Raksta ID: 918429 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? programm? Microsoft Office Word 2007 un Microsoft Office Word 2010 identific?t boj?tu dokumentu. T?pat ar? ir paskaidrots, k? atkopt dokument? eso?o tekstu un datus p?c tam, kad dokuments ir identific?ts k? boj?ts.

?is raksts ir paredz?ts gan ies?c?jiem, gan vid?j? l?me?a datora lietot?jiem.
Izdruk?jot rakstu, var?sit ?rt?k apskat?t taj? sniegtos ieteikumus.

K? identific?t boj?tu dokumentu

1. metode. P?rbaudiet, vai nav nerakstur?ga darb?ba

Daudziem boj?tiem dokumentiem ir nerakstur?ga darb?ba. ?? darb?ba var b?t saist?ta ar dokumenta vai veidnes, kur? dokuments izveidots, boj?jumu. T?s var b?t ??das darb?bas:
 • Atk?rtoti tiek p?rnumur?tas eso??s lappuses dokument?
 • Atk?rtoti tiek ievietoti lappu?u p?rtraukumi dokument?
 • Nepareizs dokumenta izk?rtojums un format?jums
 • Neizlas?mas rakstz?mes ekr?n?
 • K??du zi?ojumi apstr?des laik?
 • Atverot failu, dators p?rst?j rea??t
 • Jebk?da cita neparedz?ta darb?ba, ko nevar attiecin?t uz tipisku programmas darb?bu
Ja dokument? redzams k?ds no ?iem simptomiem vai ja nevarat atv?rt dokumentu, p?rejiet uz 2. metodi.

2. metode. P?rbaudiet citus dokumentus un programmas

Da?reiz ??du darb?bu var izrais?t citi faktori, nevis dokumenta boj?jums. Lai nov?rstu ?os citus faktorus, veiciet ??s darb?bas:
 1. Mekl?jiet l?dz?gu darb?bu citos dokumentos.
 2. Mekl?jiet l?dz?gu darb?bu cit?s Microsoft Office 2007. gada vai 2010. gada sist?mas programm?s.
Ja k?da no ??m darb?b?m nor?da, ka probl?ma nav dokument?, j?veic probl?mu nov?r?ana programm? Word 2007 vai Word 2010, programmu komplekt? Office 2007 vai Office 2010 vai ar? oper?t?jsist?m?, kas darbojas dator?.

Probl?mu nov?r?anas darb?bas, ja varat atv?rt boj?to dokumentu

1. metode. Mainiet dokument? izmantoto veidni

1. darb?ba. Nosakiet dokument? izmantoto veidni

 1. Atveriet problem?tisko dokumentu programm? Word.
 2. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Opcijas.

  Programm? Word 2010 lent? noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Opcijas.
 3. Noklik??iniet uz Pievienojumprogrammas.
 4. Lodzi?a P?rvald?ba sada?? Skatiet un p?rvaldiet Office pievienojumprogrammas noklik??iniet uz Veidnes.
 5. Noklik??iniet uz Aiziet!.
Lodzi?? Dokumenta veidne b?s nor?d?ta dokument? izmantot? veidne. Ja nor?d?t? veidne ir Parasta, p?rejiet uz 2. darb?bu. Pret?j? gad?jum? p?rejiet uz 3. darb?bu.

2. darb?ba. P?rd?v?jiet glob?lo veidni (Normal.dotm)

Veiciet darb?bas attiec?gajai oper?t?jsist?mai, kas darbojas dator?:

Windows Vista un Windows 7
 1. Aizveriet programmu Word.
 2. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  .
 3. Lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet t?l?k nor?d?to tekstu un p?c tam nospiediet ENTER:
  %userprofile%\appdata\roaming\microsoft\templates
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Normal.dotm un p?c tam noklik??iniet uz P?rd?v?t.
 5. Ierakstiet Oldword.old un p?c tam nospiediet ENTER.
 6. Aizveriet p?rl?kprogrammu Windows Explorer.
 7. Start?jiet programmu Word un p?c tam atveriet dokumentu.
Microsoft Windows XP
 1. Aizveriet programmu Word.
 2. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Run (Izpild?t).
 3. Lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet t?l?k nor?d?to tekstu un p?c tam nospiediet ENTER:
  %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Normal.dotm un p?c tam noklik??iniet uz Rename (P?rd?v?t).
 5. Ierakstiet Oldword.old un p?c tam nospiediet ENTER.
 6. Aizveriet p?rl?kprogrammu Windows Explorer.

3. darb?ba. Mainiet dokumenta veidni

 1. Atveriet problem?tisko dokumentu programm? Word.
 2. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Word opcijas.

  Programm? Word 2010 lent? noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Opcijas.
 3. Noklik??iniet uz Pievienojumprogrammas.
 4. Lodzi?? P?rvald?ba noklik??iniet uz Veidnes un p?c tam noklik??iniet uz Aiziet!.
 5. Noklik??iniet uz Pievienot.
 6. Map? Veidnes noklik??iniet uz Normal.dotm un p?c tam uz Atv?rt.
 7. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u Veidnes un pievienojumprogrammas.
 8. Aizveriet programmu Word.

4. darb?ba. P?rliecinieties, vai main?t?s veidnes darbojas.

 1. Start?jiet programmu Word.
 2. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Word opcijas.

  Office 2010. gada sist?mas lent? noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Opcijas.
 3. Noklik??iniet uz boj?t? dokumenta un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
Ja nerakstur?g? darb?ba joproj?m turpin?s, p?rejiet uz 2. metodi.

2. metode. Start?jiet programmu Word, izmantojot noklus?juma iestat?jumus

Varat izmantot /a sl?dzi, lai start?tu programmu Word, lietojot tikai Word noklus?juma iestat?jumus. Ja tiek izmantots sl?dzis /a, Word neiel?d? pievienojumprogrammas. Turkl?t Word neizmanto eso?o veidni Normal.dotm. Restart?jiet Word, izmantojot sl?dzi /a.

1. darb?ba. Start?jiet programmu Word 2007, izmantojot /a sl?dzi

Windows Vista un Windows 7
 1. Aizveriet programmu Word.
 2. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Poga S?kt
  .

 3. Lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet t?l?k nor?d?to tekstu un p?c tam nospiediet ENTER:

  Programm? Word 2007:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  Programmai Word 2010:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a
Windows XP
 1. Aizveriet programmu Word.
 2. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Run (Izpild?t).
 3. Lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet t?l?k nor?d?to tekstu un p?c tam nospiediet ENTER.

  Programm? Word 2007:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  Programm? Word 2010:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a

2. darb?ba. Atveriet dokumentu

 1. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.

  Programm? Word 2010 lent? noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
 2. Noklik??iniet uz boj?t? dokumenta un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
Ja nerakstur?g? darb?ba joproj?m turpin?s, p?rejiet uz 3. metodi.

3. metode. Mainiet printera draiverus

1. darb?ba M??iniet izmantot citu printera draiveri

Windows Vista un Windows 7
A darb?ba. Atveriet lodzi?u Pievienot printeri
 1. Sist?m? Windows Vista noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Poga S?kt
  un p?c tam noklik??iniet uz Printeri.

  Sist?m? Windows 7 noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Poga S?kt
  un p?c tam noklik??iniet uz Ier?ces un printeri.
 2. Noklik??iniet uz Pievienot printeri.
B darb?ba. Pievienojiet jaunu printeri
 1. Dialoglodzi?? Pievienot printeri veiciet dubultklik??i uz Pievienot lok?lo printeri.
 2. Noklik??iniet uz Izmantot eso?o portu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 3. Sarakst? Ra?ot?js noklik??iniet uz Microsoft.
 4. Noklik??iniet uz Microsoft XPS dokumentu rakst?t?js un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Noklik??iniet uz Izmantot pa?laik instal?to draiveri (ieteicams) un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 6. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Iestat?t k? noklus?juma printeri un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 7. Noklik??iniet uz Pabeigt.
Windows XP
A darb?ba. Atveriet lodzi?u Add Printer (Pievienot printeri)
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Printers and Faxes (Printeri un faksa apar?ti).
 2. Sada?? Printer Tasks (Printera uzdevumi) noklik??iniet uz Add a printeri (Pievienot printeri).
B darb?ba. Pievienojiet jaunu printeri


P?c t?l?k nor?d?to iel?pu instal??anas map? Printers and FAXes (Printeri un faksa apar?ti) autom?tiski tiek par?d?ta programmas Microsoft XPS Document Writer (Microsoft XPS dokumentu rakst?t?js) ikona.
 1. Instal?jiet programmat?ru Microsoft .NET Framework 3.0.
 2. Instal?jiet programmat?ru Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0.
 3. Instal?jiet Microsoft XPS Essentials pakotni.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par iepriek? nor?d?to ar XPS saist?to iel?pu instal??anu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/whdc/xps/viewxps.mspx

2. darb?ba. P?rliecinieties, vai, nomainot printera draiverus, probl?ma tiek nov?rsta

 1. Start?jiet programmu Word.
 2. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.

  Programm? Word 2010 lent? noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
 3. Noklik??iniet uz boj?t? dokumenta un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
Ja nerakstur?g? darb?ba joproj?m turpin?s, p?rejiet uz 3. darb?bu.

3. darb?ba. Atk?rtoti instal?jiet ori?in?lo printera draiveri.

Windows Vista un Windows 7
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Poga S?kt
  un p?c tam noklik??iniet uz Printeri vai uz Ier?ces un printeri.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz s?kotn?j? noklus?juma printera un p?c tam noklik??iniet uz Dz?st.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek vaic?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 3. Ja tiek vaic?ts, vai no?emt visus ar ?o printeri saist?tos failus, noklik??iniet uz J?.
 4. Noklik??iniet uz Pievienot printeri un izpildiet Printera pievieno?anas ved?a instrukcijas, lai atk?rtoti instal?tu printera draiveri.
Windows XP
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Printeri un faksa apar?ti.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz s?kotn?j? noklus?juma printera un p?c tam noklik??iniet uz Delete (Dz?st).
 3. Ja tiek vaic?ts, vai no?emt visus ar ?o printeri saist?tos failus, noklik??iniet uz Yes (J?).
 4. Sada?? Printer Tasks (Printera uzdevumi) noklik??iniet uz Add a printer (Pievienot printeri) un izpildiet Printera pievieno?anas ved?a instrukcijas, lai atk?rtoti instal?tu printera draiveri.

4. darb?ba. P?rliecinieties, vai, nomainot printera draiverus, probl?ma tiek nov?rsta

 1. Start?jiet programmu Word 2007.
 2. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.

  Programm? Word 2010 lent? noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
 3. Noklik??iniet uz boj?t? dokumenta un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
Ja nerakstur?g? darb?ba joproj?m turpin?s, p?rejiet uz 4. metodi.

4. metode. Izmantojiet dro?o re??mu

1. darb?ba. Start?jiet sist?mu Windows dro?aj? re??m?

Windows Vista un Windows 7
 1. Iz?emiet visas disketes, kompaktdiskus un DVD diskus no datora un p?c tam restart?jiet datoru.
 2. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Poga S?kt
  , noklik??iniet uz bulti?as blakus Blo??t vai izsl?gt un p?c tam noklik??iniet uz Restart?t.
 3. Izmantojiet vienu no ??m darb?b?m:
  • Ja dator? ir instal?ta viena oper?t?jsist?ma, datora restart??anas laik? nospiediet un turiet nospiestu tausti?u F8. Tausti?? F8 ir j?nospie?, pirms tiek par?d?ts Windows logotips. Ja tiek par?d?ts Windows logotips, j?m??ina v?lreiz, uzgaidot, l?dz tiek par?d?ts Windows pieteik?an?s piepras?jums, un p?c tam izsl?dzot un restart?jot datoru.
  • Ja dator? ir instal?tas vair?kas oper?t?jsist?mas, izmantojiet bulttausti?us, lai iez?m?tu oper?t?jsist?mu, ko v?laties start?t dro?aj? re??m?, un nospiediet F8.
 4. Izv?ln? Papildu s?kn??anas opcijas, izmantojiet bulttausti?us, lai atlas?tu Dro?ais re??ms, un p?c tam nospiediet ENTER.
 5. Piesakieties dator?, izmantojot lietot?ja kontu ar administratora ties?b?m.
Windows XP
 1. Iz?emiet visas disketes, kompaktdiskus un DVD diskus no datora un p?c tam restart?jiet datoru.
 2. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Shut Down (Izsl?gt).
 3. Sarakst? What do you want the computer to do (K?das darb?bas j?veic datoram) noklik??iniet uz Restart (Restart?t) un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 4. Restart?jot datoru, turiet nospiestu tausti?u CTRL.
 5. Kad tiek par?d?ts zi?ojums Starting Windows (Notiek sist?mas Windows start??ana), nospiediet tausti?u F8? izmantojiet bulttausti?us, lai izv?ln? Startup (Start??ana) atlas?tu Safe Mode (Dro?ais re??ms), un p?c tam nospiediet ENTER.

2. darb?ba. P?rliecinieties, vai, start?jot dro?aj? re??m?, probl?ma tiek nov?rsta.

 1. Start?jiet programmu Word.
 2. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
  Programm? Word 2010 lent? noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
 3. Noklik??iniet uz boj?t? dokumenta un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
Ja nerakstur?g? darb?ba joproj?m turpin?s, restart?jiet sist?mu Windows un p?rejiet uz 5. metodi.

5. metode. Veiciet faila piespiedu labo?anu programm? Word

1. darb?ba. Labojiet dokumentu

 1. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.

  Programm? Word 2010 lent? noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
 2. Dialoglodzi?? Atv?r?ana noklik??iniet, lai iez?m?tu savu Word dokumentu.
 3. Noklik??iniet uz pogas Atv?rt bulti?as un p?c tam uz Atv?rt un labot.

2. darb?ba. P?rliecinieties, vai, labojot dokumentu, probl?ma tiek nov?rsta

P?rliecinieties, vai vairs nav nerakstur?gas darb?bas. Ja nerakstur?g? darb?ba joproj?m turpin?s, restart?jiet sist?mu Windows un p?rejiet uz 6. metodi.

6. metode. Mainiet dokumenta form?tu un p?c tam konvert?jiet dokumentu atpaka? Word form?t?

1. darb?ba. Atveriet dokumentu

 1. Start?jiet programmu Word.
 2. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.

  Programm? Word 2010 lent? noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
 3. Noklik??iniet uz boj?t? dokumenta un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.

2. darb?ba. Saglab?jiet dokumentu cit? faila form?t?

 1. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t k?.

  Programm? Word 2010 lent? noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t k?.
 2. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Citi form?ti.
 3. Sarakst? Saglab?t k? faila tipu noklik??iniet uz Bag?tin?t? teksta form?ts (*.rtf).
 4. Noklik??iniet uz Saglab?t.
 5. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Aizv?rt.

  Office 2010. gada sist?mas lent? noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Aizv?rt.

3. darb?ba. Atveriet dokumentu un p?c tam konvert?jiet dokumentu atpaka? Word faila form?t?

 1. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.

  Programm? Word 2010 lent? noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
 2. Noklik??iniet uz konvert?t? dokumenta un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
 3. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t k?.

  Programm? Word 2010 lent? noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t k?.
 4. K? Saglab?t k? tipu izv?lieties Word dokuments.
 5. P?rd?v?jiet dokumenta faila nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.

4. darb?ba. P?rliecinieties, vai, konvert?jot dokumenta failu, probl?ma tiek nov?rsta

P?rliecinieties, vai vairs nav nerakstur?gas darb?bas. Ja nerakstur?g? darb?ba joproj?m turpin?s, m??iniet saglab?t failu cit? faila form?t?. Atk?rtojiet no 1. l?dz 4. darb?bai un p?c tam m??iniet saglab?t failu t?l?k nor?d?tajos failu form?tos ??d? sec?b?:
 • Web lapa (.htm; .html)
 • Jebkur? cits tekstapstr?des form?ts
 • Vienk?r?s teksts (.txt)
Piez?me. Saglab?jot failus vienk?r?a teksta (.txt) form?t?, dokumenta boj?jums, iesp?jams, tiek nov?rsts. Ta?u tiek zaud?ts viss dokumenta format?jums, makrokods un grafikas. P?c failu saglab??anas vienk?r?a teksta (.txt) form?t? dokumenti ir j?format? no jauna. T?d?? vienk?r?? teksta (.txt) form?ts j?izmanto tikai tad, ja citi failu form?ti nenov?r? probl?mu.

Ja nerakstur?g? darb?ba joproj?m turpin?s, p?rejiet uz 7. metodi.

7. metode. Kop?jiet visu jaun? dokument?, iz?emot p?d?j?s rindkopas atz?mi

1. darb?ba. Izveidojiet jaunu dokumentu

 1. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Jauns.

  Programm? Word 2010 lent? noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Jauns.
 2. Noklik??iniet uz Tuk?s dokuments un p?c tam noklik??iniet uz Izveidot.

2. darb?ba. Atveriet boj?to dokumentu

 1. Start?jiet programmu Word.
 2. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.

  Programm? Word 2010 lent? noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
 3. Noklik??iniet uz boj?t? dokumenta un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.

3. darb?ba. Kop?jiet dokumenta saturu un iel?m?jiet saturu jaunaj? dokument?

Piez?me. Ja dokument? ir sada?u p?rtraukumi, kop?jiet tikai tekstu starp sada?u p?rtraukumiem. Nekop?jiet sada?u p?rtraukumus, jo tie var ieviest boj?jumus jaunaj? dokument?. Kop?jot un iel?m?jot dokumentu saturu, mainiet dokumenta skatu uz melnraksta skatu, lai nov?rstu sada?u p?rtraukumu p?rs?t??anu. Lai p?rsl?gtos uz melnraksta skatu, cilnes Skats grup? Dokumenta skati noklik??iniet uz Melnraksts.
 1. Boj?taj? dokument? nospiediet CTRL+END un p?c tam nospiediet CTRL+SHIFT+HOME.
 2. Cilnes S?kums grup? Starpliktuve noklik??iniet uz Kop?t.
 3. Cilnes Skats grup? Logs noklik??iniet uz P?rsl?gt logus.
 4. Noklik??iniet uz jaun? dokumenta, ko izveidoj?t 1. darb?b?.
 5. Cilnes S?kums grup? Starpliktuve noklik??iniet uz Iel?m?t.
Ja nerakstur?g? darb?ba joproj?m turpin?s, p?rejiet uz 8. metodi.

8. metode. Kop?jiet boj?t? dokumenta vesel?s da?as jaun? dokument?

1. darb?ba. Izveidojiet jaunu dokumentu

 1. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Jauns.

  Programm? Word 2010 lent? noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Jauns.
 2. Noklik??iniet uz Tuk?s dokuments un p?c tam noklik??iniet uz Izveidot.

2. darb?ba. Atveriet boj?to dokumentu

 1. Start?jiet programmu Word.
 2. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.

  Programm? Word 2010 lent? noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
 3. Noklik??iniet uz boj?t? dokumenta un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.

3. darb?ba. Kop?jiet dokumenta neboj?t?s da?as un iel?m?jiet t?s jaunaj? dokument?

Piez?me. Ja dokument? ir sada?u p?rtraukumi, kop?jiet tikai tekstu starp sada?u p?rtraukumiem. Nekop?jiet sada?u p?rtraukumus, jo tie var ieviest boj?jumus jaunaj? dokument?. Kop?jot un iel?m?jot dokumentu saturu, mainiet dokumenta skatu uz melnraksta skatu, lai nov?rstu sada?u p?rtraukumu p?rs?t??anu. Lai p?rsl?gtos uz melnraksta skatu, cilnes Skats grup? Dokumenta skati noklik??iniet uz Melnraksts.
 1. Boj?taj? dokument? atrodiet un p?c tam atlasiet neboj?tu dokumenta satura da?u.
 2. Cilnes S?kums grup? Starpliktuve noklik??iniet uz Kop?t.
 3. Cilnes Skats grup? Logs noklik??iniet uz P?rsl?gt logus.
 4. Noklik??iniet uz jaun? dokumenta, ko izveidoj?t 1. darb?b?.
 5. Cilnes S?kums grup? Starpliktuve noklik??iniet uz Iel?m?t.
 6. Atk?rtojiet no 3a l?dz 3e darb?bai katrai dokumenta neboj?tajai da?ai. Atjaunojiet dokumenta boj?t?s sada?as.

9. metode. P?rsl?dziet dokumenta skatu, lai no?emtu boj?to saturu

Ja dokuments ir apcirsts (netiek par?d?tas visas dokumenta lappuses), iesp?jams, var p?rsl?gt dokumenta skatu un no?emt boj?to saturu no dokumenta.
 1. Nosakiet t?s lappuses numuru, kur? ir boj?tais saturs, k? d?? dokuments tiek par?d?ts k? apcirsts.
  1. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.

   Programm? Word 2010 lent? noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
  2. Noklik??iniet uz boj?t? dokumenta un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
  3. Ritiniet, lai skat?tu p?d?jo lappusi, kas redzama pirms dokuments tiek par?d?ts k? apcirsts. Iev?rojiet ?aj? lappus? par?d?to saturu.
 2. P?rsl?dziet skatus un no?emiet boj?to saturu.
  1. Cilnes Skats grup? Dokumenta skati noklik??iniet uz T?mek?a izk?rtojums vai uz Melnraksta skats.
  2. Ritiniet, lai skat?tu saturu, kas bija redzams, pirms dokuments tika par?d?ts k? apcirsts.
  3. Atlasiet un dz?siet n?kamo rindkopu, tabulu vai faila objektu.
  4. Cilnes Skats grup? Dokumenta skati noklik??iniet uz Drukas izk?rtojums. Ja dokuments joproj?m tiek par?d?ts k? apcirsts, turpiniet p?rsl?gt skatus un dz?st saturu, l?dz dokuments vairs netiek par?d?ts k? apcirsts drukas izk?rtojuma skat?.
  5. Saglab?jiet dokumentu.

Probl?mu nov?r?anas darb?bas, ja nevarat atv?rt boj?to dokumentu

1. metode. Atveriet boj?to dokumentu melnraksta re??m?, neatjauninot saites

1. darb?ba. Konfigur?jiet programmu Word

 1. Start?jiet programmu Word.
 2. Cilnes Skats grup? Dokumenta skati noklik??iniet uz Melnraksts.
 3. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Opcijas.

  Programm? Word 2010 noklik??iniet uz izv?lnes Fails un p?c tam noklik??iniet uz Opcijas.
 4. Sada?? R?d?t dokumenta saturu noklik??inot atz?m?jiet izv?les r?ti?u Melnraksta fonts un Att?lu vietturi, kas atrodas zem Papildu opcijas darbam ar programmu Word.
 5. Sada?? Visp?r?gi noklik??inot not?riet izv?les r?ti?u Izpildot komandu Atv?rt, atjaunin?t autom?tisk?s saites, kas atrodas zem Papildu opcijas darbam ar programmu Word. P?c tam noklik??iniet uz Labi.

2. darb?ba. Atveriet boj?to dokumentu

 1. Start?jiet programmu Word.
 2. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.

  Programm? Word 2010 noklik??iniet uz izv?lnes Fails un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
 3. Noklik??iniet uz boj?t? dokumenta un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
Ja varat atv?rt dokumentu, aizveriet dokumentu un p?c tam atveriet to atk?rtoti, izmantojot 6. metodi, un labojiet dokumentu. Pret?j? gad?jum? p?rejiet uz 2. metodi.

2. metode. Ievietojiet dokumentu k? failu jaun? dokument?

1. darb?ba. Izveidojiet jaunu tuk?u dokumentu

 1. Noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam uz Izveidot jaunu.

  Office 2010. gada sist?m? noklik??iniet uz izv?lnes Fails un p?c tam noklik??iniet uz Jauns.
 2. Noklik??iniet uz Tuk?s dokuments un p?c tam noklik??iniet uz Izveidot.
Piez?me. Iesp?jams, ka jaun? dokumenta p?d?jai sada?ai ir j?atjauno format?jums.

2. darb?ba. Ievietojiet boj?to dokumentu jaunaj? dokument?

 1. Ciln? Ievieto?ana noklik??iniet uz Ievietot objektu un p?c tam uz Teksts no faila.
 2. Dialoglodzi?? Faila ievieto?ana atrodiet boj?to dokumentu un p?c tam noklik??iniet uz t?. P?c tam noklik??iniet uz Ievietot.
Piez?me. Iesp?jams, ka jaun? dokumenta p?d?jai sada?ai ir j?atjauno format?jums.

3. metode. Izveidojiet saiti uz boj?to dokumentu

1. darb?ba Izveidojiet tuk?u dokumentu

 1. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Jauns.

  Programm? Word 2010 noklik??iniet uz izv?lnes Fails un p?c tam noklik??iniet uz Jauns.
 2. Noklik??iniet uz Tuk?s dokuments un p?c tam noklik??iniet uz Izveidot.
 3. Jaunaj? dokument? ierakstiet ?is ir tests.
 4. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.

  Programm? Word 2010 noklik??iniet uz izv?lnes Fails un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.
 5. Ierakstiet Rescue link (Gl?b?anas saite) un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.

2. darb?ba. Izveidojiet saiti

 1. Atlasiet tekstu, ko ievad?j?t 1c darb?b?.
 2. Cilnes S?kums grup? Starpliktuve noklik??iniet uz Kop?t.
 3. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Jauns.

  Programm? Word 2010 noklik??iniet uz izv?lnes Fails un p?c tam noklik??iniet uz Jauns.
 4. Noklik??iniet uz Tuk?s dokuments un p?c tam noklik??iniet uz Izveidot.
 5. Cilnes S?kums grup? Starpliktuve noklik??iniet uz pogas Iel?m?t bulti?as un p?c tam uz ?pa?? iel?m??ana.
 6. Noklik??iniet uz Iel?m?t saiti un noklik??iniet uz Format?ts teksts (RTF).
 7. Noklik??iniet uz Labi.

3. darb?ba. Mainiet saiti uz boj?to dokumentu

 1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz saites teksta dokument?, nor?diet uz Saist?ts dokumenta objekts un p?c tam noklik??iniet uz Saites.
 2. Dialoglodzi?? Saites noklik??iniet uz saist?t? dokumenta faila nosaukuma un p?c tam uz Main?t avotu.
 3. Dialoglodzi?? Main?t avotu noklik??iniet uz dokumenta, ko nevarat atv?rt, un p?c tam uz Atv?rt.
 4. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u Saites.

  Piez?me. Boj?t? dokumenta inform?cija tiek par?d?ta tad, ja ir atkopjami dati vai teksts.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz saites teksta, nor?diet uz Saist?ts dokumenta objekts un p?c tam noklik??iniet uz Saites.
 6. Dialoglodzi?? Saites noklik??iniet uz Saraut saiti.
 7. Kad sa?emat ??du zi?ojumu, noklik??iniet uz J?:
  Vai tie??m v?laties saraut atlas?t?s saites?

4. metode. Izmantojiet konvertoru Atkopt tekstu no jebkura faila

Piez?me. Konvertoram Atkopt tekstu no jebkura faila ir ierobe?ojumi. Piem?ram, tiek zaud?ts dokumenta format?jums. Turkl?t tiek zaud?tas grafikas, lauki, z?m?tie objekti un citi objekti, kas nav teksts. Ta?u lauku teksts, galvenes, k?jenes, v?res un beigu v?res tiek saglab?tas k? vienk?r?s teksts.
 1. Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.

  Programm? Word 2010 noklik??iniet uz izv?lnes Fails un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
 2. Lodzi?? Faili, kuru tips ir noklik??iniet uz Atkopt tekstu no jebkura faila (*.*).
 3. Noklik??iniet uz dokumenta, no kura ir j?atkopj teksts.
 4. Noklik??iniet uz Atv?rt.
Ja dokuments tiek atkopts, izmantojot konvertoru Atkopt tekstu no jebkura faila, da?a bin?ro datu teksta netiek konvert?ta. ?is teksts parasti ir dokumenta s?kum? un beig?s. Izdz?siet ?o bin?ro datu tekstu, pirms fails tiek saglab?ts k? Word dokuments.

Rekviz?ti

Raksta ID: 918429 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 26. apr?lis - P?rskat??ana: 6.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbproductlink kbprb kbinfo kbnomt kbceip kbcorrupt kbopenfile kbtshoot kbexpertisebeginner kbhowto KB918429

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com