbojas Microsoft Windows Server 2003 ar 1. servisa pakotni (SP1). Ja ?? probl?ma rada nopietnus trauc?jumus, var izmantot pieejamo labojumfailu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o jaut?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
  923996 Apmekl?jot Web lapu, kur? izmantots piel?gots uznirsto?ais objekts, Internet Explorer 6 p?k??i tiek aizv?rta
 • Interneta lietojumprogrammas, kuru lap?s ir j?izmanto skripti, p?c ?? dro??bas atjaunin?juma instal??anas var p?rst?t rea??t. ?o probl?mu izraisa ievainojam?ba skript? JScript. Probl?ma ir atrisin?ta. Labojums ir iek?auts visjaun?kaj? JScript atjaunin?jum?. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o atjaunin?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
  917344 MS06-023: Microsoft JScript ievainojam?ba var?tu at?aut att?lu koda izpild??anu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Oper?t?jsist?m? Windows XP SP2 un Windows Server 2003 ar SP1, vad?bas pane?a vienum? Programmu pievieno?ana vai no?em?ana ir uzskait?ti programmat?ras atjaunin?jumi. Programmat?ras atjaunin?jumi tur ir uzskait?ti zem t? produkta nosaukuma, uz kuru tie attiecas. Sist?m? Windows XP SP2 programmu pievieno?anas vai no?em?anas vienum? ?is atjaunin?jums ir nor?d?ts zem Windows XP ? Programmat?ras atjauno?ana. Sist?m? Windows XP SP2 programmu pievieno?anas vai no?em?anas vienums ?im atjaunin?jumam neuzr?da inform?ciju par to, kad tas ir instal?ts. T?d?? ?is atjaunin?jums netiek r?d?ts atbilsto?i instal??anas sec?bai. Glu?i pret?ji ? ?is atjaunin?jums ir nor?d?ts saraksta Windows XP ? Programmat?ras atjauno?ana aug?gal?.
 • P?c ?? dro??bas atjaunin?juma instal??anas da?u Windows multivides augstas iz??irtsp?jas video (Windows Media High Definition Video ? WMV HD) DVD disku noda?as netiek demonstr?tas, noklik??inot uz t?m programm? Microsoft Windows Media Player. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o jaut?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
  884487 Da?u WMV HD DVD disku noda?as netiek demonstr?tas, noklik??inot uz t?m programm? Windows Media Player (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • ActiveX vad?klas p?rl?kprogramm? Internet Explorer neiel?d?jas, k? paredz?ts. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o jaut?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
  909889 ActiveX vad?klas p?rl?kprogramm? Internet Explorer var neiel?d?ties k? paredz?ts dzi?uma izmai?u aizsardz?bas d??, kas ieviesta kumulat?vaj? dro??bas atjaunin?jum? 896688 (MS05-052) (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Web lapa ar ActiveX vad?klu p?rl?kprogramm? Internet Explorer neiel?d?jas, k? paredz?ts. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o jaut?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
  909738 Web lapa ar piel?gotu ActiveX vad?klu p?rl?kprogramm? Internet Explorer var neiel?d?ties k? paredz?ts dzi?uma izmai?u aizsardz?bas d??, kas ieviesta kumulat?vaj? dro??bas atjaunin?jum? 896688 (MS05-052) (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Internet Explorer vairs nenodro?ina pav?rdu izmanto?anu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o jaut?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
  906294 P?c kumulat?v? dro??bas atjaunin?juma 896727 (MS05-038) instal??anas Internet Explorer vairs nenodro?ina pav?rdu izmanto?anu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Pirms noteiktu vad?klu iel?des tiek r?d?tas uzvednes.

  Piez?me. ?? probl?ma rodas Web viet?s, kur?s netiek izmantoti ieteiktie pa??mieni. Inform?ciju par ieteiktajiem pa??mieniem ??s probl?mas atrisin??anai skatiet Microsoft Web viet?:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
  Noteiktas vad?klas iel?d?jot Web lap?, ?? atjaunin?juma funkcionalit?te neveic pareizu ?o vad?klu masko?anu. T?s ir vad?klas, ko izmanto programm? Macromedia Shockwave Director, Apple QuickTime Player un Virtools Web Player. Kad Windows konstat?, ka vad?kla ir neakt?va, sist?ma lietot?jam vaic?, vai vad?klas iel?d?t.
 • Past?v probl?mas saist?b? ar da??m Siebel programm?m, kur?s izmanto ActiveX vad?klas.

  918899. dro??bas atjaunin?jums attiecas uz visiem Siebel 7 High Interactive klientiem. P?c ?? atjaunin?juma ievie?anas ir vair?kas reizes j?noklik??ina, lai mijiedarbotos ar Siebel programmu. Programm? ir j?noklik??ina vienu reizi katrai ActiveX vad?klai. Siebel sadarb?b? ar Microsoft cen?as formul?t atrisin?jumu. Siebel produktu atjaunin?jumu ir paredz?ts izlaist 2006. gada pavasar?. Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par Siebel produktu atjaunin?jumiem, apmekl?jiet ?o Siebel SupportWeb Web vietu:
  https://ebusiness.siebel.com/supportweb
  Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai jums pal?dz?tu sa?emt tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez ?pa?a pazi?ojuma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.
 • Ir ActiveX vad?klas, kas izmanto Java Platform, Standard Edition 1.3 vai kas izmanto Java Platform, Standard Edition 1.4.

  Kad noklik??ina uz ActiveX s?klietotnes vad?klas programm?, kur? s?klietotnes vad?kla palaista, izmantojot Java Platform, Standard Edition (J2SE) 1.3 vai Java Platform, J2SE 1.4, fokuss netiek p?rvietots uz s?klietotnes vad?klu. Lai izveidotu fokusu, v?lreiz ir j?noklik??ina uz vad?klas. Pareiza fokusa izveide notiek versij? J2SE 1.5. Lai ieg?tu jaun?ko J2SE versiju, apmekl?jiet ?o Sun Microsystems, Inc. Web vietu:
  http://java.sun.com/j2se
  Lai uzzin?tu, ar k?d?m metod?m var p?rliecin?ties, vai ActiveX vad?klas funkcion? bez lietot?ja l?dzdarb?bas, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
  Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai jums pal?dz?tu sa?emt tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez ?pa?a pazi?ojuma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.
 • Kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums Nr. 918889 ietver dro??bas labojumus, kuri ir dokument?ti dro??bas bi?eten? MS06-042.

  Kumulat?vaj? dro??bas atjaunin?jum? 910620 ir iek?auti dro??bas labojumi, kas ir dokument?ti dro??bas bi?eten? MS06-004. Atjaunin?jumu apkopojum? ir iek?auti ar? Microsoft Internet Explorer labojumfaili, kas ir izlaisti p?c dro??bas bi?etenu MS04-004 un MS04-038 izlai?anas.
 • Ja v?laties instal?t atjaunin?jumu apkopojumu 873377 vai 889669, Internet Explorer labojumfailu, kas tika izlaists p?c dro??bas bi?etena MS04-03, vai labojumfailus, kas iek?auti atjaunin?jumu apkopojum? 896727, j?izpilda nor?d?jumi, kas sniegti Microsoft zin??anu b?zes rakst? 897225. Pret?j? gad?jum? tiek no?emti instal?tie Internet Explorer labojumfaili.
  897225 K? instal?t labojumfailus, kas iek?auti dro??bas atjaunin?jumu apkopojum? programmai Internet Explorer 6 ar 1. servisa pakotni (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 918899 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2008. gada 5. febru?ris - P?rskat??ana: 9.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP 1. servisa pakotne
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 1. servisa pakotne, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbpubtypekc KB918899

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com