Straipsnio ID: 918165 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
SVARBU: ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie registro keitim?. ?sitikinkite, kad prie? keisdami registr? suk?r?te atsargin? jo kopij?. ?sitikinkite, kad ?inote, kaip atkurti registr?, jei i?kilt? problem?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti atsargines registro kopijas, j? atkurti ar keisti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
256986 Microsoft Windows registro apra?as
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?diegus saugos naujinim? 908531 (saugos biuletenis MS06-015), j?s galite susidurti su viena ar keliomis i? ?i? problem?:
 • Negalite pasiekti speciali?j? aplank?, pvz., Mano dokumentai ar Mano paveiksl?liai.
 • Nustoja reaguoti Microsoft Office taikomosios programos, kai bandote ?ra?yti arba atidaryti Office failus aplanke Mano dokumentai.
 • Negalima atidaryti Office fail?, esan?i? aplanke Mano dokumentai.
 • Jei fail? atidarote meniu Failas spustel?dami Atidaryti, taikomoji programa nustoja reaguoti.
 • Kai Microsoft Internet Explorer lauke Adresas ?ra?ote adres? ir paspaud?iate klavi?? ENTER ar spustelite Eiti, nieko ne?vyksta.
 • Kai de?iniuoju pel?s mygtuku spustelite fail? ir tada spustelite Si?sti, nieko ne?vyksta.
 • Kai Windows Explorer i?ple?iate aplank?, nieko ne?vyksta.
 • Kai kurios tre?iosios ?alies taikomosios programos nustoja reaguoti, kai atidarote ar ?ra?ote duomenis ? aplank? Mano dokumentai.
Nor?dami per?i?r?ti saugos biuleten? MS06-015, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms06-015.mspx

PRIE?ASTIS

Saugos naujinimas 908531 (MS06-015) ?diegia nauj? program? ? Verclsid.exe. Programa Verclsid.exe patvirtina apvalkalo pl?tinius prie? tai, kai juos nustato Windows apvalkalas ar Windows Explorer. Kai kuriuose kompiuteriuose programa Verclsid.exe gali nustoti reaguoti. Programa Verclsid.exe gali nustoti reaguoti d?l ?i? prie?as?i?:
 • Veikia Hewlett Packard (HP) Share-to-Web programin? ?ranga. J?s ne?dieg?te naujos saugos naujinimo 908531 (MS06-015) versijos, i?leistos 2006 m. baland?io 25 d. 2006.

  Buvo prane?ta apie atvejus, kai d?l programin?s ?rangos, kuri? anks?iau platino Hewlett Packard (HP), nustojo reaguoti programa Verclsid.exe. Specifinis komponentas, kuris kelia problemas, yra Share-to-Web vard? srities demonas (Hpgs2wnd.exe). ?ios programin?s ?rangos HP daugiau neplatina, bet anks?iau ji buvo platinama kartu su ?iais elementais:
  • HP PhotoSmart programine ?ranga
  • Visais HP DeskJet spausdintuvais, turin?iais korteli? skaitytuv?
  • HP skaitytuvais
  • Kai kuriais HP CD-RW ir HP DVD-RW ?renginiais
  • HP kameromis
  Share-to-Web vard? srities demon? galima rasti ?iame aplanke:
  C:\Program Files\Hewlett-packard\Hp share-to-web\Hpgs2wnd.exe
  Share-to-Web programin? ?ranga paleid?iama automati?kai, kai paleid?iate kompiuter?. ?i programin? ?ranga taip pat gali b?ti paleista naudojant meniu Prad?ti.
 • ?diegtos NVIDIA grafikos rodymo tvarkykl?s, ankstesn?s nei ar ?skaitant versij? 61.94. J?s ne?dieg?te naujos saugos naujinimo 908531 (MS06-015) versijos, i?leistos 2006 m. baland?io 25 d. 2006.

  ?i problema atsiranda, jei veikia tam tikri NVIDIA apvalkalo pl?tiniai.
 • Program? Verclsid.exe blokuoja j?s? u?kardos programa.

  Pavyzd?iui, programa Verclsid.exe yra pa?ymima kai kuri? Sunbelt Software Kerio asmenin?s u?kardos versij?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie Kerio asmenin? u?kard?, apsilankykite ?ioje Sunbelt Software svetain?je:
  Sunbelt Kerio asmenin? u?karda
  Microsoft pateikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad pad?t? jums gauti technin? pagalb?. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. Microsoft negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

  ?i programin? ?ranga pa?ymi bet kokius taikomosios programos bandymus paleisti kit? taikom?j? program? ir pra?o vartotojo patvirtinimo. Kerio asmenin? u?karda pa?ymi visus Internet Explorer bandymus paleisti program? Verclsid.exe.

SPRENDIMAS

?traukti HP Share-to-Web programin? ?rang? ar NVIDIA apvalkalo pl?tinius ? Verclsid.exe ?leid?iam? s?ra???

Nor?dami tai padaryti automati?kai, ?diekite nauj? saugos naujinimo 908531 (MS06-015) versij?, i?leist? 2006 m. baland?io 25 d. 2006. ?? nauj? naujinim? galima gauti Windows naujinimo svetain?je, Microsoft naujinimo svetain?je ir naudojant automatin? naujinim?, jei ?diegti nustatyti tre?iosios ?alies komponent? objekt? modelio (COM) valdikliai. ?? naujinim? taip pat galima atsisi?sti i? Microsoft atsisiuntimo centro. Jei norite gauti daugiau informacijos ir diegimo parink?i?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms06-015.mspx
Jei negalite ?diegti naujos saugos naujinimo 908531 (MS06-015) versijos, i?leistos 2006 m. baland?io 25 d., turite neautomatiniu b?du ?traukti HP Share-to-Web programin? ?rang? ar NVIDIA apvalkalo pl?tinius ? Verclsid.exe ?leid?iam? s?ra??? vadovaudamiesi skyriuje ?Daugiau informacijos? nurodytais veiksmais.

Sukonfig?ruokite savo u?kard?, kad veikt? programa Verclsid.exe

Atlikite savo u?kardai skirtus veiksmus, kad veikt? programa Verclsid.exe, arba spustel?kite, kad programa Verclsid.exe nustot? veikti, kol spustel?site Kerio asmenin?s u?kardos prane?imo dialogo lange.. Galite sukonfig?ruoti Kerio asmenin? u?kard? taip, kad programa Versclid.exe veikt? be joki? raginim?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Saugos naujinimas 90853 apima ?leid?iam? s?ra???. Programa Verclsid.exe netikrina jokio failo, kuris turi pl?tin?, esant? ?iame s?ra?e. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
908531 MS06-015: Windows Explorer pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas
Kiti tre?iosios ?alies COM valdikliai ar apvalkalo pl?tiniai taip pat gali sukelti ?i? problem?. Jei ?iame straipsnyje apra?yti veiksmai problemos nei?sprend?ia, susisiekite su Microsoft produkt? palaikymo tarnybomis. Jei norite gauti Microsoft produkt? palaikymo tarnybos telefon? s?ra?? ir informacijos apie palaikymo kainas, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
PASTABA: jei problem? kelia kiti tre?iosios ?alies COM valdikliai ar apvalkalo pl?tiniai, galite neautomatiniu b?du ?traukti atitinkam? apvalkalo pl?tin? ? ?leid?iam? s?ra???. ?iuo atveju turite ?inoti registro raktus, atitinkan?ius ?iuos apvalkalo pl?tinius.

Kaip neautomatiniu b?du ?traukti HP Share-to-Web ar NVIDIA apvalkalo pl?tinius ? registr?, jei negalite ?diegti naujos saugos naujinimo 908531 (MS06-015) versijos, i?leistos 2006 m. baland?io 25 d. 2006

SVARBU: ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie registro keitim?. ?sitikinkite, kad prie? keisdami registr? suk?r?te atsargin? jo kopij?. ?sitikinkite, kad ?inote, kaip atkurti registr?, jei i?kilt? problem?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti atsargines registro kopijas, j? atkurti ar keisti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
256986 Microsoft Windows registro apra?as

Veiksmai, norint neautomatiniu b?du ?traukti HP Share-to-Web programin? ?rang? ? ?leid?iam? s?ra???.

?SP?JIMAS: jei naudodami registro rengykl? arba kit? b?d? pakeisite registr? neteisingai, gali i?kilti dideli? problem?. Norint i?spr?sti ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. Microsoft negali garantuoti, kad ?ios problemos bus i?spr?stos. Keisdami registr? prisiimate atsakomyb?.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, jei negalite ?diegti naujos saugos naujinimo 908531 (MS06-015) versijos, i?leistos 2006 m. baland?io 25 d., turite neautomatiniu b?du ?traukti HP apvalkalo pl?tin? ? s?ra??. Nor?dami tai padaryti, turite atlikti ?iuos veiksmus, kad pakeistum?te registr?:
 1. ?eikite ? kompiuter? naudodami abonement?, turint? administratoriaus kredencialus.
 2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 3. Raskite ir de?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Pasirinkite Naujas, tada spustel?kite DWORD vert?.
 5. Microsoft Windows 2000 pagr?stiems kompiuteriams ?ra?ykite:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046}
  Microsoft Windows XP ar Microsoft Windows Server 2003 pagr?stiems kompiuteriams ?ra?ykite:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046} 0x401
 6. De?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite vert?, kuri? tik k? suk?r?te, ir tada lauke Vert?s duomenys ?ra?ykite 1.
 7. I?eikite i? registro rengykl?s.
 8. Naudokite U?duo?i? tvarkytuv? , kad u?darytum?te program? Verclsid.exe ar i? naujo paleistum?te kompiuter?.

Veiksmai, norint neatomatiniu b?du ?traukti NVIDIA apvalkalo pl?tin? ? ?leid?iam? s?ra???

?SP?JIMAS: jei naudodami registro rengykl? arba kit? b?d? pakeisite registr? neteisingai, gali i?kilti dideli? problem?. Norint i?spr?sti ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. Microsoft negali garantuoti, kad ?ios problemos bus i?spr?stos. Keisdami registr? prisiimate atsakomyb?.

Nor?dami neautomatiniu b?du ?ra?yti NVIDIA apvalkalo pl?tin? ? registr?, jei negalite ?diegti naujos saugos naujinimo 908531 (MS06-015) versijos, i?leistos 2006 m. baland?io 25 d., atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?eikite ? kompiuter? naudodami abonement?, turint? administratoriaus kredencialus.
 2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 3. Raskite ir de?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Pasirinkite Naujas, tada spustel?kite DWORD vert?.
 5. Microsoft Windows 2000 pagr?stiems kompiuteriams ?ra?ykite:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046}
  Microsoft Windows XP ar Microsoft Windows Server 2003 pagr?stiems kompiuteriams ?ra?ykite:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
 6. De?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite vert?, kuri? tik k? suk?r?te, ir tada lauke Vert?s duomenys ?ra?ykite 1.
 7. I?eikite i? registro rengykl?s.
 8. Paleiskite kompiuter? i? naujo.
Nor?dami patekti ? NVIDIA atsisiuntim? puslap?, apsilankykite ?ioje NVIDIA svetain?je:
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina Microsoft nepriklausan?ios ?mon?s. Microsoft nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 918165 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 3 d. - Per?i?ra: 5.4
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, naudojant su:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 2000 SP-1
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4, naudojant su:
  • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Streets & Trips 2006
 • Microsoft Streets & Trips 2005 Standard Edition
 • Microsoft Works 8.0
 • Microsoft Works 7.0 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2006
 • Microsoft Works Suite 2005 Standard Edition
 • Microsoft Digital Image Suite 10
 • Microsoft Digital Image Pro Suite 9.0
 • Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition
 • Microsoft MapPoint 2004 Standard Edition
 • Microsoft Picture It! 2002 Standard Edition
 • Microsoft Digital Image Standard 2006
 • Microsoft Digital Image Suite 2006 Trial Edition
 • Microsoft Digital Image Suite 2006
 • Microsoft Autoroute Europe 2006
 • Microsoft Autoroute Europe 2005 Europe
 • Microsoft Picture It! Premium 10
Rakta?od?iai: 
kbsecurity KB918165

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com