Microsoft Windows Server 2003 skalowalne tinklo paketas spaudai

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 912222 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?iame straipsnyje apra?oma Microsoft Windows Server 2003 skalowalne tinklo paketas i?leidimo. Tai yra out-of-band (OOB) i?leidimo. Windows Server 2003 skalowalne tinklo pakuot?s yra i?leisti ?i? atsarg? saugojimo vienetus (kodas):
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 x 86
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 x 64
 • Microsoft Windows XP x 64
Windows Server 2003 skalowalne tinklo pakuot?s yra stateful ir be pilietyb?s offloads pagreitinti Windows tinklo kr?va. Atnaujinti apima ?ias funkcijas:
 • TCP Chimney i?kelties
 • Gauti pus?je mastel? (RSS)
 • Tiesiogin? kreiptis ? atmint? prieig? prie tinklo (NetDMA)

Daugiau informacijos

Paslaug? paketo informacija

?is naujinimas yra ?traukti ? Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2. Daugiau informacijos apie naujausi? pakeitim? paket? Windows Server 2003, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
889100 Kaip ?sigyti naujausi? pakeitim? paket? Windows Server 2003

Atnaujinti informacij?

?ie failai yra prieinami atsisi?sti i? Microsoft Atsisiuntimo centro:


Windows Server 2003
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite 912222 paket? dabar.

Windows Server 2003, x 64 pagr?stoms versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite 912222 paket? dabar.

Windows XP Professional x 64 Edition
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite 912222 paket? dabar.

I?leidimo data: Gegu??s 23, 2006

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose.

B?tinosios s?lygos

?? funkcij? paket? reikia aparatin? ?ranga, kuri gali remti i?kelties technologijas kaip nurodyta ?iame straipsnyje. Be atitinkam? i?krauti aparat?ros, jokios veiklos pelnas bus matyti naudojant ?? funkcij? paket?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Kai pritaikote ?? naujinim?, perkrovus kompiuter?.

?alinimo informacij?

Nor?dami pa?alinti ?i? kar?t?j? patais? kompiuteryje, kuriame veikia Windows Server 2003 ar Windows XP, naudoti, Prid?ti arba ?alinti programas Valdymo skydo elemento.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia joki? kit? naujini?.

Failo informacija

Angli?k? ?i? naujinimo ar fail? atributai (ar v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Jei norite pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite su Laiko juosta Skirtuke valdymo skydo elemento data ir laikas.
Windows Server 2003, x 64 pagr?stoms versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatformaSP reikalavimasPaslaug? ?aka
AFD.sys5.2.3790.2670299,00829-Mar-200604:23x 64SP1SP1QFE
Http.sys5.2.3790.2670537,60029-Mar-200604:23x 64SP1SP1QFE
Ifmon.dll5.2.3790.2670175,61629-Mar-200604:23x 64SP1SP1QFE
NDIS.sys5.2.3790.2670379,39229-Mar-200604:23x 64SP1SP1QFE
NetBT.sys5.2.3790.2670379,90429-Mar-200604:23x 64SP1SP1QFE
Netsh.exe5.2.3790.2670115,20029-Mar-200604:23x 64SP1SP1QFE
Netstat.exe5.2.3790.267047,61629-Mar-200604:23x 64SP1SP1QFE
TCPIP.sys5.2.3790.2670812,54429-Mar-200604:23x 64SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.267024,57629-Mar-200604:23x 64SP1SP1QFE
Wshtcpip.dll5.2.3790.267029,69629-Mar-200604:23x 64SP1SP1QFE
Wifmon.dll5.2.3790.2670137,72829-Mar-200604:23x 86SP1OHO
Wnetsh.exe5.2.3790.267086,52829-Mar-200604:23x 86SP1OHO
Wnetstat.exe5.2.3790.267036,35229-Mar-200604:23x 86SP1OHO
Ww03a2409.dll5.2.3790.267024,06429-Mar-200604:23x 86SP1OHO
Wwshtcpip.dll5.2.3790.267018,94429-Mar-200604:23x 86SP1OHO
Windows Server 2003 su SP1, 32 bit? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatformaSP reikalavimasPaslaug? ?aka
AFD.sys5.2.3790.2670152,06429-Mar-200605:04x 86SP1SP1QFE
Http.sys5.2.3790.2670290,30429-Mar-200605:04x 86SP1SP1QFE
Ifmon.dll5.2.3790.2670137,72829-Mar-200607:36x 86SP1SP1QFE
NDIS.sys5.2.3790.2670212,48029-Mar-200605:04x 86SP1SP1QFE
NetBT.sys5.2.3790.2670179,71229-Mar-200605:04x 86SP1SP1QFE
Netsh.exe5.2.3790.267086,52829-Mar-200604:43x 86SP1SP1QFE
Netstat.exe5.2.3790.267036,35229-Mar-200604:44x 86SP1SP1QFE
TCPIP.sys5.2.3790.2670386,04829-Mar-200605:04x 86SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.267024,06429-Mar-200604:34x 86SP1SP1QFE
Wshtcpip.dll5.2.3790.267018,94429-Mar-200607:36x 86SP1SP1QFE

Windows Server 2003 skalowalne tinklo paketas ap?valga

Architekt?ros skalowalne tinklo iniciatyvos tikslas yra masto programas Windows ?eimos operacin?s sistemos ? nauj? na?umo ?vairi? i?laid? punkt? lyg?. D?l i?laid? punkt? ir d?l darbo kr?vio pokytis, iniciatyvos apima ?i? dviej? pagrindini? b?d?:
 • Protokol? pakrauna
 • Be pilietyb?s offloads
TCP Chimney yra stateful i?kelties. TCP Chimney i?kelties leid?ia TCP/IP perdirbimo b?ti perkeltam ? tinklo adapteri?, kad gali dirbti perdirbimo ?ranga TCP/IP. Kiekvieno TCP Chimney i?kelties palaikan?iame tinklo adapteris yra baigtinis skai?ius jungtis, kad jis palaiko aparat?ros. TCP jungtys bus b?ti perkeltam ? aparat?ros, kol aparat?ros gali remti ?iuos ry?ius. Kai aparat?ros i?kelties ry?? riba jau pasiekta, vis? papildom? ry?? tvarko priiman?iosios kamino.

RSS ir NetDMA yra be pilietyb?s offloads. Kai keli CPU gyventi viename kompiuteryje, Windows tinkl? kamino riboja "gauti" protokolo apdorojimo vienas CPU. RSS i?sprend?ia ?i? problem? padeda paketus, gaunami i? tinklo plok?t? yra subalansuotas per daug CPU. NetDMA leid?ia tiesiogin? kreipt? ? atmint? (DMA) variklio periferini? komponent? s?sajos (PCI) magistral?s. TCP/IP rietuv? naudoti DMA variklio kopijuoti duomenis vietoj nutraukusio CPU elgtis kopijavimo operacija.

?ioje lentel?je apra?omi Windows Server 2003 skalowalne tinklo pakuot?s komponentai s?veik?.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
TCP ChimneyRSSNetDMA
TCP ChimneyVeiksVeiksVeiks (?r. pastab?, kad taip ?i? lentel?)
RSSVeiksVeiksVeiks
NetDMAVeiks (?r. pastab?, kad taip ?i? lentel?)VeiksVeiks
Pastaba Jei yra TCP Chimney ir NetDMA, operacin?s sistemos pasirinkite TCP Chimney.

Windows Server 2003 skalowalne tinklo pakuot?s atnaujina tinklo tvarkykli? s?sajos specifikacijos (NDIS). Po to, kai ?diegsite naujinim?, n?ra joki? vartotojo s?saja sukonfig?ruoti puslap?, susietus su Windows Server 2003 skalowalne tinklo pakuot?s. Pagal numatytuosius nustatymus parinktis yra ?jungtas. Galite konfig?ruoti pasirinktis naudojant ?rank? Netsh.exe arba naudojant registro.

TCP Chimney offload ir NetDMA negali dirbti su ?iomis funkcijomis:
 • Windows u?karda
 • Interneto protokolo sauga (IPsec)
 • Interneto protokolas tinklo adres? perkodavim? (IPNAT)
 • Tre?iosios ?alies u?kardos
 • NDIS 5.1 tarpini? vairuotojai
Jei bet kurios i? ?i? funkcij? yra ?jungtas, TCP Chimney offload ir NetDMA veiks nepriklausomai nuo to, registro parametrus.

Pagal numatytuosius nustatymus IP NAT ir IPsec politikos agento funkcijos yra ?jungtos, kai tam tikr? komponent? pvz., tiltai ir mar?ruto paslaug? ?galinti. Tod?l TCP Chimney ir NetDMA bus ne veikti pagal tok? scenarij?. Kai tarpin?s ir technologin?s kortel?s paslaugomis yra i?jungta, IPNAT nei?jungiamas. Tod?l TCP Chimney ar NetDMA yra ne ?junkite. IP NAT ir IPsec politikos tarpininko funkcijas turi ai?kiai ¹ios funkcijos prie? TCP Chimney ar NetDMA gali veikti.

Windows Server 2003 skalowalne tinklo paketas naudojimas

Svarbus ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai:
322756 Kaip sukurti rezervin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"


Kai j?s i? naujo paleisti serverio ir ?jungiamas TCP Chimney offload naudojant ?rank? Netsh.exe, devyni? pasaulio registro ?ra?us pagal ?? dalin? registro rakt?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Devyni? pasaulio registro ?ra?ai yra tokie:
 • EnableTCPChimney
  Tipas: REG_DWORD
  Reik?m?s: 1 (?jungta) 0 (i?jungta))
 • EnableRSS
  Tipas: REG_DWORD
  Reik?m?s: 1 (?jungta) 0 (i?jungta))
 • EnableTCPA
  Tipas: REG_DWORD
  Reik?m?s: 1 (?jungta) 0 (i?jungta))
 • OffloadExcludeDestinationPorts
  Tipas: REG_MULTI_SZ
 • OffloadIncludeDestinationPorts
  Tipas: REG_MULTI_SZ
 • OffloadExcludeSourcePorts
  Tipas: REG_MULTI_SZ
 • OffloadIncludeSourcePorts
  Tipas: REG_MULTI_SZ
 • MinPacketSizeToDma
  Tipas: REG_DWORD
  Reik?m?s: 128-4096
  Numatytoji reik?m?: 256
 • DmaSyncCompletionHighThreshold
  Tipas: REG_DWORD
  Vert?s: 0 ? 87600
  Numatytoji reik?m?: 0
EnableTCPChimney pasaulio registro reik?m? leid?ia TCP Chimney funkcionalum? kamino. Pana?iai, EnableRSS ir EnableTCPA pasaulio registro reik?m?s leid?ia RSS funkcija ir TCPA funkcijas, esan?ias kamino.

MinPacketSizeToDma pasaulio registro reik?m? konfig?ruoja minimalus glaudintinas paketo dydis, kur? gal?t? sukelti naudojimo DMA. Mes rekomenduojame, kad j?s paliekate ?? parametr? numatytoji reik?m?.

Jei erdv?, kuri lieka u?registruot? TCP buferis yra ma?esn? negu DmaSyncCompletionHighThreshold visuotiniame registre, TCP lauks NetDMA operacijos, kuri turi b?ti baigta sinchroni?kai. Jei DmaSyncCompletionHighThreshold pasaulio registro reik?m? yra nulis, TCP ne laukti Sinchronin? NetDMA iki galo.

REG_MULTI_SZ vert?s yra taikomos tik TCP Chimney i?kelties. Skirt? REG_MULTI_SZ registro reik?m?ms, galite ?vesti prievado numeriai nuo 1 iki 65 535. Prievado numeriai atskiriami tarpais arba kableliais. Kiekvienos registro reik?m?s leid?ia ne daugiau kaip 12 uost? turi b?ti nurodyta. Jei prievado numeris yra neteisinga, ji bus ignoruojami.

Uost? politikos, kuri nustatoma naudojant registro reik?mes yra ?vertinami taip:
 • Atskirties s?ra?ai yra patikrinta. Jei ?altinio arba paskirties uostas yra i?im?i? s?ra?o, ji bus ne b?ti perkeltam.
 • ?skaitymo s?ra?us, tikrina kitas. OFFLOAD_PREFERRED v?liava yra nustatyti ry?iai ?skaitymo s?ra?us. ?? parametr? palaiko jos i?kraunamos paskirties uoste.
Tik dinami?kas variant?, kuris nereikalauja i? naujo yra ?jungti ir i?jungti TCP Chimney. Dinami?kai ?jungti TCP Chimney naudojant Netsh.exe ?rank?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo cmd, tada spustel?kite gerai.
 2. ? komand? eilut? ?ra?ykite Netsh int ip nustatyti kaminas ?GALINTA, ir tada paspauskite ENTER.
Jei norite i?jungti TCP Chimney naudojant Netsh.exe ?rank?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo cmd, tada spustel?kite gerai.
 2. ? komand? eilut? ?ra?ykite Netsh int ip nustatyti kaminas ne?gali?j?, ir tada paspauskite ENTER.

Windows Server 2003 skalowalne tinklo paketas nei?spr?stos problemos

Tre?iosios ?alies u?kardos pardav?jai negali prisijungti prie Windows tinklo kr?va naudojant Neu?siregistravusiems API kai TCP Chimney offload ?galintas.

TCP/IP statistika, kurie gaunami i? i?kelties palaikan?iame aparat?ros bus dvigubai skai?iuojami, jei ?ios s?lygos teisingos:
 • TCP Chimney i?kelties funkcija yra i?jungta naudojant EnableTCPChimney registro ?ra??.
 • TCP Chimney i?kelties funkcija yra i?jungta naudojant komand? Netsh int ip nustatyti kaminas ne?galiesiems .


Pastaba Kai ?diegiate skalowalne tinklo pakuot?s, gali kilti problem?, su kuriomis yra apra?yti ?iuos Microsoft ?ini? baz?s straipsnius:
 • 918564 Klaidos prane?imas ?diegus Windows Server 2003 skalowalne tinklo pakuot?s naudojant Windows Server 2003 R2: "STOP 0x0000008E" arba "STOP: 0x0000003B"
 • 919948 Klaidos prane?imas ?diegus Windows Server 2003 skalowalne tinklo pakuot?s ir tada keisti tinklo parametrus kompiuteryje su Windows Server 2003 R2: "STOP 0x000000D1"
 • 921136 Per?mimo procesas vyksta ne naudojant TCP perk?limo ?galintas tinklo adapteriai sukurti komanda paj?gi TCP i?krovimo kompiuteryje su Windows Server 2003
 • 918369 Sockdie procesas gali i?tek?ti atminties kai Sockdie priemon? su ?maxtput rakt? Windows Server 2003 R2

Nuorodos

Nor?dami atsisi?sti "Skalowalne tinklo su RSS" Balt?j? knyg?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/whdc/Device/Network/NDIS_RSS.mspx
Nor?dami atsisi?sti "Scalable tinklo: tinklo protokolo Offload ? Pristatome TCP Chimney" Balt?j? knyg?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://windowshelp.Microsoft.com/Windows/en-us/help/c6d1a24d-00e5-4ab8-bd2f-78c929203e331033.mspx
Nor?dami atsisi?sti "Windows skalowalne tinklo Initiative" Balt?j? knyg?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/whdc/Device/Network/Scale.mspx
Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas

Savyb?s

Straipsnio ID: 912222 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, naudojant su:
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Storage Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
Rakta?od?iai: 
atdownload kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbbug kbfix kbmt KB912222 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 912222

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com