Dro??bas atjaunin?jumi ir pieejami par DVD5 ISO-9660 att?lu failiem no Microsoft Download Center

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 913086 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? aprakst?ts DVD5 ISO-9660 att?la failus, kas satur Microsoft Windows dro??bas atjaunin?jumi. ?aj? rakst? ir saites uz pa?reiz?jo ISO att?la failu, kas ir pieejama vietn? Microsoft Download Center.

Papildindorm?cija

Microsoft izlai? tagad DVD5 ISO-9660 att?lu failus, kas ietver dro??bas atjaunin?jumus, kas izlaisti Windows atjaunin??anas vietn?. .ISO att?ls faili ir izlaisti taj? pa?? laik?, kad tiek izlaisti dro??bas atjaunin?jumi Windows Update vietn?.

.ISO att?ls faili ir paredz?ti uz??mumu administratoriem kuri:
 • P?rvalda lielas starptautiskas organiz?cijas
 • lejupiel?d? vair?kas valodu versijas katram dro??bas atjaunin?jumam
 • Neizmanto automatiz?tu risin?jumu, piem?ram, Microsoft Windows Server Update Services (WSUS)
Izmantojot ISO image failus, administratori var lejupiel?d?t vair?kus atjaunin?jumus vis?s valod?s vienlaic?gi.

Ieg?t jaun?ko ISO att?la failu no Microsoft Download Center

Lai ieg?tu theApril 2014Security Releases ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c7ea2289-e6ef-425c-9636-9a78b09621b4
?tri piek??t jaun?kajiem ISO att?la fail? j?su dator? var saglab?t ?o URL.

Ieg?t pag?tnes ISO image failus no Microsoft Download Center

Lai ieg?tu febru?ra 2014 ISO att?la fail?, dodieties uz ??diem saites:
http://www.Microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=41929

Lai ieg?tu marts 2014Security Releases ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4d554cd0-2d31-4dcd-94bf-141d72496bc2
Lai ieg?tu December 2013 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=41534
Lai ieg?tu gada novembr? 2013 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=41137
Oktobr? 2013 ieg?t dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=40718
Lai ieg?tu September 2013 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=40264
August? 2013 ieg?t dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=39830
J?lij? 2013 ieg?t dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=39528
J?nij? 2013 ieg?t dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=39202
Lai ieg?tu maija 2013 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=39038
Lai ieg?tu apr?l? 2013 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=38298
Lai ieg?tu marts 2013 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=36959
Febru?r? 2013 ieg?t dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=36707
Lai ieg?tu janv?ra 2013 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=36277
Lai ieg?tu decembris 2012 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=36041
Lai ieg?tu gada novembr? 2012 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=35744
Oktobr? 2012 sa?emt dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=34953
Lai ieg?tu augusts 2012 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=30629
Lai ieg?tu j?lijs 2012 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=30313
Lai ieg?tu j?nijs 2012 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c2ede9de-0ee8-4320-bca4-ac2bfd864f43
Lai ieg?tu maija 2012 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=663b3080-a750-499b-80a1-e2356994b7c8
Apr?l? 2012 sa?emt dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=62661c06-f953-44bb-8689-891930c8a4cb
Lai ieg?tu marts 2012 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=61750aa8-59a6-4d34-ab98-377b7e1871df
Lai ieg?tu 2012 febru?ris dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=86308b18-4505-42be-b0dd-55195a0d87f1
Lai ieg?tu janv?ra 2012 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c0f2d4aa-fe3c-472d-bb03-276b56233112
Lai ieg?tu decembris 2011 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=60beb338-8342-44b5-a2d1-2d7ba5e650a0
Lai ieg?tu gada novembr? 2011 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=a405d25d-c81e-40d3-87fb-abdf693df970
Lai ieg?tu oktobris 2011 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=52eaa660-b310-4529-a5ba-891461b29995
Lai ieg?tu septembr? 2011 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=154810db-e79a-47f2-b327-b70b70b405a6
Lai ieg?tu augusts 2011 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6e3807a9-87ab-4426-A441-c794ec36690d
Lai ieg?tu 2011 j?lij? dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=761cb6ed-4721-4b2a-9730-0dab23fcc1b5
Lai ieg?tu j?nij? 2011 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=8ac72e6d-11ef-4bfc-98f0-03265e7110ce
Lai ieg?tu maijs 2011 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/EN/details.aspx?familyid=f134d93b-dd1e-401a-a214-343f99b77350
Lai ieg?tu apr?lis 2011 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/EN/details.aspx?familyid=55a462c8-7ef8-4cf0-974d-3babbfcf69c5
Ieg?t marts 2011 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/EN/details.aspx?familyid=ab55654c-c685-4316-93fc-e3a80cccac71
Lai ieg?tu febru?ris 2011 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/EN/details.aspx?familyid=5aea1000-ba54-4056-93bb-e74444186bfc
Lai ieg?tu janv?ris 2011 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c29b043e-e7fc-420f-a2b5-a2c4f3d72045
Lai ieg?tu decembris 2010 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=41e8319b-7bea-423b-8f9d-f7f3aef55c62
Lai ieg?tu oktobris 2010 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=07c7c176-a801-4868-8f53-c8b1aebb2b11
Lai ieg?tu septembris 2010 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=29f2d1bc-f763-415d-8c83-7df07e82ffed
Lai ieg?tu augusts 2010 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=bffb7545-2df8-4121-8bbc-43717f19c644
Lai ieg?tu j?nijs 2010 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=81171ba3-cbe7-4650-a4b0-643faa780640
Lai ieg?tu maijs 2010 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=98215276-302f-4566-a65c-697b71e69891
Lai ieg?tu marts 2010 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4ef25bf7-b869-4b38-a970-08b4092c9b8c
Lai ieg?tu febru?ris 2010 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=dea7a868-a5dc-488e-b4a8-50fdadcbf138
Lai ieg?tu janv?ra 2010 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=72e99b28-b26e-46ce-a0f0-0fcaeba090c0
Lai ieg?tu decembris 2009 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=015876ae-2335-48e3-8b60-0e7d7d7eaab2
Lai ieg?tu gada novembr? 2009 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=403954d3-668e-4818-adb5-e40e0f37881f
Lai ieg?tu oktobris 2009 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=7025d986-b552-43ba-8d40-4b579d592729
Lai ieg?tu septembris 2009 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=fab6b8f8-b766-4146-b86d-0953d19d95ab
Lai ieg?tu augusts 2009 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4c9ed44e-6a3e-45ea-9830-0c23f37d77a4
Lai ieg?tu j?lijs 2009 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=58c72b24-2e5b-4e00-84f3-798f7d296cc2
Lai ieg?tu j?nijs 2009 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=d81a8c5e-ca61-473f-bdf7-5bb3b3169d16
Lai ieg?tu April 2009 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=faf813fd-001a-4f03-bfa8-08042138dd8e
Lai ieg?tu March 2009 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=ffc89a11-3e5f-4a1a-A183-3d340b9503d8
Lai ieg?tu febru?ris 2009 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=b298d437-0284-48a7-ae4a-df7fe948d133
Lai ieg?tu janv?ra 2009 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1b93a273-906f-4049-b6f1-f4caf2117564
Lai ieg?tu decembris 2008 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=a72bf06d-d755-445c-adc5-3b9561406aa4
Lai ieg?tu gada novembr? 2008 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4269C703-A4CF-4071-AB4D-90070348E9B5
Lai ieg?tu October 2008 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0A678CA9-5953-44CD-A781-9990D49E5C21
Lai ieg?tu September 2008 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=E15BA462-D99E-4129-A050-E9E3617A332A
Lai ieg?tu augusts 2008 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=AD629D05-F2B2-47AB-8EF3-DBEE36E8C60B
Lai ieg?tu j?lijs 2008 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=B9456BD2-F6EF-4D61-9D3C-FA855118397D
Lai ieg?tu j?nijs 2008 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0b6c5f73-e661-4b2f-8aca-d90f4179f39f
Lai ieg?tu maijs 2008 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=04670B1A-7801-4074-8E40-CAB74D586A6C
Lai ieg?tu April 2008 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6D59CB21-007F-4EE5-A440-D9CAF613AE2A
Lai ieg?tu February 2008 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=70A1DD6F-841E-46FF-B4DC-DE7E970BD29A
Lai ieg?tu janv?ra 2008 dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=36F25511-213F-461A-AC68-090A353CECE2
Lai ieg?tu decembris 2007 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=450FFFCE-9B87-411C-8147-C17F33590F96
Lai ieg?tu gada novembr? 2007 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=CA311D3E-F4FB-4F79-825B-D5A81BB44376
Lai ieg?tu October 2007 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=51ABD334-EE54-493E-9690-C2611DE4EA08
Lai ieg?tu September 2007 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=08CB7697-468F-4642-857E-1B5137ECC242
Lai ieg?tu August 2007 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=E4DCC3E7-36BD-4C6F-A8B6-421CB8902EAA
Lai ieg?tu j?lijs 2007 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=25B9E53B-1402-4A08-8410-D855466D6205
Lai ieg?tu j?nijs 2007 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=8825D33F-C864-465F-9D46-C19780CA7E48
Lai ieg?tu maijs 2007 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=355AD7A2-B6D0-48D9-B0D1-9535D2E0C343
Lai ieg?tu apr?lis 2007 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=D8E3AC4B-DE00-47D8-BC4C-B57CD3B37CF3
Lai ieg?tu febru?ris 2007 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=633F1587-1F2C-43A2-AA7B-AFACD57EC446
Lai ieg?tu January 2007 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1304957C-6570-40F8-B18B-77965D6062FE
Lai ieg?tu decembris 2006 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BC288ABD-273B-4D3A-92A3-92EE51A510EF
Ieg?t 2006. gada novembra dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=20129B71-2BD8-432C-B2E7-D8821E450D73
Lai ieg?tu 2006. gada oktobra dro??bas izlaistos ISO att?lus, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=D11E2BDD-AE5D-4908-BB63-D0054775EE9E
Lai ieg?tu September 2006 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6AD10048-6147-4743-9DA7-15853A93F9F9
Lai ieg?tu August 2006 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2388D484-73BE-4E7E-A310-D7A979CC0C98
Lai ieg?tu July 2006 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=608BEC39-C0FC-4E9F-852F-F633F9678A6C
Lai ieg?tu June 2006 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=247CFAC8-D8FD-4436-99E3-C61218AA6311
2006. gada maij? ieg?t dro??bas Releases .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=8EACE2A3-66CF-475A-A590-8A809490303B
Lai ieg?tu April 2006 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=3F44D8C5-7195-4D74-9DFC-5292B6DE1E49
Lai ieg?tu marts 2006 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=7412619E-0091-44BC-97F9-C984A8625843
Lai ieg?tu February 2006 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=191486CC-E295-4199-8281-8C7AAB7D599D
Lai ieg?tu janv?ra 2006 dro??ba presei .ISO att?ls, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=27EB2D43-5F8E-4C93-B2DC-7954D7624758
Br?din?jums Lai p?rliecin?tos, ka atjaunin??ana nav nesen p?rskat?ti, p?rskata atsevi??os dro??bas bi?etenus, pirms jums izvietot jebk?du inform?cijas atjaunin??anu. Lai p?rskat?tu dro??bas bi?eteni, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security

Izmantojiet .ISO att?ls failus

ISO-9660 att?la fails ir prec?zs att?lojums, CD vai DVD, kas ietver saturu un lo?isk? form?t?. Visbie??k izmanto ISO att?la fail? ir ierakst?t vai "sadedzin?t" att?la failu uz ierakst?m? CD vai DVD. ?? darb?ba izveido kopiju ori?in?l? diska, kas ietver faila v?rds un uzv?rds un apjoms inform?ciju par eti?et?m. J?s varat atv?rt .ISO att?ls failus un to saturu kop?tu lok?laj? map?. ?? funkcionalit?te atg?dina, ka zip failus. Turkl?t mount un k? virtu?lo ier?ce piek??tu .ISO att?ls failus.

Piez?me. Lai izveidotu izmantojam? CD-ROM ISO att?la failu, j?izmanto tre?? puse kompaktdisku rakst??anas programmat?ru. Lai ieg?tu vair?k inform?cijas par to, k? izveidot kompaktdiska vai par to, k? mount ISO att?la fail?, skatiet dokument?ciju, kas ir iek?auts kop? ar tre?? puse kompaktdisku rakst??anas programmat?ru.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par kompaktdisku ierakst??anas l?dzeklis, kas ir iek?auta Windows Server 2003, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
317525 Apraksts par kompaktdisku ierakst??anas funkciju, Windows Server 2003

Rekviz?ti

Raksta ID: 913086 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2014. gada 29. apr?lis - P?rskat??ana: 11.0
Attiecas uz:
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter atdownload kbmt KB913086 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 913086

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com