Raksta ID: 916595 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows XP un kas izmanto noteiktus t?kla adaptera draiverus un noteiktu resursdatora ugunsm?ra programmat?ru, var tikt sa?emts ?im l?dz?gs aptur??anas k??das Stop 0xD1 zi?ojums:
STOP 0x000000D1(1. parametrs, 2. parametrs, 3. parametrs, 4. parametrs)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

HTTP.SYS


Piez?me. ?aj? zi?ojum? parametri, kas apz?m?ti ar 1. parametrs, 2. parametrs un 3. parametrs, var b?t da??di.

RISIN?JUMS

?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 916595 pakotni t?l?t.

Izlaides datums: 2006. gada 6. j?nijs

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas. ?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks z?mni Laika josla.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaSP pras?basServisa fili?le
Http.sys5.1.2600.2869262 65617.03.2006.01:08x86SP2SP2QFE

Rekviz?ti

Raksta ID: 916595 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 19. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix atdownload kbhotfixserver kbqfe kberrmsg kbexpertisebeginner KB916595

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com