Raksta ID: 912812 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi dro??bas bi?etenu MS06-013. Taj? ir visa nepiecie?am? inform?cija par ?o dro??bas atjaunin?jumu. ?eit ir iek?auta faila manifesta inform?cija un izvieto?anas varianti. Lai skat?tu visu dro??bas bi?etenu, apmekl?jiet sev atbilsto?u Microsoft Web vietu:Piez?mes
 • Vad?klas, kas pirms iel?des par?da uzvedni
  Piez?me. ??da probl?ma rodas Web viet?s, kur netiek izmantoti ieteiktie pa??mieni. Probl?ma tiek nov?rsta, izmantojot ?aj? Web viet? aprakst?tos pa??mienus:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate

  Kad Web viet? tiek iel?d?tas noteiktas vad?klas, ?? atjaunin?juma funkcionalit?te neveic pareizu to mask??anu. ??s vad?klas ir programm?s Macromedia Shockwave Director, QuickTime Player un Virtools Web Player izmantojamas vad?klas. Ja sist?ma Windows nosaka, ka vad?kla nav akt?va, sist?ma pirms ??das vad?klas iel?des lietot?jam par?da uzvedni.
 • Pieejamais sader?bas iel?ps (dro??bas atjaunin?jums 917425)
  Internet Explorer ActiveX atjaunin?jums (912945) ir iek?auts ?aj? kumulat?vaj? dro??bas atjaunin?jum?, kas dom?ts sist?m?m Windows XP ar 2. servisa pakotni, Windows Server 2003 ar 1. servisa pakotni, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition saimes sist?m?m, k? ar? Windows Server 2003 ar 1. servisa pakotni, kas paredz?ts Itanium b?zes sist?m?m. Izmantojot ?o atjaunin?jumu, lietot?ji var mijiedarboties ar Microsoft ActiveX vad?kl?m, kas iel?d?tas noteikt?s Web lap?s, tikai p?c tam, kad ir manu?li aktiviz?ju?i savu lietot?ja interfeisu, noklik??inot uz t? vai izmantojot TABUL?CIJAS tausti?u un tausti?u ENTER. Lai pal?dz?tu saviem klientiem, kam nepiecie?ams papildu laiks, lai sagatavotos ?? atjaunin?juma izmanto?anai, Microsoft izlaida sader?bas iel?pu. P?c ievie?anas sader?bas iel?ps ?slaic?gi atgrie? programmai Internet Explorer veidu, k?ds tika izmantots, r?kojoties ar ActiveX vad?kl?m. ?is iel?ps darbosies, l?dz j?nij? tiks izlaists kumulat?vais Internet Explorer atjaunin?jums. P?c tam veids, k? Internet Explorer r?kojas ar ActiveX vad?kl?m, b?s main?ts neatgriezeniski.
  917425 Internet Explorer ActiveX sader?bas iel?ps failam Mshtml.dll (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Siebel programmas, kas izmanto ActiveX vad?klas
  Programmat?ras atjaunin?jums 912945 ietekm? visus Siebel 7 augstas interaktivit?tes klientus. Lietojot ?o atjaunin?jumu, ir j?noklik??ina vair?kas reizes, lai mijiedarbotos ar Siebel programmu. J?noklik??ina tik rei?u, cik programm? ir iek?autu ActiveX vad?klu. Siebel kop? ar Microsoft mekl? ??s probl?mas risin?jumu. Siebel produktu atjaunin?juma izlai?ana ir gaid?ma 2006. gada pavasar?. Lai atsp?jotu Internet Explorer ActiveX atjaunin?juma darb?bu, lietot?ji var lietot sader?bas iel?pu 917425. Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par Siebel produktu atjaunin?jumiem, apmekl?jiet ?o Siebel atbalsta Web vietu:
  https://ebusiness.siebel.com/supportweb/
 • Siebel programmas uzk?r?an?s
  Past?v zin?ma probl?ma ? Siebel 7 klients uzkaras, kad lietot?ji lieto dro??bas atjaunin?jumu 912812. Lai atsp?jotu Internet Explorer ActiveX atjaunin?juma darb?bu, lietot?ji var lietot sader?bas iel?pu 917425. Siebel produktu atjaunin?juma izlai?ana ir gaid?ma 2006. gada pavasar?. Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par Siebel produktu atjaunin?jumiem, apmekl?jiet ?o Siebel atbalsta Web vietu:
  https://ebusiness.siebel.com/supportweb/
 • ActiveX vad?klas, kas izmanto Java Platform Standard Edition 1.3 vai Standard Edition 1.4
  Kad noklik??in?t uz ActiveX s?klietotnes vad?klas programm?, kur? s?klietotnes vad?kla tiek darbin?ta, izmantojot Java Platform Standard Edition (J2SE) 1.3 vai J2SE 1.4, fokuss nep?riet uz ?o s?klietotnes vad?klu. Lai p?rsl?gtu fokusu, uz ??s vad?klas ir j?noklik??ina v?lreiz. Platform? J2SE 1.5 fokusa p?rsl?g?an?s darbojas pareizi. Lai ieg?tu jaun?ko J2SE versiju, apmekl?jiet ?o Sun Microsystems, Inc. Web vietu:
  http://java.sun.com/j2se

  Lai uzzin?tu, k?dus pa??mienus var izmantot, lai ActiveX vad?klas darbotos bez lietot?ja iedarb?bas, apmekl?jiet ?o MSDN Web vietu:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
 • Kumulat?vaj? dro??bas atjaunin?jum? 910620 ir iek?auti dro??bas labojumi, kas ir dokument?ti dro??bas bi?eten? MS06-004. Atjaunin?jumu apkopojum? ir iek?auti ar? Microsoft Internet Explorer labojumfaili, kas ir izlaisti p?c dro??bas bi?etenu MS04-004 un MS04-038 izlai?anas.
 • Ja nav instal?ts atjaunin?jumu apkopojums 873377, 889669 vai k?ds Internet Explorer labojumfails, kas izlaists p?c dro??bas bi?etena MS04-038, un ja v?laties instal?t labojumfailus, kas iek?auti atjaunin?jumu apkopojum? 896727, izpildiet Microsoft zin??anu b?zes rakst? 897225 sniegtos nor?d?jumus. Cit?di tiek no?emti visi instal?tie Internet Explorer labojumfaili.
  897225 K? instal?t labojumfailus, kas iek?auti programmas Internet Explorer 6 ar 1. servisa pakotni kumulat?vajos dro??bas atjaunin?jumos (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

PAPILDINDORM?CIJA

Zin?m?s probl?mas

 • Sist?m? Microsoft Windows XP ar 2. servisa pakotni un Microsoft Windows Server 2003 ar 1. servisa pakotni vad?bas pane?a r?k? Programmu pievieno?ana vai no?em?ana ir iek?auts programmat?ras atjaunin?jumu saraksts. R?ka Programmu pievieno?ana vai no?em?ana sarakst? programmat?ras atjaunin?jumi ir nor?d?ti zem t? produkta nosaukuma, kam dom?ti ?ie atjaunin?jumi. Sist?mas Windows XP ar 2. servisa pakotni r?ka Programmu pievieno?ana vai no?em?ana sarakst? ?is atjaunin?jums tiek r?d?ts sada?? Windows XP ? programmat?ras atjaunin?jumi. Sist?mas Windows XP ar 2. servisa pakotni r?ks Programmu pievieno?ana vai no?em?ana ?im programmat?ras atjaunin?jumam ner?da inform?ciju Instal?ts. T?p?c ?is programmat?ras atjaunin?jums netiek r?d?ts atbilsto?i instal??anas sec?bai. T? viet? ?is programmat?ras atjaunin?jums tiek r?d?ts saraksta Windows XP ? programmat?ras atjaunin?jumi s?kum?.
 • P?c ?? dro??bas atjaunin?juma instal??anas da?u Windows multivides augstas iz??irtsp?jas video (Windows Media High Definition Video ? WMV HD) DVD disku noda?as netiek demonstr?tas, noklik??inot uz t?m programm? Microsoft Windows Media Player.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o jaut?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  884487 Da?u WMV HD DVD disku noda?as netiek demonstr?tas, noklik??inot uz t?m programm? Windows Media Player (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • ActiveX vad?klas p?rl?kprogramm? Internet Explorer, ??iet, neiel?d?jas, k? paredz?ts. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o jaut?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  909889 ActiveX vad?klas p?rl?kprogramm? Internet Explorer var neiel?d?ties, k? paredz?ts, dzi?u aizsardz?bas izmai?u d??, ko ir izrais?jis kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums 896688 (MS05-052) (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Web lapa ar ActiveX vad?klu p?rl?kprogramm? Internet Explorer, ??iet, neiel?d?jas, k? paredz?ts. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o jaut?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  909738 Web lapa ar piel?gotu ActiveX vad?klu p?rl?kprogramm? Internet Explorer var neiel?d?ties, k? paredz?ts, dzi?u aizsardz?bas izmai?u d??, ko ir izrais?jis kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums 896688 (MS05-052) (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Internet Explorer vairs nenodro?ina pav?rdu izmanto?anu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o jaut?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  906294 P?c kumulat?v? dro??bas atjaunin?juma 896727 (MS05-038) instal??anas Internet Explorer vairs nenodro?ina pav?rdu izmanto?anu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Atverot PDF failus ar HTTPS vietr??u URL pal?dz?bu, tiek r?d?ts dro??bas br?din?juma dialogs par jauktu saturu. Noteiktos gad?jumos, lietojot atjaunin?jumu 912945, tiek atv?rts dro??bas br?din?juma dialogs, ja tiek r?d?ts jaukts saturs. ??da probl?ma rodas, ja m??in?t atv?rt PDF failu, izmantojot HTTPS vietr?di URL. ?? probl?ma ir nov?rsta jaun?kaj? programmas Internet Explorer kumulat?vaj? atjaunin?jum? (916281). Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  916281 MS06-021: kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums p?rl?kprogrammai Internet Explorer
 • .NET vad?klas
  Lap?m, kur iek?autas Microsoft .NET WinForms vad?klas, tika zi?ots par piek?uves p?rk?pumiem. ?? probl?ma ir nov?rsta jaun?kaj? programmas Internet Explorer kumulat?vaj? atjaunin?jum? (916281).
 • Veiktsp?jas probl?mas
  Noteiktos gad?jumos, ja lap? ir daudz ActiveX vad?klu, kur?m nepiecie?ama aktiviz??ana, lapas render??ana var notikt ?oti l?ni. ?? probl?ma ir nov?rsta jaun?kaj? programmas Internet Explorer kumulat?vaj? atjaunin?jum? (916281).
 • P?c ?? dro??bas atjaunin?juma lieto?anas programmai Internet Explorer 6 ar 1. servisa pakotni sist?m? Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 SE vai Microsoft Windows Millennium Edition, iesp?jams, no programmas Internet Explorer nevar?s instal?t jaunas ActiveX vad?klas. Microsoft pl?no ?o probl?mu risin?t n?kamaj? Internet Explorer kumulat?vaj? atjaunin?jum?. L?dz tam br?dim lietot?ji var instal?t ActiveX vad?klu no atsevi??a instal?cijas avota, kas neizmanto Internet Explorer.

Rekviz?ti

Raksta ID: 912812 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 3. decembris - P?rskat??ana: 3.3
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 1. servisa pakotne, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 4. servisa pakotne
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP 1. servisa pakotne, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
Atsl?gv?rdi: 
kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix KB912812

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com