รูปภาพหรือวัตถุอาจไม่ปรากฏขึ้นในเอกสาร Word 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 918788 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับเอกสารของ Microsoft Word 2000 และ Microsoft Office Word 2003 ของบทความนี้ โปรดดูที่285957 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).

สำหรับรุ่น Microsoft Word 98 ของบทความนี้ โปรดดูที่183343 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).
สำหรับรุ่น Microsoft Word 97 ของบทความนี้ โปรดดูที่285987 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเปิดเอกสาร Microsoft Office Word 2007 ที่มีรูปภาพหรือวัตถุ รูปภาพหรือวัตถุนั้นๆ อาจไม่ปรากฏขึ้น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในเอกสารที่มีรูปภาพ รูปกราฟิก วัตถุ AutoShape หรือวัตถุอื่นๆ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากคุณใช้ตัวเลือกลักษณะการตัดคำอื่นๆ นอกเหนือจากตัวเลือก In line with text กับรูปภาพหรือกับวัตถุ และเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณกำลังดูเอกสาร Word ในมุมมองแบบร่างหรือในมุมมองเค้าร่าง
 • ตัวเลือก Display drawings on screen ถูกปิด
 • ตัวเลือก Print drawings created in Word ถูกปิด
 • ตัวเลือก Use draft quality มีการเปิดใช้งาน
หากคุณใช้ตัวเลือก In line with text กับรูปภาพหรือกับวัตถุ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีการเปิดใช้ตัวเลือก Picture Placeholders

นอกจากนี้ปัญหานี้ยังอาจเกิดขึ้นหากคุณเกิดปัญหากับโปรแกรมควบคุมการแสดงผล

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คุณกำลังใช้ตัวเลือกลักษณะการตัดคำอื่นๆ นอกจากตัวเลือก "In line with text"

หากคุณใช้ตัวเลือกลักษณะการตัดคำอื่นๆ นอกจากตัวเลือก In line with text ให้ใช้วิธีการแก้ปัญหาวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

ใช้ตัวเลือกลักษณะการตัดคำ "In line with text"

เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกลักษณะการตัดคำสำหรับรูปภาพหรือสำหรับวัตถุให้เป็น In line with textให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกรูปภาพหรือวัตถุ
 2. ในแท็บ Format คลิก Text Wrapping ในกลุ่ม Arrange
 3. คลิก In line with text
เมื่อคุณใช้ตัวเลือก In line with text รูปภาพหรือวัตถุจะแสดงในทุกๆ มุมมอง

หากคุณใช้ตัวเลือกลักษณะการตัดคำอื่นๆ นอกจากตัวเลือก In line with text ให้ใช้วิธีการแก้ปัญหาต่อไปนี้

เปลี่ยนมุมมอง

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณดูเอกสารในมุมมองฉบับร่างหรือมุมมองเค้าร่าง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดูเอกสารในมุมมองใดมุมมองหนึ่งต่อไปนี้:
 • เค้าโครงเหมือนพิมพ์
 • อ่านเต็มหน้าจอ
 • เค้าโครงเว็บ
 • ตัวอย่างก่อนพิมพ์
เอกสาร Word 2007 ประกอบด้วยเลเยอร์ข้อความและรูปวาดแยกต่างหากจากกัน เมื่อคุณใช้ตัวเลือกลักษณะการตัดคำอื่นๆ นอกจากตัวเลือก In line with text กับรูปภาพหรือวัตถุ รูปภาพหรือวัตถุจะถูกแทรกลงในเลเยอร์รูปวาด Word 2007 ไม่แสดงเลเยอร์รูปวาดเมื่อคุณดูเอกสารในมุมมองฉบับร่างหรือมุมมองเค้าร่าง เลเยอร์รูปวาดจะแสดงในเอกสาร Word 2007 เมื่อคุณใช้มุมมองใดมุมมองหนึ่งที่ระบุไว้ในการแก้ปัญหา

เปิดใช้ตัวเลือก "Display drawings on screen"

เมื่อคุณเปิดใช้ตัวเลือก Display drawings on screen คุณสามารถดูรูปแบบหรือวัตถุในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์หรือในมุมมองเค้าโครงเว็บ เมื่อต้องการเปิดใช้ตัวเลือก Display drawings on screen ให้คำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก Microsoft Office Button แล้วคลิก Word Options
 2. คลิกAdvanced
 3. ใน Display document contentคลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย Display drawings on screen
 4. คลิก OK

เปิดใช้ตัวเลือก "Print drawings created in Word"

เมื่อคุณเปิดใช้ตัวเลือกPrint drawings created in Word คุณสามารถดูรูปภาพหรือวัตถุในมุมมองตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้ และคุณสามารถพิมพ์รูปภาพหรือวัตถุได้ด้วย เมื่อต้องการเปิดใช้ตัวเลือก Print drawings created in Word ให้คำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก Microsoft Office Button แล้วคลิก Word Options
 2. คลิก Display
 3. ใน Printing optionsคลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย Print drawings created in Word
 4. คลิก OK

ปิดตัวเลือก "Use draft quality"

เมื่อคุณปิดตัวเลือก Use draft quality คุณสามารถดูรูปภาพหรือวัตถุในตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้ และคุณสามารถพิมพ์รูปภาพหรือวัตถุได้ด้วย เมื่อต้องการปิดตัวเลือก Use draft quality ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก Microsoft Office Button แล้วคลิก Word Options
 2. คลิกAdvanced
 3. ใน Printคลิกเพื่อยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย Use draft quality
 4. คลิก OK

คุณกำลังใช้ตัวเลือกลักษณะการตัดคำ "In line with text"

ปิดการใช้ตัวเลือก "Picture Placeholders"

เมื่อคุณปิดการใช้ตัวเลือก Picture Placeholders คุณสามารถดูรูปภาพหรือวัตถุในทุกๆ มุมมอง เมื่อต้องการปิดตัวเลือก Picture Placeholders ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก Microsoft Office Button แล้วคลิก Word Options
 2. คลิกAdvanced
 3. ใน Display document contentคลิกเพื่อยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย Picture Placeholders
 4. คลิก OK
หมายเหตุ ตัวเลือก Picture Placeholders ไม่มีผลต่อรูปภาพหรือวัตถุเมื่อคุณใช้ตัวเลือกลักษณะการตัดคำอื่นๆ นอกจากตัวเลือก In line with text ตัวเลือก Picture Placeholders มีผลต่อรูปภาพหรือวัตถุเมื่อคุณใช้ตัวเลือก In line with text ในทุกมุมมองยกเว้นมุมมองอ่านเต็มหน้าจอ

คุณพบปัญหากับโปรแกรมควบคุมการแสดงผล

หากคุณพบปัญหานี้บ่อยๆ อาจมีปัญหากับการตั้งค่าโปรแกรมควบคุมการแสดงผลหรือกับการตั้งค่า Windows Display Properties หากการแก้ปัญหาก่อนหน้าไม่สามารถช่วยได้ ให้ลองใช้วิธีการแก้ปัญหาต่อไปนี้

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพสีหรือความละเอียดของจอของโปรแกรมควบคุมการแสดงผลปัจจุบัน

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพสี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกที่ Start คลิก Runพิมพ์ desk.cpl แล้วคลิก OK
 2. คลิกแท็บ Settings
 3. หากการตั้งค่า Color quality กำหนดเป็น Highest (32 bit)ให้เปลี่ยนการตั้งค่านี้เป็น Medium (16 bit)แล้วคลิก OK
หากยังมีปัญหา ให้เปลี่ยนความละเอียดของจอแสดงผล โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start คลิก Runพิมพ์ desk.cpl แล้วคลิก OK
 2. คลิกแท็บ Settings
 3. ใน Screen resolutionให้ปรับแถบเลื่อนไปทางซ้าย แล้วคลิก OK

เปลี่ยนการตั้งค่าการเร่งการทำงานของฮาร์ดแวร์

 1. คลิกที่ Start คลิก Runพิมพ์ desk.cpl แล้วคลิก OK
 2. ที่แท็บ Settings คลิกที่ Advanced
 3. คลิกแท็บTroubleshoot
 4. ปรับแถบเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อลดการเร่งการทำงานของฮาร์ดแวร์ แล้วคลิก OK สองครั้ง
 5. หากระบบสอบถามว่าคุณต้องการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หรือไม่ ให้คลิก Yes

ปรับปรุงการ์ดแสดงผล

หากการแก้ปัญหาต่างๆ ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ โปรดติดต่อบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อขอรับโปรแกรมปรับปรุงของโปรแกรมควบคุมการแสดงผล ถ้าคุณได้ปรับปรุงการ์ดแสดงผลของคุณแล้ว โปรดติดต่อบริษัท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อผู้ผลิตการ์ดแสดงผลของคุณ ให้คลิกที่หมายเลขบทความที่ต้องการในรายการต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
65416 ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ A-K (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60781 ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร L-P (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60782 ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ Q-Z (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 918788 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
Keywords: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB918788

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com