Ban co th gp cac s c trong Windows Explorer hay trong vo Windows sau khi cai t ban cp nht bao mt MS06-015

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 918165 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Quan trong Bai vit nay cha thng tin v cach sa i muc ng ki. am bao sao lu s ng ky trc khi ban sa i no. Hay chc chn rng ban bit cach khi phuc s ng ki nu s c xay ra. bit thm thng tin v cach sao lu, phuc hi, va sa i s ng ky, hay bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
256986 M ta s ng ky Microsoft Windows (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Sau khi ban cai t ban cp nht bao mt 908531 (ban tin bao mt MS06-015), ban co th gp mt hoc nhiu s c sau y:
 • Ban khng th truy nhp cac cp c bit nh "Tai liu cua ti" hoc "Anh cua ti."
 • Cac ng dung Microsoft Office dng ap ng khi ban c lu hoc m tp Office trong cp "Tai liu cua ti".
 • Khng th m cac tp Office trong cp "Tai liu cua ti".
 • Nu ban m tp bng cach bm M trn menu Tp, ng dung dng ap ng.
 • Khi ban go ia chi vao ia chi trong Microsoft Internet Explorer, sau o, ban nhn ENTER hoc bm Bt u, khng co gi xay ra.
 • Khi ban bm chut phai mt tp sau o bm Gi Ti, khng co gi xay ra.
 • Khi ban bung rng mt cp trong Windows Explorer, khng co gi xay ra.
 • Mt s ng dung cua bn th ba dng ap ng khi ban m hoc lu d liu trong cp Tai liu cua ti.
xem ban tin bao mt MS06-015, ghe thm web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS06-015.mspx

NGUYN NHN

Ban cp nht bao mt 908531 (MS06-015) cai t mt chng trinh mi, Verclsid.exe. Chng trinh Verclsid.exe hp thc phn m rng vo trc khi ban thuyt minh bng vo Windows hoc Window Explorer. mt s may tinh, chng trinh Verclsid.exe dng ap ng. Cac iu kin sau y co th khin chng trinh Verclsid.exe dng ap ng:
 • Phn mm Chia se trn Web Hewlett Packard (HP) ang chay. Ban cha cai t phin ban mi cua ban cp nht bao mt 908531 (MS06-015) c phat hanh vao ngay 25/04/ 2006.

  a co cac vn c bao cao trong o phn mm c Hewlett Packard (HP) phn phi trc kia khin chng trinh Verclsid.exe dng ap ng. Cu phn cu th gy ra cac s c la ma vng khng gian tn Chia se trn Web (Hpgs2wnd.exe). Phn mm nay khng con c HP phn phi, nhng trc kia c bao gm trong cac muc sau y:
  • Phn mm HP PhotoSmart
  • Bt ky may in HP DeskJet nao co b oc the
  • May quet anh HP
  • Mt s CD-RW HP va DVD-RW HP
  • Camera HP
  Co th tim thy ma vng khng gian tn Chia se trn Web trong cp sau y:
  C:\Program Files\Hewlett-packard\Hp share-to-web\Hpgs2wnd.exe
  Phn mm chia se Web t ng khi ng khi ban khi ng may tinh. Cung co th khi ng phn mm bng cach s dung menu Bt u.
 • NVIDIA hin thi trinh iu khin cu hn hoc bao gm phin ban 61.94 c cai t. Ban cha cai t phin ban mi cua ban cp nht bao mt 908531 (MS06-015) c phat hanh vao ngay 25/04/ 2006.

  S c nay xay ra nu phn m rng vo NVIDIA nht inh ang chay.
 • Chng trinh Verclsid.exe bi chng trinh tng la cua ban chn.

  Vi du: chng trinh Verclsid.exe c mt s phin ban Kerio Personal Firewall t Phn mm Sunbelt cm c. bit thm thng tin v Kerio Personal Firewall, ghe thm Web site phn mm Sunbelt sau y:
  Sunbelt Kerio Personal Firewall
  Microsoft cung cp thng tin lin lac cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.

  Phn mm nay cm c bt ky ln c gng nao bng mt ng dung khi ng ng dung khac va yu cu s ph duyt cua ngi dung. Kerio Personal Firewall cm c mt ln c gng bngInternet Explorer khi ng chng trinh Verclsid.exe.

GI?I PHP

Thm phn mm Chia se trn Web cua HP hoc phn m rng vo NVIDIA vao "danh sach cho phep" Verclsid.exe

t ng thc hin vic nay, cai t phin ban mi cua ban cp nht bao mt 908531 (MS06-015) phat hanh vao ngay 25/04 2006. Ban cp nht mi c cung cp t Windows Update, t Microsoft Update, va t Cp nht T ng nu iu khin M hinh i tng Cu phn (COM) cua bn th ba a nhn dang c cai t. Ban cp nht mi nay cung c cung cp t Trung tm Tai xung cua Microsoft. bit thm thng tin va tuy chon trin khai, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS06-015.mspx
Nu ban khng th cai t phin ban mi cua ban cp nht bao mt 908531 (MS06-015) phat hanh vao ngay 25/04/ 2006, ban phai thm bng tay phn mm Chia se trn Web cua HP hoc phn m rng vo NVIDIA vao "danh sach cho phep" bng cach s dung cac bc trong phn "Thng tin B sung".

Cu hinh tng la cua ban chng trinh Verclsid.exe co th chay

Lam theo nhng bc nay chng trinh tng la cho phep chng trinh Versclid.exe chay, hoc bm cho phep chng trinh Versclid.exe dng chay ti khi ban bm thng qua hp thoai thng bao cua Kerio Personal Firewall. Ban co th cu hinh Kerio Personal Firewall chng trinh Versclid.exe chay ma khng cn bt ky du nhc nao.

THNG TIN THM

Ban cp nht bao mt 908531 bao gm "danh sach cho phep." Chng trinh Verclsid.exe khng quet bt ky tp nao co phn m rng trong danh sach nay. bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
908531 MS06-015: Li d bi tn cng trong Windows Explorer co th dn ti thc thi ma t xa (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Cac iu khin COM cua bn th ba hoc phn m rng vo cung co th gy ra s c nay. Nu cac bc m ta trong bai vit nay khng giai quyt c s c, lin h Dich vu H tr San phm cua Microsoft. bit danh sach y u s in thoai Dich vu H tr San phm cua Microsoft va thng tin v chi phi h tr, ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Nu iu khin COM cua bn th ba khac hoc phn m rng vo gy ra s c nay, ban co th thm bng tay phn m rng vo thich hp vao "danh sach cho phep." Trong trng hp nay, ban phai bit cac khoa ng ky tng ng vi phn m rng vo.

Cach thm bng tay phn m rng Chia se trn Web cua HP hoc phn m rng vo NVIDIA vao s ng ky nu ban khng th cai t phin ban mi cua ban cp nht bao mt 908531 (MS06-015) phat hanh vao ngay 25/04/ 2006

Quan trong Bai vit nay cha thng tin v cach sa i muc ng ki. am bao sao lu s ng ky trc khi ban sa i no. Hay chc chn rng ban bit cach khi phuc s ng ki nu s c xay ra. bit thm thng tin v cach sao lu, phuc hi, va sa i s ng ky, hay bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
256986 M ta s ng ky Microsoft Windows (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Cac bc thu cng thm phn mm Chia se trn Web cua HP vao "danh sach cho phep"

Canh bao Cac s c nghim trong co th xay ra nu ban sa i s ng ky khng ung cach bng Registry Editor hoc phng phap khac. Nhng s c nay co th yu cu ban cai lai h iu hanh. Microsoft khng th bao am rng nhng s c nay co th c giai quyt. Ban phai chiu moi rui ro khi t sa i s ng ky.

khc phuc s c nay nu ban khng th cai t phin ban mi cua ban cp nht bao mt 908531 (MS06-015) phat hanh vao ngay 25/04/ 2006, ban co th thm bng tay phn m rng vo HP vao danh sach. thc hin vic nay, ban phai lam theo nhng bc sau sa i s ng ky:
 1. ng nhp vao may tinh bng cach s dung tai khoan co uy nhim quan tri.
 2. Bm Bt u, bm Chay, go regedit, ri bm OK.
 3. inh vi sau o bm chut phai vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Tro chut vao Mi, sau o bm Gia tri DWORD.
 5. i vi cac may tinh chay trn Microsoft Windows 2000, go thng tin sau:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046}
  i vi cac may tinh chay trn Microsoft Windows XP hoc Microsoft Windows Server 2003, go thng tin sau:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046} 0x401
 6. Bm chut phai vao gia tri ban va tao, sau o tD liu gia tri la 1.
 7. Thoat khoi Registry Editor.
 8. S dung Trinh quan ly Tac vu ong chng trinh Verclsid.exe hoc khi ng lai may tinh.

Cac bc thu cng thm phn m rng vo NVIDIA vao "danh sach cho phep"

Canh bao Cac s c nghim trong co th xay ra nu ban sa i s ng ki khng ung bng cach dung Registry Editor hoc dung phng phap khac. Nhng s c nay co th yu cu ban cai lai h iu hanh. Microsoft khng th bao am rng nhng s c nay co th c giai quyt. Ban phai chiu moi rui ro khi t sa i s ng ki.

nhp bng tay phn m rng vo NVIDIA trong vao s ng ky nu ban khng th cai t phin ban mi cua ban cp nht bao mt 908531 (MS06-015) phat hanh vao ngay 25/04/ 2006, lam theo nhng bc sau:
 1. ng nhp vao may tinh bng cach s dung tai khoan co uy nhim quan tri.
 2. Bm Bt u, bm Chay, go regedit, ri bm OK.
 3. inh vi, sau o bm chut phai vao khoa con ng ki sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Tro chut vao Mi, sau o bm Gia tri DWORD.
 5. i vi cac may tinh chay trn Microsoft Windows 2000, go thng tin sau:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046}
  i vi cac may tinh chay trn Microsoft Windows XP hoc Microsoft Windows Server 2003, go thng tin sau:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
 6. Bm chut phai vao gia tri ban va tao, sau o tD liu gia tri la 1.
 7. Thoat khoi Registry Editor.
 8. Hay khi ng lai may tinh.
bit trang tai xung cua NVIDIA, ghe thm Web site sau y cua NVIDIA:
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng thc hin bao hanh bao ham hay khacv hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 918165 - L?n xem xt sau cng: 03 Thang Mi Hai 2007 - Xem xt l?i: 5.4
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Streets & Trips 2006
 • Microsoft Streets & Trips 2005 Standard Edition
 • Microsoft Works 8.0
 • Microsoft Works 7.0
 • Microsoft Works Suite 2006
 • Microsoft Works Suite 2005
 • Microsoft Digital Image Suite 10
 • Microsoft Digital Image Suite 9
 • Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition
 • Microsoft MapPoint 2004 Standard Edition
 • Microsoft Picture It! Photo 2002 Standard Edition
 • Microsoft Digital Image Standard 2006
 • Microsoft Digital Image Starter Edition 2006
 • Microsoft Digital Image Suite 2006
 • Microsoft AutoRoute 2006
 • Microsoft Autoroute Europe 2005 Europe
 • Microsoft Picture It! Premium 10
T? kha:
kbsecurity KB918165

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com