Identifikator ?lanka: 916281 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Microsoft je objavio bezbednosni bilten MS06-021 koji sadr?i sve va?ne informacije o bezbednosnoj ispravci. Ove informacije uklju?uju informacije o manifestu datoteke i opcijama primene. Da biste pogledali ?itav bezbednosni bilten, posetite slede?e Microsoft Web lokacije: Napomene
 • Kontrole sa odzivom pre u?itavanja
  Napomena Do ovog problema dolazi na Web lokacijama koje ne koriste preporu?ene tehnike. Ovaj problem se re?ava kori??enjem tehnika koje su opisane na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
  Kada se odre?ene kontrole u?itavaju na Web stranici, funkcionalnost ove ispravke ne maskira ih ispravno. U ove kontrole spadaju kontrole koje se koriste u okviru programa Macromedia Shockwave Director, Apple QuickTime Player i Virtools Web Player. Kada Windows utvrdi da je kontrola neaktivna, sistem pita korisnika pre u?itavanja kontrole.
 • Siebel programi koji koriste ActiveX kontrole
  Ispravka 912945 uti?e na sve Siebel 7 High Interactive klijente. Kada primenite ovu ispravku, morate kliknuti nekoliko puta da biste uspostavili interakciju sa Siebel programom. Morate kliknuti jednom za svaku ActiveX kontrolu u programu. Siebel radi sa korporacijom Microsoft na identifikaciji re?enja. O?ekuje se da ?e ispravka za Siebel proizvode biti objavljena u prole?e 2006. Za vi?e informacija o ispravkama za Siebel proizvode posetite slede?u Web lokaciju Siebel podr?ke:
  https://ebusiness.siebel.com/supportweb/
  Microsoft obezbe?uje informacije o kontaktima nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao pri pronala?enju tehni?ke podr?ke. Ove informacije o kontaktima mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost informacija o kontaktima nezavisnih proizvo?a?a.
 • ActiveX kontrole koje koriste Java Platform, Standard Edition 1.3 ili Standard Edition 1.4
  Kada kliknete na ActiveX kontrolu apleta u programu koji pokre?e kontrolu apleta pomo?u okru?enja Java Platform, Standard Edition (J2SE) 1.3 ili J2SE 1.4, fokus nije postavljen na kontrolu apleta. Morate ponovo kliknuti na kontrolu da biste uspostavili fokus. Pona?anje fokusa ispravno radi u okru?enju J2SE 1.5. Da biste nabavili najnoviju verziju okru?enja J2SE, posetite slede?u Sun Microsystems, Inc. Web lokaciju:
  http://java.sun.com/j2se
  Za tehnike koje mo?ete koristiti da biste se uverili da ActiveX kontrole funkcioni?u bez interakcije korisnika posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
 • Kumulativna bezbednosna ispravka 910620 uklju?uje bezbednosne ispravke koje su zabele?ene u bezbednosnom biltenu MS06-004
  Zbirna ispravka tako?e uklju?uje hitne ispravke za Microsoft Internet Explorer koje su objavljene nakon objavljivanja bezbednosnih biltena MS04-004 i MS04-038.
 • Ako nisu instalirane zbirna ispravka 873377, zbirna ispravka 889669 ili hitna ispravka za Internet Explorer objavljena nakon bezbednosnog biltena MS04-038 i ako ?elite da instalirate hitne ispravke koje su uklju?ene u zbirnu ispravku 896727, morate slediti uputstva u ?lanku 897225 Microsoft baze znanja. U suprotnom, sve hitne ispravke za Internet Explorer koje ste instalirali bi?e uklonjene.
  897225 Instalacija hitnih ispravki koje su uklju?ene u kumulativne bezbednosne ispravke za Internet Explorer 6 sa servisnim paketom 1 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Problem sa performansama je re?en
  U odre?enim slu?ajevima, kada stranica sadr?i ve?i broj ActiveX kontrola koje zahtevaju aktiviranje, prikazivanje stranice mo?e biti znatno sporije. Ovaj problem je re?en u kumulativnoj ispravci 916281 za Internet Explorer.
 • Problem sa Microsoft .NET kontrolama je re?en
  Prijavljena su naru?avanja pristupa u slu?aju stranica koje uklju?uju .NET WinForms kontrole. Ovaj problem je re?en u kumulativnoj ispravci 916281 za Internet Explorer.
 • Dijalog bezbednosnog upozorenja za me?oviti sadr?aj pojavljuje se kada otvarate PDF datoteke kori??enjem HTTPS URL adresa
  Ovaj problem je re?en. U odre?enim slu?ajevima, nakon primene ispravke 912945 pojavljuje se dijalog bezbednosnog upozorenja prilikom prikazivanja me?ovitog sadr?aja. Do ovog problema dolazi kada poku?ate da otvorite PDF datoteku kori??enjem HTTPS URL adresa. Ovaj problem je re?en u kumulativnoj ispravci 916281 za Internet Explorer.
 • Internet Explorer ne omogu?ava ActiveX kontrole koje se dinami?ki ume?u u HTML stranicu binarnim pona?anjem
  Ovaj problem je re?en. Kada primenite bezbednosnu ispravku 912812 (MS06-013), Internet Explorer ne omogu?ava ActiveX kontrole koje se dinami?ki ume?u u HTML stranicu pona?anjem binarne datoteke. Ovaj problem je re?en u kumulativnoj ispravci 916281 za Internet Explorer. Za vi?e informacija o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  917783 RE?ENJE: Internet Explorer ne omogu?ava ActiveX kontrole koje se dinami?ki ume?u u HTML stranicu pona?anjem binarne datoteke nakon instalacije bezbednosne ispravke MS06-013 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Ispravke koje su uklju?ene u sve pakete bezbednosnih ispravki 910620

 • 896156 RE?ENJE: Internet Explorer 6 mo?e prestati da se odaziva i dobijate poruku o gre?ci kada dinami?ki uklonite HTML element sa Web stranice (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • 917772 Internet Explorer 6 se neo?ekivano zatvara kada pokrenete program koji koristi kontrolu Web pregleda?a za kretanje kroz interfejs IHTMLStyleSheetsCollection (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • 905498 RE?ENJE: Neo?ekivano dolazi do doga?aja koji prethodi poni?tavanju u?itavanja prilikom prikazivanja Web stranice u programu Internet Explorer 6 na ra?unaru na koji je instaliran Windows XP sa servisnim paketom 2 ili Windows Server 2003 sa servisnim paketom 1 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Poznati problemi
 • Kada instalirate ovu bezbednosnu ispravku, Web aplikacije koje se oslanjaju na skripte na svojim stranicama mogu pasti zbog ranjivosti u JScript jeziku. Ovaj problem je re?en. Ispravka je uklju?ena u najnoviju ispravku za JScript. Za vi?e informacija o ovoj ispravci kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  917344 MS06-023: Ranjivost u jeziku Microsoft JScript mo?e dozvoliti daljinsko izvr?avanje koda (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • U operativnim sistemima Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 2 i Microsoft Windows Server 2003 sa servisnim paketom 1 softverske ispravke su navedene na kontrolnoj tabli u okviru stavke Dodaj ili ukloni programe. Stavka Dodaj ili ukloni programe navodi softverske ispravke pod imenom proizvoda na koji se ispravke primenjuju. U operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2 stavka Dodaj ili ukloni programe navodi ovu ispravku u okviru liste ?Windows XP - softverske ispravke?. U operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2 stavka Dodaj ili ukloni programe ne prikazuje informaciju ?Instalirano u? za ovu ispravku. Zbog toga se ova ispravka ne pojavljuje po redosledu instalacije. Umesto toga, ova ispravka je prikazana na vrhu liste ?Windows XP ? softverske ispravke?.
 • Kada instalirate bezbednosnu ispravku, poglavlja u nekima Windows Media High Definition Video (WMV HD) DVD-ovima se ne reprodukuju kada kliknete na poglavlja u programu Microsoft Windows Media Player. Za vi?e informacija o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  884487 Poglavlje se ne reprodukuje kada kliknete na njega u nekim WMV HD DVD diskovima u programu Windows Media Player (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • ActiveX kontrole ne u?itavaju se kao ?to je o?ekivano u programu Internet Explorer. Za vi?e informacija o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  909889 ActiveX kontrole u programu Internet Explorer ne u?itavaju se kao ?to je o?ekivano zbog sveobuhvatnih promena odbrane unetih u kumulativnoj bezbednosnoj ispravci 896688 (MS05-052) (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Web stranica koja sadr?i ActiveX kontrolu mo?da se ne u?itava kao ?to je o?ekivano u programu Internet Explorer. Za vi?e informacija o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  909738 Web stranica koja sadr?i prilago?enu ActiveX kontrolu u programu Internet Explorer mo?da se ne u?itava kao ?to je o?ekivano zbog sveobuhvatnih promena odbrane unetih u kumulativnoj bezbednosnoj ispravci 896688 (MS05-052) (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Upotreba monikera vi?e nije podr?ana u programu Internet Explorer. Za vi?e informacija o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  906294 Upotreba monikera vi?e nije podr?ana u programu Internet Explorer nakon instaliranja bezbednosnih ispravki obezbe?enih u sklopu kumulativne bezbednosne ispravke 896727 (MS05-038) (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Proizvodi samostalnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvedeni su od strane preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 916281 - Poslednji pregled: 3. decembar 2007. - Revizija: 3.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4
Klju?ne re?i: 
kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix KB916281

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com