Straipsnio ID: 918429 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip nustatyti, kad ?Microsoft Office Word 2007? ir ?Microsoft Office Word 2010? dokumentas yra sugadintas. Be to, ?iame straipsnyje pateikiami veiksmai, paai?kinantys, kaip atkurti dokumente esant? tekst? ir duomenis, nusta?ius, kad dokumentas yra sugadintas.

?is straipsnis skirtas pradedantiems ir ?gudusiems kompiuterio vartotojams.
Atlikti nurodytus veiksmus gali b?ti papras?iau, jei ?? straipsn? pirmiausia i?spausdinsite.

Kaip identifikuoti sugadint? dokument?

1 b?das: ie?kokite keisto veikimo

Daugelis sugadint? dokument? veikia keistai. Toks veikimas gali b?ti susij?s su dokumento arba ?ablono, pagal kur? yra sukurtas dokumentas, sugadinimu. Nenumatytas veikimas gali b?ti toks:
 • Nuolatos pernumeruojami esami dokumento puslapiai
 • Nuolatos perdaromi dokumento puslapi? l??iai
 • Netinkamas dokumento maketas ir formatavimas
 • Neperskaitomi simboliai ekrane
 • Klaid? prane?imai apdorojimo metu
 • Atidarius fail? nustoja reaguoti kompiuteris
 • Bet koks kitas netik?tas veikimas, kurio negalima priskirti ?prastiniam programos veikimui
Jei dokumente pastebite kur? nors ?? po?ymi? arba negalite atidaryti dokumento, pereikite prie 2 b?do.

2 b?das: patikrinkite kitus dokumentus ir programas

Kartais tok? veikim? gali sukelti kiti veiksniai ? ne dokumento sugadinimas. Nor?dami pa?alinti kitus veiksnius, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paie?kokite pana?aus veikimo naudodami kitus dokumentus.
 2. Pana?aus veikimo ie?kokite kitose ?2007 Microsoft Office? arba ?2010 Microsoft Office? programose.
Jei atlikus ?iuos veiksmus paai?k?ja, kad problema n?ra susijusi su dokumentu, jums teks i?spr?sti 2007 arba 2010 m. ?Word?, ?2007 Office? program? paketo, ?2010 Office? program? paketo arba kompiuteryje veikian?ios operacin?s sistemos problemas.

Trik?i? diagnostikos veiksmai, kuri? galite imtis, jei galite atidaryti sugadint? dokument?

1 b?das: pakeiskite dokumento naudojam? ?ablon?

1 veiksmas: nustatykite dokumento naudojam? ?ablon?

 1. Programoje ?Word? atidarykite dokument?, kuriame kyla problem?.
 2. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk? , tada spustel?kite Parinktys.

  Programos ?Word 2010? juostel?je spustel?kite Failas, tada spustel?kite Parinktys.
 3. Spustel?kite Papildiniai.
 4. Dialogo lango Tvarkyti dalyje Per?i?r?ti ir tvarkyti ?Office? papildinius spustel?kite ?ablonai
 5. Spustel?kite Vykdyti.
Dialogo lange Dokumento ?ablonas bus nurodytas ?ablonas, kur? naudoja dokumentas. Jei nurodytas ?ablonas yra Normalus, pereikite prie 2 veiksmo. Kitu atveju pereikite prie 3 veiksmo.

2 veiksmas: pervardykite visuotin? ?ablon? (Normal.dotm)

Vykdykite veiksmus, skirtus j?s? naudojamai operacinei sistemai:

?Windows Vista? ir ?Windows 7?
 1. I?eikite i? ?Word?.
 2. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  .
 3. Lauke Prad?ti ie?k? ?veskite toliau pateikiam? tekst?, tada spauskite ENTER:
  %userprofile%\program? duomenys\tarptinklinis ry?ys\microsoft\?ablonai
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Normal.dotm, tada spustel?kite Pervardyti.
 5. ?veskite Oldword.old ir paspauskite ENTER.
 6. U?darykite ?Windows? nar?ykl?.
 7. Paleiskite program? ?Word?, tada atidarykite dokument?.
Microsoft Windows XP
 1. I?eikite i? ?Word?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 3. Lauke Atidaryti ?veskite toliau pateikiam? tekst?, tada spauskite ENTER:
  %userprofile%\Program? duomenys\Microsoft\?ablonai
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Normal.dotm, tada spustel?kite Pervardyti.
 5. ?veskite Oldword.old ir paspauskite ENTER.
 6. U?darykite ?Windows? nar?ykl?.

3 veiksmas: pakeiskite dokumento ?ablon?

 1. Programoje ?Word? atidarykite dokument?, kuriame kyla problem?.
 2. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk? , tada spustel?kite ?Word? parinktys.

  Programos ?Word 2010? juostel?je spustel?kite Failas, tada spustel?kite Parinktys.
 3. Spustel?kite Papildiniai.
 4. Lauke Tvarkyti spustel?kite ?ablonai, tada spustel?kite Vykdyti.
 5. Spustel?kite Prid?ti.
 6. Aplanke ?ablonai spustel?kite Normal.dotm, tada spustel?kite Atidaryti.
 7. Spustel?kite Gerai, kad b?t? u?darytas dialogo langas ?ablonai ir priedai.
 8. I?eikite i? ?Word?.

4 veiksmas: patikrinkite, ar pakeistas ?ablonas veikia.

 1. Paleiskite program? ?Word?.
 2. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk? , tada spustel?kite ?Word? parinktys.

  Programos ?Office 2010? juostel?je spustel?kite Failas, tada spustel?kite Parinktys.
 3. Spustel?kite sugadint? dokument?, tada spustel?kite Atidaryti.
Jei keistas veikimas t?siasi, pereikite prie 2 b?do.

2 b?das: paleiskite program? ?Word? naudodami numatytuosius parametrus

Galite naudoti jungikl? /a ir paleiskite ?Word? naudodami tik programos ?Word? numatytuosius parametrus. Kai naudojate jungikl? /a, ?Word? ne?kelia joki? papildini?. Be to, ?Word? nenaudoja esamo Normal.dotm ?ablono. I? naujo paleiskite ?Word?, naudodami jungikl? /a.

1 veiksmas: paleiskite ?Word 2007? naudodami rakt? /a

?Windows Vista? ir ?Windows 7?
 1. I?eikite i? ?Word?.
 2. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  .

 3. Lauke Prad?ti ie?k? ?veskite toliau pateikiam? tekst?, tada spauskite ENTER.

  ?Word 2007?:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  ?Word 2010?:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a
?Windows XP?
 1. I?eikite i? ?Word?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 3. Lauke Atidaryti ?veskite toliau pateikiam? tekst?, tada spauskite ENTER.

  ?Word 2007?:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  ?Word 2010?:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a

2 veiksmas: atidarykite dokument?

 1. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite Atidaryti.

  Programos ?Word 2010? juostel?je spustel?kite Failas, tada spustel?kite Atidaryti.
 2. Spustel?kite sugadint? dokument?, tada spustel?kite Atidaryti.
Jei keistas veikimas t?siasi, pereikite prie 3 b?do.

3 b?das: pakeiskite spausdintuvo tvarkykles

1 veiksmas: pabandykite naudoti kit? spausdintuvo tvarkykl?

?Windows Vista? ir ?Windows 7?
a veiksmas: atidarykite Prid?ti spausdintuv?
 1. Sistemoje ?Windows Vista? spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtukas Prad?ti
  , tada spustel?kite Spausdintuvai.

  Sistemoje ?Windows 7? spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtukas Prad?ti
  , tada spustel?kite ?renginiai ir spausdintuvai.
 2. Spustel?kite Prid?ti spausdintuv?.
b veiksmas: prid?kite nauj? spausdintuv?
 1. Dialogo lange Prid?ti spausdintuv? spustel?kite Prid?ti vietin? spausdintuv?.
 2. Spustel?kite Naudoti esam? prievad?, tada spustel?kite Pirmyn.
 3. S?ra?e Gamintojas spustel?kite Microsoft.
 4. Spustel?kite ?Microsoft XPS? dokument? ra?ytuvas, tada spustel?kite Pirmyn.
 5. Spustel?kite Naudoti neseniai ?diegt? tvarkykl? (rekomenduojama), tada spustel?kite Pirmyn.
 6. Spustel?kite ir pa?ym?kite ?ym?s langel? Nustatyti kaip numatyt?j? spausdintuv?, tada spustel?kite Pirmyn.
 7. Spustel?kite Baigti.
?Windows XP?
a veiksmas: atidarykite Prid?ti spausdintuv?
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Spausdintuvai ir faksai.
 2. Dalyje Spausdintuvo u?duotys spustel?kite Prid?ti spausdintuv?.
b veiksmas: prid?kite nauj? spausdintuv?


?diegus toliau pateikiamas pataisas piktograma ?Microsoft XPS? dokument? ra?ytuvas automati?kai pasirodo aplanke Spausdintuvai ir faksai.
 1. ?diekite ?Microsoft .NET Framework 3.0?.
 2. ?diekite ?Microsoft Core XML Services? (MSXML) 6.0.
 3. ?diekite ?Microsoft XPS Essentials Pack?.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip ?diegti anks?iau min?tas su XPS susijusias pataisas, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/whdc/xps/viewxps.mspx

2 veiksmas: patikrinkite, ar pakeitus spausdintuvo tvarkykles problema i?sprend?iama

 1. Paleiskite program? ?Word?.
 2. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite Atidaryti.

  Programos ?Word 2010? juostel?je spustel?kite Failas, tada spustel?kite Atidaryti.
 3. Spustel?kite sugadint? dokument?, tada spustel?kite Atidaryti.
Jei keistas veikimas t?siasi, pereikite prie 3 veiksmo.

3 veiksmas: i? naujo ?diekite originalaus spausdintuvo tvarkykl?.

?Windows Vista? ir ?Windows 7?
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtukas Prad?ti
  , tada spustel?kite Spausdintuvai arba ?renginiai ir spausdintuvai.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite original? numatyt?j? spausdintuv?, tada spustel?kite Naikinti.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos leidimas
  Jei paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 3. Jei esate raginami pa?alinti visus failus, susijusius su spausdintuvu, spustel?kite Taip.
 4. Spustel?kite Prid?ti spausdintuv?, tada vykdykite Spausdintuvo diegimo vedlio nurodymus, kad i? naujo ?diegtum?te spausdintuvo tvarkykl?.
?Windows XP?
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Spausdintuvai ir faksai.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite original? numatyt?j? spausdintuv?, tada spustel?kite Naikinti.
 3. Jei esate raginami pa?alinti visus failus, susijusius su spausdintuvu, spustel?kite Taip.
 4. Dalyje Spausdintuvo u?duotys spustel?kite Prid?ti spausdintuv?, tada vykdykite Spausdintuvo diegimo vedlio nurodymus, kad i? naujo ?diegtum?te spausdintuvo tvarkykl?.

4 veiksmas: patikrinkite, ar pakeitus spausdintuvo tvarkykles problema i?sprend?iama

 1. Paleiskite ?Word 2007?.
 2. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite Atidaryti.

  Programos ?Word 2010? juostel?je spustel?kite Failas, tada spustel?kite Atidaryti.
 3. Spustel?kite sugadint? dokument?, tada spustel?kite Atidaryti.
Jei keistas veikimas t?siasi, pereikite prie 4 b?do.

4 b?das: naudokite saug?j? re?im?

1 veiksmas: paleiskite ?Windows? saugiuoju re?imu

?Windows Vista? ir ?Windows 7?
 1. I?imkite visus lanks?iuosius diskelius, CD ir DVD diskus i? kompiuterio, tada paleiskite kompiuter? i? naujo.
 2. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtukas Prad?ti
  , spustel?kite rodykl? ?alia U?rakinti arba I?jungti, tada spustel?kite Paleisti i? naujo.
 3. Naudokite vien? i? ?i? veiksm? sek?:
  • Jei j?s? kompiuteryje yra ?diegta viena operacin? sistema, paleisdami kompiuter? i? naujo nuspauskite ir palaikykite klavi?? F8. Klavi?? F8 turite paspausti prie? pasirodant ?Windows? logotipui. Jei pasirodo ?Windows? logotipas, turite bandyti dar kart? ir palaukti, kol pasirodys ?Windows? ??jimo raginimas, tada i?jungti ir v?l paleisti kompiuter?.
  • Jeigu kompiuteryje yra daugiau nei viena operacin? sistema, rodykli? klavi?ais pa?ym?kite t? operacin? sistem?, kuri? norite paleisti saugiuoju re?imu, tada spauskite F8.
 4. Ekrane I?pl?stin?s ?krovos parinktys rodykli? klavi?ais pasirinkite Saugusis re?imas, tada spauskite ENTER.
 5. ? kompiuter? ?eikite naudodami vartotojo abonement?, kuriam suteiktos administratoriaus teis?s.
?Windows XP?
 1. I?imkite visus lanks?iuosius diskelius, CD ir DVD diskus i? kompiuterio, tada paleiskite kompiuter? i? naujo.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite I?jungti.
 3. S?ra?e K? kompiuteris turi daryti spustel?kite Paleisti i? naujo, tada spustel?kite Gerai.
 4. I? naujo paleisdami kompiuter? laikykite nuspaud? klavi?? CTRL.
 5. Kai matote prane?im? Paleid?iama ?Windows?, paspauskite klavi?? F8, tada rodykli? klavi?ais meniu Paleistis pasirinkite Saugusis re?imas ir spauskite ENTER.

2 veiksmas: patikrinkite, ar paleidus saugiuoju re?imu problema i?sprend?iama.

 1. Paleiskite program? ?Word?.
 2. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite Atidaryti.
  Programos ?Word 2010? juostel?je spustel?kite Failas, tada spustel?kite Atidaryti.
 3. Spustel?kite sugadint? dokument?, tada spustel?kite Atidaryti.
Jei keistas veikimas t?siasi, paleiskite sistem? ?Windows? i? naujo, tada pereikite prie 5 b?do.

5 b?das: priverskite ?Word? pabandyti pataisyti fail?

1 veiksmas: pataisykite dokument?

 1. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite Atidaryti.

  Programos ?Word 2010? juostel?je spustel?kite Failas, tada spustel?kite Atidaryti.
 2. Dialogo lange Atidaryti spustel?kite ir pa?ym?kite ?Word? dokument?.
 3. Spustel?kite mygtuko Atidaryti rodykl?, tada spustel?kite Atidaryti ir atkurti.

2 veiksmas: patikrinkite, ar pataisius dokument? problema i?sprend?iama

Patikrinkite, ar keistas veikimas nebesikartoja. Jei keistas veikimas t?siasi, paleiskite sistem? ?Windows? i? naujo, tada pereikite prie 6 b?do.

6 b?das: pakeiskite dokumento format?, tada dokument? v?l konvertuokite ? ?Word? format?

1 veiksmas: atidarykite dokument?

 1. Paleiskite program? ?Word?.
 2. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite Atidaryti.

  Programos ?Word 2010? juostel?je spustel?kite Failas, tada spustel?kite Atidaryti.
 3. Spustel?kite sugadint? dokument?, tada spustel?kite Atidaryti.

2 veiksmas: ?ra?ykite dokument? kitu failo formatu

 1. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite ?ra?yti kaip.

  Programos ?Word 2010? juostel?je spustel?kite Failas, tada spustel?kite ?ra?yti kaip.
 2. Programoje ?Word 2007? spustel?kite Kiti formatai.
 3. S?ra?e ?ra?yti kaip failo tip? spustel?kite Rai?kusis teksto formatas (*.rtf).
 4. Spustel?kite ?ra?yti.
 5. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite U?daryti.

  Programos ?Office 2010? juostel?je spustel?kite Failas, tada spustel?kite U?daryti.

3 veiksmas: atidarykite dokument?, tada dokument? v?l konvertuokite ? ?Word? failo format?

 1. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite Atidaryti.

  Programos ?Word 2010? juostel?je spustel?kite Failas, tada spustel?kite Atidaryti.
 2. Spustel?kite konvertuot? dokument?, tada spustel?kite Atidaryti.
 3. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite ?ra?yti kaip.

  Programos ?Word 2010? juostel?je spustel?kite Failas, tada spustel?kite ?ra?yti kaip.
 4. Pasirinkite ?Word? dokumentas prie tipo ?ra?yti kaip.
 5. Pakeiskite dokumento failo pavadinim?, tada spustel?kite ?ra?yti.

4 veiksmas: patikrinkite, ar konvertavus dokumento failo format? problema i?sprend?iama

Patikrinkite, ar keistas veikimas nebesikartoja. Jei keistas veikimas i?lieka, bandykite fail? ?ra?yti kitu formatu. Kartokite 1?4 veiksmus, tada pabandykite fail? ?ra?yti toliau nurodytais fail? formatais tokia tvarka:
 • Tinklalapio (.htm; .html)
 • Bet kuriuo kitu teksto apdorojimo formatu
 • Paprastojo teksto (.txt)
PASTABA: failus ?ra?? formatu Paprastasis tekstas (.txt), galite i?spr?sti teksto sugadinimo problem?. Ta?iau visas dokumento formatavimas, makrokomand? kodas ir grafiniai elementai bus prarasti. Failus ?ra?? formatu Paprastasis tekstas (.txt) turite i? naujo suformatuoti dokument?. Tod?l format? Paprastasis tekstas (.txt) naudokite tik tuomet, jei problema nei?sprend?iama naudojant kitus fail? formatus.

Jei keistas veikimas t?siasi, pereikite prie 7 b?do.

7 b?das: visk?, i?skyrus paskutin? pastraipos ?ym?, nukopijuokite ? nauj? dokument?

1 veiksmas: sukurkite nauj? dokument?

 1. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite Naujas.

  Programos ?Word 2010? juostel?je spustel?kite Failas, tada spustel?kite Naujas.
 2. Spustel?kite Tu??ias dokumentas, tada spustel?kite Kurti.

2 veiksmas: atidarykite sugadint? dokument?

 1. Paleiskite program? ?Word?.
 2. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite Atidaryti.

  Programos ?Word 2010? juostel?je spustel?kite Failas, tada spustel?kite Atidaryti.
 3. Spustel?kite sugadint? dokument?, tada spustel?kite Atidaryti.

3 veiksmas: nukopijuokite dokumento turin?, tada ?klijuokite j? ? nauj? dokument?

Pastaba Jei dokumente yra skyriaus l??i?, nukopijuokite tik tekst? tarp j?. Nekopijuokite skyriaus l??i?, nes taip galite perkelti sugadint? viet? ? nauj? dokument?. Kopijuodami pakeiskite dokumento rodin? ? juodra??io rodin?, kad nenukopijuotum?te skyriaus l??i?. Nor?dami ?jungti juodra??io rodin?, skirtuke Rodymas, grup?je Dokumento rodiniai, spustel?kite Juodra?tis.
 1. Sugadintame dokumente spauskite CTRL+END, tada spauskite CTRL+SHIFT+HOME.
 2. Skirtuko Pagrindinis grup?je Main? sritis spustel?kite Kopijuoti.
 3. Skirtuko Rodymas grup?je Langas spustel?kite Perjungti langus.
 4. Spustel?kite nauj? dokument?, kur? suk?r?te 1 veiksmu.
 5. Skirtuko Pagrindinis grup?je Main? sritis spustel?kite ?klijuoti.
Jei keistas veikimas t?siasi, pereikite prie 8 b?do.

8 b?das: nukopijuokite nesugadintas sugadinto dokumento dalis ? nauj? dokument?

1 veiksmas: sukurkite nauj? dokument?

 1. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite Naujas.

  Programos ?Word 2010? juostel?je spustel?kite Failas, tada spustel?kite Naujas.
 2. Spustel?kite Tu??ias dokumentas, tada spustel?kite Kurti.

2 veiksmas: atidarykite sugadint? dokument?

 1. Paleiskite program? ?Word?.
 2. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite Atidaryti.

  Programos ?Word 2010? juostel?je spustel?kite Failas, tada spustel?kite Atidaryti.
 3. Spustel?kite sugadint? dokument?, tada spustel?kite Atidaryti.

3 veiksmas: nukopijuokite nesugadintas dokumento dalis, tada ?klijuokite jas ? nauj? dokument?

Pastaba Jei dokumente yra skyriaus l??i?, nukopijuokite tik tekst? tarp j?. Nekopijuokite skyriaus l??i?, nes taip galite perkelti sugadint? viet? ? nauj? dokument?. Kopijuodami pakeiskite dokumento rodin? ? juodra??io rodin?, kad nenukopijuotum?te skyriaus l??i?. Nor?dami ?jungti juodra??io rodin?, skirtuke Rodymas, grup?je Dokumento rodiniai, spustel?kite Juodra?tis.
 1. Sugadintame dokumente suraskite ir pa?ym?kite nesugadint? dokumento turinio dal?.
 2. Skirtuko Pagrindinis grup?je Main? sritis spustel?kite Kopijuoti.
 3. Skirtuko Rodymas grup?je Langas spustel?kite Perjungti langus.
 4. Spustel?kite nauj? dokument?, kur? suk?r?te 1 veiksmu.
 5. Skirtuko Pagrindinis grup?je Main? sritis spustel?kite ?klijuoti.
 6. Kartokite 3a?3e veiksmus su kiekviena nesugadinta dokumento dalimi. Atkurkite savo dokumento sugadintus skyrius.

9 b?das: perjunkite dokumento rodin?, kad pa?alintum?te sugadint? turin?

Jei dokumentas yra sutrumpintas (rodomi ne visi dokumento puslapiai), gali b?ti, kad jums pavyks perjungti dokumento rodin? ir pa?alinti sugadint? dokumento turin?.
 1. Nustatykite puslapio numer?, kuriame d?l sugadinto turinio dokumentas rodomas sutrumpintas.
  1. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite Atidaryti.

   Programos ?Word 2010? juostel?je spustel?kite Failas, tada spustel?kite Atidaryti.
  2. Spustel?kite sugadint? dokument?, tada spustel?kite Atidaryti.
  3. Slinkite ir per?i?r?kite paskutin? puslap?, kuris parodomas prie? tai, kai pamatote, kad dokumentas sutrumpintas. U?sira?ykite ?iame puslapyje rodom? turin?.
 2. Perjunkite rodinius, tada pa?alinkite sugadint? turin?.
  1. Grup?s Dokumento rodiniai skirtuke Rodymas spustel?kite ?iniatinklio maketas arba Juodra??io rodinys.
  2. Slinkite ir per?i?r?kite turin?, kuris parodomas prie? tai, kai pamatote, kad dokumentas sutrumpintas.
  3. Pasirinkite ir panaikinkite kit? pastraip?, lentel? arba objekt? faile.
  4. Grup?s Dokumento rodiniai skirtuke Rodymas spustel?kite Spausdinimo maketas. Jei dokumentas vis tiek rodomas sutrumpintas, toliau perjungin?kite rodinius ir naikinkite turin?, kol dokumentas rodinyje Spausdinimo maketas nebebus rodomas sutrumpintas.
  5. ?ra?ykite dokument?.

Trik?i? diagnostikos veiksmai, kuri? galite imtis, jei negalite atidaryti sugadinto dokumento

1 b?das: atidarykite sugadint? dokument? juodra??io re?imu neatnaujin? sait?

1 veiksmas: sukonfig?ruokite ?Word?

 1. Paleiskite program? ?Word?.
 2. Skirtuko Rodymas grup?je Dokumento rodiniai spustel?kite Juodra?tis.
 3. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk? , tada spustel?kite Parinktys.

  Programoje ?Word 2010? spustel?kite meniu Failas, tada spustel?kite Parinktys.
 4. Dalies Papildomos darbo su Word parinktys sekcijoje Rodyti dokumento turin? spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langelius Juodra??io ?riftas ir Paveiksl?li? vietos rezervavimo ?enklai.
 5. Dalies Papildomos darbo su Word parinktys sekcijoje Bendra spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? Atidarant naujinti automatinius saitus. Tada spustel?kite Gerai.

2 veiksmas: atidarykite sugadint? dokument?

 1. Paleiskite program? ?Word?.
 2. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite Atidaryti.

  Programoje ?Word 2010? spustel?kite meniu Failas, tada spustel?kite Atidaryti.
 3. Spustel?kite sugadint? dokument?, tada spustel?kite Atidaryti.
Jei dokument? galite atidaryti, u?darykite j? ir v?l atidarykite naudodami 6 b?d?, tada pataisykite dokument?. Kitu atveju naudokite 2 b?d?.

2 b?das: ?terpkite dokument? kaip fail? naujame dokumente

1 veiksmas: sukurkite nauj? tu??i? dokument?

 1. Spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite Naujas.

  Programoje ?Office 2010? spustel?kite meniu Failas, tada spustel?kite Naujas.
 2. Spustel?kite Tu??ias dokumentas, tada spustel?kite Kurti.
PASTABA: gali prireikti i? naujo pritaikyti formatavim? naujo dokumento paskutiniam skyriui.

2 veiksmas: ?terpkite sugadint? dokument? ? nauj? dokument?

 1. Skirtuke ?terpimas spustel?kite ?terpti objekt?, tada spustel?kite Tekstas i? failo.
 2. Dialogo lange ?terpti fail? suraskite ir spustel?kite sugadint? dokument?. Tada spustel?kite ?terpti.
PASTABA: gali prireikti i? naujo pritaikyti formatavim? naujo dokumento paskutiniam skyriui.

3 b?das: sukurkite sait? ? sugadint? dokument?

1 veiksmas: sukurkite tu??i? dokument?

 1. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite Naujas.

  Programoje ?Word 2010? spustel?kite meniu Failas, tada spustel?kite Naujas.
 2. Spustel?kite Tu??ias dokumentas, tada spustel?kite Kurti.
 3. Naujame dokumente ?ra?ykite Tai tik bandymas.
 4. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite ?ra?yti.

  Programoje ?Word 2010? spustel?kite meniu Failas, tada spustel?kite ?ra?yti.
 5. ?veskite Pagalbos saitas, tada spustel?kite ?ra?yti.

2 veiksmas: sukurkite sait?

 1. Pasirinkite 1c veiksmu ?vest? tekst?.
 2. Skirtuko Pagrindinis grup?je Main? sritis spustel?kite Kopijuoti.
 3. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite Naujas.

  Programoje ?Word 2010? spustel?kite meniu Failas, tada spustel?kite Naujas.
 4. Spustel?kite Tu??ias dokumentas, tada spustel?kite Kurti.
 5. Skirtuko Pagrindinis grup?je Main? sritis spustel?kite mygtuko ?klijuoti rodykl?, tada spustel?kite Specialusis ?klijavimas.
 6. Spustel?kite ?klijuoti sait?, spustel?kite Formatuotas tekstas (RTF).
 7. Spustel?kite Gerai.

3 veiksmas: pakeiskite sait? ? sugadint? dokument?

 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite dokumente esant? susiet? tekst?, ?ymikl? nukreipkite ? Susietasis dokumento objektas, tada spustel?kite Saitai.
 2. Dialogo lange Saitai spustel?kite susietojo dokumento failo vard?, tada spustel?kite Keisti ?altin?.
 3. Dialogo lange Keisti ?altin? spustel?kite dokument?, kurio negalite atidaryti, tada spustel?kite Atidaryti.
 4. Spustel?kite Gerai nor?dami u?daryti dialogo lang? Saitai.

  PASTABA: sugadinto dokumento duomenys pasirodys, jei buvo koki? nors duomen? ar teksto, kuriuos galima atkurti.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite susiet? tekst?, ?ymikl? nukreipkite ? Susietasis dokumento objektas, tada spustel?kite Saitai.
 6. Dialogo lange Saitai spustel?kite Nutraukti sait?.
 7. Gav? toliau nurodyt? prane?im?, spustel?kite Taip:
  Ar tikrai nutraukti pa?ym?tus saitus?

4 b?das: naudokite keitikl? ?Atkurti tekst? i? bet kurio failo?

Pastaba Keitiklio ?Atkurti tekst? i? bet kurio failo? galimyb?s ribotos. Pavyzd?iui, prarandamas dokumento formatavimas. Be to, prarandami grafiniai elementai, laukai, pie?imo objektai ir bet kokie kiti objektai, kurie n?ra tekstas. Ta?iau lauko tekstas, antra?t?s, pora?t?s, puslapio ir dokumento i?na?os i?saugomos kaip paprastas tekstas.
 1. Programoje ?Word 2007? spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite Atidaryti.

  Programoje ?Word 2010? spustel?kite meniu Failas, tada spustel?kite Atidaryti.
 2. Lauke Fail? tipai spustel?kite Atkurti tekst? i? bet kurio failo(*.*).
 3. Spustel?kite dokument?, i? kurio norite atkurti tekst?.
 4. Spustel?kite Atidaryti.
Atk?rus dokument? naudojant keitikl? ?Atkurti tekst? i? bet kurio failo?, b?na nekonvertuot? dvejetaini? duomen? teksto. ?is tekstas da?niausiai yra dokumento prad?ioje ir pabaigoje. Prie? ?ra?ydami fail? kaip ?Word? dokument?, turite panaikinti ?? dvejetain? duomen? tekst?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 918429 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. baland?io 26 d. - Per?i?ra: 6.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
Rakta?od?iai: 
kbproductlink kbprb kbinfo kbnomt kbceip kbcorrupt kbopenfile kbtshoot kbexpertisebeginner kbhowto KB918429

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com