Identifikator ?lanka: 918165 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o na?inu menjanja registratora. Obavezno napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Uverite se da znate kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije, vra?anju u prethodno stanje i izmeni registratora kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis Microsoft Windows registratora
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada instalirate bezbednosnu ispravku 908531 (bezbednosni bilten MS06-015), mo?e do?i do nekog od slede?ih problema:
 • Ne mo?ete da pristupite posebnim fasciklama poput fascikle ?Moji dokumenti? ili ?Moje slike?.
 • Microsoft Office aplikacije prestaju da se odazivaju kada poku?ate da sa?uvate ili otvorite Office datoteke u fascikli ?Moji dokumenti?.
 • Nije mogu?e otvoriti Office datoteke koje se nalaze u fascikli ?Moji dokumenti?.
 • Ako otvorite datoteku tako ?to u meniju Datoteka izaberete stavku Otvori, aplikacija prestaje da se odaziva.
 • Kada u programu Microsoft Internet Explorer otkucate adresu u polju Adresa i zatim pritisnete taster ENTER ili kliknete na dugme Idi, ni?ta se ne de?ava.
 • Kada kliknete desnim tasterom mi?a na datoteku, a zatim kliknete na dugme Po?alji, ni?ta se ne de?ava.
 • Kada pro?irite fasciklu u programu Windows Explorer, ni?ta se ne de?ava.
 • Neke aplikacije nezavisnih proizvo?a?a prestaju da se odazivaju kada otvorite ili sa?uvate podatke u fascikli ?Moji dokumenti?.
Da biste pogledali bezbednosni bilten MS06-015, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms06-015.mspx

UZROK

Bezbednosna ispravka 908531 (MS06-015) instalira novi program - Verclsid.exe. Program Verclsid.exe proverava valjanost pro?irenja ljuske pre nego ?to Windows ljuska ili Windows Explorer kreiraju njihove instance. Na nekim ra?unarima program Verclsid.exe prestaje da se odaziva. Program Verclsid.exe mo?e prestati da se odaziva zbog slede?ih uslova:
 • Pokrenut je Hewlett Packard (HP) Share-to-Web softver. Niste instalirali novu verziju bezbednosne ispravke 908531 (MS06-015) koja je objavljena 25. aprila 2006.

  Prijavljeni su problemi kada program Verclsid.exe prestaje da se odaziva zbog softvera koji je prethodno distribuiralo preduze?e Hewlett Packard (HP). Odre?ena komponenta koja dovodi do problema jeste sistemska usluga prostora za ime Share-to-Web (Hpgs2wnd.exe). HP vi?e ne distribuira ovaj softver, ali je on prethodno bio uklju?en u slede?e stavke:
  • HP PhotoSmart softver
  • Svi HP DeskJet ?tampa?i koji uklju?uju ?ita? kartica
  • HP skeneri
  • Neki HP CD-RW-ovi i HP DVD-RW-ovi
  • HP fotoaparati
  Sistemska usluga prostora za ime Share-to-Web mo?e se prona?i u slede?oj fascikli:
  C:\Program Files\Hewlett-packard\Hp share-to-web\Hpgs2wnd.exe
  Share-to-Web softver automatski se pokre?e prilikom pokretanja ra?unara. Softver se tako?e mo?e pokrenuti pomo?u ?Start? menija.
 • Instalirani su NVIDIA upravlja?ki programi ekrana stariji od ili uklju?uju?i verziju 61.94. Niste instalirali novu verziju bezbednosne ispravke 908531 (MS06-015) koja je objavljena 25. aprila 2006.

  Do ovog problema dolazi ako su pokrenuta odre?ena NVIDIA pro?irenja ljuske.
 • Za?titni zid blokira program Verclsid.exe.

  Na primer, neke verzije programa Kerio Personal Firewall preduze?a Sunbelt Software ozna?avaju program Verclsid.exe. za vi?e informacija o programu Kerio Personal Firewall posetite slede?u Sunbelt Software Web lokaciju:
  Sunbelt Kerio Personal Firewall
  Microsoft obezbe?uje informacije o kontaktima nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao pri pronala?enju tehni?ke podr?ke. Ove informacije o kontaktima mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost informacija o kontaktima nezavisnih proizvo?a?a.

  Ovaj softver ozna?ava svaki poku?aj aplikacije da pokrene drugu aplikaciju i pita korisnika za odobrenje. Kerio Personal Firewall ozna?ava poku?aj programa Internet Explorer da pokrene program Verclsid.exe.

RE?ENJE

Dodajte HP Share-to-Web softver ili NVIDIA pro?irenja ljuske na spisak dozvoljenih stavki u programu Verclsid.exe

Da biste to automatski uradili, instalirajte novu verziju bezbednosne ispravke 908531 (MS06-015) koja je objavljena 25. aprila 2006. Nova ispravka je dostupna u okviru stavki Windows Update, Microsoft Update i u okviru automatskog a?uriranja ako su instalirane identifikovane Component Object Model (COM) kontrole nezavisnih proizvo?a?a. Nova ispravka je dostupna i na lokaciji Microsoft Download Center. Za vi?e informacija i opcije primene posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms06-015.mspx
Ako ne mo?ete da instalirate novu verziju bezbednosne ispravke 908531 (MS06-015) koja je objavljena 25 aprila 2006, morate ru?no dodati HP Share-to-Web softver ili NVIDIA pro?irenja ljuske na spisak dozvoljenih stavki tako ?to ?ete preduzeti korake iz odeljka ?Vi?e informacija?.

Konfiguri?ite za?titni zid da dozvoli pokretanje programa Verclsid.exe

Sledite korake da bi za?titni zid dozvolio pokretanje programa Versclid.exe ili kliknite na biste dozvolili da se program Versclid.exe zaustavi dok ne pro?ete kroz dijalog obave?tenja u programu Kerio Personal Firewall. Program Kerio Personal Firewall mo?ete konfigurisati tako da program Versclid.exe radi bez upita.

DODATNE INFORMACIJE

Bezbednosna ispravka 908531 uklju?uje spisak dozvoljenih stavki. Program Verclsid.exe ne skenira datoteke sa oznakama tipa datoteke koje se nalaze na listi. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
908531 MS06-015: Ranjivost u programu Windows Explorer mo?e dovesti do daljinskog izvr?avanja koda (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Druge COM kontrole ili pro?irenja ljuske nezavisnih proizvo?a?a tako?e mogu izazvati ovaj problem. Ako koraci koji su opisani u ovom ?lanku ne re?e problem, obratite se slu?bama koje pru?aju usluge podr?ke za Microsoft proizvode. Za celu listu brojeva telefona slu?bi koje pru?aju usluge podr?ke za Microsoft proizvode i informacije o cenama podr?ke posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;sr;CNTACTMS
Napomena Ako druge COM kontrole ili pro?irenja ljuske nezavisnih proizvo?a?a dovedu do ovog problema, mo?ete ru?no dodati odgovaraju?e pro?irenje ljuske na spisak dozvoljenih stavki. U tom slu?aju, morate znati odgovaraju?e klju?eve registratora za pro?irenja ljuske.

Ru?no dodavanje HP Share-to-Web softvera ili NVIDIA pro?irenja ljuske u registrator ako ne mo?ete da instalirate novu verziju bezbednosne ispravke 908531 (MS06-015) koja je objavljena 25 aprila 2006

Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o na?inu menjanja registratora. Obavezno napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Uverite se da znate kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije, vra?anju u prethodno stanje i izmeni registratora kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis Microsoft Windows registratora

Koraci za ru?no dodavanje HP Share-to-Web softvera na spisak dozvoljenih stavki

Upozorenje Mo?e do?i do ozbiljnih problema ako pogre?no izmenite registrator pomo?u alatke ?Ure?iva? registratora? ili pomo?u nekog drugog metoda. Ovi problemi mogu zahtevati ponovnu instalaciju operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da se ovi problemi mogu re?iti. Izmene registratora vr?ite na sopstvenu odgovornost.

Da biste re?ili problem ako ne mo?ete da instalirate novu verziju bezbednosne ispravke 908531 (MS06-015) koja je objavljena 25 aprila 2006, morate ru?no dodati HP pro?irenje ljuske na spisak. Da biste to uradili, morate slediti ove korake za menjanje registratora:
 1. Prijavite se na ra?unar pomo?u naloga sa administratorskim akreditivima.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite i zatim kliknite na slede?i potklju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 5. Za ra?unare koji koriste Windows 2000 otkucajte slede?e:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046}
  Za ra?unare koji koriste Microsoft Windows XP ili Microsoft Windows Server 2003 otkucajte slede?e:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046} 0x401
 6. Kliknite desnim tasterom mi?a na vrednost i postavite stavku Podaci o vrednosti na 1.
 7. Zatvorite program ?Ure?iva? registratora?.
 8. Koristite Menad?er za zadatke da biste zatvorili program Verclsid.exe ili da biste ponovo pokrenuli ra?unar.

Koraci za ru?no dodavanje NVIDIA pro?irenja ljuske na spisak dozvoljenih stavki

Upozorenje Mo?e do?i do ozbiljnih problema ako pogre?no izmenite registrator pomo?u alatke ?Ure?iva? registratora? ili pomo?u nekog drugog metoda. Ovi problemi mogu zahtevati ponovnu instalaciju operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da se ovi problemi mogu re?iti. Izmene registratora vr?ite na sopstvenu odgovornost.

Da biste ru?no uneli NVIDIA pro?irenja ljuske u registrator ako ne mo?ete da instalirate novu verziju bezbednosne ispravke 908531 (MS06-015) koja je objavljena 25 aprila 2006, sledite ove korake:
 1. Prijavite se na ra?unar pomo?u naloga sa administratorskim akreditivima.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i potklju? registratora i zatim kliknite na njega desnim tasterom mi?a:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 5. Za ra?unare koji koriste Microsoft Windows 2000 otkucajte slede?e:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046}
  Za ra?unare koji koriste Microsoft Windows XP ili Microsoft Windows Server otkucajte slede?e:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
 6. Kliknite desnim tasterom mi?a na vrednost i postavite stavku Podaci o vrednosti na 1.
 7. Zatvorite program ?Ure?iva? registratora?.
 8. Ponovo pokrenite ra?unar.
Za NVIDIA stranicu za preuzimanja posetite slede?u NVIDIA Web lokaciju:
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Proizvodi samostalnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvedeni su od strane preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 918165 - Poslednji pregled: 3. decembar 2007. - Revizija: 5.4
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4, ako se koristi sa:
  • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Streets & Trips 2006
 • Microsoft Streets & Trips 2005 Standard Edition
 • Microsoft Works 8.0
 • Microsoft Works 7.0
 • Microsoft Works Suite 2006
 • Microsoft Works Suite 2005
 • Microsoft Digital Image Suite 10
 • Microsoft Digital Image Suite 9
 • Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition
 • Microsoft MapPoint 2004 Standard Edition
 • Microsoft Picture It! Photo 2002 Standard Edition
 • Microsoft Digital Image Standard 2006
 • Microsoft Digital Image Starter Edition 2006
 • Microsoft Digital Image Suite 2006
 • Microsoft AutoRoute 2006
 • Microsoft Autoroute Europe 2005 Europe
 • Microsoft Picture It! Premium 10
Klju?ne re?i: 
kbsecurity KB918165

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com