Straipsnio ID: 916281 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Microsoft i?leido saugos biuleten? MS06-021. Saugos biuletenyje yra visa su ?iuo saugos naujinimu susijusi informacija. ?i informacija apima fail? deklaracijos informacij? ir diegimo parinktis. Nor?dami per?i?r?ti vis? saugos biuleten? apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je: Pastabos
 • Valdikliai, kurie klausia prie? juos ?keliant
  PASTABA: ?i problema atsiranda svetain?se, kuriose nenaudojami rekomenduojami metodai. ?i problema i?spr?sta naudojant metodus, apra?ytus ?ioje Microsoft svetain?je:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
  Kai tam tikri valdikliai ?keliami ? tinklalap?, ?iuos valdiklius naujinimo funkcijos netinkamai maskuoja. Tokie valdikliai apima valdiklius, kurie naudojami Macromedia Shockwave Director, Apple QuickTime leistuve ir Virtools Web leistuve. Kai Windows nustato, kad valdiklis neaktyvus, prie? ?keldama valdikl? sistema klausia vartotojo.
 • Siebel programos, naudojan?ios ActiveX valdiklius
  Naujinimas 912945 veikia visus Siebel 7 High Interactive klientus. Pritaik? ?? naujinim?, turite spustel?ti kelet? kart? nor?dami naudoti Siebel program? ? po vien? kart? kiekvien? programos ActiveX valdikl?. Siebel kartu su Microsoft stengiasi rasti sprendim?. Siebel produkto naujinimas tur?t? b?ti i?leistas 2006 m. pavasar?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie Siebel produkto naujinimus, apsilankykite ?ioje Siebel palaikymo svetain?je:
  https://ebusiness.siebel.com/supportweb/
  Microsoft pateikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad pad?t? jums gauti technin? pagalb?. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. Microsoft negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.
 • ActiveX valdikliai, naudojantys Java platform? Standard Edition 1.3 ar Standard Edition 1.4
  Kai programoje, kuri naudodama Java platform? Standard Edition (J2SE) 1.3 arba J2SE 1.4 valdo program?li? valdiklius, spustelite ActiveX program?l?s valdikl?, jis nesuaktyvinamas. Turite spustel?ti valdikl? dar kart?, kad j? suaktyvintum?te. J2SE 1.5 aktyvinama tinkamai. Nor?dami gauti naujausi? J2SE versij?, apsilankykite ?ioje Sun Microsystems, Inc. svetain?je:
  http://java.sun.com/j2se
  Nor?dami su?inoti apie metodus, kuriuos galite naudoti nor?dami u?tikrinti, kad ActiveX valdikliai veikt? vartotojui ne?siki?us, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
 • Kaupiamasis saugos naujinimas 910620 apima saugos pataisas, kurios yra dokumentuotos saugos biuletenyje MS06-004
  Specifini? naujinim? pakete taip pat yra Microsoft Internet Explorer kar?tosios pataisos, kurios buvo i?leistos pasirod?ius saugos biuleteniams MS04-004 ir MS04-038.
 • Jei specifini? naujinim? paketas 873377, specifini? naujinim? paketas 889669 ar Internet Explorer kar?tosios pataisos, i?leistos pasirod?ius saugos biuleteniui MS04-038, ne?diegti ir j?s norite ?diegti kar?t?sias pataisas, esan?ias specifini? naujinim? pakete 896727, turite vykdyti Microsoft ?ini? baz?s 897225 straipsnyje esan?ius nurodymus. Prie?ingu atveju visos j?s? ?diegtos Internet Explorer kar?tosios pataisos bus pa?alintos.
  897225 Kaip ?diegti kar?t?sias pataisas, esan?ias Explorer 6 1 pakeitim? paketo kaupiamajame saugos naujinime (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • I?spr?sta spartos problema
  Tam tikrais atvejais, kai puslapyje yra daug ActiveX valdikli?, kuriuos reikia aktyvinti, puslapio atvaizdavimas gali b?ti daug l?tesnis. ?i problema i?spr?sta Internet Explorer kaupiamajame naujinime 916281
 • I?spr?sta Microsoft .NET valdikli? problema
  Buvo prane?ta apie prieigos pa?eidimus puslapiuose, kuriuose yra .NET WinForms valdikli?. ?i problema i?spr?sta Internet Explorer kaupiamajame naujinime 916281.
 • Atsiranda saugos ?sp?jimo d?l mi?raus turinio dialogo langas, kai naudodami HTTPS URL atidarote PDF failus.
  ?i problema i?spr?sta. Tam tikrais atvejais, ?diegus naujinim? 912945, atsiranda saugos ?sp?jimo dialogo langas, kai rodomas mi?rus turinys. ?i problema atsiranda, kai naudodami HTTPS URL atidarote PDF failus. ?i problema i?spr?sta Internet Explorer kaupiamajame naujinime 916281.
 • Internet Explorer ne?galinami ActiveX valdikliai, kuriuos ? HTML puslap? dinami?kai ?terpia dvejetainis veiksmas
  ?i problema i?spr?sta. Kai ?diegiate saugos naujinim? 912812 (MS06-013), Internet Explorer ne?galinami ActiveX valdikliai, kuriuos ? HTML puslap? dinami?kai ?terpia dvejetainis veiksmas. ?i problema i?spr?sta Internet Explorer kaupiamajame naujinime 916281. Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  917783 PATAISA: ?diegus saugos naujinim? MS06-013, Internet Explorer ne?galinami ActiveX valdikliai, kuriuos ? HTML puslap? dinami?kai ?terpia dvejetainis veiksmas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Naujinimai, esantys visuose saugos naujinimo 910620 paketuose

 • 896156 PATAISA: Internet Explorer 6 gali neatsakyti ir j?s galite gauti klaidos prane?im?, kai i? tinklalapio dinami?kai pa?alinate HTML element? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • 917772 Internet Explorer 6 netik?tai baigia darb?, kai vykdote program?, kuri ?iniatinklio nar?ykl?s valdikl? naudoja iteracijai per IHTMLStyleSheetsCollection s?saj? vykdyti (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • 905498 PATAISA: netik?tai atsiranda ?vykis onbeforeunload, kai naudodami Internet Explorer 6 per?i?rite tinklalap? kompiuteryje, kuriame ?diegtas Windows XP 2 pakeitim? paketas ar Windows Server 2003 1 pakeitim? paketas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?inomos problemos
 • Kai ?diegiate ?? saugos naujinim?, tinklalapiuose d?l JScript pa?eid?iamumo gali sugesti scenarijais paremtos ?iniatinklio taikomosios programos. ?i problema buvo i?spr?sta. ?i pataisa yra naujausiame JScript naujinime. Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?? naujinim?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  917344 MS02-023: Microsoft JScript pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • Microsoft Windows XP su 2 pakeitim? paketu ir Microsoft Windows Server 2003 su 1 pakeitim? paketu valdymo skyde esan?iame elemente Prid?ti arba ?alinti programas yra i?vardyti programin?s ?rangos naujinimai. Lange Prid?ti arba ?alinti programas ?emiau produkto, kuriam skirti naujinimai, pavadinimo yra i?vardyti programin?s ?rangos naujinimai. Windows XP su 2 pakeitim? paketu lange Prid?ti arba ?alinti programas ?is naujinimas yra ?ra?ytas ?emiau Windows XP ? programin?s ?rangos naujinimai. Windows XP su 2 pakeitim? paketu lange Prid?ti arba ?alinti programas nerodoma ?io naujinimo informacija ?kur ?diegta?. Tod?l ?is naujinimas nerodomas diegim? eil?je. Ta?iau ?is naujinimas rodomas s?ra?o Windows XP ? programin?s ?rangos naujinimai vir?uje.
 • Kai ?diegiate ?? saugos naujinim?, kai kuriuose Windows Media didel?s rai?kos vaizdo (WMV HD) DVD diskuose nepaleid?iami skyriai, kai juos spustelite Microsoft Windows Media leistuve. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  884487 Kai kuriuose WMV HD DVD diskuose nepaleid?iamas skyrius, kai j? spustelite Windows Media leistuve (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • Internet Explorer ActiveX valdikliai gali b?ti ?kelti ne taip, kaip tik?tasi. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  909889 Internet Explorer ActiveX valdikliai gali b?ti ?kelti ne taip, kaip tik?tasi, d?l papildomos apsaugos pakeitim?, nurodyt? kaupiamajame saugos naujinime 896688 (MS05-052) (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • Internet Explorer tinklalapis, kuriame yra ActiveX valdikli?, gali b?ti ?keliamas ne taip, kaip tik?tasi. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  909738 Internet Explorer tinklalapis, kuriame yra ActiveX valdikli?, gali b?ti ?keltas ne taip, kaip tik?tasi, d?l papildomos apsaugos pakeitim?, nurodyt? kaupiamajame saugos naujinime 896688 (MS05-052) (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • Internet Explorer daugiau nepalaikomas speciali? pavadinim? naudojimas. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  906294 Internet Explorer daugiau nepalaikomas speciali? pavadinim? naudojimas ?diegus saugos naujinimus, esan?ius kaupiamajame saugos naujinime 896727 (MS05-038) (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina Microsoft nepriklausan?ios ?mon?s. Microsoft nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 916281 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 3 d. - Per?i?ra: 3.3
TAIKOMA
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP SP-1, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 SP-4
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP-1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4
Rakta?od?iai: 
kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix KB916281

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com