Nevar main?t lietot?ju kategorij?m, str?d?jot k? p?rst?vi programm? Outlook

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 918717 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Ja izmantojat Microsoft Outlook, lai piek??tu citai Microsoft Exchange lietot?ja pastkastes mapei (map?m), savu sp?ju pielietot, izveidot vai dz?st Outlook kategorij?m ir ierobe?otas at?aujas, k?das jums ir to Calendarand cit?m atsevi???m map?m.

Piem?ram, m??inot lietotu vai no?emtu kategoriju vienumam koplieto?anas mapi, ja jums ir maz?k nek? redaktora at?auj?m, sa?emat k?du no ?iem k??das zi?ojumiem programm? Microsoft Outlook:
Jums nav pietiekamu at?auju, lai veiktu ??du oper?ciju ar ?o objektu. Sazinieties ar mapes kontaktpersonu vai sist?mas administratoru.
Jums nav atbilsto?u at?auju veikt ?o oper?ciju.
Ar? tad, ja tiek atv?rts dialoglodzi??kr?sas kategorija, ja atrodaties koplietojama mape,New, P?rd?v?tun Dz?stpogas nav pieejami (tiek par?d?ti pel?koti).

Iemesls

Lai lietotu vai no?emtu eso?o kategoriju no kr?juma vai koplietojama mape, jums j?b?t at?aujai redaktors vai liel?ku uz ?o mapi. Sl?pto zi?u pastkastes map? Kalend?rs tiek glab?ta pastkaste kr?su kategoriju saraksta. T?d??, ja j?s str?d?jat jebkur? koplietot? map? cita lietot?ja pastkasti, ir nepiecie?ama vismaz recenzenta at?aujas, cita lietot?ja kalend?ra map? skat?t un lietot citas lietot?ju kategorijas un ?pa?nieka at?auju, lai izveidotu jaunu kategoriju vai dz?st eso??s kategorijas jebkurai koplietojuma mapei cita lietot?ja pastkast?.

Risin?jums

Konfigur?t at?aujas, kas uzskait?ti turpm?kaj?s sada??s atbilsto?i kategorij?m koplietojam?s mapes no cita lietot?ja pastkasti v?lam?s piek?uves l?meni.

Lietotu vai no?emtu kategorijas kr?jums koplietojama mape

 1. Start?jiet programmu Outlook.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz koplietojam? mape un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 3. Noklik??iniet uz cilnes at?aujas .
 4. Pievienot, vai noklik??iniet, lai atlas?tu lietot?ju whohas str?d?t ar kategorijas koplietojama mape.
 5. Sada?? at?aujas, noklik??iniet uz redaktoravai augst?ka l?me?a at?aujas adreses lodzi??At?aujas l?meni un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
Piez?me.Ja jums nav ?pa?nieka at?aujas uz mapi Kalend?rs, kur? ir koplieto?anas mapes, j?s cannotadd vai dz?st kategorijas dialoglodzi?? kr?sas kategorija. J?s tikai var?tu pielietot kategorijas vai kategoriju no?em?ana no vienumu koplietojama mape, balstoties uz eso?u sarakstu, dialoglodzi?? kr?sas kategorija kategoriju, ja jums ir vismaz recenzenta at?aujas uz mapi Kalend?rs.

Createor dz?st kategoriju koplietojama mape

Ja v?laties pievienot jaunu kategoriju vai dele??t koplietojama mape eso??s kategorijas, jums ir j?b?t ?pa?nieka at?aujas pastkastes ?pa?nieka, kur? ir to mapju koplieto?anas kalend?ra mape. Lai main?tu permissions uz mapi Kalend?rs, r?kojieties ??di, uz lietot?ja Outlook klientu, kam pieder pastkasti ar koplietojuma mapei (map?m):
 1. Start?jiet programmu Outlook.
 2. Noklik??iniet uz Kalend?rs navig?cijas izv?lni.
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz kalend?ramapes, p?c tam noklik??iniet uzRekviz?ti.
 4. Noklik??iniet uz cilnes at?aujas .
 5. Pievienot, vai noklik??iniet, lai atlas?tu lietot?ju, kur? ir p?rvald?t kategorijas koplietojama mape.
 6. Sada?? at?aujas?pa?niekaAt?aujas l?meni adreses lodzi?? atlasiet un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

P?rd?v?t kategoriju koplietojama mape

Pat ja jums ir ?pa?nieka ties?bas uz mapi Kalend?rs, kur? ir koplieto?anas mapes, pogas P?rd?v?t vienm?r ir atsp?jota kr?sas kategorija dialoglodzi?a k?dam, kas nav pastkastes ?pa?nieka. P?rd?v?jot kategoriju kr?sas kategorija dialoglodzi?? Outlook ir toexamine visiem vienumiem, kas sak?rtot?s katrai mapei, kura j?p?rd?v? kategorija, vajadz?bas. ?? iemesla d?? tikai pastkastes ?pa?nieks var p?rd?v?t kategoriju par?d?ti kr?sas kategorija dialoglodzi??. L?dziet ?pa?nieku koplietojamo mapi kur? j?p?rd?v? kategorija, ja ir nepiecie?ams p?rd?v?t kategoriju.

Rekviz?ti

Raksta ID: 918717 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 19. septembris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbemail kbcalendar kbpermissions kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB918717 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 918717

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com