Straipsnio ID: 912812 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Microsoft i?leido saugos biuleten? MS06-013. ?iame saugos biuletenyje yra visa su saugos naujinimu susijusi informacija. ?i informacija apima fail? deklaracijos informacij? ir diegimo parinktis. Nor?dami per?i?r?ti vis? saugos biuleten? apsilankykite ?iose Microsoft svetain?se, atitinkan?iose j?s? konkre?i? problem?:Pastabos
 • Valdikliai, kurie prane?a prie? j? ?k?lim?
  PASTABA: ?i problema atsiranda svetain?se, kuriose nenaudojami rekomenduojami metodai. ?i problema i?spr?sta naudojant metodus, apra?ytus ?ioje svetain?je:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate

  Kai tam tikri valdikliai ?keliami ? tinklalap?, ?io naujinimo funkcijos netinkamai juos maskuoja. Tokie valdikliai apima valdiklius, kurie naudojami Macromedia Shockwave Director, QuickTime leistuve ir Virtools Web leistuve. Kai Windows nustato, kad valdiklis neaktyvus, prie? ?keldama valdikl? sistema apie tai prane?a vartotojui.
 • Prieinama suderinamumo pataisa (saugos naujinimas 917425)
  Internet Explorer ActiveX naujinimas (naujinimas 912945) yra ?iame kaupiamajame saugos naujinime, skirtame Windows XP 2 pakeitim? paketui, Windows Server 2003 1 pakeitim? paketui, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition grupei ir Windows Server 2003 su 1 pakeitim? paketu, skirtu Itanium pagr?stoms sistemoms. ?dieg? ?? naujinim? klientai gali naudoti ? tam tikrus tinklalapius ?keliamus Microsoft ActiveX valdiklius tik tada, kai neautomatiniu b?du suaktyvina savo vartotojo s?sajas spustel?dami ?ias s?sajas arba naudodami klavi?us TAB ir ENTER. Nor?dami pad?ti vartotojams, kuriems reikia daugiau laiko pasiruo?ti naujinti, Microsoft i?leido suderinamumo patais?. ?diegus suderinamumo patais?, ji laikinai sugr??ins Internet Explorer anks?iau naudot? ActiveX valdikli? valdymo b?d?. ?i pataisa veiks iki bir?elio m?n., kai bus atnaujintas ir i?leistas kaupiamasis Explorer naujinimas. Tuomet Internet Explorer naudojamo ActiveX valdikli? valdymo b?do pakeitimai taps nuolatiniais.
  917425 Internet Explorer ActiveX suderinamumo pataisa, skirta Mshtml.dll (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • Siebel programos, naudojan?ios ActiveX valdiklius
  Programin?s ?rangos naujinimas 91294 veikia visus Siebel 7 High Interactive klientus. Kai pritaikote ?? naujinim?, turite kelet? kart? spustel?ti nor?dami naudoti Siebel program?. Turite vien? kart? spustel?ti kiekvien? programos ActiveX valdikl?. Siebel kartu su Microsoft stengiasi rasti sprendim?. Siebel produkto naujinimas tur?t? b?ti i?leistas 2006 m. pavasar?. Klientai gali pritaikyti suderinamumo patais? 917425, kad u?draust? Internet Explorer ActiveX naujinimo veikim?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie Siebel produkt? naujinimus, apsilankykite ?ioje Siebel palaikymo svetain?je:
  https://ebusiness.siebel.com/supportweb/
 • Siebel programos ?pakimba?
  ?inomi atvejai, kai Siebel 7 klientas ?pakimba?, kai vartotojai ?diegia naujinim? 912812. Vartotojai gali naudoti suderinamumo patais? 917425, kad u?draust? Internet Explorer ActiveX naujinimo veikim?. Siebel produkto naujinimas tur?t? b?ti i?leistas 2006 m. pavasar?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie Siebel produkto naujinimus, apsilankykite ?ioje Siebel palaikymo svetain?je:
  https://ebusiness.siebel.com/supportweb/
 • ActiveX valdikliai, naudojantys Java platform?, Standard Edition 1.3 ar Standard Edition 1.4
  Kai programoje, kuri naudodama Java platform? Standard Edition (J2SE) 1.3 ar J2SE 1.4 valdo program?li? valdiklius, spustelite ActiveX program?l?s valdikl?, jis nesuaktyvinamas. Turite spustel?ti valdikl? antr? kart?, kad j? suaktyvintum?te. J2SE 1.5 aktyvinimas veikia tinkamai. Nor?dami gauti naujausi? J2SE versij?, apsilankykite ?ioje Sun Microsystems, Inc. svetain?je:
  http://java.sun.com/j2se

  Nor?dami su?inoti apie metodus, kuriuos galite naudoti nor?dami u?tikrinti, kad ActiveX valdikliai veikt? vartotojui ne?siki?us, apsilankykite ?ioje MSDN svetain?je:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
 • Kaupiamasis saugos naujinimas 91062 apima saugos pataisas, dokumentuotas saugos biuletenyje MS06-004. Specifini? naujinim? paketas taip pat apima Internet Explorer kar?t?sias pataisas, kurios buvo i?leistos pasirod?ius saugos biuleteniams MS04-004 ir MS04-038.
 • Jei specifini? naujinim? paketas 873377, specifini? naujinim? paketas 889669 ar Internet Explorer kar?tosios pataisos, i?leistos pasirod?ius saugos biuleteniui MS04-038, ne?diegti ir j?s norite ?diegti kar?t?sias pataisas, esan?ias specifini? naujinim? pakete 896727, turite vykdyti Microsoft ?ini? baz?s 897225 straipsnyje esan?ius nurodymus. Prie?ingu atveju visos j?s? ?diegtos Internet Explorer kar?tosios pataisos bus pa?alintos.
  897225 Kaip ?diegti kar?t?sias pataisas, esan?ias Explorer 6 1 pakeitim? paketo kaupiamajame saugos naujinime (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

DAUGIAU INFORMACIJOS

?inomos problemos

 • Microsoft Windows XP su 2 pakeitim? paketu ir Microsoft Windows Server 2003 su 1 pakeitim? paketu valdymo skyde esan?iame elemente Prid?ti arba ?alinti programas yra i?vardyti programin?s ?rangos naujinimai. Lange Prid?ti arba ?alinti programas ?emiau produkto, kuriam skirti naujinimai, pavadinimo yra i?vardyti programin?s ?rangos naujinimai. Windows XP su 2 pakeitim? paketu lange Prid?ti arba ?alinti programas ?is naujinimas yra ?ra?ytas ?emiau Windows XP ? programin?s ?rangos naujinimai. Windows XP su 2 pakeitim? paketu lange Prid?ti arba ?alinti programas nerodoma ?io programin?s ?rangos naujinimo informacija ?kur ?diegta?. Tod?l ?is programin?s ?rangos naujinimas nerodomas diegim? eil?je. Ta?iau ?is programin?s ?rangos naujinimas rodomas s?ra?o Windows XP ? programin?s ?rangos naujinimai vir?uje.
 • Kai ?diegiate ?? saugos naujinim?, kai kuriuose Windows Media didel?s rai?kos vaizdo (WMV HD) DVD diskuose nepaleid?iami skyriai, kai juos spustelite Microsoft Windows Media leistuve.

  Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  884487 Kai kuriuose WMV HD DVD diskuose nepaleid?iamas skyrius, kai j? spustelite Windows Media leistuve (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • Internet Explorer ActiveX valdikliai gali b?ti ?kelti ne taip, kaip tikit?s. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  909889 Internet Explorer ActiveX valdikliai gali b?ti ?kelti ne taip, kaip tik?tasi, d?l papildomos apsaugos pakeitim?, pateikt? kaupiamajame saugos naujinime 896688 (MS05-052) (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • Internet Explorer tinklalapis, kuriame yra ActiveX valdikli?, gali b?ti ?keliamas ne taip, kaip tikit?s. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  909738 Internet Explorer tinklalapis, kuriame yra ActiveX valdikli?, gali b?ti ?keltas ne taip, kaip tik?tasi, d?l papildomos apsaugos pakeitim?, pateikt? kaupiamajame saugos naujinime 896688 (MS05-052) (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • Internet Explorer daugiau nepalaikomas speciali? pavadinim? naudojimas. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  906294 Internet Explorer daugiau nepalaikomas speciali? pavadinim? naudojimas ?diegus saugos naujinimus, esan?ius kaupiamajame saugos naujinime 896727 (MS05-038) (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • A Atsiranda saugos ?sp?jimo d?l mi?raus turinio dialogo langas, kai naudodami HTTPS URL atidarote PDF failus. Tam tikrais atvejais, ?diegus naujinim? 912945, atsiranda saugos ?sp?jimo prane?imas, kai rodomas mi?rus turinys. ?i problema atsiranda, kai naudodami HTTPS URL atidarote PDF failus. ?i problema i?spr?sta naujausiame Internet Explorer kaupiamajame naujinime (916281). Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
  916281 MS06-021: Kaupiamasis Internet Explorer saugos naujinimas
 • .NET valdikliai
  Buvo prane?ta apie prieigos pa?eidimus puslapiuose, kuriuose yra Microsoft .NET WinForms valdikli?. ?i problema i?spr?sta naujausiame Internet Explorer kaupiamajame naujinime (916281).
 • Spartos problemos
  Tam tikrais atvejais, kai puslapyje yra daug ActiveX valdikli?, kuriuos reikia aktyvinti, puslapis gali b?ti labai l?tai atvaizduojamas. ?i problema i?spr?sta naujausiame Internet Explorer kaupiamajame naujinime (916281).
 • Kai Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 SE ar Microsoft Windows Millennium Edition ?diegiate ?? Internet Explorer 6 1 pakeitim? paketo saugos naujinim?, gali b?ti, kad i? Internet Explorer negal?site ?diegti nauj? ActiveX valdikli?. Microsoft planuoja ?i? problem? i?spr?sti kitame Internet Explorer kaupiamajame naujinime. Iki tol ActiveX valdiklius klientai tur?t? diegti i? kito diegimo ?altinio, nenaudojan?io Internet Explorer.

Savyb?s

Straipsnio ID: 912812 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 3 d. - Per?i?ra: 3.3
TAIKOMA
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP-1, naudojant su:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 SP-4
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, naudojant su:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP SP-1, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
Rakta?od?iai: 
kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix KB912812

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com