M ta v Windows Desktop Search 3.01 va Goi Giao din Ngi dung a ngn ng danh cho Windows Desktop Search 3.01

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 917013 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bai vit nay ban v tinh sn dung cua Windows Desktop Search (WDS) 3.01 va Goi Giao din Ngi dung a ngn ng cho WDS 3.01

THNG TIN THM

Windows Desktop Search 3.01

WDS 3.01 cho phep ban tim kim nhanh trn may tinh cua minh. WDS 3.01 giup ban tim kim va xem trc tai liu, tin nhn e-mail, cac tp nhac, anh, va cac muc khac trn may tinh.

Cng cu tim kim trong WDS 3.01 la dich vu Microsoft Windows ma cac chng trinh nh Microsoft Office Outlook 2007 va Microsoft Office OneNote 2007 cung s dung. Ban co th s dung cng cu tim kim nay anh chi muc ni dung chng trinh va thu c kt qua nhanh chong khi ban tim kim trong chng trinh cu th.

WDS 3.01 co nhng cai tin sau:
 • Thit t chinh sach mc inh mi anh chi muc th Outlook chi khi Outlook ang chay trong Ch m n Exchange.

  Chu y Ban phai cu hinh Chinh sach Nhom cho phep WDS anh chi muc th Outlook khi Outlook khng chay trong ch m n Exchange.
 • Trinh b sung danh cho Tp trn Mang Microsoft. Trinh b sung nay cho phep WDS anh chi muc cac cp Tai liu cua ti a chuyn hng. Trinh b sung nay cung cho phep WDS anh chi muc cac muc c chia se trn mang t xa. Theo mc inh, trinh b sung nay c a vao cho cac h iu hanh da trn x86 32 bit c h tr.
 • H tr cho cac i tng Chinh sach Nhom doanh nghip sau y:
  • Ngn chn anh chi muc khi chay bng in c quy bao toan nng lng
  • Ngn chn tuy chinh cac vi tri c anh chi muc trong Pa-nen iu khin
  • Cho phep bng du phu
  • Ngn chn hin thi cac tuy chon anh chi muc nng cao trong Pa-nen iu khin
  • Ngn chn anh chi muc tp trong b m n Tp Gian tuyn
  • Ngn chn anh chi muc Cp Exchange khng lu trong b m n
  • Ngn chn anh chi muc Microsoft Office Outlook
  • Ngn chn Vi tri Ngi dung Xac inh
  • Ngn chn anh chi muc phn inh kem e-mail
  • iu khin Ban xem trc co inh dang i vi Phn inh kem
  • Ngn chn anh chi muc cp cng cng
  • Vi tri d liu B chi muc
  • Thm Vi tri Tim kim Mang Intranet Chinh
  • Thm Vi tri Tim kim Mang Intranet Phu
  • Xem trc Vi tri Ngn
  • t Giao din biu tng Ln hoc Nho trong Kt qua Tim kim Ban lam vic
  • Dng anh chi muc trn Khng gian ia cng co Gii han
  • Ngn IFilters va B x ly Giao thc khng mong mun
  • Khng cho phep tim kim Web
  • Ngn chn anh chi muc Mt s ng dn
  • ng dn c anh chi muc Mc inh
  • ng dn Ngoai tr Mc inh
  • Ngn chn anh chi muc Mt s Loai tp
Hin a co Windows Desktop Search 3.01 tai xung min phi t Trung tm Tai xung cua Microsoft.

WDS 3.01 h tr cac h iu hanh sau y:
 • Phin ban 32 bit cua Microsoft Windows XP vi Goi Dich vu 2 (SP2)
 • Tt ca cac phin ban Windows XP da trn x64
 • Microsoft Windows Server 2003 vi Goi Dich vu 1 (SP1)
 • Microsoft Windows Server 2003 vi Goi Dich vu 2 (SP2)
 • Tt ca cac phin ban Windows Server 2003 da trn x64
Ban khng th cai t WDS 3.01 trn may tinh ang chay Windows Vista. Chc nng WDS a c cai sn trong Windows Vista.

WDS 3.01 co tinh nng anh chi muc nhanh, hoat ng hiu qua hn, va h tr loai tp nng cao hn. Quy trinh cai t WDS 3.01 t ng nng cp WDS 2.5 va phin ban mi hn cua WDS. Nu ban co phin ban cu hn phin ban WDS 2.5 a cai t, s dung cng cu Thm hoc Loai bo Chng trinh loai bo phin ban cu trc khi ban cai t WDS 3.01.

Cac tp sau y sn co tai xung t Trung tm Tai xung cua Microsoft:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Windows Server 2003 32 bit by gi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Windows Server 2003 32 bit by gi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung Goi Windows XP 32 bit by gi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung Goi Windows XP 32 bit by gi.

bit thm thng tin v cach tai xung cac tp h tr Microsoft, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach ly nhng tp h tr Microsoft t dich vu trc tuyn (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

bit thm thng tin v Windows Desktop Search, ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/desktopsearch/default.mspx

Goi Giao din Ngi dung a ngn ng cho Windows Desktop Search 3.01

Microsoft a phat hanh MUI cho WDS 3.01 vao ngay 20/02/2007. Tai nguyn MUI ma nhiu ngn ng yu cu c bao gm trong goi cai t n le. Theo mc inh, MUI s dung ting Anh. Khng ging cac phin ban trc cua WDS, MUI cho goi WDS 3.01 la siu b cua goi ting Anh c lp. Vi vy, ban khng phai cai t phin ban ting Anh cua WDS 3.01 trc khi ban co th cai t goi MUI nay. Hin a co MUI cho WDS 3.01 tai xung min phi t Trung tm Tai xung cua Microsoft.

MUI nay bao gm tai nguyn cho cac 32 ngn ng sau y:
 • Ting Bra-xin (B ao Nha)
 • Ting Trung Quc Gian th
 • Ting Trung Quc Truyn thng
 • Ting Sec
 • Ting an Mach
 • Ting Ha Lan
 • Ting Phn Lan
 • Ting Phap
 • Ting c
 • Ting Hy Lap
 • Ting Hung-ga-ri
 • Ting Y
 • Ting Nht
 • Han Quc
 • Ting Na Uy (Bc-man)
 • Ting Ba Lan
 • Ting B ao Nha
 • Ting Nga
 • Ting Ty Ba Nha
 • Ting Thuy in
 • Ting Th Nhi Ky
 • Ting Bun-ga-ri
 • Ting Croatia
 • Ting Estoni
 • Ting Lat-vi-a
 • Ting Lat-vi
 • Ting La ma
 • Sec-bi La-tinh
 • Ting Xl Vac
 • Ting Xlven
 • Ting Thai
 • Ting Ucraina
Cac tp sau y sn co tai xung t Trung tm Tai xung cua Microsoft:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung MUI cho goi Windows Server 2003 32 bit by gi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung MUI cho Goi Windows XP 32 bit by gi.

bit thm thng tin v cach tai xung cac tp h tr Microsoft, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach ly nhng tp h tr Microsoft t dich vu trc tuyn (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 917013 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 7.2
p d?ng
 • Windows Desktop Search
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? kha:
kbexpertisebeginner atdownload kbinfo KB917013

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com