Sist?mas Windows XP t?kla diagnostikas r?ks t?kla savienojumu probl?mu identific??anas un labo?anas atvieglo?anai

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 914440 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? tiek apl?kots sist?mas Windows XP t?kla diagnostikas r?ks. ?is r?ks ir paredz?ts, lai pal?dz?tu identific?t un labot savienojuma probl?mas. Savienojuma probl?mas var rasties datoros, kas ir sasl?gti m?jas t?kl? un veido savienojumu ar internetu, izmantojot kabe?a modemu vai ciparu abonentl?nijas (digital subscriber line ? DSL) modemu.

Papildindorm?cija

Sist?mas Windows XP t?kla diagnostikas r?ks var pal?dz?t da?as no izplat?t?kaj?m savienojumu probl?m?m, kas var rasties m?jas t?klo?anas vid?.

Lai diagnostic?tu t?kla savienojam?bas statusu, sist?mas Windows XP t?kla diagnostikas r?ks analiz? ??dus testus:
 • IP konfigur?cijas testu
 • Noklus?juma v?rtejas testu
 • Winsock testu
 • DNS testu
 • Ugunsm?ra testu
 • Interneta savienojam?bas valid??anas testu
Parasti, palai?ot sist?mas Windows XP t?kla diagnostikas r?ku, ar jums str?d? atbalsta speci?lists, lai pal?dz?tu diagnostic?t t?kla savienojam?bas statusu.

Lai piek??tu ?tras darb?bas interneta savienojumam vai to koplietotu, liel?kaj? da?? m?jas t?klu tiek izmantota viena no ??m metod?m:
 • Savrups mar?rut?t?js
 • M?jas v?rteja, piem?ram, kabe?a modems kop? ar mar?rut?t?ju, vai DSL modems kop? ar mar?rut?t?ju
 • Dators, kur? darbojas interneta savienojuma koplieto?ana vai cits t?kla adre?u transl??anas (Network Address Translation ? NAT) veids

Sist?mas Windows XP t?kla diagnostikas r?ka ieg??ana

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:

T?kla diagnostikas r?ks (KB914440):
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t pakotni WindowsXP-KB914440-v12-x86-ENU.exe t?l?t.

Sist?mas Windows XP t?kla diagnostikas r?ka palai?ana

Sist?mas Windows XP t?kla diagnostikas r?ku var izmantot, lai test?tu t?kla savienojam?bu, un noteiktu, vai ar t?klu saist?t?s programmas un pakalpojumi darbojas pareizi. Lai start?tu ?o r?ku, izmantojiet k?du no ??m metod?m:
 • Programmas Microsoft Internet Explorer izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Noteikt savienojuma probl?mas.
 • Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ievadiet %windir%\network diagnostic\xpnetdiag.exe un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 • Palaidiet vad?to pal?dz?bu Microsoft zin??anu b?zes rakstam 326155. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? lejupiel?d?t Microsoft zin??anu b?zes raksta 956196 vad?to pal?dz?bu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  956196 P?rl?kprogramm? Internet Explorer tiek par?d?ts k??das zi?ojums: ?Programma Internet Explorer nevar par?d?t ?o t?mek?a lapu?
?im r?kam ir ?aj? tabul? nor?d?tie (vai jaun?ki) faila atrib?ti. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma "Datums un laiks" cilni Laika josla.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Custsat.dll9.0.2600.292133,79203-Jun-200611:40x86SP2
Xpnetdg.exe5.1.2600.3012557,56810-Oct-200612:44x86SP2
Xpnetdg.xslNot Applicable1,69214-Apr-200622:11Not ApplicableSP2
Xpsp3res.dll5.1.2600.3011214,52810-Oct-200606:12x86SP2
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 914440 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 26. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbexpertisebeginner KB914440

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com