Straipsnio ID: 912945 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

Microsoft i?leido Microsoft Internet Explorer 6 programin?s ?rangos naujinim?, skirt? Microsoft Windows XP 2 pakeitim? paketui (SP2) ir Microsoft Windows Server 2003 1 pakeitim? paketui (SP1). ?is naujinimas kei?ia b?d?, kuriuo Internet Explorer tvarko kai kuriuos tinklalapius, naudojan?ius ActiveX valdiklius ir Java program?les. ActiveX valdikli? pavyzd?iai yra ?ie:
Adobe Reader
Apple QuickTime leistuvas
Macromedia Flash leistuvas
Microsoft Windows Media leistuvas
Real Networks RealPlayer
Sun Java virtualusis ?renginys
?dieg? ?? naujinim?, negalite naudoti ActiveX valdikli? tam tikruose tinklalapiuose, kol ?ie valdikliai ne?galinami. Nor?dami ?galinti ActiveX valdikl?, j? spustel?kite. Taip pat yra metod?, kuriuos gali naudoti tinklalapi? k?r?jai nor?dami atnaujinti savo tinklalapius. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?iuos metodus, apsilankykite ?ioje MSDN svetain?je:
http://msdn2.microsoft.com/lt-lt/library/ms537508.aspx
Kai ?diegiate ?? naujinim?, dvejetainis Plugin.ocx yra visi?kai pa?alinamas i? Windows Server 2003 ir Windows XP. Dvejetainis Plugin.ocx yra privatusis Internet Explorer komponentas be jokios vie?osios s?sajos. Plugin.ocx naudojamas norint naudoti Netscape priedus kaip ActiveX valdiklius. 2003 m. Plugin.ocx funkcija buvo u?drausta Windows Server 2003 ir Windows XP d?l saugumo prie?as?i?. ?is naujinimas visi?kai pa?alina nefunkcionuojant? Plugin.ocx kod?.

Microsoft i?leis naujinimus esamoms Windows XP ir Windows Server 2003 versijoms, kaip ?io Internet Explorer naujinimo dal?. Visos kliento operacin?s sistemos bus atnaujintos. Kliento operacin?s sistemos yra ?ios:
 • Windows XP Starter Edition
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Professional Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Media Center Edition
 • Windows XP Professional for Embedded Systems
Kol kas Microsoft nei?leido naujinim?, skirt? senesn?ms Internet Explorer, Windows Server 2003 ar Windows XP versijoms. Ta?iau ateityje Microsoft gali i?leisti naujinimus ?ioms ankstesn?ms versijoms. Daugiau informacijos apie i?leidimo tvarkara??ius bus paskelbta ?iame straipsnyje, kai tokia informacija bus ?inoma.

?iuos failus galite atsisi?sti i? Microsoft atsisiuntimo centro:

Internet Explorer naujinimas, skirtas Windows Server 2003, 32 bit?, x86 pagr?stoms, versijoms su 1 pakeitim? paketu:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti 912945 paket? .
Internet Explorer naujinimas, skirtas Windows Server 2003, 64 bit?, Itanium pagr?stoms versijoms su 1 pakeitim? paketu:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti 912945 paket? .
Internet Explorer naujinimas, skirtas Windows Server 2003, 64 bit?, x64 pagr?stoms versijoms:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti 912945 paket? .
Internet Explorer naujinimas, skirtas Windows XP Professional x64 Edition:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti 912945 paket? .
Internet Explorer naujinimas, skirtas Windows XP su 2 pakeitim? paketu:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti 912945 paket? .
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti Microsoft palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Microsoft patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. Microsoft naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

Daugiau informacijos

?inomos problemos

 • U?draustas Internet Explorer ActiveX naujinimas, esantis 912812 saugos naujinime

  Kai ?diegiate Internet Explorer naujinim? 912945, nustoja veikti Internet Explorer ActiveX naujinimas, esantis saugos naujinime 912812. Saugos pataisos, esan?ios saugos naujinime 912812, yra i?likusios ir toliau funkcionuos. U?draustas tik Internet Explorer ActiveX naujinimo veikimas.
 • Tinklalapi? atvaizdavimo problemos Internet Explorer

  ?i problema atsiranda, jei Mshtml.dll registruojama ?diegus ?? kaupiam?j? naujinim?. ?i problema i?spr?sta Internet Explorer saugos naujinime 912812.
  912812 MS06-013: Kaupiamasis Internet Explorer saugos naujinimas

  Rekomenduojame diegti Internet Explorer saugos naujinim? 912812 vietoj ?iame straipsnyje apra?yto naujinimo 912945.
 • Gali atsirasti pradinio ??jimo dialogo langai ir b?ti i? naujo nustatyta numatytoji konfig?racija.

  ?i problema atsiranda, jei diegiate ?ios programin?s ?rangos naujinimo kar?t?j? patais? versij? 64 bit? sistemose, pvz., Microsoft Windows Server 2003 versijose, pagr?stose Itanium ar x64, arba Windows XP versijose, pagr?stose x64, su atitinkamais j? naujinim? paketais.?iuo atveju gali atsirasti taikom?j? program? ir Windows komponent? pradinio ??jimo dialogo langai. Be to, kai kurie parametrai i? naujo nustatomi kaip numatytieji. Tai gali sukelti ?ias problemas:
  • Taikomosios programos pra?o vartotoj? pereiti prie privatumo funkcij?.
  • I? naujo nustatomi numatytieji Internet Explorer parankini? parametrai.
  • I? naujo nustatomi numatytieji Internet Explorer saugumo zon? parametrai.
  • I? naujo nustatomi numatytieji papildomi Internet Explorer parametrai.
  • Atsiranda pradiniai Windows Media leistuvo dialogo langai.
  ?i problema i?spr?sta Internet Explorer saugos naujinime 912812.
 • Google ?ranki? juosta

  Google ?ranki? juostoje gali atsirasti prieigos pa?eidimas, kai u?darote lang?, turint? neaktyvi? ActiveX valdikli?. Microsoft ir Google technin?s komandos dirba kartu nor?damos i?spr?sti ?i? problem?. Google tikisi i?spr?sti ?i? problem? naudodama savo ?aptarnavimo mechanizm??, skirt? Google ?ranki? juostos vartotojams. ?i problema i?kyla ankstesn?se nei 3.0.129.2 Google ?ranki? juostos versijose. Apsilankykite ?ioje Google svetain?je, kad atsisi?stum?te naujausi? versij?:
  http://toolbar.google.com
 • Neveikia i?orinio scenarijaus technika, kai nepa?ym?tas ?ym?s laukelis ?U?drausti scenarij? derinim? (Internet Explorer)?

  ?i problema i?spr?sta Internet Explorer saugos naujinime 912812.
 • ActiveX valdikliai, naudojantys Java platform?, Standard Edition 1.3 ar 1.4

  Kai programoje, kuri valdo program?l?s valdiklius naudodama Java platform? Standard Edition (J2SE) 1.3 ar J2SE 1.4, spustelite ActiveX program?l?s valdikl?, jis nesuaktyvinamas. Turite spustel?ti valdikl? antr? kart?, kad suaktyvintum?te. J2SE 1.5 aktyvinama tinkamai. Nor?dami gauti naujausi? J2SE versij?, apsilankykite ?ioje Sun Microsystems, Inc. svetain?je:
  http://java.sun.com/j2se
 • Nepavyksta panaudoti perjungtuvo /integrate, kad b?t? atnaujinti Windows diegimo pirminiai failai

  Administratoriams nepavyksta panaudoti perjungtuvo /integrate, kad naudojant ?? naujinim? b?t? atnaujinti Windows diegimo pirminiai failai. Tikimasi, kad tai bus i?taisyta kitame Windows Server 2003 ir Windows XP skirtame naujinime. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite ?rank? Sysprep. Jei norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
  http://technet.microsoft.com/library/bb457067.aspx
  ?i problema i?spr?sta Internet Explorer saugos naujinime 912812.
 • Siebel programos, naudojan?ios ActiveX valdiklius

  Programin?s ?rangos naujinimas 91294 veikia visus Siebel 7 High Interactive klientus. Pritaik? ?? naujinim?, turite spustel?ti kelet? kart? nor?dami naudoti Siebel program? ? po vien? kart? kiekvien? programos ActiveX valdikl?. Siebel kartu su Microsoft stengiasi rasti sprendim?. Siebel produkto naujinimas tur?t? b?ti i?leistas 2006 m. pavasar?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie Siebel produkto naujinimus, apsilankykite ?ioje Siebel palaikymo svetain?je:
  http://www.oracle.com/lt/index.html
 • Dalini? eilu?i? sutapimas su pasirinktais proces? vardais

  Kaip numatyta, tam tikros taikomosios programos turi apdoroti pavadinimus, kurie yra program?, ?traukt? ? nauj? ActiveX veikim?, pavadinim? dalis. Pavyzdys gali b?ti APExplorer.exe, kuriame ?io vardo dalin? eilut? yra Explorer.exe. Tod?l Explorer.exe ?traukiamas ? nauj? ActiveX veikim?. Tokios taikomosios programos parodo nauj? ActiveX veikim?.

  ?i problema i?spr?sta Internet Explorer saugos naujinime 912812.
 • MFC valdikliai palieka nuolatinius langus

  Tam tikrais atvejais, i?einant i? puslapio, turin?io MFC ActiveX valdikl?, valdiklis atsiranda ir naujame lange. ?i problema i?spr?sta Internet Explorer saugos naujinime 916281.
 • Neatsiranda Visual Basic valdikliai

  Tam tikrais atvejais gali neatsirasti Visual Basic sukurti valdikliai, kurie rodomi naudojant rodymo ir matomumo CSS atributus. ?i problema i?spr?sta Internet Explorer saugos naujinime 916281.
 • Saugos ?sp?jimo prane?imai bandant atidaryti PDF dokument? saugiame (https://) tinklalapyje

  Kai bandote atidaryti PDF dokument? saugiame (https://) tinklalapyje, netinkamai gaunate ?vairaus turinio saugos ?sp?jimo prane?im?. ?i problema i?spr?sta Internet Explorer saugos naujinime 916281.
Nor?dami su?inoti apie rekomenduojamus metodus siekiant u?tikrinti, kad ActiveX valdikliai veikt? vartotojui ne?siki?us, apsilankykite ?ioje MSDN svetain?je:
http://msdn2.microsoft.com/lt-lt/library/ms537508.aspx
?ios problemos atsiranda tose svetain?se, kuriose nenaudojami rekomenduojami metodai.

PASTABA: visos problemos yra i?spr?stos naudojant MSDN svetain?je apra?ytus metodus.
 • Slinktis
  Kai slinkti per puslapius, turin?ius interaktyvius valdiklius, naudojate pel?s ratuk?, valdikliai gali b?ti rodomi netinkamai. ?i problema i?spr?sta Internet Explorer saugos naujinime 912812.
 • Abstract Windows ?ranki? rinkinys
  Buvo prane?ta apie prieigos pa?eidimus naudojant Java programas, vartotojo s?sajoje naudojan?ias Abstract Window ?ranki? rinkinio (AWT) klases. ?i problema i?spr?sta Internet Explorer saugos naujinime 912812.
 • Skaidrus Flash
  Vis? lap? u?iman?ios reklamos i?nyksta, bet aktyvinimo sta?iakampis lieka. ?iuo atveju valdiklis vis dar ?ia, bet jis yra permatomas. Tod?l susij?s perdangos langas lieka lape.
 • DHTML meniu
  Kai i?ple?iamas DHTML meniu, jis gali atsirasti ActiveX valdiklio vir?uje. Jei ?iuo atveju spustel?site meniu, ?galinsite valdikl?, o ne pasieksite DHTML meniu. Perdangos langas turi auk??iausi? z-eil?. Tod?l ?is langas gauna pel?s mygtuko paspaudimo prane?im?.
 • Valdikliai, kurie prane?a prie? j? ?k?lim?
  Kai tam tikri valdikliai ?keliami ? tinklalap?, ?io naujinimo funkcijos netinkamai juos maskuoja.. Tokie valdikliai yra valdikliai, kurie naudojami Macromedia Shockwave Director, QuickTime leistuve ir Virtools Web leistuve. Kai Windows nustato, kad valdiklis neaktyvus, prie? ?keliant valdikl? sistema apie tai prane?a vartotojui.
 • Valdikli? CSS atributai
  Pasl?pti ar turintys rodymo re?imo parametr? Nieko, bet turintys dyd?io matmenis valdikliai, kai ant j? perkeliate ?ymikl?, rodo aktyvinimo sta?iakamp?.
  ?i problema i?spr?sta Internet Explorer saugos naujinime 916281.

x64 pagr?st? Microsoft Windows versij? techninis palaikymas

x64 pagr?st? Windows versij? technin? palaikym? ir pagalb? teikia technin?s ?rangos gamintojas. Technin?s ?rangos gamintojas teikia palaikym?, nes x64 pagr?st? Windows versij? gavote kartu su technine ?ranga. Technin?s ?rangos gamintojas Windows diegim? gal?jo papildyti unikaliais komponentais. ? unikalius komponentus gali b?ti ?trauktos specifin?s tvarkykl?s arba pasirinktiniai parametrai, padidinantys technin?s ?rangos efektyvum?. Microsoft teiks prideram? param?, jei jums reik?s technin?s pagalbos, susijusios su x64 pagr?sta Windows versija. Ta?iau jums gali tekti tiesiogiai kreiptis ? gamintoj?. Gamintojas labiausiai kvalifikuotas palaikyti programin? ?rang?, kuri? ?dieg? aparat?roje.

Daugiau informacijos apie Microsoft Windows XP Professional x64 Edition rasite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
Produkto informacij? apie x64 pagr?stas Microsoft Windows Server 2003 versijas rasite apsilank? ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx
Microsoft ai?kinasi ?i? problem? ir kai sprendimas bus rastas, informacija apie tai bus i? karto ?traukta ? ?? straipsn?. Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina Microsoft nepriklausan?ios ?mon?s. Microsoft nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 912945 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 14.0
Taikoma:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, naudojant su:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Rakta?od?iai: 
kbwebbrowser kbactivexscript kbonline kbexpertiseadvanced kbhowto kbfaq KB912945

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com