PATAISA: Kai naudodamiesi ?Windows Update? ie?kote naujinim?, kurie naudoja ?Windows Installer?, ?skaitant ?Office? naujinimus, gali ?vykti atminties nuot?kis arba parodytas ?Svchost? proceso klaidos prane?imas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 916089 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
PASTABA
?Po?ymi?? skyriuje apra?yta problema pataisyta ?Windows Update Agent 3.0? ir naujinyje Nr. 927891. ?ie naujiniai platinti su ?Microsoft? naujiniais 2007 m. bir?elio ir liepos m?n. Jeigu j?s vis tiek susiduriate su problema, pana?ia ? apra?yt?j? straipsnyje, ji gali b?ti susijusi su kitu nesklandumu. Nor?dami pa?alinti pana?ias problemas, ?r. tolesn? ?io straipsnio skyri? ?Pana?ios problemos ir j? sprendimai?.

Kar?t?j? patais? informacija

?iame straipsnyje (916089) apra?om? kar?t?j? patais? pakeit? naujesn? kar?toji pataisa (927891). Kar?t?ja pataisa 927891 taip pat pa?alinama skyriuje ?Po?ymiai? apra?yta problema.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai naudodamiesi ?Microsoft Windows Update? ie?kote naujini? arba juos taikote bet kokiai programai, kuri naudoja ?Microsoft Windows Installer (MSI) 3.1? su ?Windows? naujinimu, ?Windows XP? sistemos ?vyki? per?i?ros programoje gali b?ti parodytas toks klaidos prane?imas:
Programos laikinasis langas: svchost.exe ? programos klaida: Instrukcija 0x745f2780 kreip?si ? atmint? 0x00000070. Nepavyko ?perskaityti? atminties.
Be to, priemonei ?Windows Update? ie?kant naujinim?, naudojan?i? ?Windows Installer? ?rank?, gali ?vykti atminties nuot?kis.

?ios problemos gali kilti jums bandant ie?koti ?Microsoft Office? naujinim?. ?i? problem? taip pat gali kilti naudojant ?iuos naujinimo mechanizmus:
 • ?Microsoft Update? tinklalap?.
 • Automatinius naujinimus internetu arba naudojant ?Windows? serverio naujinimo tarnyb? (WSUS).
 • ?Microsoft? sistemos valdymo serverio inventoriaus ?rank?, skirt? ?Microsoft? naujinimams (SMS ITMU).
 • ?Microsoft? bazin?s linijos saugos analizatori? (MBSA).
 • Bet koki? program?, kuri ie?ko naujinim? naudodama autonominio ie?kojimo CAB fail? (Wsusscan.cab), naudojant? ?Windows? naujinimo agent? (WUA).
Pavyzd?iui, ?i problema gali kilti bandant ie?koti ?Microsoft Office? naujinim? arba naujinim? bandant taikyti bet kokiai programai kompiuteryje, kuriame naudojamas ?Microsoft Windows Installer 3.1? (?inomas kaip MSI) su ?Windows? naujinimo agentu.

Prie?astis

?i problema gali kilti ?Windows? naujinimo agentui bandant ie?koti ?Windows Installer? naujinim?.

Sprendimas

Kar?tosios pataisos informacija

Nor?dami panaikinti ?i? problem? pritaikykite naujausi? ?Msi.dll? failo kar?t?j? patais?. ?i kar?toji pataisa apra?yta ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
927891 Jums bandant ?diegti naujinim? naudojant ?Windows Update? arba ?Microsoft Update? parodomas prieigos pa?eidimo klaidos prane?imas ir sistema gali nereaguoti ? klaviat?ros paspaudimus

Kar?tosios pataisos pakeitimo informacija

?iame straipsnyje (916089) apra?om? kar?t?j? patais? pakeit? naujesn? kar?toji pataisa (927891). Kar?tojoje pataisoje 927891 yra naujinim?, i?vardyt? ?iame straipsnyje. ?Windows Update? ie?kant naujinim?, naudojan?i? ?Windows Installer?, sistema gali nebereaguoti ? klaviat?ros paspaudimus. Kar?toji pataisa 927891 i?sprend?ia ?i? problem?.

B?sena

?i problema i?taisyta ?Windows Update Agent 3.0? ir naujinime 927891.

Daugiau informacijos

?is naujinimas sutrumpina nuskaitymo naudojant ?Windows? naujinimo agent? laik?. Ta?iau nuskaitant, CPU vis tiek intensyviai naudojamas. ? Svchost.exe proces? ?traukta automatini? naujinim? tarnyba. Nuskaitant d?l Svchost.exe proceso CPU naudojimas ilg? laik? gali siekti 100 procent?. Pavyzd?iui, ?Microsoft Office? naujinimai naudoja ?Windows Installer?. CPU naudojimas ilg? laik? gali siekti 100 procent? ir d?l aptikt? ?Microsoft Office? naujinim?.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminologij?, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Pana?ios problemos ir j? sprendimai

Jei vis tiek susiduriate su problema, pana?ia ? apra?yt?j? straipsnyje, ji gali b?ti susijusi su kitu nesklandumu. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie pana?ias problemas ir j? sprendim?, spustel?kite toliau esan?ius straipsni? numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
939273 ?ios programin?s ?rangos naujinim? negalima visuotinai diegti kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows XP? arba ?Windows Server 2003? sistema
932762 Tarnybos pagrindinis procesas gali staiga nustoti veikti ?Windows Server? sistemoje 2003
931852 Klaid? prane?imai paleidus ?Windows XP? sistemos kompiuter? ir bandant atsisi?sti ?Windows? naujinim?
910666 Procesas ?Svchost.exe? gali netik?tai baigtis ?Windows Server 2003? sistemos kompiuteryje
894538 Interneto autentifikavimo tarnybai pakete gavus ne?inom? atribut?, ?Windows Server 2003? sistemos interneto autentifikavimo tarnyba nebereaguoja ? paspaudimus
927385 Jums parodomas klaidos prane?imas ?Windows XP? sistemos kompiuteriui atlikus automatin? naujinim?, be to, gali nepavykti vykdyti joki? program?, u?darius fail? ?svchost.exe ? taikomosios programos klaida" klaidos prane?imo dialogo lang?
Jei ?ie straipsniai nepadeda i?spr?sti problemos, arba jei patiriate kitoki? problem? nei apra?ytosios ?iame straipsnyje, i?samesn?s informacijos ie?kokite ?Microsoft? ?ini? baz?je Nor?dami atlikti paie?k? ?Microsoft? ?ini? baz?je, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? interneto svetain?je
http://support.microsoft.com/?ln=lt
?veskite gaunamo klaidos prane?imo tekst? arba problemos, su kuria susiduriate, apib?dinim? ? laukel? Ie?koti pagalbos (KB) .

Savyb?s

Straipsnio ID: 916089 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. sausio 31 d. - Per?i?ra: 12.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Update (interneto svetain?)
 • Microsoft Windows Installer 3.1
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams, naudojant su:
  • Microsoft Office XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Update
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbwinserv2003sp2fix kbqfe KB916089

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com