Raksta ID: 914882 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Pa?laik FsRtlCreateSectionForDataScan API oper?t?jsist?mas Windows XP 2. servisa pakotn? (SP2) nav pieejama. T?d?? pretv?rusu programmu ra?ot?ji bie?i izmanto MmCreateSection API. Tom?r Microsoft neatbalsta ?o API.

Varat instal?t filtra p?rvaldnieka apkopojumu pakotni, lai iesp?jotu FsRtlCreateSectionForDataScan API. ?aj? rakst? ir nor?d?ts, k? instal?t filtra p?rvaldnieka apkopojumu pakotni oper?t?jsist?mas Windows XP 2. servisa pakotnei. ?aj? pakotn? ir iek?auti t?l?k nor?d?tie vienumi.
 • FsRtlCreateSectionForDataScan API.
Piez?me. Ja atrad?t ?o zin??anu b?zes rakstu programmas Microsoft Security Essentials instal??anas laik?, jums j?instal? oper?t?jsist?mas Windows XP 3. servisa pakotne, jo programma Microsoft Security Essentials neatbalsta Windows XP 2. servisa pakotni. Lai instal?tu oper?t?jsist?mas Windows XP 3. servisa pakotni, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:

Servisa pakot?u centrs

Risin?jums

Inform?cija par atjaunin?jumu

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni 914882 t?l?t.

Izlaides datums: 2007. gada 8. janv?ris

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Priek?nosac?jumi.

Nek?di priek?nosac?jumi nav nepiecie?ami.

Restart??anas nepiecie?am?ba.

P?c ?? atjaunin?juma ievie?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu.

?is atjaunin?jums neaizst?j citus atjaunin?jumus.

Inform?cija par failu.

?? atjaunin?juma versijai ang?u valod? ir n?kamaj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Fltlib.dll5.1.2600.285316,89621-Feb-200606:57x86SP2SP2GDR
Fltmc.exe5.1.2600.285323,04021-Feb-200603:01x86SP2SP2GDR
Fltmgr.sys5.1.2600.2853128,89621-Feb-200603:01x86SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.28532,136,06421-Feb-200603:27x86SP2SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.28532,057,60020-Feb-200613:30x86SP2SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.28532,015,74421-Feb-200603:00x86SP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.28532,180,22421-Feb-200603:30x86SP2SP2GDR
Fltlib.dll5.1.2600.285316,89621-Feb-200607:20x86SP2SP2QFE
Fltmc.exe5.1.2600.285323,04021-Feb-200603:37x86SP2SP2QFE
Fltmgr.sys5.1.2600.2853128,76821-Feb-200603:37x86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.28532,136,57621-Feb-200603:59x86SP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.28532,057,98421-Feb-200603:36x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.28532,015,74421-Feb-200603:36x86SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.28532,180,99221-Feb-200604:01x86SP2SP2QFE

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

Papildindorm?cija

Oper?t?jsist?m? Microsoft Windows 2000 un Microsoft Windows Server 2003 FsRtlCreateSectionForDataScan API ir pieejama filtru p?rvaldnieka bin?rajos failos. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o t?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 914882 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 8. marts - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional for Itanium-based systems
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbqfe kbhotfixserver kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix kbbug kbcip KB914882

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com