ID c?a bi: 918429 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bai vit nay m ta cach xac inh tai liu bi hong trong Microsoft Office Word 2007 va Microsoft Office Word 2010. Ngoai ra, bai vit nay cung bao gm cac bc giai thich v cach khi phuc vn ban va d liu co trong tai liu sau khi ban xac inh c rng tai liu bi hong.

Bai vit nay danh cho ngi dung may tinh co trinh t s cp n trung cp.
Ban co th d dng lam theo cac bc hn nu ban in sn bai vit ny ra.

Cach xc ?nh ti li?u bi h?ng

Phng phap 1: Ki?m tra biu hin l?

Nhiu ti li?u b? hong hin thi biu hin l?. Biu hin nay co th lin quan ti vic tai liu bi hong hoc ti khun mu ma tai liu c hinh thanh da trn o. Biu hin ny c th? bao g?m:
 • anh s lai nhiu ln cc trang hi?n c trong ti li?u
 • Lp l?i nhiu ln cc ngt trang trong ti li?u
 • B? cuc va inh d?ng cua ti li?u khng chinh xac
 • Cac k? t? khng th? ?c ?c trn mn h?nh
 • Thng bo l?i trong qua trinh x ly
 • My tnh ng?ng phan hi khi b?n m? tp
 • Bt ky biu hin khng mong i nao khac khng c cho la hoat ng thng thng cua chng trinh
Nu tai liu hin thi bt ky hin tng nao trong s nhng hin tng nay hoc nu ban khng th m c tai liu, hay chuyn sang phng phap 2.

Phng phap 2: Kim tra cac tai liu va chng trinh khac

i luc, biu hin nay co th do cac yu t khac gy ra ch khng phai do tai liu bi hong. ? lo?i b? cac y?u t? khc nay, h?y lm theo nhng b?c sau:
 1. T?m ki?m biu hin tng t? trong cc ti li?u khc.
 2. Tim kim biu hin tng t trong cac chng trinh khac cua Microsoft Office 2007 hoc Microsoft Office 2010.
Nu bt ky bc nao trong s cac bc nay cho thy s c khng phai do tai liu, ban se phai khc phuc s c Word 2007 hoc Word 2010, goi Office 2007, goi Office 2010 hoc h iu hanh ang chay trn may tinh.

Cac bc khc phuc s c nu ban co th m c tai liu bi hong

Phng phap 1: Thay i khun mu ma tai liu s dung

Bc 1: Xc ?nh khun m?u ma ti li?u s dung

 1. M? tai liu co s c bng Word.
 2. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm Tuy chon.

  Trong Word 2010, bm vao Tp trn dai bng, sau o bm vao Tuy chon.
 3. Bm Trinh b sung.
 4. Trong hp Quan ly, bm vao Khun mu trong Xem va quan ly trinh b sung Office
 5. Bm Bt u.
Hp Khun mu tai liu se lit k khun mu ma tai liu s dung. Nu khun mu c lit k la Thng thng, hay chuyn sang bc 2. Nu khng, hay chuyn sang bc 3.

Bc 2: i tn khun mu chung (Normal.dotm)

Hay lam theo cac bc danh cho h iu hanh ma ban ang s dung:

Windows Vista va Windows 7
 1. Thoat khoi Word.
 2. Bm vao Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
  .
 3. Trong hp Bt u Tim kim, nhp oan vn ban sau ri nhn ENTER:
  %userprofile%\appdata\roaming\microsoft\templates
 4. Bm chut phai vao Normal.dotm, sau o bm i tn.
 5. Nhp Oldword.old, sau o nhn ENTER.
 6. ong Windows Explorer.
 7. Khi ng Word, sau o m tai liu.
Microsoft Windows XP
 1. Thoat khoi Word.
 2. B?m B?t ?u, sau o b?m Chay.
 3. Trong hp M, nhp oan vn ban sau ri nhn ENTER:
  %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates
 4. Bm chut phai vao Normal.dotm, sau o bm i tn.
 5. Nhp Oldword.old, sau o nhn ENTER.
 6. ong Windows Explorer.

Bc 3: Thay ?i khun m?u ti li?u

 1. M? tai liu co s c bng Word.
 2. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm Tuy chon Word.

  Trong Word 2010, bm vao Tp trn Dai bng, sau o bm vao Tuy chon.
 3. Bm Trinh b sung.
 4. Trong hp Quan ly, bm Khun mu, sau o bm Bt u.
 5. Bm inh kem.
 6. Trong th muc Khun mu, bm Normal.dotm, sau o bm M.
 7. Bm OK ong hp thoai Khun mu va Trinh b sung.
 8. Thoat khoi Word.

Bc 4: Ki?m ch?ng r?ng vic thay ?i khun m?u co hiu qua.

 1. Khi ng Word.
 2. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm Tuy chon Word.

  Trong Office 2010, bm Tp trn Dai bng, sau o bm Tuy chon.
 3. Bm vao tai liu bi hong, sau o bm M.
Nu biu hin la vn tip din, hay chuyn sang phng phap 2.

Phng phap 2: Khi ng Word bng cach s dung cac thit t mc inh

Ban co th s dung khoa chuyn i /a khi ng Word bng cach chi s dung cac thit t mc inh trong Word. Khi ban s dung khoa chuyn i /a, Word khng tai c bt ky trinh b sung nao. Ngoi ra, Word khng s? d?ng khun m?u Normal.dotm hi?n c c?a b?n. Kh?i ?ng l?i Word b?ng cch s? d?ng khoa chuyn i /a.

Bc 1: Khi ng Word 2007 bng cach s dung khoa chuyn i /a

Windows Vista va Windows 7
 1. Thoat khoi Word.
 2. Bm vao Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
  .

 3. Trong hp Bt u Tim kim, nhp vn ban sau, sau o nhn ENTER.

  i vi Word 2007:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  i vi Word 2010:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a
Windows XP
 1. Thoat khoi Word.
 2. B?m B?t ?u, sau o b?m Chay.
 3. Trong hp M, nhp vn ban sau ri nhn ENTER.

  trong Word 2007:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  Trong Word 2010:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a

Bc 2: M? ti li?u

 1. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm M.

  Trong Word 2010, bm vao Tp trn Dai bng, sau o bm vao M.
 2. Bm vao tai liu bi hong, sau o bm M.
Nu biu hin la vn tip din, hay chuyn sang phng phap 3.

Phng phap 3: Thay ?i tr?nh i?u khi?n my in

B?c 1: Th mt trinh iu khin may in khac

Windows Vista va Windows 7
Bc a: M? Thm My in
 1. Trong Windows Vista, bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
  , sau o bm May in.

  Trong Windows 7, bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
  , sau o bm Thit bi va May in.
 2. Bm Thm may in.
Bc b: Thm may in mi
 1. Trong hp thoai Thm May in, bm Thm may in cuc b.
 2. Bm S dung cng hin co, sau o bm Tip theo.
 3. Trong danh sach Nha san xut, bm Microsoft.
 4. Bm Microsoft XPS Document Writer, sau o bm Tip theo.
 5. Bm S dung trinh iu khin hin c cai t (khuyn nghi), sau o bm Tip theo.
 6. Bm chon hp kim t lam may in mc inh, sau o bm Tip theo.
 7. Bm Hoan tt.
Windows XP
B?c a: M? Thm My in
 1. Bm Bt u, sau o bm May in va May fax.
 2. Trong Tc v? My in, b?m vo Thm my in.
Bc b: Thm may in mi


Sau khi ban cai t cac ban va sau, biu tng Microsoft XPS Document Writer se t ng xut hin trong th muc May in va May fax.
 1. Cai t Microsoft .NET Framework 3.0.
 2. Ci ?t Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0.
 3. Ci ?t Goi Microsoft XPS Essentials.
bit thm thng tin v cach cai t cac ban va lin quan ti XPS trn, hay ghe thm Web site Microsoft sau:
http://www.microsoft.com/whdc/xps/viewxps.mspx

Bc 2: Kim chng rng vic thay i trinh iu khin may in khc phuc c s c

 1. Khi ng Word.
 2. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm M.

  Trong Word 2010, bm Tp trn Dai bng, sau o bm M.
 3. Bm vao tai liu bi hong, sau o bm M.
Nu biu hin la vn tip din, hay chuyn sang bc 3.

Bc 3: Ci ?t l?i tr?nh i?u khi?n my in ban ?u.

Windows Vista va Windows 7
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
  , sau o bm May in hoc bm Thit bi va May in.
 2. Bm chut phai vao may in mc inh ban u, sau o bm Xoa.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn Kim soat Ti khoan Ngi dung
  Nu ban c nhc nhp mt khu quan tri vin hoc xac nhn, h?y nhp mt khu hoc bm Tip tuc.
 3. Nu ban c nhc xoa tt ca cac tp c lin kt vi may in, hay bm Co.
 4. Bm Thm may in, sau o lam theo cac hng dn trong Thut sy Thm May in cai t lai trinh iu khin may in.
Windows XP
 1. Bm Bt u, sau o bm May in va May fax.
 2. Bm chut phai vao may in mc inh ban u, sau o bm Xoa.
 3. Nu ban c nhc xoa tt ca cac tp c lin kt vi may in, hay bm Co.
 4. Trong Tac vu May in, bm Thm may in, sau o lam theo cac hng dn trong Thut sy Thm May in cai t lai trinh iu khin may in.

Bc 4: Kim chng rng vic thay i trinh iu khin may in khc phuc c s c

 1. Khi ng Word 2007.
 2. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm M.

  Trong Word 2010, bm Tp trn Dai bng, sau o bm M.
 3. Bm vao tai liu bi hong, sau o bm M.
Nu biu hin la vn tip din, hay chuyn sang phng phap 4.

Phng phap 4: S? d?ng ch? ? an ton

B?c 1: Kh?i ?ng Windows ch? ? an ton

Windows Vista v Windows 7
 1. Ly tt ca ia mm, CD va DVD ra khoi may tinh cua ban, sau o khi ng lai may tinh .
 2. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
  , bm mui tn bn canh Khoa hoc Tt, sau o bm Khi ng lai.
 3. S dung mt trong nhng quy trinh sau:
  • Nu may tinh cua ban co mt h iu hanh duy nht c cai t, hay nhn va gi phim F8 khi may tinh khi ng lai. Ban phai nhn F8 trc khi biu trng Windows xut hin. Nu biu trng Windows xut hin, ban phai th lai bng cach i cho n khi du nhc ng nhp Windows xut hin, sau o tt va khi ng lai may tinh.
  • Nu may tinh cua ban co nhiu h iu hanh, h?y s dung cc phm m?i tn anh du h iu hanh m ban mun khi ng ch an toan, sau o nhn F8.
 4. Trn man hinh Tuy chon Khi ng Nng cao, hay s dung cac phim mui tn chon Ch An toan, sau o nhn ENTER.
 5. ng nhp vao may tinh cua ban bng cach s dung tai khoan ngi dung co cac quyn quan tri.
Windows XP
 1. Ly tt ca ia mm, CD va DVD ra khoi may tinh cua ban, sau o khi ng lai may tinh.
 2. Bm Bt u, sau o bm Tt.
 3. Trong danh sach Ban mun may tinh lam gi, bm Khi ng lai, sau o bm OK.
 4. Gi? phm CTRL khi b?n kh?i ?ng l?i my tnh.
 5. Khi ban thy thng bao ang khi ng Windows, hay nhn F8, s dung cac phim mui tn chon Ch An toan trn menu Khi ng, sau o nhn ENTER.

Bc 2: Ki?m ch?ng r?ng vic khi ng ch? ? an ton khc phuc c s c.

 1. Khi ng Word.
 2. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm M.
  Trong Word 2010, bm vao Tp trn Dai bng, sau o bm vao M.
 3. Bm vao tai liu bi hong, sau o bm M.
Nu biu hin la vn tip din, hay khi ng lai Windows, sau o chuyn sang phng phap 5.

Phng phap 5: Buc Word sa tp

B?c 1: S?a ti li?u

 1. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm M.

  Trong Word 2010, bm vao Tp trn Dai bng, sau o bm vao M.
 2. Trong hp thoai M, bm anh du tai liu Word cua ban.
 3. Bm mui tn trn nut M, sau o bm M va Sa.

Bc 2: Kim chng rng vic sa tai liu khc phuc c s c

Kim chng rng biu hin la khng con xay ra. Nu biu hin la vn tip din, hay khi ng lai Windows, sau o chuyn sang phng phap 6.

Phng phap 6: Thay i inh dang tai liu, sau o chuyn i tai liu tr lai inh dang Word

Bc 1: M? ti li?u

 1. Khi ng Word.
 2. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm M.

  Trong Word 2010, bm Tp trn Dai bng, sau o bm M.
 3. Bm vao tai liu bi hong, sau o bm M.

Bc 2: Lu ti li?u mt ?nh d?ng tp khc

 1. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm Lu vi tn.

  Trong Word 2010, bm vao Tp trn Dai bng, sau o bm Lu vi tn.
 2. Trong Word 2007, bm ?nh d?ng khc.
 3. Trong danh sach Kiu tp lu, bm inh dang Rich Text (*.rtf).
 4. Bm Lu.
 5. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm ong.

  Trong Office 2010, bm vao Tp trn Dai bng, sau o bm ong.

Bc 3: M tai liu, sau o chuyn i tai liu tr lai inh dang tp Word

 1. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm M.

  Trong Word 2010, bm Tp trn Dai bng, sau o bm M.
 2. Bm vao tai liu a chuyn i, sau o bm M.
 3. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm Lu vi tn.

  Trong Word 2010, bm Tp trn Dai bng, sau o bm Lu vi tn.
 4. Ch?n Ti li?u Word cho kiu Lu vi tn.
 5. i tn tp tai liu, sau o bm Lu.

Bc 4: Kim chng rng vic chuyn i inh dang tp tai liu khc phuc c s c

Kim chng rng biu hin la khng con xay ra. Nu biu hin vn tip din, hay th lu tp inh dang tp khac. Lp lai t bc 1 n bc 4, sau o th lu tp cac inh dang sau, ln lt theo th t:
 • Trang Web (.htm; .html)
 • B?t k? ?nh d?ng x ly vn ban nao khac
 • Vn b?n Thun (.txt)
Chu y Khi ban lu tp inh dang Vn ban Thun (.txt), ban co th giai quyt c s c khin tai liu bi hong. Tuy nhin, t?t c? ?nh d?ng tai liu, ma macro va hoa se bi mt. Khi ban lu tp inh dang Vn ban Thun (.txt), ban phai inh dang lai tai liu. Do o, hay chi s dung inh dang Vn ban Thun (.txt) nu cac inh dang tp khac khng giai quyt c s c.

Nu biu hin la vn tip din, hay chuyn sang phng phap 7.

Phng phap 7: Sao chep moi ni dung tr du phn oan cui cung sang tai liu mi

Bc 1: T?o ti li?u m?i

 1. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm Mi.

  Trong Word 2010, bm Tp trn Dai bng, sau o bm Mi.
 2. B?m vo Ti li?u tr?ng, sau bm T?o.

Bc 2: M? ti li?u bi h?ng

 1. Khi ng Word.
 2. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm M.

  Trong Word 2010, bm Tp trn Dai bng, sau o bm M.
 3. Bm vao tai liu bi hong, sau o bm M.

Bc 3: Sao chep cac ni dung cua tai liu, sau o dan cac ni dung nay sang tai liu mi

Chu y Nu tai liu cua ban cha du ngt oan, chi sao chep vn ban gia cac du ngt oan. Khng sao chep du ngt oan vi du ngt oan nay co th lam hong tai liu mi cua ban. Thay i ch xem tai liu sang ch xem nhap khi ban sao chep va dan qua lai gia cac tai liu tranh chuyn cac du ngt oan. thay i sang ch xem nhap, trn tab Ch xem, bm Nhap trong nhom Ch xem Tai liu.
 1. Trong ti li?u bi h?ng, nh?n CTRL+END, sau nh?n CTRL+SHIFT+HOME.
 2. Trn tab Trang chu, bm vao Sao chep trong nhom Bang tam.
 3. Trn tab Ch xem, bm Chuyn i Windows trong nhom Window.
 4. Bm vo ti li?u m?i m b?n ? t?o ? b?c 1.
 5. Trn tab Trang chu, bm vao Dan trong nhom Bang tam.
Nu biu hin la vn tip din, hay chuyn sang phng phap 8.

Phng phap 8: Sao chep cac phn khng bi hong cua tai liu bi hong sang tai liu mi

Bc 1: T?o ti li?u m?i

 1. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm Mi.

  Trong Word 2010, bm Tp trn Dai bng, sau o bm Mi.
 2. B?m Ti li?u tr?ng, sau bm T?o.

Bc 2: M? ti li?u bi h?ng

 1. Khi ng Word.
 2. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm M.

  Trong Word 2010, bm Tp trn Dai bng, sau o bm M.
 3. Bm vao tai liu bi hong, sau o bm M.

Bc 3: Sao chep cac phn tai liu khng bi hong, sau o dan cac phn khng bi hong nay sang tai liu mi

Chu y Nu tai liu cua ban cha du ngt oan, chi sao chep vn ban gia cac du ngt oan. Khng sao chep du ngt oan vi du ngt oan nay co th lam hong tai liu mi cua ban. Thay i ch xem tai liu sang ch xem nhap khi ban sao chep va dan qua lai gia cac tai liu tranh chuyn cac du ngt oan. thay i thanh ch xem nhap, trn Ch xem, bm Nhap trong nhom Ch xem Tai liu.
 1. Trong tai liu bi hong, xac inh va sau o, chon phn ni dung khng bi hong cua tai liu.
 2. Trn tab Trang chu, bm vao Sao chep trong nhom Bang tam.
 3. Trn tab Ch xem, bm Chuyn i Windows trong nhom Window.
 4. Bm vo ti li?u m?i m b?n ? t?o ? b?c 1.
 5. Trn tab Trang chu, bm vao Dan trong nhom Bang tam.
 6. Lp lai cac bc t 3a n 3e cho mi phn tai liu khng bi hong. B?n ph?i cu truc l?i cc ph?n ti li?u b? h?ng c?a minh.

Phng phap 9: Chuyn i ch xem tai liu xoa ni dung bi hong

Nu tai liu hin thi bi ct bt (khng phai moi trang trong tai liu u c hin thi), co th chuyn i ch xem cua tai liu va xoa ni dung bi hong khoi tai liu.
 1. Xc ?nh s? trang m n?i dung trn b? h?ng khi?n cho ti li?u hi?n th? b? c?t b?t.
  1. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm M.

   Trong Word 2010, bm Tp trn Dai bng, sau o bm M.
  2. Bm vao tai liu bi hong, sau o bm M.
  3. Cun xem trang cui cung c hin thi trc khi tai liu hin thi bi ct bt. Lu ? n?i dung xut hin trn trang .
 2. Chuy?n i ch xem, sau xoa n?i dung b? hong.
  1. Trn tab Ch xem trong nhom Ch xem Tai liu, bm B cuc Web hoc Ch xem Nhap.
  2. Cun xem ni dung c hin thi trc khi tai liu hin thi bi ct bt.
  3. Chon va xoa oan, bang hoc i tng k tip trong tp.
  4. Trn tab Ch xem trong nhom Ch xem Tai liu, bm B cuc In. Nu tai liu hin thi vn bi ct bt, tip tuc chuyn i ch xem va xoa ni dung cho n khi tai liu khng con hin thi bi ct bt na ch xem B cuc In.
  5. Lu tai liu.

Cac bc khc phuc s c nu khng m c tai liu bi hong

Phng phap 1: M tai liu bi hong ch nhap ma khng cp nht cac lin kt

Bc 1: C?u h?nh Word

 1. Khi ng Word.
 2. Trn tab Xem, bm Nhap trong nhom Ch xem Tai liu.
 3. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm Tuy chon.

  Trong Word 2010, bm Menu Tp, sau o bm Tuy chon.
 4. Trong phn Hin thi ni dung tai liu, bm chon cac hp kim Phng ch nhap va Trinh gi ch cho anh trong Tuy chon nng cao khi lam vic vi Word.
 5. Trong muc Chung, bm bo chon hp kim Cp nht lin kt t ng khi M trong Tuy chon nng cao khi lam vic vi Word. Sau o, bm OK.

Bc 2: M? ti li?u bi h?ng

 1. Khi ng Word.
 2. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm M.

  Trong Word 2010, bm Menu Tp, sau o bm M.
 3. Bm vao tai liu bi hong, sau o bm M.
Nu ban co th m tai liu, hay ong tai liu va sau o, m lai tai liu bng cach s dung phng phap 6 va sa tai liu. N?u khng, chuyn sang phng phap 2.

Phng php 2: Chen tai liu di dang tp vao tai liu mi

Bc 1: T?o m?t ti li?u trng m?i

 1. Bm Nut Microsoft Office, sau o bm Mi.

  Trong Office 2010, bm Menu Tp, sau o bm Mi.
 2. B?m Ti li?u tr?ng, sau bm T?o.
Chu y Ban co th phai ap dung lai mt s inh dang cho phn cui cung cua tai liu mi.

Bc 2: Chn ti li?u b? hong vo ti li?u m?i

 1. M tab Chen, bm Chen i tng, sau o bm Vn ban T Tp.
 2. Trong hp thoai Chen Tp, hay tim va sau o bm vao tai liu bi hong. Sau o, bm Chen.
Chu y Ban co th phai ap dung lai mt s inh dang cho phn cui cung cua tai liu mi.

Phng phap 3: T?o lin k?t ti ti li?u b? h?ng

B?c 1: T?o ti li?u tr?ng

 1. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm Mi.

  Trong Word 2010, bm Menu Tp, sau o bm Mi.
 2. B?m Ti li?u tr?ng, sau bm T?o.
 3. Trong ti li?u m?i, nhp This is a test.
 4. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm Lu.

  Trong Word 2010, bm Menu Tp, sau o bm Lu.
 5. Nhp Rescue link, sau o bm Lu.

Bc 2: T?o lin k?t

 1. Ch?n vn b?n b?n ? nh?p trong b?c 1c.
 2. Trn tab Trang chu, bm vao Sao chep trong nhom Bang tam.
 3. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm Mi.

  Trong Word 2010, bm Menu Tp, sau o bm vao Mi.
 4. B?m Ti li?u tr?ng, sau bm T?o.
 5. Trn tab Trang chu, bm mui tn trn nut Dan trong nhom Bang tam, sau o bm Dan c bit.
 6. B?m vo Dn lin k?t, b?m vo Vn ban a ?nh d?ng (RTF).
 7. Bm OK.

Bc 3: Thay ?i lin k?t ti ti li?u b? h?ng

 1. Bm chut phai vao vn ban c lin kt trong tai liu, tro ti i tng Tai liu c lin kt, sau o bm Lin kt.
 2. Trong hp thoai Lin kt, bm tn tp cua tai liu c lin kt, sau o bm Thay i Ngun.
 3. Trong hp thoai Thay i Ngun, hay bm vao tai liu ma ban khng th m, sau o bm M.
 4. Bm OK ong hp thoai Lin kt.

  Chu y Thng tin t tai liu bi hong se hin thi nu co bt ky d liu hoc vn ban nao co th khi phuc c.
 5. Bm chut phai vao vn ban c lin kt, tro ti i tng Tai liu c lin kt, sau o bm Lin kt.
 6. Trong hp thoai Lin kt, bm Ngt Lin kt.
 7. Khi ban nhn c thng bao sau, bm Co:
  B?n c ch?c ch?n mu?n ngt cac lin kt ? ch?n khng?

Phng phap 4: S? d?ng trinh chuyn i "Khi phuc Vn ban t Tp Bt ky"

Chu ? Trinh chuyn i "Khi phuc Vn ban t Tp Bt ky" co cac han ch. V d?: ?nh d?ng ti li?u se b? m?t. Ngoai ra, cac hinh anh, cac trng, cac i tng c ve va bt ky muc nao khac khng phai la vn ban cung se bi mt. Tuy nhin, vn ban cua trng, cac u trang, chn trang, chu thich cui trang va chu thich cui vn ban c gi lai di dang vn ban n gian.
 1. Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, sau o bm M.

  Trong Word 2010, bm Menu Tp, sau o bm M.
 2. Trong hp Kiu tp, bm Khi phuc Vn ban t Tp Bt ky(*.*).
 3. Bm vao tai liu co vn ban ma ban mun khi phuc.
 4. Bm M.
Sau khi tai liu c khi phuc bng cach s dung trinh chuyn i "Khi phuc Vn ban t Tp Bt ky", se co mt s vn ban d liu nhi phn khng c chuyn i. Vn ban nay chu yu u va cui tai liu. Ban phai xoa vn ban d liu nhi phn nay trc khi lu tp di dang tai liu Word.
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 918429 - L?n xem xt sau cng: 26 Thang T 2012 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
T? kha:
kbproductlink kbprb kbinfo kbnomt kbceip kbcorrupt kbopenfile kbtshoot kbexpertisebeginner kbhowto KB918429

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com