Internet Explorer ActiveX tương h?p v? sau patch cho Mshtml.dll

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 917425 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Thông báo

C?p Nh?t bài vi?t này mô t? đ? đư?c thay th? b?i m?t c?p nh?t m?i hơn. Đ? gi?i quy?t v?n đ? bài vi?t này mô t?, cài đ?t chuyên bi?t m?i nh?t C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer. Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t m?i nh?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Update.Microsoft.com
Đ? thêm k? thu?t thông tin v? nh?ng c?p nh?t m?i nh?t c?a b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Current.aspx
Bài vi?t này là dành cho các chuyên gia CNTT. Ngư?i s? d?ng có th? truy c?p vào web site Microsoft sau đây đ? bi?t thông tin v? các tri?u ch?ng mà h? có th? g?p:
http://www.Microsoft.com/Windows/IE/IE6/using/techinfo/activexupdate.mspx

Gi?i thi?u

Microsoft phát hành m?t b?n vá tương h?p v? sau s? vô hi?u hoá hành vi c?a các mi?ng vá Microsoft Internet Explorer ActiveX đ? đư?c phát hành vào ngày 28, 2006. Các mi?ng vá Internet Explorer ActiveX c?ng đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t b?o m?t Internet Explorer 912812 (Microsoft Security Bulletin MS06-013). C?p Nh?t ?nh hư?ng đ?n các s?n ph?m sau:
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Windows XP Professional x 64 Edition
 • Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2003, x 64 d?a trên các phiên b?n
 • Windows Server 2003 v?i SP1, Itanium d?a trên các phiên b?n
Lưu ? C?p Nh?t áp d?ng cho Windows Vista.

B?n c?p nh?t này đ? đư?c th?o lu?n trong Microsoft Security Advisory (912945): Non-an ninh C?p Nh?t cho Internet Explorer. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
912945B?n C?p Nh?t Internet Explorer ActiveX
Vá tương h?p v? sau này bao g?m các b?n c?p nh?t sau đây:
 • Kh? năng tương h?p v? sau vá cho Internet Explorer cho Windows XP SP2
 • Kh? năng tương h?p v? sau vá cho Internet Explorer cho Windows Server 2003 SP1
 • Kh? năng tương h?p v? sau vá cho Internet Explorer cho Windows Server 2003 SP1, Itanium d?a trên các phiên b?n
 • Kh? năng tương h?p v? sau vá cho Internet Explorer cho Windows Server 2003, x 64 d?a trên các phiên b?n
 • Kh? năng tương h?p v? sau vá cho Internet Explorer cho Windows XP Professional x 64 Edition

Phát hành l?i thông tin

Các b?n vá tương h?p v? sau đư?c tái phát hành ngày 20 tháng 4 năm 2006. N?u b?n có đ? tri?n khai ban đ?u phát hành b?n vá tương h?p v? sau này và b?n không g?p b?t k? v?n đ?, b?n không ph?i re-deploy b?n vá tương h?p v? sau này.

Kh? năng tương h?p v? sau tái phát hành b?n vá này gi?i quy?t m?t v?n đ? hi?n th? cho các đi?u khi?n ActiveX đư?c phát tri?n b?ng cách s? d?ng Microsoft Visual Basic. 912812 (Microsoft Security Bulletin MS06-013) C?p Nh?t b?o m?t có th? khi?n m?t k?ch b?n VBScript ki?m soát kh? năng hi?n th? c?a các đi?u khi?n ActiveX. Ví d?, n?u đi?u khi?n ActiveX đ? đư?c ban đ?u đư?c ?n b?ng cách s? d?ng các kh? năng hi?n th?: ?n DHTML nguyên t? thu?c tính, và sau đó sau này b?t đ?ng s?n thu?c tính đư?c thi?t l?p đ? t?m nh?n: có th? nh?n th?y b?i m?t k?ch b?n, đi?u khi?n ActiveX không hi?n th?.

V?n đ? hi?n th? này cho các đi?u khi?n ActiveX đư?c phát tri?n b?ng cách s? d?ng Microsoft Visual Basic là hi?n đang đư?c xem xét và m?t s?a ch?a cho v?n đ? này có th? đư?c bao g?m trong m?t C?p Nh?t b?o m?t trong tương lai cho Internet Explorer.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n tri?n khai các b?n vá này, nó vô hi?u hoá hành vi c?a các mi?ng vá Internet Explorer ActiveX đư?c ch?a trong b?n C?p Nh?t KB912812. Các b?n c?p nh?t b?o m?t đư?c ch?a trong các b?n C?p Nh?t KB912812 v?n c?n hi?n nay và đư?c v?n c?n ch?c năng. Hành ch? Internet Explorer ActiveX vá vi đư?c mô t? trong các b?n C?p Nh?t KB912945 b? vô hi?u hóa.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? C?p Nh?t KB912812, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
912812MS06-013: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer
B?n vá tương h?p v? sau này ch? có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng đang ch?y các Internet Explorer tư Cumulative Update (KB912812). N?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t đ?p vá này trên h? th?ng mà không c?n C?p Nh?t 912812, ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? không thành công.

Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n vá tương h?p v? sau này đư?c b? trí ch? đ?n h? th?ng b? ?nh hư?ng b?i các ch?c năng m?i đư?c Đ? c?p b?i b?n C?p Nh?t Internet Explorer ActiveX. H? th?ng b? ?nh hư?ng là nh?ng nơi mà ngư?i ph? thu?c theo s? d?ng vào m?t web site ho?c trên m?t ?ng d?ng đ? b? ?nh hư?ng b?i Internet Explorer ActiveX C?p Nh?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào các web site ho?c các ?ng d?ng có th? b? ?nh hư?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
912945B?n C?p Nh?t Internet Explorer ActiveX
Chúng tôi khuy?n khích các đ?i tác c?a chúng tôi đ? ki?m tra và đ? thi?t k? l?i các ứng dụng web b? ?nh hư?ng. Ch? s? h?u c?a các ?ng d?ng mà yêu c?u ngư?i dùng tương tác v?i các đi?u khi?n ActiveX có th? s? d?ng công ngh? đ? tránh ngư?i dùng kích ho?t. Thông tin v? các công ngh? này, h?y truy c?p MSDN Web site sau:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/IE/

Th? nghi?m

Đ? th? nghi?m, không có m?t tính năng đi?u khi?n registry subkey đó l?n lư?t vào các hành vi Internet Explorer ActiveX. S?a registry subkey và giá tr? c?a nó là như sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE (ho?c HKEY_CURRENT_USER) \SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ENABLE_ACTIVEX_INACTIVATE_MODE\<process_name.exe>=(DWORD) 0x00000001</process_name.exe>
B?n ph?i thay th? <process_name.exe>v?i tên c?a quá tr?nh mà b?n mu?n đ? cho phép hành vi C?p nh?t ActiveX. Ví d?, đ? cho phép hành vi C?p nh?t ActiveX cho Internet Explorer, b?n s? thay th? <process_name.exe>v?i iexplore.exe. </process_name.exe></process_name.exe>

Tri?n khai

Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n vá này ch? áp d?ng cho các máy tính trong trư?ng h?p có m?t v?n đ? tương h?p v? sau gi?a các ?ng d?ng hi?n có và hành vi m?i đư?c gi?i thi?u trong b?n C?p Nh?t 912945 và đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 912812. Ph?n này li?t kê m?t s?, nhưng không ph?i t?t c?, tu? ch?n tri?n khai. B?n nên làm theo quá tr?nh tri?n khai tiêu chu?n hotfix cho môi trư?ng c?a b?n. Bài vi?t này ch?a m?t s? chi ti?t c? th? cho vi?c tri?n khai. Tuy nhiên, bài vi?t này đư?c xem như m?t tài li?u tham kh?o cho m?t s?, nhưng không ph?i t?t c?, tu? ch?n tri?n khai.

Quá tr?nh tri?n khai bao g?m các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh các máy tính hi?n hành.
 2. Áp d?ng các C?p Nh?t cho nh?ng máy tính.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

cài đ?t chuyên bi?t các b?n vá tương h?p v? sau này có th? yêu c?u kh?i đ?ng l?i n?u Mshtml.dll t?p đang đư?c s? d?ng trong khi cài đ?t chuyên bi?t.

Xác đ?nh áp d?ng máy vi tính

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 917425 (KB917425) có th? đư?c áp d?ng cho m?t máy tính nơi hành vi Internet Explorer ActiveX có m?t v?n đ? tương h?p v? sau v?i m?t ?ng d?ng trên máy tính. Đ? xác đ?nh li?u KB917425 áp d?ng cho m?t máy tính, l?p tr?nh, b?n ph?i có m?t phương pháp đư?c đ?m b?o c?a vi?c xác đ?nh li?u m?t máy tính có ph?n m?m ActiveX b? ?nh hư?ng. Làm vi?c v?i các nhà cung c?p ?ng d?ng ph?n m?m đ? xác đ?nh phương pháp đó. Đ? t? xác đ?nh cho dù KB917425 áp d?ng cho m?t máy tính, s? d?ng các phương pháp sau đây.
 • S? d?ng đơn v? t? ch?c Thư mục Họat động
  N?u m?t môi trư?ng đư?c h? tr? b?i b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại Thư mục Họat động và n?u m?c tin thư thoại đang ho?t đ?ng hi?n có t? ch?c đơn v? có ch?a t?t c? các máy tính hi?n hành, áp d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft h? th?ng qu?n lí máy ch? (SMS) C?p Nh?t cho các đơn v? t? ch?c.

  Lưu ? SMS Thư mục Họat động phát hi?n ph?i đư?c cho phép đ? s? d?ng phương pháp này.
 • S? d?ng tin thư thoại SMS hàng t?n kho ph?n m?m đ? t?o ra m?t b? sưu t?p tùy ch?nh
  Đ?i v?i môi trư?ng mà s? d?ng tin thư thoại SMS đ? tri?n khai ph?n m?m máy tính, ngư?i qu?n tr? có th? t?o ra m?t b? sưu t?p tùy ch?nh mà d?a trên b?t k? s? y?u t?. Các y?u t? này bao g?m m?t truy v?n c?a máy tính có các gói ph?n m?m b? ?nh hư?ng. Truy v?n này có th? đư?c d?a trên các k?t qu? c?a hàng t?n kho ph?n m?m tin thư thoại SMS. Thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n ki?m kê ph?n m?m bao g?m vi?c t?o ra các b? sưu t?p tùy ch?nh, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc180952.aspx
 • T?o ra m?t công c? tu? ch?nh phát hi?n máy tính áp d?ng đ? nh?n d?ng
  T?o m?t t?p l?nh ho?c m?t chương tr?nh nh? ch?y đư?c xác đ?nh cho dù máy tính đ? b? ?nh hư?ng ph?n m?m đóng gói. Công c? này có th? ch?y như là m?t ph?n c?a m?t k?ch b?n kí nh?p, có th? đư?c g?i như m?t tin thư thoại SMS C?p Nh?t gói ph?n m?m, ho?c có th? đư?c đ?t trên m?t n?i b? m?ng dùng chung mà ngư?i dùng có th? truy c?p.

Vi?c áp d?ng các C?p Nh?t đ? áp d?ng các máy tính

Làm th? nào đ? s? d?ng tin thư thoại SMS

N?u b?n đang s? d?ng hàng t?n kho ph?n m?m tin thư thoại SMS ho?c Thư mục Họat động đơn v? t? ch?c đ? xác đ?nh các máy tính đ? C?p Nh?t, b?n có th? dùng các tin thư thoại SMS 2.0 và tin thư thoại SMS 2003 đ? tri?n khai các gói 917425 cho các máy tính b? ?nh hư?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng tính năng phân ph?i ph?n m?m tin thư thoại SMS. Đ? xem m?t đi b? thông qua c?p cao c?a quá tr?nh, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc917507.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem h? th?ng qu?n lí Server 2003 ho?t đ?ng hư?ng d?n. Đ? xem hư?ng d?n này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc182024.aspx

T?p đ?nh ngh?a gói

Đ? giúp khách hàng s? d?ng tin thư thoại SMS đ? tri?n khai các gói 917425, chúng tôi là bao g?m c? n?i dung c?a m?t m?u SMS gói t?p đ?nh ngh?a (PDF) có th? đư?c s? d?ng đ? t?o ra các gói phân ph?i ph?n m?m và các chương tr?nh trong giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? viên tin thư thoại SMS.

S? d?ng m?u PDF, sao chép văn b?n sau đây vào m?t Notepad t?p tin, và sau đó lưu t?p tin là KB917425.TIN thư thoại SMS. Sao chép t?p tin này vào cùng m?t m?c tin thư thoại nơi t?i v? C?p Nh?t đ? đư?c lưu.
[PDF]
Version=2.0

[Package Definition]
Publisher=Microsoft
Name=Compatibility Patch for Internet Explorer (KB917425)
Language=ALL
Programs=WinXPx86,WS03x86,WS03IA64,WinXPWS03x64

[WinXPx86]
Name=(KB917425) Windows XP SP2
CommandLine=WindowsXP-KB917425-x86-ENU.exe /quiet /norestart
UserInputRequired=False
AdminRightsRequired=True
CanRunWhen=AnyUserStatus
SupportedClients=Win NT (I386)
Win NT (I386) MinVersion1=5.10.0000.0
Win NT (I386) MaxVersion1=5.10.9999.9999

[WS03x86]
Name=(KB917425) Windows Server 2003 
CommandLine=WindowsServer2003-KB917425-x86-ENU.exe /quiet /norestart
UserInputRequired=False
AdminRightsRequired=True
CanRunWhen=AnyUserStatus
SupportedClients=Win NT (I386)
Win NT (I386) MinVersion1=5.20.0000.0
Win NT (I386) MaxVersion1=5.20.9999.9999

[WS03IA64]
Name=(KB917425) Windows Server 2003 64-bit Itanium Edition
CommandLine=WindowsServer2003-KB917425-ia64-ENU.exe /quiet /norestart
UserInputRequired=False
AdminRightsRequired=True
CanRunWhen=AnyUserStatus
SupportedClients=Win NT (IA-64)
Win NT (IA-64) MinVersion1=5.20.0000.0
Win NT (IA-64) MaxVersion1=5.20.9999.9999

[WinXPWS03x64]
Name=(KB917425) Windows Server 2003 and Windows XP x64 Edition 
CommandLine=WindowsServer2003.WindowsXP-KB917425-x64-ENU.exe /quiet /norestart
UserInputRequired=False
AdminRightsRequired=True
CanRunWhen=AnyUserStatus
SupportedClients=Win NT (x64)
Win NT (x64) MinVersion1=5.20.0000.0
Win NT (x64) MaxVersion1=5.20.9999.9999
Win NT (x64) MinVersion2=5.20.3790.0
Win NT (x64) MaxVersion2=5.20.9999.9999
Sau khi PDF và c?p nh?t gói đ? đư?c lưu vào m?c tin thư thoại tương t?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?y các gói ph?n m?m t?o t? đ?nh ngh?a thu?t s?. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào b?t k? gói ph?n m?m hi?n có, nh?p vào T?t c? các nhi?m v?, sau đó b?m T?o gói t? đ?nh ngh?a.
 2. Nh?p kh?u PDF đ? t?o ra các gói ph?n m?m và các chương tr?nh mà b?n mu?n s? d?ng cho vi?c tri?n khai.
Ghi chú
 • tri?n khai 64-bit khách hàng ch? đư?c h? tr? b?i SMS 2003 SP2 và phiên b?n m?i nh?t. N?u b?n có b?t k? phiên b?n trư?c c?a tin thư thoại SMS, b?n ph?i xóa b? cu?i 2 ph?n (WS03IA64, WinXPWS03x64) trong PDF. B?n c?ng ph?i lo?i b? WS03IA64 và WinXPWS03x64 t? các "chương tr?nh =" d?ng trong các "[đ?nh ngh?a gói] =" ph?n.
 • N?u b?n s? d?ng tin thư thoại SMS đ? tri?n khai b?t k? m?t trong các phiên b?n đ?a hoá c?a mi?ng vá này, b?n c?n m?t phiên b?n riêng c?a PDF cho m?i ngôn ng?. Đ? t?o ra m?t PDF cho m?t ngôn ng? khác, thay th? giá tr? "CommandLine" trong m?u PDF v?i tên c?a các gói ngôn ng? th?c t? c? th?. Ví d?, đ?i v?i phiên b?n ti?ng Đ?c c?a Windows XP SP2 (x 86), s? d?ng giá tr? sau đây.
  CommandLine=WindowsXP-KB917425-DEU.exe /quiet /norestart
Xem thông tin chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o ra và tri?n khai các gói, Microsoft h? th?ng qu?n lí Server 2003 ho?t đ?ng hư?ng d?n.

Làm th? nào đ? s? d?ng m?t phương pháp tùy ch?nh đ? áp d?ng các gói ph?n m?m 917425

Gi? s? các t?p l?nh ho?c chương tr?nh t?p tin th?c thi mà b?n phát tri?n đ? xác đ?nh xem các gói 917425 là áp d?ng đ? t?m th?y m?t máy tính b? ?nh hư?ng. T?i th?i đi?m này, chương tr?nh k?ch b?n ho?c t?p tin th?c thi có th?:
 • Ch?y các gói 917425 t? m?t c?p m?ng n?i b? mà b?n đ? lưu các gói.
 • T?i v? 917425 gói t? m?t web site t?i v? Microsoft. Trong trư?ng h?p này, ngư?i dùng ph?i cho phép các gói đ? ch?y.
 • Ch? ngư?i dùng cho v? trí t?i v? 917425 gói đ? cài đ?t chuyên bi?t th? công.

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:

Kh? năng tương h?p v? sau vá cho Internet Explorer cho Windows XP Professional v?i Service Pack 2 (SP2) và Windows XP Home Edition v?i SP2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói 917425 bây gi?.
Kh? năng tương h?p v? sau vá cho Internet Explorer cho Windows Server 2003 SP1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói 917425 bây gi?.
Kh? năng tương h?p v? sau vá cho Internet Explorer cho Windows Server 2003 SP1, Itanium d?a trên các phiên b?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói 917425 bây gi?.
Kh? năng tương h?p v? sau vá cho Internet Explorer cho Windows Server 2003, x 64 d?a trên các phiên b?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói 917425 bây gi?.
Kh? năng tương h?p v? sau vá cho Internet Explorer cho Windows XP Professional x 64 Edition
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói 917425 bây gi?.
Ngày phát hành: 11 tháng 4 năm 2006

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong m?c ngày và gi? trong Panel điều khiển.
Internet Explorer cho Windows Server 2003 SP1, Itanium d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?ub?n ghi d?ch v? chi nhánh
MSHTML.dll6.0.3790.26789,364,99212 Tháng tư, 200603: 50IA-64SP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,150,84812 Tháng tư, 200603: 50x 86SP1WOW
MSHTML.dll6.0.3790.26789,367,55212 Tháng tư, 200603: 47IA-64SP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,152,38412 Tháng tư, 200603: 47x 86SP1WOW
Updspapi.dll6.2.29.0638,68812 Tháng tư, 200603: 55IA-64Không cókhông áp d?ng

Internet Explorer dành cho Windows XP SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?ub?n ghi d?ch v? chi nhánh
MSHTML.dll6.0.2900.28833,053,568Tháng tư tháng 10 năm 200604: 22x 86SP2SP2G
MSHTML.dll6.0.2900.28833,056,128Tháng tư tháng 10 năm 200604: 18x 86SP2SP2Q
Updspapi.dll6.2.29.0371,42412-10-200523: 12x 86Không cókhông áp d?ng

Internet Explorer cho Windows Server 2003, x 64 d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?ub?n ghi d?ch v? chi nhánh
MSHTML.dll6.0.3790.26785,987,84012 Tháng tư, 200603: 49không áp d?ngSP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,150,84812 Tháng tư, 200603: 49x 86SP1WOW
MSHTML.dll6.0.3790.26785,988,86412 Tháng tư, 200603: 47không áp d?ngSP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,152,38412 Tháng tư, 200603: 47x 86SP1WOW
Updspapi.dll6.2.29.0462,04812 Tháng tư, 200603: 55không áp d?ngKhông cókhông áp d?ng

Internet Explorer cho Windows Server 2003 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?ub?n ghi d?ch v? chi nhánh
MSHTML.dll6.0.3790.26783,150,848Tháng tư tháng 08 năm 200603: 11x 86SP1SP1G
MSHTML.dll6.0.3790.26783,152,384Tháng tư tháng 08 năm 200604: 05x 86SP1SP1Q
Updspapi.dll6.2.29.0371,42412-10-200523: 13x 86Không cókhông áp d?ng

H? tr? k? thu?t cho x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Microsoft Windows

N?u ph?n c?ng c?a b?n đ?n v?i m?t phiên b?n Microsoft Windows x 64 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?ng ch? t?o ph?n c?ng cung c?p h? tr? k? thu?t và h? tr? cho Windows x 64 edition. Trong trư?ng h?p này, h?ng ch? t?o ph?n c?ng h? tr? b?i v? m?t ?n b?n Windows x 64 đư?c bao g?m trong ph?n c?ng c?a b?n. H?ng ch? t?o ph?n c?ng có th? có tùy ch?nh Windows x 64 Phiên b?n cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng các thành ph?n đ?c đáo. Các thành ph?n đ?c đáo có th? bao g?m tr?nh khi?n tr?nh c? th? ho?c có th? bao g?m tùy ch?n thi?t đ?t đ? t?i đa hóa hi?u su?t c?a ph?n c?ng. Microsoft s? cung c?p h? tr? n? l?c h?p l? n?u b?n c?n tr? giúp k? thu?t trong m?t ?n b?n Windows x 64. Tuy nhiên, b?n có th? ph?i liên h? v?i h?ng ch? t?o tr?c ti?p. H?ng ch? t?o t?t nh?t đ? đi?u ki?n đ? h? tr? ph?n m?m mà nhà s?n xu?t c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t trên ph?n c?ng. N?u b?n mua m?t ?n b?n Windows x 64 như m?t Microsoft Windows Server 2003 x 64 edition riêng, liên h? v?i Microsoft h? tr? k? thu?t.

S?n ph?m thông tin v? Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Vietnam/Products/Windows/xp64/
S?n ph?m thông tin v? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Microsoft Windows Server 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 917425 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
atdownload kbresolve kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbinfo kbmt KB917425 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 917425

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com