หมายเลขบทความ (Article ID): 916247 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง Windows Genuine Advantage (WGA) ไม่ได้ตรวจสอบ Microsoft Windows XP ตามที่คาดไว้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่มต้น Microsoft Internet Explorer แล้วไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/genuine/diag/?displaylang=th
 2. คลิก เริ่มการวินิจฉัย

  หมายเหตุ ถ้าคุณได้รับกล่องโต้ตอบที่ถามว่าต้องการเรียกใช้แฟ้มนี้หรือบันทึกแฟ้มนี้ ให้คลิก เรียกใช้

  เครื่องมือวินิจฉัย WGA จะวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ แล้วแสดงเหตุผลว่าเหตุใดคุณจึงไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ Windows XP ได้ เครื่องมือวินิจฉัย WGA ยังอาจแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่างด้วย

  ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือ หมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องและ Volume License Key ถูกบล็อก ถ้าหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นโดยเครื่องมือวินิจฉัย WGA แตกต่างจากหมายเลขผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 3 ถ้าไม่ใช่ปัญหานี้ โปรดดูพัวข้อ "ข้อมูลเพิ่มเติม" เพื่อแก้ไขปัญหา
 3. ถ้าหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นโดยเครื่องมือวินิจฉัย WGA แตกต่างจากหมายเลขผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม คุณจะต้องเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์กลับเป็นหมายเลขผลิตภัณฑ์เดิม ในการเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ ใช้เครื่องมือปรับปรุงหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://windows.microsoft.com/th-th/windows/help/genuine/product-key
 4. ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ แล้วลองตรวจสอบความถูกต้องของ Windows XP อีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

หัวข้อนี้แสดงคำอธิบายและวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ WGA
 • ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
  0x80080200
  ระบบปฏิบัติการที่ไม่สนับสนุนสำหรับ WGA
  สาเหตุ
  GA ไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้ว่าระบบปฏิบัติการเป็นของแท้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเรียกใช้ Windows Update และเว็บไซต์ Microsoft Update
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
  0x80080201
  0x80080202
  ไม่สามารถตรวจพบรหัสผลิตภัณฑ์ (PID)
  รหัสผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
  สาเหตุ
  ระบบอยู่ในสภาวะที่ป้องกันไม่ให้ WGA เรียกใช้รหัสผลิตภัณฑ์ (PID)

  การแก้ไข

  หากต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

  แก้ไขปัญหาให้ฉัน  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา


  แก้ไขข้อผิดพลาด 0x80080200, 0x80080201, 0x80080202
  Microsoft Fix it 50612


  หมายเหตุ
  • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
  • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่ประสบปัญหา คุณสามารถบันทึกโซลูชัน แก้ไขปัญหา ไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหา  ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

  1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ cmd แล้วกด ENTER
  2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER ภายหลังแต่ละคำสั่ง
   regsvr32 %windir%\system32\licdll.dll
   regsvr32 %windir%\system32\licwmi.dll
  3. ตรวจสอบค่าของ PID ในรีจิสทรี โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
   2. ค้นหาและคลิกขวาที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductId
   3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับต่อไปนี้:
    12345-VER-1234567-12345
  4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณยังคงไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ Windows XP คุณอาจจะต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
  0x80080203
  0x80080204
  ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  บริการไม่พร้อมให้ใช้งาน
  สาเหตุ
  การตั้งค่าของคอมพิวเตอร์อาจห้ามไม่ให้ทำการตรวจสอบ Windows XP

  การแก้ไข
  1. เริ่ม Internet Explorer คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วคลิก กำหนดระดับเอง
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกตัวควบคุม ActiveX ที่เกี่ยวข้องถูกเปิดใช้งาน
  4. หากคุณมีการติดตั้งไฟร์วอลล์จากบริษัทภายนอก ให้ปิดใช้งานไฟร์วอลล์
  5. ตรวจดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่า วันที่ และ เวลา ในคอมพิวเตอร์ถูกต้อง
  6. ตรวจสอบความถูกต้องของ Windows XP อีกครั้ง
 • ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
  0x80080205
  สิทธิ์ไม่เพียงพอ
  สาเหตุ
  คุณจะต้องใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป

  การแก้ไข
  1. เรียกใช้ Windows XP ใหม่โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบ
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของ Windows XP โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบ
 • ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
  0x80080206
  การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตไม่อนุญาตให้ตัวควบคุม ActiveX ของแท้ทำงานอย่างถูกต้อง หรือผู้ใช้อาจไม่ใช่ผู้ดูแลระบบของเครื่อง
  สาเหตุ
  ตัวควบคุม ActiveX ถูกปิดใช้งาน

  การแก้ไข
  1. เริ่ม Internet Explorer คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วคลิก กำหนดระดับเอง
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้งานตัวเลือกสำหรับตัวควบคุม ActiveX ที่เรียกข้อความแสดงข้อผิดพลาดนั้น
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของ Windows XP อีกครั้ง
 • ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
  0x80080207
  รหัสตรวจสอบความถูกต้องหมดอายุ
  สาเหตุ
  คุณพิมพ์รหัสตรวจสอบความถูกต้องผิดในหน้าตรวจสอบความถูกต้องของศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

  การแก้ไข
  1. เรียกใช้การตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
  2. ใส่รหัสตรวจสอบความถูกต้องให้ถูกต้อง
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของ Windows XP อีกครั้ง
 • ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
  0x80080209
  ไม่สามารถเรียกใช้ Active X
  สาเหตุ
  ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเพราะซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหรือไฟร์วอลล์ห้ามการเรียกใช้ตัวควบคุม ActiveX

  การแก้ไข
  1. กำหนดค่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหรือไฟร์วอลล์ของบริษัทภายนอกให้เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของ Windows XP อีกครั้ง
 • ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
  0x80080211
  ผู้ใช้เลือกที่จะออกจากกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง
  สาเหตุ
  คุณได้ออกจากกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง

  การแก้ไข
  เริ่มกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง
 • ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
  0x80080219
  Windows ไม่ได้เปิดใช้งาน
  สาเหตุ
  Windows สำเนานี้เป็นสำเนาปลีกหรือสำเนา OEM จะต้องเปิดใช้งานเพื่อทำงานต่อไป

  การแก้ไข
  1. เปิดใช้งาน Windows XP
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของ Windows XP อีกครั้ง
 • ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
  0x80080220
  หมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
  สาเหตุ
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะ Volume License Key ถูกบล็อก คุณอาจติดตั้ง Windows โดยใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง Volume License Key ถูกบล็อกโดย Microsoft เพราะหมายเลขดังกล่าวได้รับการรายงานว่าถูกขโมยหรือรั่วไหล

  การแก้ไข
  1. ซื้อ Windows XP ใหม่
  2. ติดตั้ง Windows XP ใหม่ แล้วตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
 • ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
  0x80080222
  Microsoft ไม่เคยออกหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Windows ของคุณ
  สาเหตุ
  หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งในระบบนี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ เพราะฉะนั้น หมายเลขผลิตภัณฑ์นี้น่าจะถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรมที่สร้างหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

  การแก้ไข
  1. ซื้อ Windows XP ใหม่
  2. ติดตั้ง Windows XP ใหม่ แล้วตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows XP โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/ph/1173/th
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WGA โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/genuine/downloads/whyValidate.aspx?displaylang=th
892130 ตำอธิบายของ Windows Genuine Advantage (WGA)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 916247 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 ตุลาคม 2555 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbvalidation kbtshoot kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB916247

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com