Identifikator ?lanka: 918429 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje na?ine za identifikovanje o?te?enog dokumenta u programima Microsoft Office Word 2007 i Microsoft Office Word 2010. Pored toga, ovaj ?lanak obuhvata korake koji obja?njavaju kako se spasavaju tekst i podaci u dokumentu kada utvrdite da je dokument o?te?en.

Ovaj ?lanak je namenjen korisnicima ra?unara sa po?etnim ili srednjim nivoom znanja.
Mo?da ?e vam biti lak?e da sledite korake ako prvo od?tampate ovaj ?lanak.

Identifikovanje o?te?enog dokumenta

1. metod: proverite da li dolazi do neobi?nog pona?anja

Mnogi o?te?eni dokumenti ispoljavaju neobi?no pona?anje. Ovo pona?anje mo?e da bude u vezi sa o?te?enjem dokumenta ili predlo?ka na kojem je dokument zasnovan. Ovo pona?anje mo?e da uklju?uje slede?e stavke:
 • Neprestanu promenu numeracije postoje?ih stranica u dokumentu
 • Neprestano ponavljanje preloma stranica u dokumentu
 • Neispravan raspored i oblikovanje u dokumentu
 • Znakovi koji se ne mogu ?itati na ekranu
 • Poruke o gre?kama tokom obrade
 • Ra?unar prestaje da se odaziva kada otvorite datoteku
 • Sva druga neo?ekivana pona?anja koja se ne mogu pripisati tipi?nom radu programa
Ako dokument pokazuje bilo koje od ovih simptoma ili ako ne mo?ete da otvorite dokument, pre?ite na 2. metod.

2. metod: provera drugih dokumenata i programa

Ovo pona?anje ponekad mogu da izazovu i drugi faktori, a ne o?te?enje dokumenta. Da biste uklonili te druge faktore, sledite ove korake:
 1. Pogledajte da li se drugi dokumenti sli?no pona?aju.
 2. Potra?ite sli?no pona?anje u drugim Microsoft Office 2007 programima ili u Microsoft Office 2010 programima.
Ako neki od tih koraka ukazuju na to da problem nije u dokumentu, mora?ete da re?ite probleme sa programima Word 2007 ili Word 2010, programskim paketima Office 2007 ili Office 2010 ili sa operativnim sistemom pod kojim ra?unar radi.

Koraci za re?avanje problema koje treba isprobati ako mo?ete da otvorite o?te?eni dokument

1. metod: promenite predlo?ak koji dokument koristi

1. korak: utvrdite koji predlo?ak koristi dokument

 1. Otvorite problemati?ni dokument u programu Word.
 2. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Opcije.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Opcije.
 3. Izaberite stavku Programski dodaci.
 4. U polju Upravljanje, u okviru Prikaz Office programskih dodataka i upravljanje njima izaberite stavku Predlo?ci
 5. Kliknite na dugme Idi.
Polje Predlo?ak dokumenta nave??e predlo?ak koji koristi dokument. Ako je navedeni predlo?ak Normal, pre?ite na 2. korak. U suprotnom, pre?ite na 3. korak.

2. korak: preimenovanje op?teg predlo?ka (Normal.dotm)

Sledite korake za operativni sistem koji koristite:

Windows Vista i Windows 7
 1. Iza?ite iz programa Word.
 2. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
  .
 3. U polju Zapo?ni pretragu otkucajte slede?i tekst i pritisnite taster ENTER:
  %userprofile%\appdata\roaming\microsoft\templates
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a na predlo?ak Normal.dotm, a zatim izaberite stavku Preimenuj.
 5. Otkucajte Oldword.old i pritisnite taster ENTER.
 6. Zatvorite Windows Explorer.
 7. Pokrenite Word i otvorite dokument.
Microsoft Windows XP
 1. Iza?ite iz programa Word.
 2. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 3. U polju Otvori otkucajte slede?i tekst i pritisnite taster ENTER:
  %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a na predlo?ak Normal.dotm, a zatim izaberite stavku Preimenuj.
 5. Otkucajte Oldword.old i pritisnite taster ENTER.
 6. Zatvorite Windows Explorer.

3. korak: promena predlo?ka dokumenta

 1. Otvorite problemati?ni dokument u programu Word.
 2. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Opcije programa Word.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Opcije.
 3. Izaberite stavku Programski dodaci.
 4. U polju Upravljanje izaberite stavku Predlo?ci i kliknite na dugme Idi.
 5. Kliknite na dugme Prilo?i.
 6. U fascikli Predlo?ci izaberite stavku Normal.dotm, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 7. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Predlo?ci i programski dodaci.
 8. Iza?ite iz programa Word.

4. korak: uveravanje da promenjeni predlo?ci funkcioni?u.

 1. Pokrenite Word.
 2. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Opcije programa Word.

  U sistemu Office 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Opcije.
 3. Izaberite o?te?eni dokument i kliknite na dugme Otvori.
Ako ponovo bude dolazilo do neobi?nog pona?anja, pre?ite na 2. metod.

2. metod: pokretanje programa Word sa podrazumevanim postavkama

Mo?ete da upotrebite komutator /a da biste pokrenuli Word koriste?i samo podrazumevane postavke u njemu. Kada koristite prekida? /a, Word ne u?itava programske dodatke. Pored toga, Word ne koristi postoje?i predlo?ak Normal.dotm. Ponovo pokrenite Word koriste?i prekida? /a.

1. korak: pokretanje programa Word 2007 pomo?u komutatora /a

Windows Vista i Windows 7
 1. Iza?ite iz programa Word.
 2. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
  .

 3. U polju Zapo?ni pretragu otkucajte slede?i tekst i pritisnite taster ENTER.

  Za Word 2007:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  Za Word 2010:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a
Windows XP
 1. Iza?ite iz programa Word.
 2. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 3. U polju Otvori otkucajte slede?i tekst i pritisnite taster ENTER.

  u programu Word 2007:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  U programu Word 2010:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a

2. korak: otvaranje dokumenta

 1. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Otvori.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Otvori.
 2. Izaberite o?te?eni dokument i kliknite na dugme Otvori.
Ako ponovo bude dolazilo do neobi?nog pona?anja, pre?ite na 3. metod.

3. metod: promena upravlja?kih programa ?tampa?a

korak 1: isprobavanje drugog upravlja?kog programa ?tampa?a

Windows Vista i Windows 7
Korak a: otvaranje opcije ?Dodavanje ?tampa?a?
 1. U operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
  , a zatim izaberite stavku ?tampa?i.

  U operativnom sistemu Windows 7 kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
  , a zatim izaberite stavku Ure?aji i ?tampa?i.
 2. Kliknite na dugme Dodaj ?tampa?.
Korak b: dodavanje novog ?tampa?a
 1. U dijalogu Dodavanje ?tampa?a izaberite stavku Dodaj lokalni ?tampa?.
 2. Izaberite stavku Koristi postoje?i port, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 3. Na listi Proizvo?a? izaberite stavku Microsoft.
 4. Izaberite stavku Microsoft XPS Document Writer, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Izaberite opciju Koristi upravlja?ki program koji je trenutno instaliran (preporu?uje se), a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Postavi kao podrazumevani ?tampa?, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 7. Kliknite na dugme Zavr?i.
Windows XP
Korak a: otvaranje opcije ?Dodavanje ?tampa?a?
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku ?tampa?i i faksovi.
 2. U okviru Zadaci ?tampa?a izaberite stavku Dodaj ?tampa?.
Korak b: dodavanje novog ?tampa?a


Kada instalirate slede?e zakrpe, ikona Microsoft XPS Document Writer automatski se pojavljuje u fascikli ?tampa?i i faksovi.
 1. Instalirajte Microsoft .NET Framework 3.0.
 2. Instalirajte Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0.
 3. Instalirajte Microsoft XPS Essentials Pack.
Vi?e informacija o instaliranju navedenih zakrpa za XPS potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://www.microsoft.com/whdc/xps/viewxps.mspx

2. korak: uveravanje da je promena upravlja?kih programa ?tampa?a re?ila problem

 1. Pokrenite Word.
 2. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Otvori.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Otvori.
 3. Izaberite o?te?eni dokument i kliknite na dugme Otvori.
Ako ponovo bude dolazilo do neobi?nog pona?anja, pre?ite na 3. korak.

3. korak: ponovna instalacija originalnog upravlja?kog programa ?tampa?a.

Windows Vista i Windows 7
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
  , a zatim izaberite stavke ?tampa?i ili Ure?aji i ?tampa?i.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na originalni podrazumevani ?tampa?, a zatim izaberite stavku Izbri?i.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog naloga
  Ako se od vas zatra?i administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 3. Ako budete upitani da li ?elite da uklonite sve datoteke koje su dodeljene ?tampa?u, kliknite na dugme Da.
 4. Izaberite stavku Dodaj ?tampa?, a zatim sledite uputstva u ?arobnjaku za dodavanje ?tampa?a da biste ponovo instalirali upravlja?ki program ?tampa?a.
Windows XP
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku ?tampa?i i faksovi.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na originalni podrazumevani ?tampa?, a zatim izaberite stavku Izbri?i.
 3. Ako budete upitani da li ?elite da uklonite sve datoteke koje su dodeljene ?tampa?u, kliknite na dugme Da.
 4. U okviru Zadaci ?tampa?a izaberite stavku Dodaj ?tampa?, a zatim sledite uputstva u ?arobnjaku za dodavanje ?tampa?a da biste ponovo instalirali upravlja?ki program ?tampa?a.

4. korak: uveravanje da je promena upravlja?kih programa ?tampa?a re?ila problem

 1. Pokrenite Word 2007.
 2. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Otvori.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Otvori.
 3. Izaberite o?te?eni dokument i kliknite na dugme Otvori.
Ako ponovo bude dolazilo do neobi?nog pona?anja, pre?ite na 4. metod.

4. metod: kori??enje bezbednog re?ima

1. korak: pokretanje operativnog sistema Windows u bezbednom re?imu

Windows Vista i Windows 7
 1. Uklonite sve diskete, CD-ove i DVD-ove iz ra?unara i ponovo pokrenite ra?unar.
 2. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
  , kliknite na strelicu pored stavke Zaklju?aj ili isklju?i, a zatim izaberite stavku Ponovo pokreni.
 3. Koristite jednu od slede?ih procedura:
  • Ako ra?unar ima instaliran jedan operativni sistem, pritisnite i dr?ite taster F8 dok se ra?unar ponovo pokre?e. Morate da pritisnete taster F8 pre nego ?to se pojavi Windows logotip. Ako se pojavi Windows logotip, morate poku?ati ponovo tako ?to ?ete sa?ekati da se pojavi Windows odziv za prijavljivanje, a zatim isklju?iti i ponovo pokrenuti ra?unar.
  • Ako ra?unar ima vi?e operativnih sistema, koristite tastere sa strelicama da markirate operativni sistem koji ?elite da pokrenete u bezbednom re?imu i pritisnite taster F8.
 4. U meniju Vi?e opcija pokretanja sistema pomo?u tastera sa strelicama izaberite opciju Bezbedni re?im, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. Prijavite se na ra?unar pomo?u korisni?kog naloga koji ima administratorska prava.
Windows XP
 1. Uklonite sve diskete, CD-ove i DVD-ove iz ra?unara i ponovo pokrenite ra?unar.
 2. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Isklju?i.
 3. Na listi ?ta ?elite da ra?unar uradi izaberite opciju Ponovo pokreni i kliknite na dugme U redu.
 4. Dr?ite taster CTRL dok ponovo pokre?ete ra?unar.
 5. Kada vidite poruku Pokretanje operativnog sistema Windows, pritisnite taster F8, u meniju Pokretanje pomo?u tastera sa strelicama izaberite stavku Bezbedni re?im, a zatim pritisnite taster ENTER.

2. korak: uveravanje da je pokretanje u bezbednom re?imu re?ilo problem.

 1. Pokrenite Word.
 2. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Otvori.
  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Otvori.
 3. Izaberite o?te?eni dokument i kliknite na dugme Otvori.
Ako ponovo bude dolazilo do neobi?nog pona?anja, ponovo pokrenite Windows i pre?ite na 5. metod.

5. metod: primoravanje programa Word da poku?a da popravi datoteku

1. korak: popravka dokumenta

 1. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Otvori.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Otvori.
 2. U dijalogu Otvaranje markirajte Word dokument.
 3. Kliknite na strelicu pored dugmeta Otvori, a zatim izaberite stavku Otvori i popravi.

2. korak: uveravanje da je popravka dokumenta re?ila problem

Uverite se da vi?e ne dolazi do neobi?nog pona?anja. Ako ponovo bude dolazilo do neobi?nog pona?anja, ponovo pokrenite Windows i pre?ite na 6. metod.

6. metod: promena formata dokumenta i njegovo ponovno konvertovanje u Word format

1. korak: otvaranje dokumenta

 1. Pokrenite Word.
 2. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Otvori.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Otvori.
 3. Izaberite o?te?eni dokument i kliknite na dugme Otvori.

2. korak: ?uvanje dokumenta u drugom formatu datoteke

 1. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Sa?uvaj kao.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Sa?uvaj kao.
 2. U programu Word 2007 izaberite stavku Drugi formati.
 3. Na listi Sa?uvaj kao tip datoteke izaberite stavku Format oboga?enog teksta (*.rtf).
 4. Kliknite na dugme Sa?uvaj.
 5. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Zatvori.

  U sistemu Office 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Zatvori.

3. korak: otvaranje dokumenta i njegovo ponovno konvertovanje u Word format datoteke

 1. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Otvori.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Otvori.
 2. Izaberite konvertovani dokument i kliknite na dugme Otvori.
 3. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Sa?uvaj kao.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Sa?uvaj kao.
 4. Odaberite stavku Word dokument za tip u okviru Sa?uvaj kao.
 5. Preimenujte datoteku dokumenta i kliknite na dugme Sa?uvaj.

4. korak: uveravanje da je konvertovanje formata datoteke dokumenta re?ilo problem

Uverite se da vi?e ne dolazi do neobi?nog pona?anja. Ako ponovo do?e do takvog pona?anja, poku?ajte da sa?uvate datoteku u drugom formatu datoteke. Ponovite korake od 1. do 4. i poku?ajte da sa?uvate datoteku u slede?im formatima datoteke, slede?im redosledom:
 • Web stranica (.htm; .html)
 • Bilo koji drugi format za obradu teksta
 • ?isti tekst (.txt)
Napomena Kada sa?uvate datoteke u formatu ?isti tekst (.txt), mo?ete re?iti problem sa o?te?enjem dokumenta. Me?utim, oblikovanje dokumenta, kôd makroa i grafike bi?e izgubljeni. Kada sa?uvate datoteke u formatu ?isti tekst (.txt), morate ponovo da oblikujete dokument. Zbog toga format ?isti tekst (.txt) koristite samo ako drugi formati datoteke ne re?e problem.

Ako ponovo bude dolazilo do neobi?nog pona?anja, pre?ite na 7. metod.

7. metod: kopiranje svega osim poslednje oznake pasusa u novi dokument

1. korak: kreiranje novog dokumenta

 1. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Novo.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Novo.
 2. Izaberite stavku Prazan dokument, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

2. korak: otvaranje o?te?enog dokumenta

 1. Pokrenite Word.
 2. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Otvori.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Otvori.
 3. Izaberite o?te?eni dokument i kliknite na dugme Otvori.

3. korak: kopiranje sadr?aja dokumenta i njegovo lepljenje u novi dokument

Napomena Ako dokument sadr?i prelome odeljaka, kopirajte samo tekst izme?u preloma odeljaka. Nemojte kopirati prelome odeljaka jer time mo?ete preneti o?te?enje u novi dokument. Promenite prikaz dokumenta u prikaz radne verzije dok kopirate i lepite tekst u drugi dokument da biste izbegli prenos preloma odeljaka. Da biste se prebacili na prikaz radne verzije, na kartici Prikaz, u grupi Prikazi dokumenta kliknite na dugme Radna verzija.
 1. U o?te?enom dokumentu pritisnite kombinaciju tastera CTRL+END, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+HOME.
 2. Na kartici Po?etak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj.
 3. Na kartici Prikaz u grupi Prozor kliknite na dugme Zameni prozore.
 4. Kliknite na novi dokument koji ste kreirali u 1. koraku.
 5. Na kartici Po?etak, u grupi Ostava kliknite na dugme Nalepi.
Ako ponovo bude dolazilo do neobi?nog pona?anja, pre?ite na 8. metod.

8. metod: kopiranje neo?te?enih delova o?te?enog dokumenta u novi dokument

1. korak: kreiranje novog dokumenta

 1. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Novo.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Novo.
 2. Izaberite stavku Prazan dokument, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

2. korak: otvaranje o?te?enog dokumenta

 1. Pokrenite Word.
 2. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Otvori.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Otvori.
 3. Izaberite o?te?eni dokument i kliknite na dugme Otvori.

3. korak: kopiranje neo?te?enih delova dokumenta i njihovo lepljenje u novi dokument

Napomena Ako dokument sadr?i prelome odeljaka, kopirajte samo tekst izme?u preloma odeljaka. Nemojte kopirati prelome odeljaka jer time mo?ete preneti o?te?enje u novi dokument. Promenite prikaz dokumenta u prikaz radne verzije dok kopirate i lepite tekst u drugi dokument da biste izbegli prenos preloma odeljaka. Da biste se prebacili na prikaz radne verzije, na kartici Prikaz, u grupi Prikazi dokumenta kliknite na dugme Radna verzija.
 1. U o?te?enom dokumentu prona?ite i izaberite neo?te?eni deo sadr?aja dokumenta.
 2. Na kartici Po?etak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj.
 3. Na kartici Prikaz u grupi Prozor kliknite na dugme Zameni prozore.
 4. Kliknite na novi dokument koji ste kreirali u 1. koraku.
 5. Na kartici Po?etak, u grupi Ostava kliknite na dugme Nalepi.
 6. Ponovite korake od 3a do 3e za svaki neo?te?eni deo dokumenta. Neophodno je rekonstruisati o?te?ene odeljke dokumenta.

9. metod: promena prikaza dokumenta radi uklanjanja o?te?enog sadr?aja

Ako dokument izgleda kao da je ise?en (nisu prikazane sve stranice dokumenta), mo?da je mogu?e promeniti prikaz dokumenta i ukloniti o?te?eni sadr?aj iz njega.
 1. Utvrdite broj stranice na kojoj o?te?eni sadr?aj dovodi do toga da dokument izgleda kao da je ise?en.
  1. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Otvori.

   U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Otvori.
  2. Izaberite o?te?eni dokument i kliknite na dugme Otvori.
  3. Pomerite se da biste prikazali poslednju stranicu koja je prikazana pre mesta na kojem izgleda kao da je dokument ise?en. Obratite pa?nju na sadr?aj koji je prikazan na toj stranici.
 2. Promenite prikaz i uklonite o?te?eni sadr?aj.
  1. Na kartici Prikaz, u grupi Prikazi dokumenta kliknite na dugme Veb raspored ili na dugme Prikaz radne verzije.
  2. Pomerite se da biste prikazali sadr?aj koji je prikazan pre mesta na kojem izgleda kao da je dokument ise?en.
  3. Izaberite i izbri?ite slede?i pasus, tabelu ili objekat u datoteci.
  4. Na kartici Prikaz, u grupi Prikazi dokumenta kliknite na dugme Raspored za ?tampanje. Ako dokument i dalje bude izgledao kao da je ise?en, nastavite da menjate prikaze i bri?ete sadr?aj dok dokument u prikazu Raspored za ?tampanje vi?e ne bude izgledao kao da je ise?en.
  5. Sa?uvajte dokument.

Koraci za re?avanje problema koje treba isprobati ako nije mogu?e otvoriti o?te?eni dokument

1. metod: otvaranje o?te?enog dokumenta u re?imu radne verzije bez a?uriranja veza

1. korak: konfigurisanje programa Word

 1. Pokrenite Word.
 2. Na kartici Prikaz, u grupi Prikazi dokumenta kliknite na dugme Radna verzija.
 3. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Opcije.

  U programu Word 2010, u meniju Datoteka izaberite stavku Opcije.
 4. U odeljku Prikaz sadr?aja dokumenta u okviru Vi?e opcija za rad u programu Word potvrdite izbor u poljima za potvrdu Radni font i ?uvari mesta slike.
 5. U odeljku Op?te postavke u okviru Vi?e opcija za rad u programu Word opozovite izbor u polju za potvrdu A?uriraj automatske veze pri otvaranju. Zatim kliknite na dugme U redu.

2. korak: otvaranje o?te?enog dokumenta

 1. Pokrenite Word.
 2. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Otvori.

  U programu Word 2010, u meniju Datoteka izaberite stavku Otvori.
 3. Izaberite o?te?eni dokument i kliknite na dugme Otvori.
Ako uspete da otvorite dokument, zatvorite ga i ponovo otvorite koriste?i 6. metod i popravite dokument. U suprotnom, pre?ite na 2. metod.

2. metod: umetanje dokumenta kao datoteke u novi dokument

1. korak: kreiranje novog praznog dokumenta

 1. Kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Novo.

  U sistemu Office 2010, u meniju Datoteka izaberite stavku Novo.
 2. Izaberite stavku Prazan dokument, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.
Napomena Mo?da ?ete morati da ponovo primenite oblikovanje na poslednji odeljak novog dokumenta.

2. korak: umetanje o?te?enog dokumenta u novi dokument

 1. Na kartici Umetanje kliknite na dugme Umetni objekat, a zatim izaberite stavku Tekst iz datoteke.
 2. U dijalogu Umetanje datoteke prona?ite o?te?eni dokument, a zatim kliknite na njega. Zatim kliknite na dugme Umetni.
Napomena Mo?da ?ete morati da ponovo primenite oblikovanje na poslednji odeljak novog dokumenta.

3. metod: kreiranje veze ka o?te?enom dokumentu

1. korak: kreiranje praznog dokumenta

 1. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Novo.

  U programu Word 2010, u meniju Datoteka izaberite stavku Novo.
 2. Izaberite stavku Prazan dokument, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.
 3. U novom dokumentu otkucajte Ovo je proba.
 4. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Sa?uvaj.

  U programu Word 2010, u meniju Datoteka izaberite stavku Sa?uvaj.
 5. Otkucajte Veza za spasavanje i kliknite na dugme Sa?uvaj.

2. korak: kreiranje veze

 1. Izaberite tekst koji ste otkucali u koraku 1c.
 2. Na kartici Po?etak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj.
 3. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Novo.

  U programu Word 2010, u meniju Datoteka izaberite stavku Novo.
 4. Izaberite stavku Prazan dokument, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.
 5. Na kartici Po?etak u grupi Ostava kliknite na strelicu pored dugmeta Nalepi, a zatim izaberite stavku Specijalno nalepi.
 6. Kliknite na dugme Nalepi vezu i izaberite stavku Oblikovani tekst (RTF).
 7. Kliknite na dugme U redu.

3. korak: promena veze ka o?te?enom dokumentu

 1. Kliknite desnim tasterom mi?a na povezani tekst u dokumentu, postavite pokaziva? na stavku Povezani objekat dokumenta, a zatim izaberite stavku Veze.
 2. U dijalogu Veze kliknite na ime datoteke povezanog dokumenta, a zatim kliknite na dugme Promeni izvor.
 3. U dijalogu Promena izvora kliknite na dokument koji ne mo?ete da otvorite, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 4. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Veze.

  Napomena Informacije iz o?te?enog dokumenta pojavi?e se ako postoje podaci ili tekst koji se mogu spasti.
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na tekst veze, postavite pokaziva? na stavku Povezani objekat dokumenta, a zatim izaberite stavku Veze.
 6. U dijalogu Veze izaberite stavku Raskini vezu.
 7. Kada primite slede?u poruku, kliknite na dugme Da:
  ?elite li zaista da raskinete izabrane veze?

4. metod: kori??enje konvertora ?Oporavak teksta iz bilo koje datoteke?

Napomena Konvertor ?Oporavak teksta iz bilo koje datoteke? ima ograni?enja. Na primer, gubi se oblikovanje dokumenta. Pored toga, gube se grafike, polja, crte?i i druge stavke koje ne predstavljaju tekst. Me?utim, tekst u polju, zaglavlja, podno?ja, fusnote i endnote zadr?avaju se kao obi?an tekst.
 1. U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim izaberite stavku Otvori.

  U programu Word 2010, u meniju Datoteka izaberite stavku Otvori.
 2. U polju Datoteke tipa izaberite stavku Oporavljanje teksta iz bilo koje datoteke(*.*).
 3. Kliknite na dokument iz kojeg ?elite da spasete tekst.
 4. Kliknite na dugme Otvori.
Kada se dokument spase pomo?u konvertora ?Oporavak teksta iz bilo koje datoteke?, neki binarni podaci se ne konvertuju. Taj tekst se uglavnom nalazi na po?etku i na kraju dokumenta. Pre nego ?to sa?uvate datoteku kao Word dokument, morate da izbri?ete te binarne podatke.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 918429 - Poslednji pregled: 26. april 2012. - Revizija: 6.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
Klju?ne re?i: 
kbproductlink kbprb kbinfo kbnomt kbceip kbcorrupt kbopenfile kbtshoot kbexpertisebeginner kbhowto KB918429

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com