Khi b?n c? g?ng đăng nh?p tương tác v?i Windows, k?ch b?n đăng nh?p đ?i tư?ng ngư?i s? d?ng không ch?y

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 918495 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đăng nh?p tương tác v?i m?t máy tính khách hàng d?a trên Microsoft Windows XP, các đ?i tư?ng ngư?i s? d?ng k?ch b?n đăng nh?p không ch?y. V?n đ? này x?y ra m?c dù các Cho phép chuy?n vùng h? sơ ngư?i dùng và chính sách ngư?i s? d?ng Cross-r?ng thi?t l?p chính sách đư?c kích ho?t.

V?n đ? này x?y ra khi b?n đăng nh?p b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng t? m?t tên mi?n khác v?i tên mi?n c?a tài kho?n máy tính.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? các t?p tin Userinit.exe không th? th?c thi k?ch b?n đăng nh?p v? các tên gi?i quy?t v?n đ?. Hành vi này x?y ra n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • NetBIOS trên TCP/IP (NetBT) tên gi?i quy?t là không có s?n đ? gi?i quy?t tên b?ng ph?ng c?a máy ch? đăng nh?p. NetBT bao g?m các chương tr?nh phát sóng Windows Internet đ?t tên d?ch v? (th?ng).
 • H? th?ng tên mi?n (DNS) tên mi?n c?a trương m?c ngư?i dùng không đư?c thêm vào danh sách t?m ki?m h?u t? DNS c?a máy khách.

GI?I PHÁP

Không có m?t hotfix update for Windows XP. Trong Windows Vista và m?i hơn nh?ng thay đ?i bao g?m, nhưng không đư?c kích ho?t theo m?c đ?nh. V? v?y, b?n v?n c?n c?n kích ho?t các thi?t l?p chính sách"Cho phép LogonScripts v?i NetBIOS b? vô hi?u hoá"như đư?c di?n t? bên dư?i.

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Microsoft Windows XP Service Pack 2

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin cài đ?t hotfix

Khi b?n cài đ?t các hotfix, m?t phiên b?n c?a t?p tin Userinit.exe và t?p tin System.adm đư?c cài đ?t cùng v?i các gói hotfix. Các t?p tin System.adm ch?a thi?t l?p đ?i tư?ng (Group Policy GPO) chính sách nhóm m?i sau đây:
Máy tính Administrative Templates\System\Scripts\Allow LogonScripts v?i NetBIOS b? vô hi?u hoá
Thi?t đ?t này cho phép b?n kích ho?t ho?c vô hi?u hóa đăng nh?p script khi NetBIOS b? vô hi?u hóa.

Đăng k? thông tin

N?u b?n b?t tính năng m?i b?ng cách s? d?ng m?i GPO, following registry subkey c?u h?nh:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\Allow-LogonScript-NetBIOSDisabled

Lo?i có giá tr?: DWORD
D? li?u có giá tr?: 00000001
B?n c?ng ph?i b?t các Cho phép chuy?n vùng h? sơ ngư?i dùng và chính sách ngư?i s? d?ng Cross-r?ng GPO. Khi b?n làm đi?u này, sau registry subkey đư?c c?u h?nh:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\AllowX-ForestPolicy-và-RUP

Lo?i có giá tr?: DWORD
D? li?u có giá tr?: 00000001

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờSP yêu c?u
System.ADMKhông áp d?ng1,745,72030 Tháng sáu, 200608: 54SP2
Userinit.exe5.1.2600.294326,11203 Tháng b?y, 200608: 53SP2

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: Kích ho?t tính năng phân gi?i tên NetBT

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i ncpa.cpl, sau đó b?m Ok.
 2. Trong K?t n?i m?ng, b?m chu?t ph?i vào Local Area Connection, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Nh?p vào Giao th?c Internet (TCP/IP), sau đó b?m Thu?c tính.
 4. Trong các Thu?c tính Internet Protocol (TCP/IP) h?p tho?i h?p, b?m vào Nâng cao.
 5. Trên các ĐO?T GI?I tab, b?m vào Kích ho?t tính năng NetBIOS trên TCP/IP, sau đó b?m Ok ba l?n.
Chú ý Phương pháp này ch? ho?t đ?ng n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Tô pô th?ng có ch?a các h? sơ b? đi?u khi?n tên mi?n t? vùng trương m?c.
 • B? đi?u khi?n vùng có th? đư?c truy c?p b?ng cách s? d?ng chương tr?nh phát sóng NetBT.

Cách 2: Thêm tên mi?n DNS c?a trương m?c ngư?i dùng vào danh sách t?m ki?m h?u t? DNS c?a khách hàng

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i ncpa.cpl, sau đó b?m Ok.
 2. Trong K?t n?i m?ng, b?m chu?t ph?i vào Local Area Connection, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Nh?p vào Giao th?c Internet (TCP/IP), sau đó b?m Thu?c tính.
 4. Trong các Thu?c tính Internet Protocol (TCP/IP) h?p tho?i h?p, b?m vào Nâng cao.
 5. Trên các DNS tab, b?m vào Ghép các h?u t? DNS [theo th? t?], sau đó b?m Thêm.
 6. Trong các H?u t? mi?n l?nh v?c, lo?i tên mi?n mà b?n mu?n thêm, và sau đó nh?p vào Thêm.
 7. Nh?p vào Ok ba l?n.
Chú ý B?n c?ng có th? s? d?ng m?t GPO đ? c?u h?nh các h?u t? DNS.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? xu?t b?n thi?t đ?t đăng k? m?i trong chính sách nhóm cho m?t tên mi?n, b?n ph?i s?a đ?i GPO m?i đư?c ch?a trong t?p tin System.adm. S?a đ?i t?p tin System.adm trên máy tính đang ch?y c?a s? XP Service Pack 2 và có hotfix 918495 đư?c cài đ?t. So?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm sao Phiên b?n m?i c?a t?p tin System.adm vào thư m?c tiêu b?n hành chính (ADM) có liên quan trên ? đ?a h? th?ng (SYSVOL) và làm cho các thi?t l?p m?i có s?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t?p tin ADM, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816662Khuy?n ngh? cho vi?c qu?n l? t?p tin chính sách nhóm hành chính m?u (.adm)

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 918495 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
T? khóa: 
kbautohotfix kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbprb kbmt KB918495 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:918495

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com