B?n không th? thay đ?i th? lo?i c?a ngư?i dùng khi b?n làm vi?c như m?t đ?i bi?u trong Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 918717 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

N?u b?n s? d?ng Microsoft Outlook đ? truy c?p vào h?p thư c?a ngư?i dùng Microsoft Exchange khác c?p, kh? năng c?a b?n đ? áp d?ng, t?o ho?c xóa danh m?c Outlook là gi?i h?n đ?i v?i các quy?n mà b?n có trên Calendarand c?a m?c tin thư thoại cá nhân khác.

Ví d?, khi b?n c? g?ng đ? áp d?ng ho?c xoá m?t th? lo?i trên m?t m?c trong m?t m?c tin thư thoại đư?c chia s?, n?u b?n có ít hơn cho phép tr?nh so?n th?o, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây trong Microsoft Outlook:
B?n không có đ? quy?n đ? th?c hi?n thao tác này trên đ?i tư?ng này. Xem m?c tin thư thoại s? liên l?c ho?c ngư?i người quản trị hệ thống c?a b?n.
B?n không có quy?n thích h?p đ? th?c hi?n thao tác này.
Ngoài ra, n?u b?n m? hộp thoạiTh? lo?i màu s?ckhi b?n đang ? trong c?p dùng chung,New, đ?i tênxóanút ch?n m?t không có s?n (s? b? làm m?).

Nguyên nhân

Đ? áp d?ng ho?c xoá m?t m?c hi?n có đ?n ho?c t? m?t m?c trong m?t m?c tin thư thoại đư?c chia s?, b?n ph?i cho phép tr?nh so?n th?o ho?c cao hơn vào m?c tin thư thoại đó. Danh sách các th? lo?i màu trong m?t h?p thư đư?c lưu tr? trong m?t thông đi?p ?n trong m?c tin thư thoại l?ch trong h?p thư. V? v?y, n?u b?n đang làm vi?c trong b?t k? m?c tin thư thoại đư?c chia s? c?a h?p thư c?a ngư?i dùng khác, b?n ph?i có ít quy?n xem m?c tin thư thoại l?ch c?a ngư?i dùng khác đ? xem và áp d?ng danh m?c c?a ngư?i dùng khác và nhi?u ch? s? h?u quy?n đ? t?o ra lo?i m?i ho?c xoá các th? lo?i s?n có cho b?t k? m?c tin thư thoại đư?c chia s? trong h?p thư c?a ngư?i dùng khác.

Gi?i pháp

Đ?t c?u h?nh các quy?n đư?c li?t kê trong các ph?n sau đây đ? phù h?p v?i m?c đ? truy c?p mà b?n mu?n cho các th? lo?i trong các m?c tin thư thoại đư?c chia s? trong h?p thư c?a ngư?i dùng khác.

Áp d?ng ho?c xoá lo?i t? m?c trong m?t m?c tin thư thoại đư?c chia s?

 1. B?t đ?u Outlook.
 2. B?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại đư?c chia s?, và sau đó b?m thu?c tính.
 3. Nh?p vào tab quy?n .
 4. Thêm ho?c b?m đ? ch?n cóđ?ng ngư?i s? d?ng đ? làm vi?c v?i các danh m?c trong m?c tin thư thoại đư?c chia s?.
 5. Dư?i quy?n, nh?p vào tr?nh so?n th?oho?c m?c quy?n cao hơn ?C?p đ? quy?n truy c?p h?p, và sau đó nh?p vào OK.
Lưu ?N?u b?n không có ch? s? h?u quy?n vào m?c tin thư thoại l?ch c?a ngư?i dùng đ? chia s? m?c tin thư thoại, b?n cannotadd ho?c xoá các danh m?c trong hộp thoại các th? lo?i màu. B?n s? ch? có th? áp d?ng lo?i đ? ho?c lo?i b? m?c t? các kho?n m?c trong m?c tin thư thoại đư?c chia s? d?a trên danh sách hi?n t?i c?a các th? lo?i trong hộp thoại các th? lo?i màu n?u b?n có ít quy?n xem m?c tin thư thoại l?ch.

Createor xóa nh?ng chuyên m?c trong m?t m?c tin thư thoại đư?c chia s?

N?u b?n mu?n thêm lo?i m?i ho?c đ?i bi?u các chuyên m?c hi?n có trong c?p dùng chung, b?n c?n ph?i có ch? s? h?u quy?n vào m?c tin thư thoại l?ch c?a ch? s? h?u h?p thư ngư?i chia s? các m?c tin thư thoại. Đ? thay đ?i các đi?u kho?n trên m?c tin thư thoại l?ch, h?y làm theo các bư?c sau trên máy tính khách Outlook c?a ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i s? h?u h?p thư v?i các c?p đư?c chia s?:
 1. B?t đ?u Outlook.
 2. Nh?p vào l?ch trong tr?nh đơn đi?u hư?ng.
 3. B?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại l?ch, và sau đó, nh?p vàothu?c tính.
 4. Nh?p vào tab quy?n .
 5. Thêm ho?c b?m vào ch?n ngư?i dùng đ? có đ? qu?n l? nh?ng chuyên m?c trong m?c tin thư thoại đư?c chia s?.
 6. Dư?i quy?n, b?m đ? ch?n ch? s? h?u trong C?p quy?n truy c?p h?p, và sau đó nh?p vào OK.

Đ?i tên danh m?c trong m?t m?c tin thư thoại đư?c chia s?

Ngay c? khi b?n có ch? s? h?u quy?n vào m?c tin thư thoại l?ch c?a ngư?i dùng đ? chia s? c?p này, nút ch?n m?t đ?i tên luôn luôn vô hi?u hóa trong các các th? lo?i màu hộp thoại cho ai đó khác hơn so v?i ch? s? h?u h?p thư. Khi b?n đ?i tên m?t th? lo?i trong các các th? lo?i màu hộp thoại Outlook đ? toexamine m?i m?c phân lo?i trong m?i m?c tin thư thoại đ? đ?i tên th? lo?i, n?u thích h?p. B?i v? đi?u này, ch? ch? s? h?u h?p thư có th? đ?i tên m?t th? lo?i Hi?n th? trong các các th? lo?i màu hộp thoại. Xin vui l?ng yêu c?u ch? s? h?u c?a m?c tin thư thoại đư?c chia s? đ? đ?i tên m?c n?u b?n ph?i có m?t th? lo?i đư?c đ?i tên thành.

Thu?c tính

ID c?a bài: 918717 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
kbemail kbcalendar kbpermissions kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB918717 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 918717

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com