MS06-025: mar?rut??anas un att?l?s piek?uves ievainojam?bas d?? ir iesp?jama att?l? koda izpilde

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 911280 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi dro??bas bi?etenu MS06-025. Taj? ir visa nepiecie?am? inform?cija par dro??bas atjaunin?jumu, ieskaitot faila manifesta inform?ciju un izvieto?anas variantus. Lai skat?tu dro??bas bi?etenu, apmekl?jiet ??das Microsoft Web vietas:

Zin?m?s probl?mas

 • Lietot?jus, kuri ir instal?ju?o s?kotn?jo dro??bas atjaunin?juma 911280 (MS06-025) versiju, var ietekm?t probl?ma, kas saist?ta ar iezvanes savienojumiem, kuri izmanto termin??a logu vai iezvanes skripto?anu. ?? dro??bas atjaunin?juma s?kotn?j? versija tika izlaista 2006. gada 13. j?nij?. Iezvanes skripto?ana ir vec?ka tehnolo?ija, kas m?sdienu iezvanes savienojumos tiek izmantota reti. Ja savienojum? tiek izmantota iezvanes skripto?ana, savienojums var p?rst?t rea??t. ?? probl?ma neietekm? iezvanes savienojumus, kas neizmanto iezvanes skripto?anu. ?? probl?ma var ietekm?t tie??s iezvanes savienojumus ar uz??muma t?klu, universit?tes t?klu vai da?iem interneta pakalpojumu sniedz?jiem (Internet service providers ? ISP). Probl?ma tika nov?rsta dro??bas atjaunin?juma versij?, kas ir pieejama no 2006. gada 27. j?nija. Lietot?jiem, kurus ietekm? ?? probl?ma, ieteicams atinstal?t dro??bas atjaunin?juma 911280 (MS06-025) veco versiju un p?c tam instal?t jaun?ko versiju. Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par iezvanes skripto?anu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
  http://www.microsoft.com/technet/archive/winntas/proddocs/network/xns10.mspx
  Klientiem, kuri ir izp?t?ju?i savu infrastrukt?ru un nelieto iezvanes savienojumus, kas izmanto p?csavienojuma termin??a logu vai iezvanes skripto?anu, joproj?m ir j?ievie? dro??bas atjaunin?jums 911280. Klientiem, kuri ir p?rliecin?ju?ies, ka p?c dro??bas atjaunin?juma 911280 instal??anas rodas probl?mas, ir j?sazin?s ar Microsoft produktu atbalsta pakalpojumu noda?as darbiniekiem, lai no Microsoft sa?emtu bezmaksas dro??bas atbalstu. Lai to paveiktu, ASV vai Kan?d? zvaniet +1 (866) 727-2338 vai apmekl?jiet viet?jo starptautisko p?rst?vniec?bu ?aj? Microsoft Web viet?:
  http://support.microsoft.com/common/international.aspx
 • Ir apstiprin?ts, ka probl?ma rodas, lietojot skriptus, lai main?tu ier?ces konfigur?cijas parametrus, piem?ram, p?r?bas p?rbaudi vai stopbitus. ?? tehnolo?ija tiek izmantota ar p?rmantot?m ier?c?m un savienojumiem. Ja savienojuma izveides proces? tiek izmantotas ar skriptu pal?dz?bu veiktas ier?ces konfigur?cijas izmai?as, kur lietota porta p?r?bas iestat??anas, porta datu bitu iestat??anas vai porta stopbitu iestat??anas komanda, savienojuma izveide netiek piln?b? pabeigta. Microsoft str?d?, lai izveidotu un p?rbaud?tu ?? atjaunin?juma versiju, kas nov?r? ?o probl?mu. Ja nepiecie?ams izmantot savienojumu, kas pa?aujas uz ier?ces konfigur?cijas izmai?u veik?anu, neinstal?jiet dro??bas atjaunin?jumu 911280 (MS06-025), kam?r nav pieejama p?rstr?d?ta versija. Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par ier?ces konfigur??anu, veidojot savienojumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
  http://www.microsoft.com/technet/archive/winntas/deploy/confeat/x25ref.mspx?mfr=true

Rekviz?ti

Raksta ID: 911280 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 3. decembris - P?rskat??ana: 5.3
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard Edition Service Pack 1 (SP1), ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbpubtypekc KB911280

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com