Raksta ID: 918355 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ja esat maza uz??muma ?pa?nieks, skatiet probl?mu nov?r?anas un m?c?bu papildu resursus vietn? Atbalsts mazajiem uz??mumiem.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Ievads

Windows Defender izmanto?anas laik? sa?emat zi?ojumu, kas attiecas uz defin?ciju atjaunin?jumiem, ja ir sp?k? k?ds no diviem nosac?jumiem:
 • Atverot l?dzekli Windows Defender, sa?emat zi?ojumu, kur? teikts, ka j?p?rbauda, vai nav jaunu defin?ciju.
  Ja tas atbilst j?su situ?cijai, m??iniet 1. metodi.
 • M??inot p?rbaud?t, vai nav atjaunin?jumu l?dzekl? Windows Defender, sa?emat k??das zi?ojumu, kur? teikts, ka defin?ciju atjaunin?jumus nevar p?rbaud?t, lejupiel?d?t vai instal?t.
  Ja tas atbilst j?su situ?cijai, m??iniet 2. metodi.
Skat?t visus iesp?jamos k??du zi?ojumus.

?aj? rakst? sniegt?s instrukcijas ir paredz?tas ies?c?jiem vai datora lietot?jiem ar liel?ku pieredzi.

Ja esat m?jas datora lietot?js un j?su person?laj? dator? ir radusies ?? probl?ma, varat sa?emt bezmaksas atbalstu pa t?lruni vai e-pastu, vai t?rz??anas re??m?. Ja ?? probl?ma radusies t?kla dator? darb?, lasiet sada?u "Inform?cija uz??mumu t?klu lietot?jiem".


Risin?jums

1. metode. P?rbaudiet, vai nav atjaunin?jumu l?dzekl? Windows Defender

Lai p?rbaud?tu, vai nav atjaunin?jumu l?dzekl? Windows Defender, veiciet ??das darb?bas.
 1. Start?jiet l?dzekli Windows Defender, ja tas v?l nav atv?rts. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt, Programmas un p?c tam uz Windows Defender.
 2. P?rbaudiet, vai nav jaunu defin?ciju. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz P?rbaud?t tagad, vai nav atjaunin?jumu.
2. metode. Manu?li instal?t defin?ciju atjaunin?jumus un p?rbaud?t Windows atjaunin?jumu failus

Microsoft nodro?ina Windows Defender atjaunin?jumus, izmantojot Windows atjaunin??anu, autom?tisko atjaunin??anu un Windows Server atjaunin??anas pakalpojumu (WSUS). Da?os gad?jumos varat sa?emt k??du zi?ojumus probl?mu d??, kas saist?tas ar ?iem pakalpojumiem, nevis ar l?dzekli Windows Defender. Lai noteiktu probl?mas iemeslu, vispirms m??iniet manu?li instal?t defin?ciju atjaunin?jumus. Ja izdodas manu?li instal?t defin?ciju atjaunin?jumus, visticam?k t? ir Windows atjaunin??anas probl?ma.

1. darb?ba. Ja nepiecie?ams, restart?jiet datoru

P?rsl?dzieties atpaka? uz Windows Defender un ierakstiet k??das kodu s?kumlap?. Ja l?dzekl? Windows Defender sa?emtaj? k??das zi?ojum? ir kods 0x80240016, restart?jiet datoru. Ja l?dzekl? Windows Defender sa?emtaj? k??das zi?ojum? nav 0x80240016, dodieties uz 2. darb?bu.

2. darb?ba. Instal?jiet defin?ciju atjaunin?jumus manu?li

Lai defin?ciju atjaunin?jumus instal?tu manu?li, r?kojieties ??di:
 1. Apmekl?jiet dro??bas port?lu k?d? no t?l?k nor?d?taj?m Microsoft vietn?m.
  • Ja lietojat sist?mas Windows ang?u valodas versiju, apmekl?jiet dro??bas port?lu ?aj? Microsoft vietn?:
   http://www.microsoft.com/security/portal/ADL.aspx
  • Lai ieg?tu papildinform?ciju par dro??bas port?lu sist?mas Windows citu valodu versij?m, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
   923159 K? l?dzeklim Windows Defender manu?li lejupiel?d?t jaun?kos defin?ciju atjaunin?jumus (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 2. Izpildiet vietn? nor?d?t?s darb?bas, lai lejupiel?d?tu un instal?tu attiec?gos defin?ciju atjaunin?jumus.
 3. Ja nevarat instal?t defin?ciju atjaunin?jumus manu?li vai joproj?m sa?emat k??du zi?ojumus par defin?ciju atjaunin?jumiem l?dzekl? Windows Defender, probl?mas c?lonis ?aj? rakst? nav aprakst?ts. ??d? gad?jum? l?dziet k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta dienestu.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? sazin?ties ar viet?jo Microsoft fili?li, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni.
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv#tab0
 4. Ja var?j?t manu?li instal?t defin?ciju atjaunin?jumus, visticam?k t? ir Windows atjaunin??anas probl?ma. T?d?? turpiniet ar 3. darb?bu.
3. darb?ba. P?rbaudiet, vai jums ir visi vajadz?gie Windows atjaunin??anas faili

Lai p?rbaud?tu, vai jums ir vajadz?gie Windows atjaunin??anas faili, r?kojieties ??di.
 1. Atveriet Windows atjaunin??anas vietni. Lai to izdar?tu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://www.windowsupdate.com
 2. Instal?jiet visus ieteiktos atjaunin?jumus. Ja rodas probl?mas ar Windows atjaunin??anu, rodas citas probl?mas, un b?s nepiecie?ama papildu probl?mu nov?r?ana. Ja papildu probl?mu nov?r?anu nev?laties veikt pats, l?dziet k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai sa?emtu papildinform?ciju par probl?mu nov?r?anu un par to, k? sa?emt bezmaksas atbalstu, ja esat m?jas datora lietot?js, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://support.microsoft.com/gp/wusupport/lv
3. metode. Papildu probl?mu nov?r?ana

P?rbaudiet, vai nepast?v Windows atjaunin??anas, autom?tisk?s atjaunin??anas vai Windows Server atjaunin??anas pakalpojuma (WSUS) probl?mas

Microsoft nodro?ina Windows Defender atjaunin?jumus, izmantojot Windows atjaunin??anu, autom?tisko atjaunin??anu un Windows Server atjaunin??anas pakalpojumu (WSUS). Da?os gad?jumos varat sa?emt k??du zi?ojumus, ko rada k?da ?o pakalpojumu probl?ma. ??d? gad?jum? ?ie k??du zi?ojumi nav saist?ti ar pa?u l?dzekli Windows Defender. Lai nov?rstu iesp?jam?s Windows atjaunin??anas k??das, r?kojieties ??di.

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
 1. P?rbaudiet, vai fail? Windowsupdate.log nav k??du zi?ojumi. Lai skat?tu ?o ?urn?lfailu, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet %windir%\windowsupdate.log un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  2. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? las?t failu Windowsupdate.log, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
   902093 K? las?t failu Windowsupdate.log (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 2. Apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://windowshelp.microsoft.com/windows/lv-LV/search.aspx?=&qu=windows+update+error
 3. T?mek?a lap? Windows pal?dz?ba un ieteikumi ierakstiet atsl?gv?rdus, kas apraksta probl?mu.
Microsoft Windows 2000, Windows XP un Windows Server 2003
 1. P?rbaudiet, vai fail? Windowsupdate.log nav k??du zi?ojumi. Lai skat?tu ?o ?urn?lfailu, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz S?kt, p?c tam uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet %windir%\windowsupdate.log un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  2. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? las?t failu Windowsupdate.log, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
   902093 K? las?t failu Windowsupdate.log (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 2. Apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/troubleshoot.aspx
 3. T?mek?a lap? Opcijas ierakstiet atsl?gv?rdus, kas apraksta probl?mu.

Papildindorm?cija

Detaliz?ts apraksts par simptomiem

?eit ir uzskait?ti konkr?ti iesp?jamie k??du zi?ojumi. Izv?lieties gad?jumu, kas vislab?k atbilst j?su situ?cijai, lai turpin?tu, izmantojot pareizo metodi.

1. gad?jums. M??inot start?t l?dzekli Windows Defender, sa?emat ??du k??das zi?ojumu:
P?rbaudiet, vai nav jaunu defin?ciju.
Defin?cijas sniedz iesp?ju l?dzeklim Windows Defender noteikt jaun?ko ?aunpr?t?go vai nev?lamo programmat?ru un nov?rst t?s darb?bu j?su dator?.
Ja tas atbilst j?su situ?cijai, m??iniet 1. metodi.

2. gad?jums. M??inot p?rbaud?t, vai nav atjaunin?jumu, m??inot lejupiel?d?t vai instal?t atjaunin?jumus no Windows atjaunin??anas vietnes, sa?emat k?du no ?iem k??du zi?ojumiem:
Programma nevar p?rbaud?t, vai nav defin?ciju atjaunin?jumu
Atrasta k??da: kods k??das_kods
vai
Programma nevar lejupiel?d?t defin?ciju atjaunin?jumus
Atrasta k??da: kods k??das_kods
vai
Programma nevar instal?t defin?ciju atjaunin?jumus
Atrasta k??da: kods k??das_kods
Piez?me.K??das_kods, kas ietverts ?ajos zi?ojumos, par?da sa?emto k??das kodu, un ?is k??das kods var at??irties. Visbie??k izplat?tie k??du kodi ir 0x8024402f vai 0x80240016. Ta?u varat sa?emt citu k??das kodu, piem?ram, k?du no ?iem:
 • 0x8024402c
 • 0x80240022
 • 0X80004002
 • 0x80070422
 • 0x80072efd
 • 0x80070005
 • 0x80072f78
 • 0x80072ee2
 • 0x8007001B
Ja tas atbilst j?su situ?cijai, m??iniet 2. metodi.

Padomi, k? nov?rst probl?mas

L?dzeklim Windows Defender ir opcija, kas autom?tiski p?rbauda, vai nav jaunu defin?ciju. Lai aktiviz?tu opciju, kas autom?tiski p?rbauda, vai nav jaunu defin?ciju, veiciet ??s darb?bas.
 1. Start?jiet Windows Defender.
 2. Noklik??iniet uz R?ki un p?c tam uz Opcijas.
 3. Sada?? Autom?tisk? sken??ana atz?m?jiet izv?les r?ti?u Autom?tiski sken?t manu datoru.
 4. Atz?m?jiet izv?les r?ti?u P?rbaud?t pirms sken??anas, vai nav defin?ciju atjaunin?jumu un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t. Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai apstipriniet.
Lai autom?tiski instal?tu jaun?k?s defin?cijas, Windows Defender darbojas kop? ar l?dzekli Windows autom?tisk? atjaunin??ana. Ja v?laties, lai autom?tisk? atjaunin??ana tiktu iesl?gta autom?tiski, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja autom?tisko atjaunin??anu v?laties iesl?gt pats, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".


Labot autom?tiski


Lai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Iesl?gt autom?tisko atjaunin??anuIzsl?gt autom?tisko atjaunin??anu
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50362
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50363


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

Labot patst?v?gi

Lai iesl?gtu autom?tisko atjaunin??anu, atkar?b? no savas oper?t?jsist?mas veiciet ??das darb?bas.

Sist?ma Windows XP un Windows Server 2003
 1. Noklik??iniet uz S?kt, p?c tam uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet wuaucpl.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Noklik??iniet uz Autom?tiski un p?c tam uz Labi.
Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Visas programmas un p?c tam uz Windows atjaunin??ana.
 2. Noklik??iniet uz Main?t iestat?jumus.
 3. Noklik??iniet uz Autom?tiski instal?t atjaunin?jumus (ieteicams).
 4. Sada?? Ieteicamie atjaunin?jumi atz?m?jiet izv?les r?ti?u Iek?aut ieteicamos atjaunin?jumus, lejupiel?d?jot, instal?jot vai pazi?ojot man par atjaunin?jumiem un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai apstipriniet.

Papildinform?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? nov?rst ??s probl?mas, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus :
836941 Izmantojot Windows atjaunin??anu vai Microsoft atjaunin??anu, lai instal?tu atjaunin?jumus, var rasties ?slaic?gas ar savienojumu saist?tas k??das
924123 K??das zi?ojums, atjauninot Windows Defender defin?cijas oper?t?jsist?m? Windows 2000: 0x80240022 ? diskdzin? ir ievietota nepareiza diskete. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
919448 M??inot atjaunin?t Windows Defender defin?ciju dator?, kur? darbojas programmat?ras atjaunin??anas pakalpojumi (SUS) 1.0, sa?emat k??das zi?ojumu: ?k??da 0x8024002b? (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
816731 K??das zi?ojums: "0x80070005 Piek?uve liegta. Jums nav at?auts veikt piepras?to darb?bu" (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
900936 Past?v iesp?ja sa?emt "0x8024402C" k??das zi?ojumu, p?rbaudot atjaunin?jumus Windows atjaunin??anas vietn? (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
818018 K? nov?rst probl?mas, kas saist?tas ar Windows atjaunin??anu vai Microsoft atjaunin??anu (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
906602 K? nov?rst bie?i izplat?tas probl?mas, kas saist?tas ar Windows atjaunin??anu, Microsoft atjaunin??anu un Windows serveru atjaunin??anas pakalpojumiem
Lai skat?tu bie?i uzdotos jaut?jumus par programmu Windows Defender, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows7/products/features/windows-defender
Lai skat?tu bie?i uzdotos jaut?jumus par Windows atjaunin??anu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/about.aspx
Inform?cija uz??mumu t?klu lietot?jiem

Lai nov?rstu ?o probl?mu sav? darba dator?, varat izmantot ?aj? rakst? nor?d?t?s sec?gu darb?bu metodes. Tom?r, ja dators atrodas korporat?v? vid?, t?kla administrators var b?t konfigur?jis t?klu t?, lai nepie?autu defin?ciju lejupiel?di. Turkl?t, iesp?jams, ka t?kla administrators t?kl? ir izvietojis Microsoft programmat?ras atjaunin??anas pakalpojumu serveri. Piem?ram, iesp?jams, ka t?kl? tiek lietots programmat?ras atjaunin??anas pakalpojums (SUS) 1.0. Windows Defender nevar sa?emt atjaunin?jumus no SUS 1.0. ??d? gad?jum? t?kla administratoram ir j?izvieto t?kl? Windows serveru atjaunin??anas pakalpojumus (WSUS). Defin?cijas pakalpojumam Windows Defender ir j?pied?v? WSUS serverim. T?d??, pirms izmantojat praks? ?aj? rakst? aprakst?t?s metodes, vispirms ieteicams sazin?ties ar t?kla administratoru, lai noskaidrotu, vai ?o probl?mu visp?r varat atrisin?t pats.

Rekviz?ti

Raksta ID: 918355 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 28. septembris - P?rskat??ana: 10.0
Attiecas uz:
 • Windows Defender
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbdefenderrtwyes kbdefenderrtwswept kbsecantivirus kbtshoot kbinfo kbfixme kbmsifixme KB918355

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com