Kada se ovaj problem javi, dobijate neku od slede?ih poruka o gre?ci.

Razvijte da biste videli celu poruku o gre?ci
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Pomo? za ovaj program je kreirana u formatu Windows pomo?i koji je kori??en u prethodnim verzijama sistema Windows i nije podr?ana u operativnom sistemu Windows Vista.
Pomo? za ovaj program je kreirana u formatu Windows pomo?i koja zavisi od funkcije koja nije uklju?ena u ovu verziju sistema Windows. Me?utim, mo?ete preuzeti program koji ?e vam omogu?iti da prika?ete pomo? kreiranu u formatu Windows pomo?i.
Pomo? za ovaj program je kreirana u formatu Windows pomo?i koja zavisi od funkcije koja nije uklju?ena u ovu verziju sistema Windows. Vi?e informacija potra?ite na Microsoft Veb lokaciji za pomo? i podr?ku:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Da biste re?ili ovaj problem, preuzmite i instalirajte program Windows pomo? (WinHlp32.exe) za svoju verziju operativnog sistema Windows.Va?ne napomene o preuzimanju ovog programa
 • Otvorite veze u programu Internet Explorer.
 • Ako vidite poruku ?Potrebna je validacija? kada otvorite stranicu za preuzimanje, kliknite na dugme Nastavi, a zatim pratite uputstva na ekranu.
 • Kada se od vas zatra?i da preuzmete datoteku, izaberite ime datoteke koje sadr?i oznaku ?x64? za 64-bitne verzije operativnog sistema Windows, ili ?x86? za 32-bitne verzije operativnog sistema Windows. Koristite slede?e informacije za automatsko otkrivanje da biste napravili izbor.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

  Trenutno koristite 32-bitni operativni sistem.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

  Trenutno koristite 64-bitni operativni sistem.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
 • Program ?Windows pomo?? nije podr?an u verziji Windows Server 2012 kao ni u drugim verzijama operativnog sistema Windows Server.
Ukoliko nai?ete na probleme kada instalirate WinHlp32.exe ili koristite pomo?, pre?ite na odeljak ?Vi?e informacija?.

Za vi?e informacija

Ovaj problem se javlja kada Windows pomo? koristi neku stariju verziju programa ?Windows pomo?? (WinHlp32.exe) za prikaz sadr?aja.

Poznati problemi koji se mogu javiti dok instalirate WinHlp32.exe

Gre?ka usluge Windows Update 80070422

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50776
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disk ili CD, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.


Ru?no re?ite ovaj problem
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Ako dobijete Windows Update gre?ku 80070422 prilikom preuzimanja ispravke WinHlp32.exe, mo?da ?ete morati da promenite postavke usluge Windows Update, a zatim da ponovo pokrenete uslugu. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i u okviru za tekst Pokretanje pretrage ili Pretraga programa i datoteka otkucajte upit Usluge.
 2. Na listi ?Programi? kliknite dvaput na stavku Usluge. Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu.
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na uslugu Windows Update i izaberite stavku Svojstva.
 4. Na kartici Op?te postavke uverite se da je izabrana stavka Automatski pored stavke Tip pokretanja.
 5. Pored stavke Status usluge potvrdite ili opozovite pokretanje usluge. Ako nije pokrenuta, kliknite na dugme Pokreni. Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu.
 6. Kliknite na dugme U redu.

Da li je ovo re?ilo problem?
 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete da se obratite Microsoft podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Poznati problemi koji se mogu javiti nakon ?to instalirate WinHlp32.exe

Na slede?oj listi prikazane su poznate regresije funkcionalnosti u odnosu na prethodna izdanja programa WinHlp32.exe. Slede?i poznati problemi se primenjuju samo na verziju programa WinHlp32.exe o kojoj se govori u ovom ?lanku.
 • Makroi su onemogu?eni.

  Slede?i makroi su podrazumevano onemogu?eni u programu ?Windows pomo??:
  • ExecFile
  • RegisterRoutine
  • ShellExecute
  • ShortCut
  • Generate
  • Test
  • ExecProgram
  Me?utim, svi ostali makroi u .hlp datotekama funkcionisa?e kao i u prethodnim izdanjima. Zbog toga, ako se nakon instaliranja programa ?Windows pomo?? za operativni sistem Windows Vista, Windows 7, Windows server 2008 ili Windows Server 2008 R2 otvori .hlp datoteka koja zavisi od ovih makroa, neke funkcije za tu datoteku mo?da ne?e raditi ispravno. Ako do?e do ovog problema, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
  Do?lo je do problema prilikom pokretanja makroa. (1037)
  Ako morate da koristite makroe, mo?ete da ih uklju?ite tako ?to ?ete izmeniti ?Smernice grupe? ili registrator na na?in koji je opisan u odeljku ?Stavke registratora i smernice grupe za administratore mre?a?.
 • Nije mogu?e pristupiti .hlp datotekama koje su uskladi?tene na intranet lokacijama

  Po podrazumevanoj vrednosti, WinHlp32.exe ne mo?e se koristiti za pristup .hlp datotekama koje su uskladi?tene na intranet lokacijama. Ako poku?ate da otvorite udaljenu datoteku, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
  Nije mogu?e prikazati ovu datoteku za pomo?. Poku?ajte da ponovo otvorite datoteku za pomo?, a ako i dalje dobijate ovu poruku, kopirajte datoteku za pomo? na drugu disk jedinicu i poku?ajte ponovo.
  Ako morate da pristupite .hlp datotekama uskladi?tenim na lokacijama intraneta, mo?ete da ih deblokirate tako ?to ?ete izmeniti ?Smernice grupe? ili registrator na na?in koji je opisan u odeljku ?Stavke registratora i smernice grupe za administratore mre?a?.
 • Neinteraktivni korisni?ki pristup je blokiran

  Pristup .hlp datotekama blokirali su neinteraktivni korisnici, na primer sistemski procesi. Korisnik ne dobija poruku o gre?ci kada do?e do ove gre?ke.
 • Funkcionalnost ?prevuci i otpusti? je onemogu?ena

  Podr?ka za funkcionalnost ?prevuci i otpusti? u aplikaciji je onemogu?ena. Korisnik ne dobija poruku o gre?ci kada do?e do ove gre?ke.
 • Zavisni elementi datoteka ?Kori??enje pomo?i?

  Datoteke za pomo? pod nazivom ?Kori??enje pomo?i? uklonjene su iz operativnih sistema Windows Vista i Windows Server 2008. Sledi lista datoteka koje su uklonjene:
  • Windows.hlp
  • Winhlp32.hlp
  • Winhlp32.cnt
  • Winhelp.cnt
  • Nocntnt.cnt
  Napomene
  • Ove datoteke nisu bile uklju?ene u Windows 7 ili Windows Server 2008 R2.
  • Kada poku?ate da otvorite .hlp datoteke koje zavise od ovih datoteka, mo?e do?i do gre?ke.

Uputstvo za re?avanje problema sa kompatibilno??u vezanih za WinHlp32.exe

Mo?ete da koristite WinHlp32.exe da biste prikazali 32-bitne datoteke pomo?i. Ovo izdanje obezbe?uje postavke za smernice grupe i potklju?eve registratora koje mo?ete da koristite da biste re?ili probleme sa kompatibilno??u aplikacija. Na primer, postavke smernica grupe i potklju?evi registratora mogu da se koriste za re?avanje problema koji su povezani sa makroima u .hlp datotekama, kao i za pristup .hlp datotekama koje su uskladi?tene na intranet lokacijama. Me?utim, ako korisnici prikazuju datoteke za pomo? iz nepoznatog izvora, ra?unar ?e biti izlo?en ve?em riziku ukoliko su omogu?ene ove smernice ili postavke. Zbog toga bi trebalo da budete oprezni prilikom odlu?ivanja o primeni re?enja za kompatibilnost aplikacija koja su opisana u ovom odeljku.

Odgovorite na slede?a pitanja koja ?e vam pomo?i da ustanovite da li treba da instalirate WinHlp32.exe, kao i koje promene da izvr?ite u smernicama i registratoru.
  Da li su vam neophodne aplikacije i funkcionalnost na koje uti?e uklanjanje programa WinHlp32.ex?
  • Koliko aplikacija zahteva WinHlp32.exe? Na koliko aplikacija uti?u promene funkcionalnost? Koliko su va?ne te aplikacije?
  • Koliko je ozbiljno naru?en ispravan rad aplikacija ovim promenama?

  Koji su va?i bezbednosni zahtevi i mogu?nosti?
  • ?ta je va?nije: da mo?ete da koristite funkcionalnost koju pru?a WinHlp32.exe ili da budete sigurni da je bezbednost na najvi?em mogu?em nivou?
  • Da li su spoljne bezbednosne mere, na primer lokalni ili korporativni za?titni zid, dovoljno pouzdane za instaliranje programa WinHlp32.exe i izvr?avanje promena u smernicama ili registratoru koje su opisane u ovom ?lanku?

  Ako ste u organizaciji, da li va?a organizacija isporu?uje sadr?aj u .hlp formatu?
  • Da li mo?ete da izmenite program ili sadr?aj tako da oni ne moraju da koriste WinHlp32.exe funkcionalnost? Na primer, da li sadr?aj pomo?i koji se trenutno nalazi u .hlp formatu mo?ete da konvertujete u alternativni format datoteke kao ?to je .chm, .html ili .xml?
  • Da li va?a organizacija skladi?ti .hlp datoteke na intranetu? Da li mo?ete da instalirate ove datoteke lokalno?

Omogu?avanje makroa na jednom ra?unaru nakon instalacije ispravke WinHlp32.exe

Po?to instalirate program WinHelp32.exe o kom se govori u ovom ?lanku, odre?eni makroi ?e biti onemogu?eni. Za vi?e informacija o ovom problemu pogledajte odeljak ?Poznati problemi?.

Ovaj odeljak sadr?i korake za ponovno omogu?avanje makroa izmenom klju?a registratora. Ako je ra?unar u kontrolisanom okru?enju, nemojte slediti ove korake dok se ne posavetujete sa IT odeljenjem. IT odeljenja mogu odlu?iti da ne omogu?avaju ponovo makroe kori??enjem smernica grupe. IT odeljenja treba da pro?itaju ovaj ?lanak u celosti pre nego ?to nastavite.

Va?no Ovaj ?lanak nudi informacije za re?avanje problema do kojih dolazi usled promena u ovom izdanju Windows pomo?i. Me?utim, Microsoft ne daje odre?ene preporuke u vezi sa izborom odgovaraju?ih klju?eva registratora i vrednosti za va?e jedinstveno okru?enje. Ako ste u kontrolisanom okru?enju, IT odeljenje ?e najbolje proceniti prednosti i rizike kori??enja ovih re?enja. Bezbednije je da se u registratoru ne vr?e nikakve promene.

Napomena Da biste izvr?ili korake u ovom zadatku, morate biti prijavljeni na ra?unar pomo?u administratorskog naloga. Koriste?i administratorski nalog mo?ete izvr?iti promene na ra?unaru koje ne mo?ete izvr?iti ni sa jednim drugim nalogom, kao ?to je standardni nalog.

Da biste se prijavili koriste?i administratorski nalog, morate znati lozinku za administratorski nalog na ra?unaru. Ako ove korake izvodite na li?nom ra?unaru, verovatno ste ve? prijavljeni sa administratorskim nalogom. Ako ove korake vr?ite na ra?unaru na poslu, mo?da ?ete morati da zamolite administratora sistema za pomo?.

Da biste automatski omogu?ili makroe na jednom ra?unaru, kliknite na vezu Re?i ovaj problem, u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, a zatim pratite korake u ovom ?arobnjaku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50105
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku


Napomena Ova popravka je namenjena samo za operativne sisteme Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2. Ako koristite Windows 8 ili Windows 8.1, ili ako radije koristite ru?ne korake, pogledajte odeljak Ru?no omogu?avanje makroa na jednom ra?unaru.

Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disk ili na CD i zatim je pokrenuti na ra?unaru na kojem je do?lo do problema.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Ru?no omogu?avanje makroa na jednom ra?unaru

Va?no Pa?ljivo sledite korake u ovom odeljku. Mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Pre nego ?to ga izmenite, napravite rezervnu kopiju registratora za vra?anje u prethodno stanje, za slu?aj da se pojavi problem.

Da biste omogu?ili makroe na pojedina?nom ra?unaru nakon ?to instalirate WinHelp32.exe, sledite ove korake:
 1. Prijavite se pomo?u administratorskog naloga.
 2. Pritisnite kombinaciju tastera sa Windows logotipom + R, otkucajte upit regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog naloga
  Ako se od vas zatra?i da unesete lozinku ili potvrdu administratora, otkucajte lozinku, a zatim kliknite na dugme Nastavi.
 3. U 32-bitnim verzijama operativnog sistema Windows prona?ite slede?i potklju? registratora, a zatim kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  U 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows prona?ite slede?i potklju? registratora, a zatim kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
 5. Otkucajte WinHelp, a zatim pritisnite taster Enter.
 6. Kliknite na taster WinHelp.
 7. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost (32-bitna).
 8. Otkucajte AllowProgrammaticMacros, a zatim pritisnite taster Enter.
 9. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izmeni.
 10. U polje Podaci o vrednosti otkucajte 1, izaberite stavku Heksadecimalno u oblasti Osnova, a zatim kliknite na dugme U redu.
 11. Napustite ure?iva? registratora.
Sada pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako jeste, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene?, ili nam po?aljite e-poruku.

Deblokiranje .hlp datoteka koje su uskladi?tene na intranetu na jednom ra?unaru nakon instalacije ispravke WinHlp32.exe

Po?to instalirate datoteku WinHelp32.exe o kojoj se govori u ovom ?lanku, .hlp datoteke koje su uskladi?tene na intranet lokacije se blokiraju. Za vi?e informacija o ovom problemu pogledajte odeljak ?Poznati problemi?.

Ovaj odeljak sadr?i korake za deblokiranje ovih .hlp datoteka izmenom klju?a registratora. Ako je ra?unar u kontrolisanom okru?enju, nemojte slediti ove korake dok se ne posavetujete sa IT odeljenjem. IT odeljenja mogu odlu?iti da ne omogu?avaju ponovo makroe kori??enjem smernica grupe.

Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije koje vam pokazuju kako da smanjite nivo bezbednosnih postavki ili kako da isklju?ite bezbednosne funkcije na ra?unaru. Ove promene mo?ete da izvr?ite da biste re?ili odre?eni problem. Pre nego ?to izvr?ite ove promene, preporu?ujemo da procenite rizike koji su povezani sa primenom tog re?enja u va?em okru?enju. Ako primenite ovo re?enje, preduzmite sve odgovaraju?e dodatne korake da biste za?titili ra?unar.

Va?no Ovaj ?lanak nudi informacije za re?avanje problema do kojih dolazi usled promena u ovom izdanju Windows pomo?i. Me?utim, Microsoft ne daje odre?ene preporuke u vezi sa izborom odgovaraju?ih klju?eva registratora i vrednosti za va?e jedinstveno okru?enje. Ako ste u kontrolisanom okru?enju, IT odeljenje ?e najbolje proceniti prednosti i rizike kori??enja ovih re?enja. Bezbednije je da se u registratoru ne vr?e nikakve promene.

Napomena Da biste izvr?ili korake u ovom zadatku, morate biti prijavljeni na ra?unar pomo?u administratorskog naloga. Koriste?i administratorski nalog mo?ete izvr?iti promene na ra?unaru koje ne mo?ete izvr?iti ni sa jednim drugim nalogom, kao ?to je standardni nalog.

Da biste se prijavili koriste?i administratorski nalog, morate znati lozinku za administratorski nalog na ra?unaru. Ako ove korake vr?ite na li?nom ra?unaru, verovatno ste ve? prijavljeni sa administratorskim nalogom. Ako ove korake vr?ite na ra?unaru na poslu, mo?da ?ete morati da zamolite administratora sistema za pomo?.

Da biste automatski deblokirali .hlp datoteke koje su uskladi?tene u okviru intraneta na jednom ra?unaru, kliknite na vezu Re?i ovaj problem, u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, a zatim pratite korake u ovom ?arobnjaku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50237
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Napomene
 • Ova popravka je namenjena samo za operativne sisteme Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2. Ako koristite Windows 8 ili Windows 8.1, ili ako radije koristite ru?ne korake, pogledajte odeljak Ru?no deblokiranje .hlp datoteka koje su uskladi?tene na intranetu na jednom ra?unaru.
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kom se pojavio problem, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili na CD-u, a zatim je pokrenite na ra?unaru na kom je do?lo do problema.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Ru?no deblokiranje .hlp datoteka koje su uskladi?tene na intranetu na jednom ra?unaru

Va?no Pa?ljivo sledite korake u ovom odeljku. Mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Pre nego ?to ga izmenite, napravite rezervnu kopiju registratora za vra?anje u prethodno stanje, za slu?aj da se pojavi problem.

Da biste deblokirali .hlp datoteke po?to instalirate WinHelp32.exe, pratite ove korake:
 1. Prijavite se pomo?u administratorskog naloga.
 2. Pritisnite kombinaciju tastera sa Windows logotipom + R, otkucajte upit regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog naloga
  Ako se od vas zatra?i da unesete lozinku ili potvrdu administratora, otkucajte lozinku, a zatim kliknite na dugme Nastavi.
 3. U 32-bitnim verzijama operativnog sistema Windows prona?ite slede?i potklju? registratora, a zatim kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  U 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows prona?ite slede?i potklju? registratora, a zatim kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
 5. Otkucajte WinHelp, a zatim pritisnite taster Enter.
 6. Kliknite na taster WinHelp.
 7. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost (32-bitna).
 8. Otkucajte AllowIntranetAccess, a zatim pritisnite taster Enter.
 9. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izmeni.
 10. U polje Podaci o vrednosti otkucajte 1, izaberite stavku Heksadecimalno u oblasti Osnova, a zatim kliknite na dugme U redu.
 11. Napustite ure?iva? registratora.
Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li je problem re?en. Ako jeste, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

Stavke registratora i smernice grupe za administratore mre?e

Upozorenje Ovo re?enje mo?e dovesti do toga da ra?unar ili mre?a budu podlo?niji napadima zlonamernih korisnika ili zlonamernog softvera kao ?to su virusi. Ovo re?enje se ne preporu?uje, ali vam obezbe?ujemo ove informacije tako da mo?ete da ga primenite po sopstvenom naho?enju. Koristite ovo re?enje na sopstvenu odgovornost.

Va?no Ovaj ?lanak nudi informacije za re?avanje problema do kojih dolazi usled promena u ovom izdanju Windows pomo?i. Me?utim, Microsoft ne daje odre?ene preporuke u vezi sa izborom odgovaraju?ih klju?eva registratora i vrednosti za va?u organizaciju. IT odeljenje ?e najbolje proceniti prednosti i rizike kori??enja ovih re?enja. Bezbednije je da se u registratoru ne vr?e nikakve promene.

Preuzimanje WinHlp32.exe obezbe?uje postavke smernica grupe i stavke registratora za re?avanje dva poznata problema u ovom izdanju Windows pomo?i. Pomo?u slede?ih postavki smernica grupe ili stavki registratora, administratori mre?e i pojedina?ni korisnici mogu ponovo da omogu?e makroe i da deblokiraju .hlp datoteke koje su uskladi?tene na intranet lokacijama. Postavka smernica grupe lokalnog ra?unara i postavka smernica grupe trenutnog korisnika, obezbe?ene su kao re?enja za svaku funkciju. Za upravljanje svakom funkcijom mo?ete da koristite i korisni?ku postavku registratora.

Za svaku funkciju, prvenstvo se daje slede?im redosledom:
 • Smernice grupe lokalnog ra?unara
 • Smernice grupe trenutnog korisnika
 • Korisni?ka postavka registratora
Ako za funkciju nisu postavljene smernice i korisni?ka postavka registratora, funkcije ?e se pona?ati onako kako je opisano u odeljku ?Poznati problemi?.

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
 • Omogu?avanje makroa

  Administratori mre?e mogu da koriste postavku smernica grupe Dozvoli programske makroe u datoteci WinHlp32.exe za uklju?ivanje ili isklju?ivanje makroa u .hlp datotekama. Za upravljanje ovom postavkom smernica grupe administratori mogu da koriste Group Policy Management Console (GPMC). Za vi?e informacija o smernicama grupe pogledajte odeljak ?Reference?.

  Ako za ovu funkciju nisu postavljene smernice grupe ?Lokalni ra?unar? ili ?Trenutni korisnik?, korisnici mogu da izmene korisni?ku postavku registratora za ovu funkciju kako bi uklju?ili ili isklju?ili makroe u .hlp datotekama. Da bi promenili ovu postavku, korisnici najpre moraju da dodaju slede?i novi potklju? u registrator:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  U ovaj potklju? korisnici zatim moraju da dodaju vrednost DWORD koja se zove AllowProgrammaticMacros. Ako je vrednost za AllowProgrammaticMacros postavljena na 1, makroi ?e biti uklju?eni. Ako je vrednost postavljena na 0, makroi ?e biti isklju?eni. Ako ova vrednost registratora ne postoji, makroi ?e biti isklju?eni.
 • Deblokiranje .hlp datoteka koje su uskladi?tene na intranetu

  Administratori mre?e mogu da koriste postavku smernica grupe Dozvoli programu WinHlp32.exe pristup .hlp datotekama uskladi?tenim na intranet lokacijama kako bi deblokirali .hlp datoteke koje su uskladi?tene na intranetu. Za upravljanje ovom postavkom smernica grupe administratori mogu da koriste GPCM. Za vi?e informacija o smernicama grupe pogledajte odeljak ?Reference?.

  Ako za ovu funkciju ne postoji nijedna postavka smernica grupe, korisnici mogu da izmene korisni?ku postavku registratora za ovu funkciju kako bi blokirali ili deblokirali .hlp datoteke uskladi?tene na intranet lokacijama. Da bi promenili ovu postavku, korisnici najpre moraju da dodaju slede?i novi potklju? u registrator:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  U ovaj potklju? korisnici zatim moraju da dodaju vrednost DWORD koja se zove AllowIntranetAccess. Ako je vrednost za AllowIntranetAccess postavljena na 1, .hlp datoteke koje su uskladi?tene na intranet lokacijama bi?e dostupne. Ako je vrednost postavljena na 0, .hlp datoteke koje su uskladi?tene na intranet lokacijama bi?e blokirane. Ako ova vrednost registratora ne postoji, .hlp datoteke koje su uskladi?tene na intranet lokacijama bi?e blokirane.

Dobavlja?i sadr?aja pomo?i koji objavljuju .hlp datoteke

Po?ev?i od operativnog sistema Windows Vista, starija komponenta pomo?i (WinHlp32.exe) zamenjena je novom komponentom pomo?i koja dodaje jo? funkcionalnosti u novijim verzijama operativnog sistema Windows.

WinHlp32.exe tehnologija ne?e biti podr?ana u svom sada?njem obliku u budu?im izdanjima operativnog sistema Windows. Zbog toga ?lanovima softverskog razvojnog tima izri?ito preporu?ujemo da vi?e ne koriste ovaj program ?Windows pomo??. Programerima softvera koji objavljuju programe koji se oslanjaju na .hlp datoteke savetujemo da prebace svoje sisteme pomo?i u alternativni format datoteke za pomo? kao ?to je .chm, .html ili .xml. Oni ?e tako?e morati da promene pozive iz WinHelp API-ja u novi izvor sadr?aja. Nekoliko alatki nezavisnih proizvo?a?a dostupno je za pomo? programerima pri konvertovanju sadr?aja pomo?i iz jednog formata u drugi.

Note Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 jo? uvek sadr?e WinHelp.exe za 16-bitne .hlp datoteke. Program WinHelp.exe je verzija programa ?Windows pomo?? za 16-bitne .hlp datoteke.

Reference

Kolekcija smernica grupe

Ure?iva? objekta smernica grupe

Alatke i postavke za osnovne smernice grupe

O ovom ?lanku

Identifikator ?lanka: 917607
Poslednji pregled: 29. decembar 2014.
Odnosi se na:: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit Edition, Windows Vista Home Premium 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic 64-bit Edition, Windows Vista Ultimate 64-bit Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2
Da li ?elite da po?aljete povratne informacije u vezi sa ovim ?lankom?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.