Identifikator ?lanka: 912812 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Microsoft je objavio bezbednosni bilten MS06-013 koji sadr?i sve va?ne informacije o bezbednosnoj ispravci. Ove informacije uklju?uju informacije o manifestu datoteke i opcije primene. Da biste pogledali ?itav bezbednosni bilten, posetite neku od slede?ih Microsoft Web lokacija u zavisnosti od va?e situacije:Napomene
 • Kontrole sa odzivom pre u?itavanja
  Napomena Do ovog problema dolazi na Web lokacijama koje ne koriste preporu?ene tehnike. Ovaj problem se re?ava kori??enjem tehnika koje su opisane na slede?oj Web lokaciji:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate

  Kada se odre?ene kontrole u?itavaju na Web stranici, funkcionalnost ove ispravke ne maskira ih ispravno. U ove kontrole spadaju kontrole koje se koriste u okviru programa Macromedia Shockwave Director, QuickTime Player i Virtools Web Player. Kada Windows utvrdi da je kontrola neaktivna, sistem pita korisnika pre u?itavanja kontrole.
 • Raspolo?iva zakrpa za kompatibilnost (bezbednosna ispravka 917425)
  Ispravka za ActiveX kontrole programa Internet Explorer (ispravka 912945) nalazi se u okviru ove kumulativne bezbednosne ispravke za Windows XP servisni paket 2, Windows Server 2003 servisni paket 1, Windows XP Professional x64 Edition, porodicu Windows Server 2003 x64 Edition i Windows Server 2003 sa servisnim paketom 1 za sisteme zasnovane na Itanium ?ipovima. Uz ovu ispravku korisnici mogu da ostvare interakciju sa Microsoft ActiveX kontrolama koje se u?itavaju na odre?enim Web stranicama samo ako ru?no aktiviraju svoj korisni?ki interfejs klikom na te interfejse ili kori??enjem tastera TAB i ENTER. Microsoft je objavio zakrpu za kompatibilnost da bi pomogao korisnicima kojima je potrebno vi?e vremena da se pripreme za ispravku. Nakon primene, zakrpa za kompatibilnost ?e privremeno vratiti nekada?nji na?in na koji Internet Explorer upravlja ActiveX kontrolama. Ova zakrpa ?e funkcionisati do objavljivanja kumulativne ispravke za Internet Explorer u junu. Zatim ?e promene u na?inu na koji Internet Explorer upravlja ActiveX kontrolama postati trajne.
  917425 Zakrpa za kompatibilnost ActiveX kontrola u programu Internet Explorer za Mshtml.dll (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Siebel programi koji koriste ActiveX kontrole
  Softverska ispravka 912945 uti?e na sve Siebel 7 High Interactive klijente. Kada primenite ovu ispravku, morate kliknuti nekoliko puta da biste ostvarili interakciju sa Siebel programom. Morate kliknuti jednom za svaku ActiveX kontrolu u programu. Siebel radi sa korporacijom Microsoft na identifikaciji re?enja. Objavljivanje ispravke za Siebel proizvode o?ekuje se u prole?e 2006. Korisnici mogu da primene zakrpu za kompatibilnost 917425 da bi onemogu?ili pona?anje ispravke za ActiveX kontrole programa Internet Explorer. Za vi?e informacija o ispravkama za Siebel proizvode posetite slede?u Web lokaciju Siebel podr?ke:
  https://ebusiness.siebel.com/supportweb/
 • Siebel program zastaje
  Postoji poznati problem prilikom kojeg Siebel 7 klijent zastaje kada korisnici primene bezbednosnu ispravku 912812. Korisnici mogu da primene zakrpu za kompatibilnost 917425 da bi onemogu?ili pona?anje ispravke za ActiveX kontrole programa Internet Explorer. Objavljivanje ispravke za Siebel proizvode o?ekuje se u prole?e 2006. Za vi?e informacija o ispravkama za Siebel proizvode posetite slede?u Web lokaciju Siebel podr?ke:
  https://ebusiness.siebel.com/supportweb/
 • ActiveX kontrole koje koriste Java Platform, Standard Edition 1.3 ili Standard Edition 1.4
  Kada kliknete na ActiveX kontrolu apleta u programu koji pokre?e kontrolu apleta pomo?u okru?enja Java Platform, Standard Edition (J2SE) 1.3 ili J2SE 1.4, fokus nije postavljen na kontrolu apleta. Morate jo? jednom kliknuti na kontrolu da biste uspostavili fokus. Pona?anje fokusa ispravno radi u okru?enju J2SE 1.5. Da biste nabavili najnoviju verziju okru?enja J2SE, posetite slede?u Sun Microsystems, Inc. Web lokaciju:
  http://java.sun.com/j2se

  Za tehnike koje mo?ete koristiti da biste se uverili da ActiveX kontrole funkcioni?u bez interakcije korisnika posetite slede?u MSDN Web lokaciju:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
 • Kumulativna bezbednosna ispravka 910620 uklju?uje bezbednosne ispravke koje su zabele?ene u bezbednosnom biltenu MS06-004. Zbirna ispravka tako?e uklju?uje hitne ispravke za Microsoft Internet Explorer koje su objavljene nakon objavljivanja bezbednosnih biltena MS04-004 i MS04-038.
 • Ako nisu instalirane zbirna ispravka 873377, zbirna ispravka 889669 ili hitna ispravka za Internet Explorer objavljena nakon bezbednosnog biltena MS04-038 i ako ?elite da instalirate hitne ispravke koje su uklju?ene u zbirnu ispravku 896727, morate slediti uputstva u ?lanku 897225 Microsoft baze znanja. U suprotnom, sve hitne ispravke za Internet Explorer koje ste instalirali bi?e uklonjene.
  897225 Instalacija hitnih ispravki koje su uklju?ene u kumulativne bezbednosne ispravke za Internet Explorer 6 sa servisnim paketom 1 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

DODATNE INFORMACIJE

Poznati problemi

 • U operativnim sistemima Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 2 i Microsoft Windows Server 2003 sa servisnim paketom 1 u okviru stavke ?Dodaj ili ukloni programe? na kontrolnoj tabli navedene su softverske ispravke. Stavka ?Dodaj ili ukloni programe? navodi softverske ispravke pod imenom proizvoda na koji se ispravke primenjuju. U operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2 stavka ?Dodaj ili ukloni programe? navodi ovu ispravku u okviru liste ?Windows XP - softverske ispravke?. U operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2 stavka ?Dodaj ili ukloni programe? ne prikazuje informaciju ?Instalirano u? za ovu softversku ispravku. Zbog toga se ova softverska ispravka ne pojavljuje po redosledu instalacije. Umesto toga, ova softverska ispravka prikazana je na vrhu liste ?Windows XP ? softverske ispravke?.
 • Kada instalirate bezbednosnu ispravku, poglavlja u nekima Windows Media High Definition Video (WMV HD) DVD-ovima se ne reprodukuju kada kliknete na poglavlja u programu Microsoft Windows Media Player.

  Za vi?e informacija o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  884487 Poglavlje se ne reprodukuje kada kliknete na njega u nekim WMV HD DVD diskovima u programu Windows Media Player (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • ActiveX kontrole ne u?itavaju se kao ?to je o?ekivano u programu Internet Explorer. Za vi?e informacija o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  909889 ActiveX kontrole u programu Internet Explorer ne u?itavaju se kao ?to je o?ekivano zbog sveobuhvatnih promena odbrane unetih u kumulativnoj bezbednosnoj ispravci 896688 (MS05-052) (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Web stranica koja sadr?i ActiveX kontrolu mo?da se ne u?itava kao ?to je o?ekivano u programu Internet Explorer. Za vi?e informacija o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  909738 Web stranica koja sadr?i prilago?enu ActiveX kontrolu u programu Internet Explorer mo?da se ne u?itava kao ?to je o?ekivano zbog sveobuhvatnih promena odbrane unetih u kumulativnoj bezbednosnoj ispravci 896688 (MS05-052) (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Upotreba monikera vi?e nije podr?ana u programu Internet Explorer. Za vi?e informacija o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  906294 Upotreba monikera vi?e nije podr?ana u programu Internet Explorer nakon instaliranja bezbednosnih ispravki obezbe?enih u sklopu kumulativne bezbednosne ispravke 896727 (MS05-038) (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Dijalog bezbednosnog upozorenja za me?oviti sadr?aj pojavljuje se kada otvarate PDF datoteke kori??enjem HTTPS URL adresa. U odre?enim slu?ajevima, nakon primene ispravke 912945 pojavljuje se dijalog bezbednosnog upozorenja prilikom prikazivanja me?ovitog sadr?aja. Do ovog problema dolazi kada poku?ate da otvorite PDF datoteku kori??enjem HTTPS URL adresa. Ovaj problem je re?en u najnovijoj kumulativnoj ispravci za Internet Explorer (916281). Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  916281 MS06-021: Kumulativna bezbednosna ispravka za Internet Explorer
 • .NET kontrole
  Prijavljena su naru?avanja pristupa u slu?aju stranica koje uklju?uju Microsoft .NET WinForms kontrole. Ovaj problem je re?en u najnovijoj kumulativnoj ispravci za Internet Explorer (916281).
 • Problemi sa performansama
  U odre?enim slu?ajevima, kada sadr?i ve?i broj ActiveX kontrola koje zahtevaju aktiviranje, stranica ?e se mo?da prikazivati veoma sporo. Ovaj problem je re?en u najnovijoj kumulativnoj ispravci za Internet Explorer (916281).
 • Kada primenite ovu bezbednosnu ispravku za Internet Explorer 6 sa servisnim paketom 1 u operativnom sistemu Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 SE ili Microsoft Windows Millennium Edition, mo?da ne?ete mo?i da instalirate nove ActiveX kontrole iz programa Internet Explorer. Microsoft planira da re?i ovaj problem u slede?oj kumulativnoj ispravci za Internet Explorer. Do tada, korisnici mogu da instaliraju ActiveX kontrolu sa zasebnog instalacionog izvora koji ne koristi Internet Explorer.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 912812 - Poslednji pregled: 3. decembar 2007. - Revizija: 3.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbpubtypekc KB912812

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com