ID c?a bi: 916247 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Quy trinh xac thc cua Windows Genuine Advantage (WGA) khng xac thc ban sao cua Microsoft Windows XP nh d kin.

Gi?i php

giai quyt vn nay, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Khi ng Microsoft Internet Explorer, sau o truy cp Web site sau cua Microsoft:
  http://www.microsoft.com/genuine/diag
 2. Bm Bt u Chn oan.

  Chu y Nu ban nhn c hp thoai hoi xem ban co mun chay tp nay hoc lu tp nay hay khng, hay bm Chay.

  Cng cu Chn oan WGA phn tich may tinh va sau o lit k ly do tai sao ban khng th xac thc ban sao cua Windows XP. Cng cu Chn oan WGA cung co th lit k mt s thng bao li.

  S c ph bin nht la khoa san phm khng hp l va khoa cp phep khi lng bi chn. Nu khoa san phm c tao bng Cng cu Chn oan WGA khac vi khoa san phm ban u, hay i ti bc 3. Nu y khng phai la s c, hay xem phn "Thng tin Thm" khc phuc s c.
 3. Nu khoa san phm c tao bng Cng cu Chn oan WGA khac vi khoa san phm ban u, ban phai thay i khoa san phm tr lai khoa san phm ban u. thay i khoa san phm, hay s dung Cng cu Cp nht Khoa San phm cua Windows. thc hin iu nay, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
  http://www.microsoft.com/genuine/selfhelp/PKUInstructions.aspx
 4. Lam theo hng dn trn Web site, sau o th xac thc lai Windows XP.

Thng tin thm

Ph?n ny cung c?p cc gi?i thch v giai phap cho cac thng bao li WGA.
 • Thng bao li
  0x80080200
  H iu hanh khng c h tr cho WGA
  Nguyn nhn
  GA hin khng th xac inh xem h iu hanh co ban quyn hay khng. Tuy nhin, ban vn co th truy cp cac Web site cua Windows Update va Microsoft Update.
 • Thng bao li
  0x80080201
  0x80080202
  Khng th phat hin ID san phm (PID)
  ID s?n ph?m khng h?p l?
  Nguyn nhn
  H thng trang thai ngn WGA truy cp ID san phm (PID).

  Giai phap

  c chung ti khc phuc s c nay giup ban, hay i ti phn "Khc phuc s c giup ti ". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

  Kh?c ph?c s? c? giup ti  ? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Trong hp thoai Tp Tai xung, bm Chay va sau o lam theo cac bc trong Thut sy Khc phuc s c.


  Khc phuc li 0x80080200, 0x80080201, 0x80080202
  Microsoft Fix it 50612


  Chu y
  • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
  • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.  ? ti t? kh?c ph?c s? c?

  1. Bm Bt u, bm Chay, nhp cmd ri bm ENTER.
  2. Go cac lnh sau y. Nh?n ENTER sau m?i l?nh.
   regsvr32 %windir%\system32\licdll.dll
   regsvr32 %windir%\system32\licwmi.dll
  3. Ki?m tra gi tr? c?a PID trong s? ng k?. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
   1. Khi ng Registry Editor.
   2. inh vi, sau o bm chut phai vao khoa con ng ki sau:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductId
   3. am bao rng ID san phm co inh dang ging nh sau:
    12345-VER-1234567-12345
  4. Khi ng lai may tinh. Nu ban vn khng th xac thc Windows XP, co th ban phai cai t lai h iu hanh.
 • Thng bao li
  0x80080203
  0x80080204
  S c Kt ni Internet
  Dich vu Khng kha dung
  Nguyn nhn
  Thi?t ?t my tnh c th? ngn b?n xac thc Windows XP.

  Giai phap
  1. Khi ng Internet Explorer, bm Cng cu ri bm Tuy chon Internet.
  2. Bm tab Bao mt, ri bm Cp Tuy chinh
  3. am bao rng tuy chon iu khin ActiveX co lin quan c kich hoat.
  4. N?u b?n ? ci ?t ph?n m?m t?ng l?a cua bn th? ba, hay v hiu hoa tng la.
  5. am bao thit t ung Ngay va Gi cho may tinh.
  6. Xac thc lai Windows XP.
 • Thng bao li
  0x80080205
  Khng ? ?c quy?n
  Nguyn nhn
  B?n ph?i s? d?ng ?y nhi?m quan tri ? ti?p t?c xc thc.

  Giai phap
  1. Kch ho?t l?i Windows XP b?ng cch s? d?ng ?y nhi?m quan tri.
  2. Xac thc Windows XP b?ng cch s? d?ng ?y nhi?m quan tri.
 • Thng bao li
  0x80080206
  Thit t Internet khng cho phep iu khin ActiveX chinh hang chay ung cach hoc ngi dung khng th la quan tri vin h thng cua may
  Nguyn nhn
  i?u khi?n ActiveX b? v hi?u ha.

  Giai phap
  1. Khi ng Internet Explorer, bm Cng cu ri bm Tuy chon Internet.
  2. Bm tab Bao mt, ri bm Cp Tuy chinh
  3. am bao rng cac tuy chon c bt cho iu khin ActiveX kich hoat thng bao li.
  4. Xac thc lai Windows XP.
 • Thng bao li
  0x80080207
  Ma Xac thc Ht han
  Nguyn nhn
  Ban a nhp ma xac thc khng ung trn trang xac thc Trung tm Tai xung cua Microsoft.

  Giai phap
  1. Ch?y lai qua trinh kim tra xc thc.
  2. Nh?p ung m? xc thc.
  3. Xac thc lai Windows XP.
 • Thng bao li
  0x80080209
  Khng th? ch?y Active X
  Nguyn nhn
  S c nay co th xay ra do phn mm chng vi-rut hoc tng la ang ngn iu khin ActiveX chay.

  Giai phap
  1. Cu hinh phn mm chng vi-rut hoc tng la cua bn th ba sao cho iu khin ActiveX c kich hoat.
  2. Xac thc lai Windows XP.
 • Thng bao li
  0x80080211
  Ng?i dng ? ch?n thot qu tr?nh xc thc
  Nguyn nhn
  B?n a thoat qua trinh xac thc.

  Giai phap
  Khi ng lai qua trinh xac thc sau o.
 • Thng bao li
  0x80080219
  Windows Khng c Kich hoat
  Nguyn nhn
  Ban sao Windows nay la ban sao ban le hoc ban sao OEM. Kich hoat la bt buc tip tuc.

  Giai phap
  1. Kch ho?t Windows XP.
  2. Xac thc lai Windows XP.
 • Thng bao li
  0x80080220
  Khoa San phm Khng hp l
  Nguyn nhn
  S c nay xay ra do khoa cp phep s lng bi chn. Co th ban a cai t Windows bng khoa san phm khng hp l. Khoa cp phep s lng a bi Microsoft chn do khoa nay c thng bao la a bi anh cp hoc ro ri.

  Giai phap
  1. Mua ban sao Windows XP mi.
  2. Ci ?t l?i v sau xc thc ban sao Windows XP mi.
 • Thng bao li
  0x80080222
  Khoa san phm lin kt vi ban sao Windows cua ban cha bao gi c Microsoft phat hanh
  Nguyn nhn
  Khoa san phm cai t trn h thng nay khng c ghi lai. Vi vy, khoa san phm nay co th la do mt chng trinh tao cac khoa san phm trai phep tao nn.

  Giai phap
  1. Mua ban sao Windows XP mi.
  2. Ci ?t l?i v sau xc thc ban sao Windows XP mi.

Tham kh?o

bit thm thng tin v Windows XP, ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/ph/1173.
bit thm thng tin v WGA, ghe thm cac Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/genuine/downloads/WhyValidate.aspx?displaylang=vi
892130 M ta Windows Genuine Advantage (WGA)

Thu?c tnh

ID c?a bi: 916247 - L?n xem xt sau cng: 01 Thang Mi 2012 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbvalidation kbtshoot kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB916247

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com