K??das zi?ojums, m??inot atv?rt OneNote 2007 vai 2010 failu programm? OneNote 2003: "?? sada?a ir no jaun?kas OneNote versijas, un to nevar atv?rt"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 916888 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

M??inot atv?rt Microsoft Office OneNote 2007 vai 2010 failu programm? Microsoft Office OneNote 2003, fails netiek atv?rts. Turkl?t tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
?? sada?a ir no jaun?kas OneNote versijas, un to nevar atv?rt.

J?su versija nevar iel?d?t ?o failu, ta?u konvertors var b?t pieejams Office tie?saistes vietn? sada?? Lejupiel?des.

IEMESLS

Pa?reiz nav pieejams neviens konvertors, lai atv?rtu OneNote 2007 vai 2010 failus vec?k? programmas OneNote versij?. Turkl?t nav pieejams neviens konvertors, lai atv?rtu OneNote 2007 vai 2010 failus programmas OneNote 2003 versij?.

PROFILAKSE

Lai nov?rstu ?o darb?bu, r?kojieties ??di:
 1. Programm? OneNote 2007 vai 2010 saglab?jiet OneNote failu k? vienu no ?iem failu tipiem:
  • PDF (*.pdf)
  • Viena faila t?mek?a lapa (public?jiet kopiju)(*.mht)
 2. Lietojiet vienu no t?l?k nor?d?taj?m metod?m, lai atv?rtu failu, ko saglab?j?t 1. darb?b?:
  • Atveriet .pdf failu PDF las?t?ja programm?, piem?ram, Adobe Reader.

   Lai ieg?tu programmu Adobe Reader, apmekl?jiet ?o Adobe vietni:
   http://www.adobe.com
  • Atveriet .mht failu p?rl?kprogramm? Microsoft Internet Explorer.
 3. Kop?jiet datus no .pdf faila vai no .mht faila. P?c tam iel?m?jiet datus sav? programmas OneNote 2003 piez?mju gr?mati??.
t

Rekviz?ti

Raksta ID: 916888 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 12. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft OneNote 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbopenfile kbsavefile kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB916888

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com