B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng th?c hi?n b?t k? công vi?c ch?nh s?a, ho?c b?n ph?i nh?n vào đây đ? kích ho?t khung so?n trong Outlook Web Access

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 911829 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n truy c?p vào Microsoft Outlook Web Access b?ng cách s? d?ng Microsoft Internet Explorer 6 hay phiên b?n sau c?a Internet Explorer, b?n có kinh nghi?m m?t trong s? các tri?u ch?ng sau đây.

Tri?u ch?ng 1
Trên máy tính đang ch?y Windows Vista, b?n không th? th?c hi?n công vi?c ch?nh s?a nào mà b?n thư?ng mong đ?i đ? th?c hi?n. Ví d?, b?n không th? th?c hi?n các tác v? sau:
  • So?n thư b?c e-mail m?i
  • Tr? l?i m?t email
  • T?o m?t liên h? m?i, nhi?m v?, ghi chú, m?c k? s? ho?c cu?c h?n
  • Thay đ?i b?t k? c?u h?nh trong Outlook Web Access tùy ch?n c?p
Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng th?c hi?n các tác v? này.


Tri?u ch?ng 2
Sau khi b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 912945 trên máy tính c?a b?n, b?n đ?u tiên ph?i b?m m?t l?n trong khung so?n trong Outlook Web Access trư?c khi b?n ch?nh s?a văn b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
912945B?n C?p Nh?t Internet Explorer ActiveX
Tri?u ch?ng 3
Sau khi b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t b?o m?t 912812 đư?c mô t? trong security bulletin MS06-013on máy tính c?a b?n, b?n ph?i đ?u tiên b?m m?t l?n trong khung so?n trong Outlook Web Access đ? cho phép đi?u khi?n ch?nh s?a.

NGUYÊN NHÂN

Tri?u ch?ng 1
Hành vi này x?y ra b?i v? Windows Vista không c?n bao g?m h? tr? cho đi?u khi?n ActiveX đư?c s? d?ng cho HTML ch?nh s?a trong Outlook Web Access.

Tri?u ch?ng 2
C?p Nh?t 912945 đ?i h?i r?ng b?n b?m vào m?t th?i gian trong đi?u khi?n ActiveX cho phép ki?m soát trong Internet Explorer 6.

Tri?u ch?ng 3
C?p Nh?t b?o m?t 912812 yêu c?u b?n b?m vào m?t th?i gian trong đi?u khi?n ActiveX cho phép ki?m soát trong Internet Explorer 6.

GI?I PHÁP

Đi?u này Microsoft Exchange Server hotfix gi?i quy?t các v?n đ? ba đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng". Hotfix này cho phép m?t tr?nh so?n th?o m?i cho Internet Explorer. Các biên t?p viên m?i s? d?ng m?t nhà thám hi?m Internet "khung n?i tuy?n" thay v? đi?u khi?n ActiveX. Sau khi b?n áp d?ng hotfix 911829, b?n đư?c không yêu c?u đ?u tiên click vào khung so?n trong Outlook Web Access trư?c khi b?n ch?nh s?a văn b?n.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2684263
Quan tr?ng Đ?i v?i ngh? quy?t này đ? làm vi?c, b?n ph?i áp d?ng các hotfix ph?c c? hai phía trư?c-end và ph?c v? back-end.

Microsoft Exchange Server 2003

Thông tin hotfix

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Exchange2003-KB911829-x 86-ENU.exe-ENU.exe gói bây gi?.Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Blank.htm0.0.0.018616-11-200620: 28: 27không áp d?ng
Ctrl_calendar.CSS0.0.0.01.22616-11-200620: 28: 52không áp d?ng
Ctrl_calendar.HTC0.0.0.08,45416-11-200620: 28: 55không áp d?ng
Ctrl_calendar.js0.0.0.040,02416-11-200620: 28: 27không áp d?ng
Ctrl_calendarview.CSS0.0.0.05,41116-11-200620: 28: 53không áp d?ng
Ctrl_calendarview.HTC0.0.0.012,91016-11-200620: 28: 55không áp d?ng
Ctrl_calendarview.js0.0.0.095,60316-11-200620: 28: 28không áp d?ng
Ctrl_calendarviewprn.CSS0.0.0.069916-11-200620: 28: 53không áp d?ng
Ctrl_calviewdaily.XSL0.0.0.012,98524 Tháng mư?i, 200622: 48: 31không áp d?ng
Ctrl_calviewmonthly.XSL0.0.0.013,11224 Tháng mư?i, 200622: 48: 31không áp d?ng
Ctrl_calviewweekly.XSL0.0.0.09,35924 Tháng mư?i, 200622: 48: 31không áp d?ng
Ctrl_ctxtmenu.HTC0.0.0.098616-11-200620: 28: 56không áp d?ng
Ctrl_ctxtmenu.js0.0.0.06,28116-11-200620: 28: 28không áp d?ng
Ctrl_datepicker.HTC0.0.0.03.565 ngư?i16-11-200620: 28: 56không áp d?ng
Ctrl_datepicker.js0.0.0.044,29816-11-200620: 28: 29không áp d?ng
Ctrl_formatbar.HTC0.0.0.06,57516-11-200620: 28: 56không áp d?ng
Ctrl_formatbar.js0.0.0.024.232 ngư?i16-11-200620: 28: 29không áp d?ng
Ctrl_formatbar20.HTC0.0.0.026,69624 Tháng mư?i, 200622: 48: 29không áp d?ng
Ctrl_freebusy.CSS0.0.0.02.187 ngư?i16-11-200620: 28: 53không áp d?ng
Ctrl_freebusy.HTC0.0.0.01.34916-11-200620: 28: 57không áp d?ng
Ctrl_freebusy.js0.0.0.041,87016-11-200620: 28: 30không áp d?ng
Ctrl_message.HTC0.0.0.03.068 ngư?i16-11-200620: 28: 57không áp d?ng
Ctrl_message.js0.0.0.021,75316-11-200620: 28: 30không áp d?ng
Ctrl_message20.HTC0.0.0.021,95824 Tháng mư?i, 200622: 48: 29không áp d?ng
Ctrl_mimeformatbar.HTC0.0.0.06,63616-11-200620: 28: 57không áp d?ng
Ctrl_mimeformatbar.js0.0.0.014,16016-11-200620: 28: 31không áp d?ng
Ctrl_notify.HTC0.0.0.01,35216-11-200620: 28: 57không áp d?ng
Ctrl_notify.js0.0.0.067516-11-200620: 28: 31không áp d?ng
Ctrl_poll.js0.0.0.07,38316-11-200620: 28: 32không áp d?ng
Ctrl_reminder.HTC0.0.0.01.35116-11-200620: 28: 58không áp d?ng
Ctrl_reminder.js0.0.0.011,23516-11-200620: 28: 32không áp d?ng
Ctrl_tabpages.HTC0.0.0.086416-11-200620: 28: 58không áp d?ng
Ctrl_tabpages.js0.0.0.02,31916-11-200620: 28: 32không áp d?ng
Ctrl_tree.HTC0.0.0.02.736 ngư?i16-11-200620: 28: 58không áp d?ng
Ctrl_tree.js0.0.0.035,04716-11-200620: 28: 33không áp d?ng
Ctrl_tree_pf.HTC0.0.0.02.470 ngư?i16-11-200620: 28: 59không áp d?ng
Ctrl_tree_pf.js0.0.0.033,89116-11-200620: 28: 33không áp d?ng
Ctrl_tree_pf.XSL0.0.0.01.909 ngư?i24 Tháng mư?i, 200622: 48: 31không áp d?ng
Ctrl_view.HTC0.0.0.03,11516-11-200620: 28: 59không áp d?ng
Ctrl_view.js0.0.0.098,03616-11-200620: 28: 33không áp d?ng
Ctrl_view.XSL0.0.0.042,53324 Tháng mư?i, 200622: 48: 32không áp d?ng
Davex.dll6.5.7651.601,131,00816-11-200621: 33: 06không áp d?ng
Dlg_anr.js0.0.0.07,87416-11-200620: 28: 34không áp d?ng
Dlg_editname.js0.0.0.08,52016-11-200620: 28: 34không áp d?ng
Dlg_editrule.js0.0.0.027,75016-11-200620: 28: 35không áp d?ng
Dlg_editsignature.js0.0.0.05,97916-11-200620: 28: 35không áp d?ng
Dlg_gal.js0.0.0.026,02316-11-200620: 28: 35không áp d?ng
Dlg_gallookup.js0.0.0.07,23916-11-200620: 28: 36không áp d?ng
Dlg_junk.js0.0.0.09,84816-11-200620: 28: 36không áp d?ng
Dlg_movecopy.js0.0.0.06,19116-11-200620: 28: 36không áp d?ng
Dlg_newfolder.js0.0.0.03.752 ngư?i16-11-200620: 28: 36không áp d?ng
Dlg_options.js0.0.0.022,71016-11-200620: 28: 37không áp d?ng
Dlg_recurrence.js0.0.0.023.775 ngư?i16-11-200620: 28: 37không áp d?ng
Dlg_reminder.js0.0.0.037,11916-11-200620: 28: 37không áp d?ng
Dlg_rules.js0.0.0.011.625 ngư?i16-11-200620: 28: 38không áp d?ng
Dlg_spell.js0.0.0.019,54716-11-200620: 28: 38không áp d?ng
Dlg_taskrecurrence.js0.0.0.027,58616-11-200620: 28: 38không áp d?ng
Dl_appointment.js0.0.0.011,85616-11-200620: 28: 38không áp d?ng
Dl_composeapptrecurr.js0.0.0.09,38116-11-200620: 28: 39không áp d?ng
Dl_composecommon.js0.0.0.05,11716-11-200620: 28: 39không áp d?ng
Dl_composetaskrecurr.js0.0.0.017.561 ngư?i16-11-200620: 28: 39không áp d?ng
Dl_contact.js0.0.0.08,18016-11-200620: 28: 39không áp d?ng
Dl_folderview.js0.0.0.05,20816-11-200620: 28: 40không áp d?ng
Dl_junk.js0.0.0.05,04016-11-200620: 28: 40không áp d?ng
Dl_misc.js0.0.0.09,34016-11-200620: 28: 40không áp d?ng
Dl_options.js0.0.0.06,91716-11-200620: 28: 40không áp d?ng
Dl_task.js0.0.0.019,63816-11-200620: 28: 40không áp d?ng
Exoledb.dll6.5.7651.602,612,22416-11-200621: 33: 10không áp d?ng
Frm_attach.js0.0.0.05.508 ngư?i16-11-200620: 28: 41không áp d?ng
Frm_composeappt.js0.0.0.037,81016-11-200620: 28: 41không áp d?ng
Frm_composecdl.js0.0.0.017,27916-11-200620: 28: 41không áp d?ng
Frm_composecontact.js0.0.0.036,41416-11-200620: 28: 41không áp d?ng
Frm_composecontact20.js0.0.0.029,04024 Tháng mư?i, 200622: 48: 30không áp d?ng
Frm_composenote.js0.0.0.019,59516-11-200620: 28: 42không áp d?ng
Frm_composenote20.js0.0.0.017,04324 Tháng mư?i, 200622: 48: 30không áp d?ng
Frm_composepost.js0.0.0.013,32116-11-200620: 28: 42không áp d?ng
Frm_composetask.js0.0.0.041,15616-11-200620: 28: 42không áp d?ng
Frm_forwardmeeting.js0.0.0.08,01816-11-200620: 28: 43không áp d?ng
Frm_logoff.js0.0.0.069616-11-200620: 28: 43không áp d?ng
Frm_mimecommon.js0.0.0.034,11416-11-200620: 28: 43không áp d?ng
Frm_mimenote.js0.0.0.063,08816-11-200620: 28: 44không áp d?ng
Frm_mimepreviewpane.js0.0.0.05,82716-11-200620: 28: 44không áp d?ng
Frm_previewpane.js0.0.0.03,81516-11-200620: 28: 45không áp d?ng
Frm_readappt.js0.0.0.016,00316-11-200620: 28: 45không áp d?ng
Frm_readnote.js0.0.0.07,70516-11-200620: 28: 45không áp d?ng
Frm_readpost.js0.0.0.06,47916-11-200620: 28: 45không áp d?ng
Frm_readreports.js0.0.0.04.41816-11-200620: 28: 46không áp d?ng
Frm_readtask.js0.0.0.06.72716-11-200620: 28: 46không áp d?ng
Owaprint.CSS0.0.0.02.69616-11-200620: 28: 54không áp d?ng
Owastyle.CSS0.0.0.013,58616-11-200620: 28: 53không áp d?ng
Owastyledl.CSS0.0.0.02.187 ngư?i16-11-200620: 28: 53không áp d?ng
Pdec.HTC0.0.0.02.555 ngư?i24 Tháng mư?i, 200622: 48: 30không áp d?ng
Pdec.js0.0.0.016,06924 Tháng mư?i, 200622: 48: 30không áp d?ng
Pdec30.HTC0.0.0.02,77516-11-200620: 28: 59không áp d?ng
Pdec30.js0.0.0.016,25416-11-200620: 28: 52không áp d?ng
Preload.htm0.0.0.06,31016-11-200620: 29: 00không áp d?ng
Setupmcl.exe5.3.18.6319,30416-11-200622: 40: 15x 86
SPS.CSS0.0.0.01.399 ngư?i16-11-200620: 28: 54không áp d?ng
Spuninst...exe6.1.22.4205,02403-Mar-0521: 51: 29x 86
Phong cách-chs30.css0.0.0.039416-11-200620: 28: 54không áp d?ng
Phong cách-cht30.css0.0.0.038116-11-200620: 28: 54không áp d?ng
Phong cách-jpn30.css0.0.0.040016-11-200620: 28: 54không áp d?ng
Phong cách-kor30.css0.0.0.037816-11-200620: 28: 54không áp d?ng
Phong cách-large30.css0.0.0.038216-11-200620: 28: 55không áp d?ng
Style30.CSS0.0.0.038216-11-200620: 28: 55không áp d?ng
Tf_galfind.XSL0.0.0.08,63424 Tháng mư?i, 200622: 48: 33không áp d?ng
Tf_messages.XSL0.0.0.011,61024 Tháng mư?i, 200622: 48: 33không áp d?ng
Tf_twoline.XSL0.0.0.010,67724 Tháng mư?i, 200622: 48: 33không áp d?ng
Util_addrval.js0.0.0.02.11416-11-200620: 28: 47không áp d?ng
Util_buttons.js0.0.0.06,60616-11-200620: 28: 47không áp d?ng
Util_calendar.js0.0.0.04,50816-11-200620: 28: 47không áp d?ng
Util_calmessaging.HTC0.0.0.087716-11-200620: 28: 59không áp d?ng
Util_calmessaging.js0.0.0.010,44316-11-200620: 28: 48không áp d?ng
Util_forms.js0.0.0.026,28116-11-200620: 28: 48không áp d?ng
Util_mimemsg.js0.0.0.011.297 ngư?i16-11-200620: 28: 48không áp d?ng
Util_owa.js0.0.0.023,60316-11-200620: 28: 48không áp d?ng
Util_recipients.js0.0.0.018,81716-11-200620: 28: 49không áp d?ng
Util_view.js0.0.0.037,67616-11-200620: 28: 49không áp d?ng
Vw_calendar.js0.0.0.09,84616-11-200620: 28: 49không áp d?ng
Vw_calendarpart.CSS0.0.0.01,40116-11-200620: 28: 55không áp d?ng
Vw_calendarpart.js0.0.0.083016-11-200620: 28: 50không áp d?ng
Vw_contact.js0.0.0.02,45116-11-200620: 28: 50không áp d?ng
Vw_dumpster.js0.0.0.03.25616-11-200620: 28: 50không áp d?ng
Vw_message.js0.0.0.014,70116-11-200620: 28: 50không áp d?ng
Vw_messagepart.js0.0.0.01,95716-11-200620: 28: 51không áp d?ng
Vw_navbar.js0.0.0.046,45616-11-200620: 28: 51không áp d?ng
Vw_search.js0.0.0.010,43316-11-200620: 28: 51không áp d?ng
Vw_task.js0.0.0.07,18016-11-200620: 28: 51không áp d?ng
Vw_taskpart.js0.0.0.04,62516-11-200620: 28: 52không áp d?ng
Webrstr-ara.dll6.5.7651.60100,86416-11-200621: 35: 07x 86
Webrstr-bas.dll6.5.7651.60107,00816-11-200621: 45: 09x 86
Webrstr-brz.dll6.5.7651.60111,61616-11-200621: 37: 11x 86
Webrstr-cat.dll6.5.7651.60113,15216-11-200621: 44: 29x 86
Webrstr-chs.dll6.5.7651.60100,86416-11-200621: 32: 30x 86
Webrstr-cht.dll6.5.7651.60100,86416-11-200621: 34: 08x 86
Webrstr-cze.dll6.5.7651.60104,44816-11-200621: 41: 31x 86
Webrstr-dan.dll6.5.7651.60104,96016-11-200621: 41: 59x 86
Webrstr-dut.dll6.5.7651.60114,68816-11-200621: 38: 01x 86
Webrstr-fin.dll6.5.7651.60108,03216-11-200621: 38: 43x 86
Webrstr-frn.dll6.5.7651.60120,32016-11-200621: 24: 33x 86
Webrstr-ger.dll6.5.7651.60117,24816-11-200621: 22: 31x 86
Webrstr-grk.dll6.5.7651.60124,92816-11-200621: 39: 19x 86
Webrstr-heb.dll6.5.7651.60100,86416-11-200621: 36: 10x 86
Webrstr-hun.dll6.5.7651.60113,66416-11-200621: 43: 55x 86
Webrstr-itn.dll6.5.7651.60114,68816-11-200621: 26: 03x 86
Webrstr-jpn.dll6.5.7651.60100,86416-11-200621: 29: 21x 86
Webrstr-kor.dll6.5.7651.60100,86416-11-200621: 31: 01x 86
Webrstr-nor.dll6.5.7651.60103,42416-11-200621: 42: 26x 86
Webrstr-pol.dll6.5.7651.60111,61616-11-200621: 39: 54x 86
Webrstr-por.dll6.5.7651.60114,68816-11-200621: 40: 28x 86
Webrstr-rus.dll6.5.7651.60112,12816-11-200621: 42: 53x 86
Webrstr-spa.dll6.5.7651.60114,68816-11-200621: 27: 38x 86
Webrstr-swe.dll6.5.7651.60105,47216-11-200621: 40: 59x 86
Webrstr-trk.dll6.5.7651.60102,91216-11-200621: 43: 20x 86
Webrstr-usa.dll6.5.7651.60100,86416-11-200620: 27: 34x 86
Webrstr.dll6.5.7651.60100,86416-11-200621: 31: 01x 86
Wmtemplates.dll6.5.7651.605,693,44016-11-200620: 27: 31x 86

Microsoft Exchange 2000 Server

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m s?a ch? v?n đ? bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ?Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Danh sách sau đây có đi?u ki?n tiên quy?t cho các hotfix:
  • Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 3 (SP3)
  • Microsoft Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 rollup gói m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301378Làm th? nào đ? có đư?c Exchange 2000 Server service pack m?i nh?t

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

b?n ghi d?ch v? qu?n tr? IIS và Tất cả các dịch vụ ph? thu?c t? đ?ng t?t máy và sau đó kh?i đ?ng l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ctrl_formatbar20.HTCkhông áp d?ng26,69608-12-200501: 04không áp d?ng
Ctrl_message20.HTCkhông áp d?ng21,96208-12-200501: 04không áp d?ng
Davex.dll6.0.6618.1851,96817-12-200504: 43x 86
Eximap4.dll6.0.6618.194,20817-12-200504: 37x 86
Exoledb.dll6.0.6618.12,179,07216-12-200515: 13x 86
Exproto.dll6.0.6618.132,76817-12-200504: 37x 86
Febecfg.dll6.0.6618.140,96017-12-200503: 52x 86
Frm_composecontact20.jskhông áp d?ng29,02808-12-200501: 04không áp d?ng
Frm_composenote20.jskhông áp d?ng17,04308-12-200501: 04không áp d?ng
Iisif.dll6.0.6618.132,76817-12-200504: 37x 86
Iisproto.dll6.0.6618.1135,16817-12-200504: 38x 86
Imap4fe.dll6.0.6618.1135,16817-12-200503: 54x 86
Imap4svc.dll6.0.6618.1126,97617-12-200504: 37x 86
Mdbmsg.dll6.0.6618.12,342,91217-12-200503: 46x 86
Pdec.HTCkhông áp d?ng2.555 ngư?i08-12-200501: 04không áp d?ng
Pdec.jskhông áp d?ng16,44509-12-200523: 32không áp d?ng
Pop3fe.dll6.0.6618.124,57617-12-200503: 54x 86
Pop3svc.dll6.0.6618.173,72817-12-200504: 35x 86
Store.exe6.0.6618.14,714,49617-12-200504: 37x 86
Webrstr-brz.dll6.0.6618.173,72817-12-200504: 48x 86
Webrstr-cat.dll6.0.6618.173,72817-12-200504: 57x 86
Webrstr-chs.dll6.0.6618.169,63217-12-200504: 45x 86
Webrstr-cht.dll6.0.6618.169,63217-12-200504: 46x 86
Webrstr-cze.dll6.0.6618.169,63217-12-200504: 53x 86
Webrstr-dan.dll6.0.6618.169,63217-12-200504: 54x 86
Webrstr-dut.dll6.0.6618.173,72817-12-200504: 48x 86
Webrstr-fin.dll6.0.6618.173,72817-12-200504: 49x 86
Webrstr-frn.dll6.0.6618.177,82417-12-200504: 40x 86
Webrstr-ger.dll6.0.6618.177,82417-12-200504: 40x 86
Webrstr-grk.dll6.0.6618.181,92017-12-200504: 50x 86
Webrstr-hun.dll6.0.6618.173,72817-12-200504: 56x 86
Webrstr-itn.dll6.0.6618.177,82417-12-200504: 41x 86
Webrstr-jpn.dll6.0.6618.169,63217-12-200504: 43x 86
Webrstr-kor.dll6.0.6618.169,63217-12-200504: 44x 86
Webrstr-nor.dll6.0.6618.169,63217-12-200504: 54x 86
Webrstr-pol.dll6.0.6618.173,72817-12-200504: 51x 86
Webrstr-por.dll6.0.6618.177,82417-12-200504: 51x 86
Webrstr-rus.dll6.0.6618.173,72817-12-200504: 55x 86
Webrstr-spa.dll6.0.6618.177,82417-12-200504: 42x 86
Webrstr-swe.dll6.0.6618.169,63217-12-200504: 52x 86
Webrstr-trk.dll6.0.6618.169,63217-12-200504: 55x 86
Webrstr-usa.dll6.0.6618.169,63217-12-200503: 53x 86
Webrstr.dll6.0.6618.169,63217-12-200503: 53x 86
Wmtemplates.dll6.0.6618.14,173,82417-12-200503: 53x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

M?t s? thi?t k? thay đ?i đư?c gi?i thi?u trong Windows Vista mà d?a trên các chương tr?nh Microsoft Secure Windows sáng ki?n. Các phiên b?n c?a Internet Explorer đư?c kèm v?i Windows Vista giúp b?o v? ngư?i dùng kh?i các web site nguy hi?m. Ngoài ra, phiên b?n này c?a Internet Explorer ch?y v?i h?n ch? quy?n ngay c? khi ngư?i dùng đang kí nh?p dư?i tên là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên c?c b?. Các biên t?p viên m?i đư?c gi?i thi?u trong phiên b?n này c?a Internet Explorer b? sung cho s? thay đ?i thi?t k? này.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
817903 Lư?c đ? đ?t tên m?i cho máy ch? trao đ?i ph?n m?m C?p Nh?t gói

Thu?c tính

ID c?a bài: 911829 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
T? khóa: 
atdownload kbhotfixserver kbqfe kbfix kbexchange2000presp4fix kbbug kbmt KB911829 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:911829

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com