Mô t? v? C?p Nh?t cho Word 2002: 11 tháng b?y năm 2006

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 917347 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành m?t b?n c?p nh?t cho Microsoft Word 2002. Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t. Ngoài ra, bài vi?t này mô t? nh?ng v?n đ? mà b?n có th? g?p ph?i sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t và làm th? nào đ? xác đ?nh xem các b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

GI?I THI?U

B?n c?p nh?t này cho Microsoft Word 2002 cung c?p khuôn kh? cho m?t gói kh? năng tương h?p v? sau đ? m? và lưu t?p tin b?ng cách s? d?ng các đ?nh d?ng Open XML t?p tin m?i cho h? th?ng Microsoft Office 2007.

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin chi ti?t

Trư?c đó có C?p Nh?t phát hành b?n c?p nh?t này bao g?m

Update 917347 bao g?m c?p trư?c đó phát hành Nh?t sau đây:
917335 Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Word 2002: 13 tháng sáu năm 2006

V?n đ? đ? bi?t

V?n đ? có th? x?y ra sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 917347, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng đ? m? m?t t?p tin đ? đư?c lưu trư?c đó trong Microsoft Office Word 2007:
T?p này đư?c t?o b?i m?t phiên b?n m?i hơn c?a Microsoft Word. B?n có mu?n t?i v? m?t gói kh? năng tương h?p v? sau đ? b?n có th? làm vi?c v?i t?p này?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
919026Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? m? ho?c lưu m?t t?p tin Microsoft Office 2007: "B?n có mu?n t?i v? m?t gói kh? năng tương h?p v? sau đ? b?n có th? làm vi?c v?i t?p này"

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 917347, văn b?n RTF đư?c t?o ra t? các thành viên khác c?a RTF có th? m? trong Word. Tuy nhiên, các tài li?u này có th? m?t đ? h?a đư?c chèn vào.

Lưu ? Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ?. Chúng tôi hi?n đang đi?u tra nó.

B?n có th? gi?i quy?t v?n đ? đ? h?a thi?u trên m?t h? th?ng đ? không đư?c C?p Nh?t v?i C?p Nh?t 917347. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Word 2002, m? .rtf file.
  2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n.
  3. Trong các Tùy ch?n hộp thoại h?p, b?m vào các Kh? năng tương h?p v? sau tab, đ?t các Tùy ch?n đư?c đ? ngh? cho thi?t l?p đ? Microsoft Word 2002, và sau đó b?m OK.
  4. Resave t?p tin .rtf.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.

Lưu ? B?n có th? không có tùy ch?n đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t t? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? lo?i b? m?t s? văn ph?ng thông tin C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Pa-nen đi?u khi?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
903771Thông tin v? kh? năng đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng thông tin C?p Nh?t

Chi ti?t vi?c cài đ?t chuyên bi?t

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

C?p Nh?t 917347 đư?c đ?t t?i Trung tâm t?i v? c?a Microsoft. Đ? t?i xu?ng b?n c?p nh?t này và xem hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t và tri?n khai chi?n lư?c, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=617D564F-FA34-4E8F-B1EC-0A0CF0326C52

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem các b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

C?p Nh?t 917347 ch?a t?p tin có các phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n
Winword.exe10.0.6804.0
B?n không c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này n?u b?n có m?t phiên b?n sau này c?a t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Office XP mà đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291331Làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n c?a Office XP

Thông tin cho qu?n tr? viên v? t?p tin .msp

C?p Nh?t 917347 bao g?m m?t t?p tin Microsoft Windows cài đ?t chuyên bi?t đ?y đ? t?p tin (.msp t?p tin). Các t?p tin .msp đư?c đóng gói trong m?t t?p tin th?c thi self-extracting. Các t?p tin .msp sau đây đư?c phân ph?i trong b?n c?p nh?t này:
Winwordff.MSP

Tính năng cho cài đ?t chuyên bi?t l?i các thành ph?n c? th? cho qu?n tr? viên

N?u b?n C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m và sau đó recache và cài đ?t chuyên bi?t l?i Word 2002 trên các khách hàng máy tính, b?n có th? ch?y m?t dòng lệnh bao g?m các cài đ?t chuyên bi?t L?I = [danh sách các tính năng] b?t đ?ng s?n. B?t đ?ng s?n này xác đ?nh xem b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t l?i các thành ph?n c? th? c?a Word 2002 t? h?nh ?nh hành chính. Đ? C?p Nh?t 917347, giá tr? cho [danh sách các tính năng] là như sau:
WORDFiles
Ngoài ra, b?n có th? thay th? các tham s? cài đ?t chuyên bi?t l?i = t?t c? các đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i t?t c? các thành ph?n c?a Microsoft Office trên máy tính khách.

Trung tâm C?p Nh?t qu?n tr? văn ph?ng cho các chuyên gia văn ph?ng nó ch?a các b?n c?p nh?t m?i nh?t hành chính và tri?n khai chi?n lư?c tài nguyên cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm thông tin v? Trung tâm C?p Nh?t qu?n tr? văn ph?ng, truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/Office/bb267346.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 917347 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbpubtypekc kbbug kbconversion kbopenfile kbsavefile kbexpertisebeginner kbqfe kbfix kbupdate kbdownload atdownload kbmt KB917347 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 917347

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com